Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Historia

GE1+HI1 (pa, 4 op, 1. vuositaso)

Integroitu opintojakso koostuu moduuleista GE1 ja HI1, jotka arvioidaan erikseen.

GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ilmiöihin geomedian keinoin. Keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos ja sen syyt ja seuraukset sekä ihmiskunnan ja ympäristön muutokset. Opintojaksolla seurataan näihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan ratkaisukeskeisesti kestävää kehitystä.

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on erilaisten aineistojen tulkinta- ja tiedonhankintataidot.

HI2 Kansainväliset suhteet (pa, 2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja kansainvälistä yhteistyötä 1800-luvun lopusta nykypäivään. Opintojaksolla syvennetään historian taitoja: monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä, ristiriitaisten lähteiden kriittistä arviointia eri aikoina ja historiallisen tiedon tuottamista.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on lähdekritiikki.

HI3 Itsenäisen Suomen historia (pa, 2 op)

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on oman historiallisen tulkinnan tuottaminen.

HI4 eurooppalainen ihminen (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on taito tulkita erilaisia lähdeaineistoja kontekstistaan käsin sekä muutoksen ja jatkuvuuden tunnistaminen.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (va, 2 op)

Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi opintojaksolla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on historian tutkimusmenetelmien ymmärtäminen.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään opintojaksolla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on kulttuurinen lukutaito.

HI7 Historian kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan historian valtakunnallisen oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan historian ylioppilaskoetta varten. Arviointi perustuu harjoitustehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI8 Tampere ennen ja nyt (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua Tampereen kaupungin menneisyyteen ja nykyaikaan huomioiden samalla myös tulevaisuuden näköalat. Opintojaksolla käsitellään Tampereen syntyä ja kehitystä teollisen vallankumouksen eri aalloissa kohti nykyistä tieteen ja korkean teknologian kaupunkia. Kaupungin tapahtumien ja rakenteellisten muutosten yhteydet Suomen historian poliittisiin käännekohtiin ja maailmantalouden prosesseihin ovat keskeisiä tarkastelun kohteita. Arviointi perustuu Tampereen historiaan liittyvästä aiheesta laadittuun tutkielmaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI9 / LAB310 / LAB213 Antiikista uuden ajan alkuun: tutkimuksen uudet tuulet (ko, 1 op)

HI10 / LAB311 / LAB214 Antiikista uuden ajan alkuun: tutkimuksen uudet tuulet (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksen uusimpiin virtauksiin ja samalla tutustuu yliopiston tutkijoiden työhön. Historiaa ja latinaa integroivan opintojakson työskentelytapa on vierailijaluennot, jotka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Opintojaksolle osallistuvalta opiskelijalta ei edellytetä latinan kielen opintoja. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Arviointi perustuu läsnäoloon luennoilla (1 op). Opiskelija voi lisäksi halutessaan tehdä luentopäiväkirjan (1 op). Opintojakso on sama kuin LAB213/LAB214/LAB310/LAB311. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI11 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti historian tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.