Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kemia

KE1 + KE2 Kemia, minä ja yhteiskunta (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Tutustutaan ainemäärän käsitteeseen, mikä esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä sekä harjoitellaan johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida vapaasti netistä saatavilla olevan artikkelin analysointia ja pohdintaa tai kokeellisten töiden raportteja.

KE3 Molekyylit ja mallit (va, 2 op, 1. vuositaso)

Opinnoissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: liuosten valmistus ja laimentaminen, hiiliyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet sekä rakenteiden mallintaminen ja isomeria. Lisäksi tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta ja kvanttimekaaniseen atomimalliin. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida digitaalisesti tuotettuja mallinnuksia.

KE4 Kemiallinen reaktio (va, 2 op)

Opinnoissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden saanto ja rajoittava tekijä, ideaalikaasun tilanyhtälö ja erilaiset kemialliset reaktiot, myös polymeroitumisreaktiot ja polymeerien ominaisuudet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida pienryhmätyöskentelyn tuotoksia.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (va, 2 op)

Opinnoissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: kemiallisen reaktion energiamuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, hapetusluvut, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet sekä riittävyys ja kierrätettävyys ja sähkökemian keskeisimmät periaatteet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida luonnontieteellisen tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

KE6 Kemiallinen tasapaino (va, 2 op)

Opinnoissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät teemoja: reaktionopeus, homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely, hapot ja emäkset, puskuriliuosten toimintaperiaate. Opinnoissa tutustutaan myös kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisuissa. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida graafisesti tuotetun tutkimuksen tuloksia ja tulkintaa.

KE7 Kemian kokonaiskuva (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on luoda kokonaiskuva kemiasta. Opintojaksolla syvennetään kemian osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan kemian ylioppilaskokeeseen vastaamista. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE8 Kokeellinen kemia (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kemian erilaisiin työtapoihin. Opintojaksolla tehdään monipuolisesti erilaisia kemian laborointitöitä sekä vieraillaan mahdollisuuksien mukaan kemian alan yrityksissä ja oppilaitoksissa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE9 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti kemian tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE10 Johdatus kemiaan (lu, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet lukion kemian opinnoille sekä perehtyy kemian työtapoihin. Tärkeimpinä sisältöinä ovat mm. kemian suureyhtälöiden käyttö, kemiallinen sidos ja kokeellinen työskentely. Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen kemian osaamiseen esimerkiksi kokeellisen työskentelyn taitoihin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE11 Orgaaninen kemia (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja nimeämisen osaamistaan. Opiskelija myös syventää biomolekyylien rakenteen ja reaktioiden osaamistaan sekä yhdistää aiemmilla kemian ja biologian opintojaksoilla opitun tiedon solun rakenteeseen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE12 Ympäristömme kemia (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että yksilön valinnoilla on merkitystä ympäristölle. Opintojakson sisältö voi vaihdella opiskelijoiden toivomuksien ja asian ajankohtaisuuden mukaan. Jaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi vesien rehevöitymistä ja happamoitumista, vesi-, ilma- ja maaperäanalyysejä, kierrätys, ongelmajätteet ja ympäristön kemikalisoituminen. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE13 Luonnontieteen tutkielma (lu, 2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia, kokeellisten menetelmien käyttöä, yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja, rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin sekä seuraa tiedekeskustelua. Opintojakson alussa on lyhyt yhteinen orientaatiojakso ja opiskelijat osallistuvat Tieteen tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan. Sisältö riippuu opiskelijan aihevalinnasta. Opintopisteiden määrä riippuu tutkielman laajuudesta. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE14 Ympäristö, energia ja ihminen TUNI2 (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään tutkimuslaboratorioissa, arvioimaan laboratoriotulosten luotettavuutta ja oppii raportoimaan tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja esittämään niitä suullisesti. Opintojakso toteutetaan yhteistyönä Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojakso sisältää työluentoja, laboratoriokertoja ja tutkimustulosten analysointia. Aihealueina ovat ympäristön, energian ja ihmisen väliset suhteet – vaihtoehtoiset energiamuodot sekä aurinkokennon toimintaperiaate ja aurinkokennon rakentaminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE15 Laiteanalytiikka TAMK (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin kemian analyysi- ja synteesimenetelmiin modernien analyysilaitteiden avulla. Opintojakso toteutetaan yhteistyönä TAMK:n kemiantekniikan osaston kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojaksolla tehdään kemian töitä, joita ei ole mahdollista tehdä Clasulla, esimerkiksi nikkelin määritys euron kolikosta (AAS), aspiriinisynteesi (FTIR-määritys) ja kofeiinin määritys kahvista (HPLC, nestekromatografi). Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE16 Spektroskopia (lu, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin luonnontieteissä käytettäviin spektroskooppisiin menetelmiin sekä teoriassa että mahdollisuuksien mukaan käytännössä. Opintojaksolla tutustutaan spektroskooppisiin menetelmiin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin sekä opetellaan tulkitsemaan eri menetelmillä saatavia yksinkertaisten yhdisteiden spektrejä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE17 Kokeellinen kemia luonnontieteilijöille 1 (lu, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemian laboratoriotyöskentelytaitojaan. Opintojaksolla tehdään ensimmäisen vuoden kemian opintoja tukevia kokeellisen kemian töitä, mm. erilaisia titrauksia, seosten erottamisia, gravimetrisiä analyysejä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kokeellista osaamista ja sen raportointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE18 Kokeellinen kemia luonnontieteilijöille 2 (lu, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kokeellisen kemian työskentelytaitojaan. Opintojaksolla tehdään toisen ja kolmannen vuoden kemian opintoja tukevia kokeellisen kemian töitä, mm. sähkökemialliset kennot, orgaaniset reaktiot, polymeerit, liukoisuus. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kokeellista osaamista ja sen raportointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE19 Luonnontieteiden projektit (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämään projektiin sekä oppii toimimaan ryhmässä ja suunnittelemaan omaa toimintaansa. Opintojaksolla toteutetaan luonnontieteisiin liittyvä projekti. Arviointi perustuu toteutettuun projektiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE20 Työkurssi TAMK 1 (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää laboratoriotyöskentelytaitojaan orgaanisen kemian ja mikrobiologian aloilta. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE21 Työkurssi TAMK 2 (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää laboratoriotyöskentelytaitojaan analyyttisen kemian alalta ja oppii laiteanalytiikan perusteita. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE22 Biokemia (lu, 2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan elämälle tärkeistä biomolekyyleistä sekä tuntee biomolekyylien rakenteita, ominaisuuksia ja keskeisiä reaktioita, ja osaa tutkia kokeellisesti biomolekyylien ominaisuuksia, pitoisuuksia ja toimintaa. Opintojaksolla tutustutaan mm. hiilihydraattien, lipidien, nukleiinihappojen ja proteiinien kemialliseen rakenteeseen, ominaisuuksiin ja toimintaan sekä biokemian peruslaboratoriotekniikoihin. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.