Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Saksa

SAKSA A-Oppimäärä

SAA 1 Kieli ja maailmani, pa, vuositaso 1

Kurssilla pidetään yllä kohdekielen ääntämis- ja intonaatiomallia. Opiskelija voi esitellä harrastustaan tai itseään kiinnostavia asioita valitsemallaan tavalla, esimerkiksi esitelmän,
videon tai multimediaesityksen avulla. Voidaan aloittaa henkilökohtaisen portfolion
kokoaminen esim. blogin muodossa. Portfolioblogissa opiskelija voi kertoa lyhyesti itselle
tärkeistä asioista yhdistäen tekstiä, kuvaa tai videota sekä kommentoida toisten
opiskelijoiden blogeja. Kohdekielisten nuorten arkeen voidaan tutustua esimerkiksi
videoblogien kautta. Kurssilla voidaan tehdä perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen
henkilöhaastattelu. Myös syntyperäistä kielenpuhujaa voidaan haastatella esimerkiksi
etukäteen valmisteltujen kysymysten avulla joko kasvokkain tai verkon välityksellä.
Henkilökohtaista blogia on mahdollista laajentaa haastattelun videoinnilla ja vastausten
tulkkauksella jälkikäteen.

SAA 2 Ihminen verkostoissa, pa, vuositaso vuositaso 1

Kurssilla harjoitellaan kielenkäyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia
käyttäen. Hyödynnetään erilaisia medioita esimerkiksi lehtiä, blogeja ja sosiaalisen median
kanavia mediakriittisesti, netikettiä noudattaen. Voidaan seurata sopivia kohdekielisiä
foorumeja omista kiinnostuksen kohteista. Harjoitellaan erilaisia puhuttelukäytänteitä
(esimerkiksi. teitittelykulttuuria ja arjen asiointitilanteita). Opitaan keskustelutaitoja ja
mielipiteen ilmaisun taitoja. Kurssin aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin ja henkilökohtaiseen
hyvinvointiin (esimerkiksi urheilu, ravinto. perheunelmat, terveys).

Työtavoissa hyödynnetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla tieto-ja viestintätekniikkaa.
Sopivia tehtäviä kirjallisen viestinnän harjoitteluun ovat esimerkiksi kortin,
sähköpostiviestin, muistilapun tai tekstiviestin kirjoittaminen ja/tai toisten tuotosten ja
mielipiteiden kommentointi sosiaalisessa mediassa. Luodaan mahdollisuuksien mukaan
yhteyksiä muiden lukioiden ko. kielen opiskelijoiden tai kansainvälisten yhteistyökoulujen
opiskelijoiden kanssa (esimerkiksi etäyhteys kohdekulttuuriin, videoneuvottelut tai
vierailut). Voidaan esimerkiksi suunnitella opintoretkeä tai projektiin kuuluvan
vastavierailun isännöintiin liittyviä asioita.

SAA 3 Kulttuuri-ilmiöitä, pa, vuositaso 1

Kurssin mahdollisia aiheita voivat olla esimerkiksi kohdekielisten maiden musiikki,
elokuvat, kirjallisuus, kuvataide, näyttämötaide, nuorisokulttuuri, nuorison käyttämä kieli,
tapakulttuuri, ruokakulttuuri, muoti sekä omasta kulttuurista ja kotiseudusta kertominen
tavoitekielellä. Voidaan pohtia myös tavoitekielisen maan ja oman maan kulttuurien eroja
sekä niihin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita. Aihepiirejä voidaan elävöittää
pyytämällä tunneille vierailijoita tai pitämällä yhteyttä internetin välityksellä kohdekielisiin
(nuoriin) ihmisiiin.

Argumentointitaitoja voidaan harjoitella kirjoittamalla kirja- tai elokuva-arvostelu
tai arvostelu taideteoksesta. Eri tekstilajien tuottamista voidaan harjoitella
kirjoittamalla runo tai näytelmä, sanoittamalla musiikkikappale tai laatimalla musiikkivideo
tai lyhytelokuva. Työtapoihin voivat kuulua myös tiedonhankinta eri lähteistä kirjallista,
suullista tai sähköistä esitystä varten, vierailut taidemuseoon, kirjastoon, elokuviin,
teatteriin sekä vierailun työstäminen kurssilla. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan
tehdä esim. kuvataiteen, musiikin, uskonnon, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
liikunnan kanssa.

