Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kemia

KE1 Kemiaa kaikkialla, pa, vuositaso 1

Kurssilla perehdytään aineiden kemialliseen rakenteeseen, rakenteen esittämiseen kemian kielellä ja aineiden ominaisuuksien päättelyyn rakenteen avulla. Aineiden ominaisuuksia tutkitaan kokeellisesti ja erilaisia tietolähteitä käyttäen. Kurssi antaa valmiuksia soveltaa tietoa ympäröivän maailman ilmiöihin ja herättää kiinnostusta alan jatko-opintoihin.

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, sy, vuositaso 1

Kurssilla perehdytään elinympäristön orgaanisten yhdisteiden rakenteisiin ja ominaisuuksiin ja tutustutaan kemian peruslaskentaan. Yhdisteiden rakenteita tutkitaan kokeellisilla menetelmillä ja eri tavoin mallintaen. Kurssilla korostetaan orgaanisten yhdisteiden merkitystä elämän perustana sekä niiden teollista käyttöä.

KE3 Reaktiot ja energia, sy, vuositaso 2

Kurssilla perehdytään aineiden reaktioihin ja niissä tapahtuviin energiamuutoksiin. Reaktioiden käsittelyssä keskeisiä asioita ovat reaktioyhtälöiden kirjoittaminen, laskennallinen käsitteleminen ja kokeellinen havainnointi. Keskeistä on ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkitys kemiassa.

KE4 Materiaalit ja teknologia, sy, vuositaso 2

Kurssi käsittelee materiaalikemian ja sähkökemian perusteita. Metalleihin, sähkökemian sovelluksiin ja polymeereihin tutustutaan teoriassa ja käytännössä. Kurssin aikana tehdään omia tutkimusprojekteja hyödyntäen tieto-ja viestintätekniikkaa. Kurssi luo perustan ymmärtää eri materiaalien merkitys nyky-yhteiskunnassa.

KE5 Reaktiot ja tasapaino, sy, vuositaso 3

Kurssi käsittelee kemiallista tasapainoa ja reaktionopeutta. Perehdytään tärkeimpiin
tasapainoreaktioihin, mm. happo-emästasapainoihin, niiden laskennalliseen ja graafiseen käsittelyyn sekä tasapainotilan säätelyyn. Kurssilla vahvistetaan kemian laskutaitoja.

KE6 Kokeellinen kemia, ksy, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on perehtyä kemian erilaisiin työtapoihin. Kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia kemian laborointitöitä sekä vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kemian alan yrityksissä ja oppilaitoksissa.

KE7 Kemian kokonaiskuva, ksy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuva kemiasta. Kurssilla syvennetään kemian osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

KE8 Kemian johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet lukion kemian opinnoille perehtyy kemian työtapoihin.

Sisältö:

 • kemian suureyhtälöiden käytön harjoitteleminen
 • ainemäärän käsitteen syventäminen
 • kemiallisten sidosten käsitteen syventäminen
 • töiden raportointi
 • laboratoriopöytäkirjan pitäminen
 • mahdollisuuksien mukaan vierailu jossain kemian alan yrityksessä tai oppilaitoksessa

KE09 Elämän kemia – ihminen kemiallisena tehtaana, lu, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelijasyventää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja nimeämisen osaamistaan syventää biomolekyylien rakenteen ja reaktioiden osaamistaan yhdistää aiemmilla kemian ja biologian kursseilla opitun tiedon solun rakenteeseen, toiminnan ymmärtämiseen ja saa valmiuksia biotieteiden ja lääketieteen opiskeluun.

Sisältö:

 • orgaaniset reaktiot
 • orgaanisten yhdisteiden nimeäminen
 • biokemian perusteet
 • biomolekyylien rakenne, merkitys ja hyödyntäminen
 • solun kemiallinen rakenne
 • aineenvaihdunnan perusmekanismit

KE10 Ympäristömme kemia, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että yksilön valinnoilla on merkitystä.

Sisältö:

 • sisältö voidaan toteuttaa ainakin osin opiskelijoiden toivomukset huomioiden
 • sisältö voi vaihdella vuosittain asioiden ajankohtaisuuden mukaan
 • ympäristönsuojelulähtöinen
 • esim. vesi- tai ilma-analyysi
 • vierailu mahdollisuuksien mukaan ainakin jätevedenpuhdistamolla (tai öljynjalostamolla)
 • vesien rehevöityminen ja happamoituminen
 • vesirakentamisen seuraukset
 • ilmakehä: ilmansaasteet eivät tunne rajoja
 • tehomaatalouden ympäristövaikutukset (EU)
 • hukummeko jätteisiin?
 • kierrätys
 • ongelmajätteet
 • Itämeri - herkkä sisämeri
 • ympäristön kemikalisoituminen

KE11 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.

Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan
 • tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa
 • suoritus vastaa kurssia BI15 tai FY18
 • tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1–2 kurssimerkintää

KE12 Ympäristö, energia ja ihminen, TTY2, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään tutkimuslaboratorioissa, oppii arvioimaan laboratoriotulosten luotettavuutta ja oppii raportoimaan tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja esittämään niitä suullisesti.

Sisältö:

 • kuusi työluentoa, kuusi laboratoriotyökertaa ja kuusi tutkimustulosten analysointikertaa
 • ympäristön, energian ja ihmisen väliset suhteet – vaihtoehtoiset energiamuodot
 • aurinkokennon toimintaperiaate ja aurinkokennon rakentaminen

KE13 Laiteanalytiikka, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin kemian analyysi- ja synteesimenetelmiin modernien analyysilaitteiden avulla.

Sisältö:

 • yhteistyönä TAMK:n kemiantekniikan osaston kanssa
 • kaikki työt tehdään TAMK:ssa
 • kurssilla tehdään kemian töitä, joita ei ole mahdollista tehdä Clasulla, esim. nikkelin määritys euron kolikosta (AAS), aspiriinisynteesi (FTIR-määritys) ja kofeiinin määritys
 • kahvista (HPLC, nestekromatografi)

KE14 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin kemian keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi kemian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

KE15 Spektroskopia (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin luonnontieteissä käytettäviin spektroskooppisiin menetelmiin sekä teoriassa että käytännössä.

Sisältö:

 • tutustutaan spektroskopisiin menetelmiin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin
 • opetellaan tulkitsemaan eri menetelmillä saatavia yksinkertaisten yhdisteiden spektrejä
 • tehdään spektroskopiaan liittyviä oppilastöitä

KE16 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 1 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan.

Sisältö:

 • kurssilla tehdään Ke1 ja Ke2 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä
 • erilaisia titrauksia, seosten erottamisia, gravimetrisiä analyysejä

KE17 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 2 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan.

Sisältö:

 • kurssilla tehdään KE3, KE4 ja KE5 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä
 • sähkökemialliset kennot, orgaaniset reaktiot, polymeerit, liukoisuus

KE18 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin, oppii toimimaan ryhmässä, oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa ja osallistuu projektin suunnitteluun.

Sisältö

 • erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja
 • koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

KE19 Kemian TAMK-kurssi


LU01 Luonnontiede 1, Luonnontieteellisten alojen valmennuskurssi, lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu laaja-alaisesti luonnontieteen korkeakouluopiskeluun saa tehokasta tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa.

Sisältö:

 • erilaiset oppimisstrategiat
 • vastaustekniikat
 • erityyppisten pääsykoetehtävien tarkastelu
 • pääsykokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden omia kokemuksia hyvästä valmentautumisesta
 • sopii etenkin lääketieteen opintoihin ja ympäristöalalle pyrkiville

LU02 Luonnontiede 2, Energia (lu vuositaso 2–3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää energian universaalisuuden osaa yhdistää erilaisia ilmiöitä energian näkökulmasta tarkasteltuna.

Sisältö:

 • solun energia-aineenvaihdunta: energian sitominen ja vapauttaminen
 • solukalvon toiminta solun aineenvaihdunnassa
 • entsyymien teho
 • atomin energiatilat
 • energiantuotanto erilaisissa kemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa
 • energia kemiallisissa reaktioissa
 • uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
 • maapallon energiatulevaisuus

LU03 Luonnontiede 3, Maailmankansalaisena Tampereella ja maailmalla, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman yhteisönsä identiteetin ja merkityksen muulle maailmalle oppii, miten globaalikysymyksiin voi vaikuttaa omassa arjessa kehittää kykyään ymmärtää monimutkaisia ja monitieteisiä ilmiöitä sekä sietää epävarmuutta erilaisissa yhteyksissä kykenee tarkastelemaan kriittisesti omien toimintaperiaatteittensa eettisyyttä tuntee maailmankansalaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.

Sisältö:

 • ongelmana niukkuus – maapallon energiatulevaisuuden haasteet
 • väestö – kenellä on oikeus elää?
 • kestävä kehitys
 • ihmisoikeudet ja bisnes
 • ympäristöetiikka
 • kansantalouden eri mittarit