Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Saksa

SAKSA A-oppimäärä

SAA1+2 (pa, 4 op, 1. vuositaso)

Opiskelutaitoja kartuttaen ja kieli-identiteettiä rakentaen kohti toimintaa ja vuorovaikutusta globaalissa maailmassa.

Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

SAA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö.

SAA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (pa, 2 op)

Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan perustellusti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kohdekielellä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset.

SAA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (pa, 2 op)

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

SAA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (pa, 2 op)

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus ja työpaikkahaastattelu.

SAA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (va, 2 op)

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin. Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.

SAA8 Viesti ja vaikuta puhuen (va, 2 op)

Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Arviointi on monipuolista. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy joko Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe tai erillisen ohjeistuksen mukainen näyttö.

SAA9 Kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan aiemmin opittua ja harjoitellaan erilaisia tehtäviä ylioppilaskoetta varten. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA10 Saksaa luonnontieteilijöille (ko, 1-2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua valitsemansa luonnontieteellisen tutkimuskohteen myötä luonnontiedealalle tyypilliseen sanastoon. Opiskelija kerää itselleen aihepiirisanastoa ja muuta aineistoa jatko-opintojaan varten lukemalla tutkimusartikkeleita tai kuuntelemalla luentoja tai osallistumalla johonkin kotimaiseen tai kansainväliseen kielikohtaiseen tai ainerajat ylittävään projektiin. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opintojakson laajuus riippuu opettajan kanssa sovittujen suoritusten laajuudesta. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA11 Saksan kielidiplomi 1, Deutsches Sprachdiplom I (ko, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon helpommasta ensimmäisestä osasta (Deutsches Sprachdiplom I). Kirjallisesta ja suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom I -tutkinto on vaativuustasoltaan eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikon tasoa A2/B1 vastaava. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA12 Saksan kielidiplomi 2, Deutsches Sprachdiplom II (ko, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon vaativammasta toisesta osasta (Deutsches Sprachdiplom II). Kirjallisesta ja suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom I -tutkinto on vaativuustasoltaan eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikon tasoa B2/C1 vastaava. Opintojaksoa ja tutkintoa suositellaan A-oppimäärän opiskelijoille, mutta sen suorittaminen on mahdollista myös B-oppimäärän opiskelijoille. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA13 Tukea saksan opiskeluun (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraitten kielten opiskelutaitojen parantamisessa. Opintojakso on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA14 Europäische Kultur, Politik und Geschichte (ko, 1-2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua eurooppalaisen kulttuurin ja politiikan keskeisiin saavutuksiin, eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutokseen ja sen taustalla vaikuttaneeseen tieteelliseen ja aatehistorialliseen kehitykseen. Keskeisinä sisältöinä ovat esimerkiksi kuva- ja filmidokumentit ja aikalaislähteet. Opintojakso voidaan suorittaa osana kansainvälisyysprojektia tai oppiainerajat ylittävää kokonaisuutta. Opintojakson laajuus riippuu opettajan kanssa sovittujen suoritusten laajuudesta. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA15 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin saksan kielen ja kulttuurin sisältöalueeseen tai soveltaa niitä projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.SAKSA B2- ja B3-oppimäärä

SAB31 Perustason alkeet 1 (va, 2 op)

Opintojaksolla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Monipuolisella arvioinnilla pyritään kannustamaan ja vahvistamaan opiskelijan motivaatiota vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa.

SAB32 Perustason alkeet 2 (va, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä. Kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja tukee opiskelijan kehittymistä vieraalla kielellä toimijana.

SAB33/SAB21 Perustason alkeet 3 (va, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä

SAB34/SAB22 Perustaso 1 (va, 2 op)

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä.  Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia. 

SAB35/SAB23 Perustaso 2 (va, 2 op)

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista.  Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa. 

SAB36/SAB24 Perustaso 3 (va, 2 op)

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

SAB37/SAB25 Perustaso 4 (va, 2 op)

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu. 

SAB38/SAB26 Perustaso 5 (va, 2 op)

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. 

SAB27 Perustason jatko 1 (va, 2 op)

Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

SAB28 Perustason jatko 2 (va, 2 op)

Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

Koulukohtaiset opintojaksot:

SAB39 Perustason jatko 1 (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen SAB27.Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB310 Perustason jatko 2 (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen SAB28. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB29 Perustason alkeet 1 (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen SAB31. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB210 Perustason alkeet 2 (ko, 2 op)

Sama kuin valtakunnallinen SAB32. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB311/SAB211 Abikertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan aiemmin opittua ja harjoitellaan erilaisia tehtäviä ylioppilaskoetta varten. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB312/SAB212 Saksan kielidiplomi 1 (Deutsches Sprachdiplom I) (ko, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon helpommasta ensimmäisestä osasta (Deutsches Sprachdiplom I). Kirjallisesta ja suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom I -tutkinto on vaativuustasoltaan eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikon tasoa A2/B1 vastaava. Opintojaksoa ja tutkintoa suositellaan B-saksan opiskelijoille toisen tai kolmannen lukiovuoden aikana. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB313/SAB213 Saksan kielidiplomi 2 (Deutsches Sprachdiplom II) (ko, 2 op)

Opintojaksolla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon vaativammasta toisesta osasta (Deutsches Sprachdiplom II). Kirjallisesta ja suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom I -tutkinto on vaativuustasoltaan eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikon tasoa B2/C1 vastaava. Opintojaksoa ja tutkintoa suositellaan A-oppimäärän opiskelijoille, mutta sen suorittaminen on mahdollista myös B-oppimäärän opiskelijoille. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB314/SAB214 Saksaa luonnontieteilijöille (ko, 1-2 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua valitsemansa luonnontieteellisen tutkimuskohteen myötä luonnontiedealalle tyypilliseen sanastoon. Opiskelija kerää itselleen aihepiirisanastoa ja muuta aineistoa jatko-opintojaan varten lukemalla tutkimusartikkeleita tai kuuntelemalla luentoja tai osallistumalla johonkin kotimaiseen tai kansainväliseen kielikohtaiseen tai ainerajat ylittävään projektiin. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opintojakson laajuus riippuu suorituksen laajuudesta, joka sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAB315/SAB215 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin saksan kielen ja kulttuurin sisältöalueeseen tai soveltaa niitä projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.