SAA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, pa, vuositaso 2

Kurssilla pyritään vahvistamaan mediakriittisyyttä. Harjoitellaan suullista ja kirjallista
argumentointia. Kurssilla voidaan pohtia esimerkiksi kaupunki ja maalaisympäristöjen
roolia ja tehdä projekteja esimerkiksi ekologisesti kestävän asumisen ja sekä paikallisen
että globaalin kehityksen näkökulmasta. Ajankohtaisten ilmiöiden, myös uhkakuvien
käsittelyn ohella pyritään pohtimaan omia, lähipiirin sekä globaaleja valintoja pieninä
konkreettisina askelina kohti turvattua tulevaisuutta. Kurssin aikana voidaan toteuttaa
pienimuotoista projektia yhdessä kohdekulttuurissa asuvien tai muualla samaa kieltä
opiskelevien kanssa. Tällaisesta toiminnasta tai kuvitteellisesta suunnitellusta toiminnasta
voidaan pitää päiväkirjaa tai blogia tai toimintaa voidaan esitellä suullisesti toisille. Aiheiksi
sopivat esimerkiksi ympäristöasiat, kehitysyhteistyö sekä konfliktien torjunta esimerkiksi
kulttuurienvälisen viestinnän ja erilaisuuden ymmärtämisen ja suvaitsevaisuuden taitoja
kehittämällä.

Työskentelyyn voidaan käyttää esimerkiksi kohdekulttuurin radio- ja tv-kanavien ja lehdistön sivuja, blogia, wikiä ja videonjakosovelluksia tai muita interaktiivisia nettiympäristöjä ja videokonferenssisovelluksia. Voidaan käsitellä vapaaehtoistyötä kohdekielellä esim. hyödyntämällä kohdekielisten autenttisten kertomuksia tai suunnittelemalla ja toteuttamalla opetusryhmän yhteinen projekti. Voidaan osallistua oman paikkakunnan kohdekieliseen toimintaan ja käyttää esim. sähköpostia tai skype-sovellusta vuorovaikutukseenkohdekielisen opiskelijoiden kanssa.

SAA 5 Tiede ja tulevaisuus, pa, vuositaso 2

Kurssilla käsitellään esimerkiksi lehdistön, radion, tv:n ja internetin tarjoamia ajankohtaisia
aineistoja ja rohkaistaan opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhakuun. Kurssin
aiheet tarjoavat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä lähiseudun yritysten ja korkeakoulujen
kanssa. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi fysiikan ja biologian
kanssa. Kurssilla käytetään netin ajankohtaisia aineistoja ja voidaan esimerkiksi rakentaa
opiskelijoiden valitsemiin teksti- ja aineistokokonaisuuksiin yhteisöllisesi sanastoja ja
tehtäviä. Kurssilla voidaan laatia myös pieni teoreettinen kirjoitelma tai kirjoittaa
tulevaisuuteen suuntautuva fiktiivinen kirjoitelma.

SAA 6 Opiskelu, työ ja toimeentulo, pa, vuositaso 2

Kurssilla voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta esimerkiksi projektien tai ryhmätöiden muodossa. Opiskelijat voivat esimerkiksi jakautua ryhmiin itseään kiinnostavien opintosuuntien mukaan. Mahdollisia kurssin muita aiheita voivat olla ase- ja siviilipalvelus, välivuosi, ulkomailla opiskelu ja työskentely. Kurssilla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti työnantajalle tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Lisäksi voidaan tehdä kohdekielisiä ammatinvalintatestejä, harjoitella kokouksessa toimimista ja argumentointia. Voidaan myös hyödyntää yritysmaailman kontakteja, esimerkiksi vierailijoiden, yritysvierailuiden tai toimeksiantojen muodossa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinto-ohjauksen kanssa.

SAA 7 Kestävä elämäntapa, sy, vuositaso 3

Kurssilla voidaan tehdä erilaisia esityksiä liittyen kurssin aihepiireihin hyödyntäen eri mediamuotoja. Lisäksi voidaan harjoitella argumentointitaitoja esimerkiksi väittelyn muodossa ja katsoa tai kuunnella kohdekielisiä aiheeseen liittyviä ohjelmia ja uutislähetyksiä, lukea lehti- ja nettiartikkeleita tai seurata keskustelupalstoja ja blogeja. Aiheita voivat olla esimerkiksi erilaiset energiantuotantomuodot hyötyineen ja haittoineen, ympäristönsuojelu, globalisaatio, kulutustottumukset, eettiset tuotteet, ja kehitysyhteistyö. Kerrataan aiemmin opittua.

