Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Fysiikka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä, pa, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa sekä tieteellisessä maailmankuvassa. Kurssin keskeisiä asioita ovat kokeellisuus, ilmiöiden mallintaminen graafisesti, voimien vaikutusten ja liikkeen ymmärtäminen.

FY2 Lämpö, sy, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on ymmärtää lämpöilmiöitä jokapäiväisessä elämässä. Kurssi antaa valmiuksia seurata ja osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.

FY3 Sähkö, sy, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Kurssilla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään.

FY4 Voima ja liike, sy, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Kurssilla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Kurssilla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja, voiman momenttia ja törmäyksiä.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot, sy, vuositaso 2

Kurssilla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen.
Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan äänen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen
ja interferenssi-ilmiöiden kautta.

FY6 Sähkömagnetismi, sy, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen
ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Kurssilla opitaan muodostamaan jäsennetty käsitys fysikaalisesta ilmiöstä mm. käyttämällä ja arvioimalla erilaisia tietolähteitä.

FY7 Aine ja säteily, sy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

FY8 Kokeellinen fysiikka, ksy, vuositaso 2

Kurssi syventää ja täydentää muiden fysiikan kurssien asioita. Kurssilla tutkitaan kokeellisesti fysiikan ilmiöitä eri osa-alueilta ja opetellaan raportoimaan tehty koe ja kokeen tulokset.

FY9 Fysiikan kokonaiskuva, ksy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on luoda kokonaiskuva fysiikasta. Kurssilla syvennetään fysiikan osaamista laskennallisella tasolla ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista.

FY21 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin fysiikan keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi fysiikan tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

FY10 Fysiikan johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet fysiikan syventäville opinnoille perehtyy fysikaalisten mittausten tekemiseen ja niiden raportoimiseen parantaa valmiuksiaan ratkaista fysiikan matemaattiseen mallintamiseen liittyviä ongelmia harjaantuu käyttämään matematiikan antamia apuvälineitä luonnontieteeseen liittyvissäongelmissa harjaantuu käyttämään teknologian antamia apuvälineitä fysiikkaan liittyvissä ongelmissa.

Sisältö:

 • fysiikan mittausmenetelmät
 • raportin laatiminen
 • yksikkötarkastelu
 • suureyhtälöiden käsittely
 • fysikaalinen kulmakerroin ja fysikaalinen pinta-ala
 • vektorilaskennan alkeet voiman tarkastelussa
 • tietokoneen käyttö mittaamisen ja tulosten analysoimisen apuna

FY11 Fysiikan syventävä I, lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään lämpöopista ja sähköopista parantaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia.

Sisältö:

 • lämpölaajeneminen
 • energian säilyminen
 • energiantuotanto
 • virtapiirit
 • elektroniikan komponentit

FY12 Fysiikan syventävä II, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään mekaniikasta, aalto-opista ja sähkömagnetismista vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia.

Sisältö:

 • Newtonin lait
 • momentti
 • tasapaino pyörimisen ja etenemisen suhteen
 • gravitaatio
 • aaltoliike
 • sähkömagneettinen induktio
 • sähkömagneettinen aaltoliike

FY13 Fysiikan syventävä III, lu, vuositaso 3

Kurssi arvioidaan numeroin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija laajentaa osaamistaan lukion fysiikan ulkopuolelle vahvistaa mahdollisuuksiaan saada jatko-opintopaikka saavuttaa saman tietotason kuin aiemmassa opetussuunnitelmassa.

Sisältö:

 • noste
 • haarautuvat virtapiirit
 • vinot törmäykset
 • kalteva taso
 • muuttuva ympyräliike
 • linssit ja peilit
 • vaihtovirta
 • suhteellisuusteoria

FY14 Fysiikan matemaattiset menetelmät (½-kurssi), lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija parantaa valmiuksiaan korkeakoulutason fysiikan opiskeluun oppii soveltamaan lukiomatematiikan menetelmiä fysiikan ongelmiin vahvistaa ja syventää ensimmäisen ja toisen vuoden fysiikan kurssien osaamista.

Sisältö:

 • vektorilaskenta
 • derivaatta ja integraali
 • differentiaaliyhtälöt
 • äänen intensiteettitaso
 • myös vaativampia tehtäviä kuin syventävillä kursseilla

FY15 Elektroniikka, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan sähköopissa saa perustiedot elektroniikan laitteista ja niiden rakenteesta tutustuu elektroniikan peruskomponentteihin ja -kytkentöihin.

Sisältö:

 • sähköturvallisuus
 • elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminta
 • tärkeimmät sovellukset
 • vaativammat virtapiirit
 • laitteen rakentaminen

FY16 Tähtitiede, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot Aurinkokunnasta ja koko maailmankaikkeuden rakenteesta tuntee maailmankaikkeuden historian ja kehityksen tutustuu tutkimusmenetelmiin ja havaintovälineisiin, joilla avaruudesta saadaan uutta tietoa.

