Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Psykologia

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Psykologian ensimmäinen opintojakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö jostakin hyvinvoinnin ilmiöstä.

PS2 Kehittyvä ihminen (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkulun aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.   Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla elämänkaarityö.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (va, 2 op)  

Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin toiminnan ja päätöksenteon periaatteet tulevat tutuiksi. Opintojaksolla suunnitellaan psykologinen tutkimus. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen.

PS4 Tunteet ja mielenterveys (va, 2 op)  

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.   

Opintojaksolla harjoitellaan tiedon soveltamista oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö yhdestä mielenterveydenhäiriöstä.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (va, 2 op) 

Opintojaksolla tutustutaan yksilöiden välisiin eroihin persoonallisuuden piirteissä, luovuudessa ja älykkyydessä. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.  Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla prosessiessee.

PS6 Psykologian kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan psykologian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Sosiaalipsykologia (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ihmisen sosiaalista käyttäytymistä sekä sosiaalisen tiedon käsittelyä. Opintojaksolla harjoitellaan sosiaalisten tilanteiden tarkkailua sosiaalipsykologisesta viitekehyksestä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien ja mahdollisen kokeen suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS8 Vapaaehtoistyön opintojakso (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutkia omakohtaisesti, miten muiden auttaminen parantaa omaa psyykkistä hyvinvointia. Opintojaksossa opiskelija tutustuu yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta sen asettamiin rajoituksiin auttaa apua tarvitsevia jäseniään. Opiskelija peilaa omia kokemuksiaan auttamistyöstä ja sen vaikutuksia itseen sekä siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa työskentely tapahtuu. Opintojakso koostuu kolmesta osasta, joiden tulee olla suoritettuna, jotta opintojaksosta saa suoritusmerkinnän: perehdyttämisjakso, työskentelyjakso vapaaehtoisena, loppuraportointi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS9/TE5 (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Sisällöt pohjautuvat ympäristöpsykologiaan, terveystietoon sekä kulttuuripsykologiaan. Opintojaksolla keskitytään oman hyvinvoinnin tarkasteluun sekä edistämiseen pääasiassa käytännön harjoitteiden kautta. Opintojakson näkökulmia voidaan myös muokata osallistujien mielenkiinnon mukaan. Opintojakso on sama kuin TE5. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen sekä oppimispäiväkirjaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS10 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti psykologian tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.