SAA 8 Viesti ja vaikuta puhuen, sy, vuositaso 3

Kurssin tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän strategioita ja suullisen viestinnän eri
tilanteita. Kurssin aihepiirit liittyvät arkielämän viestintätilanteiden kertaamisen ja
syventämisen ohella ajankohtaisiin aiheisiin ja tapahtumiin sekä valtakunnallisen
syventävän kurssin 7 teemoihin. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee harjoittelemaan
suullisia valmiuksiaan erilaisten monipuolisten tekstien sekä puheenymmärtämistä
harjoittavien kommunikatiivisten ja interaktiivisten harjoitusten avulla. Puheentuottamisen
ohella erityisesti kuullun ymmärtämisen taitoja kehitetään. Kurssilla hyödynnetään myös
internetin tarjoamia mahdollisuuksia suullisen kielitaidon kehittämiseen. Teknologian avulla
voidaan esimerkiksi autenttisesti keskustella syntyperäisten tai muualla samaa kieltä
opiskelevien kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään erilaisia vierailuja mahdollisuuksien
mukaan.

Kurssin aikana yritetään parantaa opiskelijan valmiuksia oman mielipiteen
esittämiseen ja puolustamiseen kohdekielellä. Lisäksi voidaan harjoitella kertomista
omasta maasta ja kulttuurista kohdekielellä. Kurssin aikana laaditaan suullinen esitelmä
(tai esim. videotallenne-esitys) itse valitusta aiheesta.

SAA 9 Abikurssi (½-kurssia), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja harjoitellaan erilaisia tehtäviä ylioppilaskoetta
varten.

SAA 10 Saksaa luonnontieteilijöille (½-kurssia), ksy, vuositaso 2–3

Opiskelija valitsee luonnontieteistä tutkimuskohteen, johon hän haluaa erityisesti keskittyä.
Hän perehtyy ryhmässä tai parin kanssa tälle luonnontiedealalle tyypilliseen sanastoon
lukemalla tutkimusartikkeleita tai kuuntelemalla luentoja, joko verkossa tai
yhteistyöoppilaitoksissa. Opiskelija kerää itselleen aihepiirisanastoa jatko-opintojaan
varten.

SAA 11 Saksan kielidiplomikurssi 1 (Deutsches Sprachdiplom I), ksy, vuositaso 1–3

Kurssilla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon helpommasta
ensimmäisestä osasta (Deutsches Sprachdiplom I). Kirjallisesta (luetun- ja
kuullunymmärtämiskoe sekä ainekirjoitus) sekä suullisesta kokeesta koostuva
Sprachdiplom I. -tutkinto on vaativuustasoltaan tasoa A2/B1 (Eurooppalaisen
viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko). Kurssia ja tutkintoa suositellaan A-saksan
opiskelijoille suoritettavaksi ensimmäisen tai toisen lukiovuoden aikana ja B-saksan
opiskelijoille toisen tai kolmannen lukiovuoden aikana.

Menestyksellisesti suoritettu Sprachdiplom I -tutkinto mahdollistaa pääsyn ammatilliseen koulutukseen saksankielisessä Euroopassa ja mahdollistaa kieliopintopisteiden saamisen ainakin
osassa suomalaisista yliopistoista. Kurssi järjestetään hajautetusti kevätlukukauden aikana
ja se koostuu lähiopetusosuudesta sekä verkkotehtävillä omaehtoisesti tutkintoon
valmentautumisesta.

SAA 12 Saksan kielidiplomikurssi 2 (Deutsches Sprachdiplom II), ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon vaativammasta toisesta
osasta (Deutsches Sprachdiplom II). Kirjallisesta (luetun- ja kuullunymmärtämiskoe sekä
ainekirjoitus) sekä suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom II -tutkinto on
vaativuustasoltaan tasoa B2/C1 (Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko).
Kurssia ja tutkintoa suositellaan A-saksan opiskelijoille suoritettavaksi toisen tai
kolmannen lukiovuoden aikana tai esim. vaihto-oppilasvuoden jälkeen.