Sisältö:

 • tähtitieteen ja maailmankaikkeuden mallien historiaa
 • aurinkokunta ja tähdet, tähtien elinkaari
 • linnunradan rakenne, galaksit, tähtienvälinen avaruus, maailmankaikkeuden rakenne
 • maailmankaikkeuden synty ja kehitys, planeettojen synty
 • tähtien energiatalous, alkuaineiden synty
 • maailmankuvan kehitys
 • mahdollinen vierailu tähtitornilla

FY17 Geofysiikka, lu, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapallon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökulmasta syventää luonnonmaantieteen tietojaan fysikaalisen mallintamisen ja geokemian keinoilla täydentää fysiikan tietoja havainnoimalla, miten fysikaaliset perusilmiöt ilmenevät luonnossa oppii soveltamaan fysiikan tutkimusmenetelmiä.

Sisältö:

 • maapallo aurinkokunnan osana
 • laattaliikunnot
 • maamagnetismi
 • vesivarastot ja veden kiertokulku
 • maaperän analysointia kemiallisin menetelmin
 • säteily ja ilmakehä
 • ilmastonmuutoksen seuraukset
 • lähiavaruus ja yläilmakehä
 • yhteistyötä Turun yliopiston kanssa

FY18 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.

Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan
 • tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktienluomisessa
 • suoritus vastaa kurssia BI15 tai KE11
 • tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1–2 kurssimerkintää

FY19 Luonnontiede tänään, TTY1, lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tiedeuutisointia luonnontieteen näkökulmasta ymmärtää luonnontieteen merkityksen teknologian kehittymisessä ja jokapäiväisessä elämässä saa tietoa, missä ympäristöissä ja tehtävissä luonnontieteen asiantuntijat työskentelevät.

Sisältö:

 • tutustutaan kuuteen eri aihepiiriin alan asiantuntijoiden opastuksella
 • lähiopetustapaamisia, joilla mm. kuunnellaan asiantuntijan pitämä luento
 • keskustellaan luennon teemoista ja tehdään aiheeseen liittyviä ryhmätöitä ja tehtäviä

FY20 Fysiikan mittausmenetelmät, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää näkemystään fysiikan mittaamisesta kehittää valmiuksia fysiikan harjoitustöiden tekemiseen ja työselostusten laatimiseen jatko-opintoja varten.

Sisältö:

 • mittausmenetelmät
 • virhetarkastelu
 • mittauksia TAMK:n laboratoriossa

FY22 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin, oppii toimimaan ryhmässä, oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa ja osallistuu projektinsuunnitteluun.

Sisältö:

 • erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja
 • koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

LU01 Luonnontiede 1, Luonnontieteellisten alojen valmennuskurssi, lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu laaja-alaisesti luonnontieteen korkeakouluopiskeluun saa tehokasta tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa.

Sisältö:

 • erilaiset oppimisstrategiat
 • vastaustekniikat
 • erityyppisten pääsykoetehtävien tarkastelu
 • pääsykokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden omia kokemuksia hyvästä valmentautumisesta
 • sopii etenkin lääketieteen opintoihin ja ympäristöalalle pyrkiville

LU02 Luonnontiede 2, Energia, lu, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää energian universaalisuuden osaa yhdistää erilaisia ilmiöitä energian näkökulmasta tarkasteltuna.

Sisältö:

 • solun energia-aineenvaihdunta: energian sitominen ja vapauttaminen
 • solukalvon toiminta solun aineenvaihdunnassa
 • entsyymien teho
 • atomin energiatilat
 • energiantuotanto erilaisissa kemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa
 • energia kemiallisissa reaktioissa
 • uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
 • maapallon energiatulevaisuus

LU03 Luonnontiede 3, Maailmankansalaisena Tampereella ja maailmalla, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman yhteisönsä identiteetin ja merkityksen muulle maailmalle oppii, miten globaalikysymyksiin voi vaikuttaa omassa arjessa kehittää kykyään ymmärtää monimutkaisia ja monitieteisiä ilmiöitä sekä sietää epävarmuutta erilaisissa yhteyksissä kykenee tarkastelemaan kriittisesti omien toimintaperiaatteittensa eettisyyttä tuntee maailmankansalaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.

Sisältö:

 • ongelmana niukkuus – maapallon energiatulevaisuuden haasteet
 • väestö – kenellä on oikeus elää?
 • kestävä kehitys
 • ihmisoikeudet ja bisnes
 • ympäristöetiikka
 • kansantalouden eri mittarit