Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Psykologia

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen, pa, vuositaso 1

Psykologian ensimmäinen kurssi johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi.

PS2 Kehittyvä ihminen, sy, vuositaso 2

Kurssilla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkaaren aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Kurssi tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen, sy, vuositaso 2

Kurssilla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteet tulevat tutuiksi. Kykysi tunnistaa ja hallita taitavaan tiedonkäsittelyyn vaikuttavia tekijöitä kehittyy.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, sy, vuositaso 3

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt. Itseymmärryksen kasvun myötä elämänhallinnan taitosi kehittyvät. Kehität taitojasi toimia hyvinvointia edistävällä tavalla sosiaalisessa ympäristössäsi.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, sy, vuositaso 3

Opit ymmärtämään yksilöiden välisiä eroja persoonallisuuden piirteissä, lahjakkuudessa ja älykkyydessä. Tutustut näiden ilmiöiden tutkimukseen. Harjaannut tarkastelemaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.

PS6 Ihmisen sosiaalisuus, ksy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on tarkastella ihmisen sosiaalista käyttäytymistä. Kurssilla käsitellään sosiaalista kanssakäymistä, toisiin vaikuttamista ja toisaalta vaikutusten vastaanottamista, sosiaalista havaitsemista, asenteiden muodostumista ja mittaamista. Ihmisten välinen kiintymys, aggressio ja auttamiskäyttäytyminen ovat tärkeitä aiheita.

PS7 Vapaaehtoistyön kurssi, ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on harjoitella sosiaalisia taitoja käytännössä ja omaksua yhteisvastuullisuuden periaatteita ja saadun kokemuksellisen tiedon kautta lisätä ymmärrystä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevia kohtaan. Opiskelija tutustuu yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta sen asettamiin rajoituksiin auttaaapua tarvitsevia jäseniään. Kurssi koostu kolmesta osasta:
1. perehdyttämisjakso, 2.vapaaehtoistyö ja 3. loppuraportointi.

PS8 Psykologian kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan psykologian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

PS9 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin psykologian keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi psykologian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.