Menestyksellisesti suoritettu Sprachdiplom II -tutkinto avaa yhdessä suomalaisen ylioppilastutkinnon kanssa pääsyn Saksan yliopisto- tai korkeakouluopintoihin sekä mahdollistaa kieliopintopisteiden saamisen ainakin osassa suomalaisista yliopistoista. Kurssi järjestetään hajautetusti syyslukukauden ja kevätlukukauden alun aikana ja se koostuu lähiopetusosuudesta sekä verkkotehtävillä omaehtoisesti tutkintoon valmentautumisesta.

SAA 13 Saksan tukikurssi(½-kurssi), ksy, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraitten
kielten opiskelutaitojen parantamisessa. Kurssi on tarkoitettu vain erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille. Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä
erityisopettajan kanssa ja kurssin aikana pyritään yhdessä opiskelijan kanssa pohtimaan
kielellisten vaikeuksien syitä ja ratkaisumalleja. Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena,
jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Kurssin
käytyään opiskelijalla on mahdollisuus korottaa yhtä hylättyä kurssiarvosanaansa
kursseilta 1–6.

SAA 14 Europäische Kultur, Politik und Geschichte, ksy, vuositaso 2–3

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin ja politiikan keskeisiä saavutuksia sekä
eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä
ja aatehistoriallista kehitystä. Saksankielisellä kurssilla perehdytään kulttuuri- ja
aatehistorialliseen kehitykseen saksankielisessä Euroopassa sekä myös sen vaikutuksiin
Euroopan ja Suomen historiaan. Tutustumiseen käytetään esimerkiksi kuva- ja
filmidokumentteja sekä aikalaislähteitä. Euroopan unioniin liittyviä kysymyksiä käsitellään
myös. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti.

SAA 15 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin saksan kielen ja kulttuurin keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi saksan kielen tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta
tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa
myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu
itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista
esim. oppimispäiväkirjan avulla.


SAKSA B3- ja B2-oppimäärä

SAB3 1 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, sy, vuositaso 1

Vahvistetaan ja syvennetään oppijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä
tuetaan vertaisoppimiseen. Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen,
opiskellaan kielen perussanastoa, -rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Alusta
lähtien pyritään käyttämään sähköisiä oppimisalustoja ja totutetaan opiskelija
omaehtoiseen opiskeluun. Kurssilla rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä
suullisia ja kirjallisia tuotoksia.

Työtapoina voidaan käyttää parityötä ja yhteistoiminnallisia työtapoja. Kurssilla voidaan käyttää hyväksi eri maiden kansallisten medioiden (kieltenopetukseen tuotettuja ja autenttisia) tasonmukaisia internet-sisältöjä. Opetuksen tukena ja innoittajina voivat toimia seutukunnalla olevat syntyperäiset kohdekielen puhujat, esimerkiksi vaihto-opiskelijat tai muualla asuvat syntyperäiset tai kyseistä kieltä opiskelevat henkilöt, joihin voidaan olla yhteydessä internetin (videoneuvottelu) sovellusten avulla. Voidaan alkaa laatia omaa kohdekielistä (sähköistä) portfoliota, blogia jne.

SAB3 2 Matkalla maailmassa, sy, vuositaso 2

Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään
kohdekielellä sekä kasvokkain että sähköisillä sovelluksilla. Kurssilla tutustutaan
kohdekielisen maan matkailukohteisiin ja kulttuuritarjontaan internetissä. Ääntämistä ja
intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan tunnilla, kotona, yksin ja
ryhmissä hyödyntäen esimerkiksi puhe- video- ja kirjoitussovelluksia. Opiskelijaa
rohkaistaan tutustumaan internetissä tavoitekielisen maan matkailukohteisiin ja
kulttuuritarjontaan koskien matkailua ja omia kiinnostuksen kohteita (musiikki, elokuvat,
lehdet jne.).

SAB3 3, SAB2 1 Elämän tärkeitä asioita, sy, vuositaso 1

Kurssilla harjoitellaan edelleen ääntämistä ja intonaatiota. Mahdollisia työtapoja ovat
esimerkiksi pari- ja ryhmäkeskustelut opiskelijan kiinnostuksen kohteista, oman
harrastuksen/kiinnostuksen kohteen esitteleminen suullisesti ja/tai kirjallisesti esimerkiksi
esitelmän, videon tai multimediaesityksen avulla. Kurssilla voidaan myös pitää myös
sähköistä portfolioblogia, jossa opiskelija kertoo itselle tärkeistä asioista yhdistäen tekstiä
kuviin ja videoihin. Lisäksi voidaan tutustua videoblogeihin tai tehdä henkilöhaastattelu.
Kurssin aikana voidaan luoda yhteyksiä muiden lukioiden tai yhteistyökoulujen
opiskelijoiden välille (esim. videopuhelu, chat, sosiaalinen media).

