Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Filosofia

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun, pa, vuositaso 1

Kurssilla otetaan selvää, mitä filosofia ja filosofiset kysymykset ovat. Keskiössä kurssilla ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofian peruskysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa.

FI2 Etiikka, pa, vuositaso 2–3

Kurssilla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin. Opiskelija tutustuu esimerkiksi hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteisiin sekä soveltavaan etiikkaan, esimerkiksi eläimiä ja ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on oppia jäsentämään ja perustelemaan omia elämänvalintoja ja elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla.

FI3 Yhteiskuntafilosofia, sy, vuositaso 2–3

Kurssilla tarkastelussa ovat yhteiskuntafilosofian keskeiset käsitteet ja suuntaukset, esimerkiksi kysymykset yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta, vallasta, demokratiasta, taloudesta ja hyvinvoinnista, vapaudesta sekä tasa-arvosta. Kurssilla tutustutaan poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta. Perehdytään sukupuoleen, informaatioteknologiaan, kulttuurien kohtaamiseen ja kestävään tulevaisuuteen yhteiskuntafilosofian näkökulmasta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus, sy, vuositaso 2–3

Kurssilla syvennytään metafysiikan ja tietoteorian peruskysymyksiin: opitaan hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia käsityksiä olemassaolosta, todellisuudesta, totuudesta, ja tiedosta. Tutustutaan tieteenfilosofian perusteisiin sekä tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin ja opitaan soveltamaan tietoa lukion eri oppiaineisiin.

FI5 Tieteen etiikan ongelmia, ksy, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on perehtyä tieteelliseen tutkimukseen liittyviin moraalisiin ongelmiin, jotka koskevat tutkimusmenetelmiä, tiedeyhteisön sisäisiä suhteita sekä tutkimustulosten ja niiden teknologisen soveltamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kurssilla käsitellään historiallisia ja ajankohtaisia esimerkkejä ja laaditaan tutkielma tieteen etiikkaan liittyvästä aiheesta. Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssien FI1 ja FI2 jälkeen.

FI6 Filosofian kertauskurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan filosofian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

FI7 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin filosofian keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi filosofian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.