SAB3 4, SAB2 2 Monenlaista elämää, sy, vuositaso 2

Kurssilla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan
kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Voidaan hyödyntää erilaisia yhteistyötahoja
kohdekielisten kontaktien luomiseksi. Aiheeseen liittyvää sanastoa voidaan kerätä ja
harjoitella erilaisten netistä löytyvien sivustojen ja sovellusten avulla. Työvälineenä ja
havainnoinnin kohteena voidaan käyttää myös elokuvia, televisio-ohjelmia, verkkolehtiä ja
muita medioita. Kirjallista viestintää voidaan harjoitella esimerkiksi kirjoittamalla kortti,
sähköpostiviesti, tekstiviesti, nettikommentti. Erilaisia vuorovaikutustilanteita ja sosiaalisia
koodeja voidaan harjoitella esimerkiksi dialogien, rooliharjoitusten ja haastatteluiden
muodossa.

SAB3 5, SAB2 3 Hyvinvointi ja huolenpito, sy, vuositaso 2

Kurssin aihepiireihin kuuluvat hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja erilaisiin elämänvaiheisiin
liittyvät teemat (esim. urheilu, ravinto, uni, henkinen hyvinvointi, erilaiset riippuvuudet ja
sairaudet, ihmissuhteet ja perheunelmat). Opiskelija kehittää kielitaitoaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa ja harjoittaa mielipiteen ilmaisemisen keinoja.

Kurssille soveltuvia työtapoja voivat olla muun muassa blogin pitäminen esimerkiksi terveyteen tai hyvinvointiin liittyvistä aiheista, draamalliset keskusteluharjoitukset (esimerkiksi lääkärissä käynti,
ajanvaraus, roolipelit ihmissuhteisiin liittyvistä teemoista). Kurssilla voidaan hyödyntää
netistä löytyviä kurssin aiheisiin sopivia testejä ja kyselyjä sekä kohdekielisiä asiantuntijapalstoja. Kurssille sopivat hyvin myös erilaiset kohdekielellä tehtävät rentoutus- ja liikuntaharjoitukset. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. terveystiedon, psykologian, biologian ja liikunnan kanssa.

SAB3 6, SAB2 4 Kulttuuri ja mediat, sy, vuositaso 2

Kurssilla tutustutaan kohdekulttuurin ilmiöihin esim. musiikkiin, elokuviin, kirjallisuuteen ja
kuvataiteeseen käyttäen monipuolisesti hyödyksi eri medioita. Perehdytään opiskelijoiden
kiinnostuksen pohjalta myös esim. ruoka- ja tapakulttuuriin, muotiin, erilaisiin medioihin.
Opiskelija harjoittelee myös kotimaansa kulttuurista kertomista esim. pitämällä suullisen
esittelyn tai laatimalla kohdekielisen esittelyvideon.

Kurssilla voidaan tehdä vierailuja museoon, kirjastoon, elokuviin tai teatteriin. Aihepiirejä voidaan elävöittää pyytämällä tunneille vierailijoita tai pitämällä yhteyttä netin välityksellä kohdekielisiin nuoriin. Kurssisuorituksiin voivat kuulua myös kirja- tai elokuva-arvostelu, runon tai näytelmän
kirjoittaminen, musiikkikappaleen sanoittaminen, musiikkivideon tai lyhytelokuvan
laatiminen. Oppiainerajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä esim. kuvataiteen, musiikin,
uskonnon, historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä liikunnan kanssa.

SAB3 7, SAB2 5 Opiskelu työ ja tulevaisuus, sy, vuositaso 2

Kurssilla voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta esimerkiksi projektien tai ryhmätöiden muodossa. Opiskelijat voivat jakautua ryhmiin itseään kiinnostavien opintosuuntien mukaan. Mahdollisia kurssin muita aiheita voivat olla ase- ja siiviilipalvelus, välivuosi, ulkomailla opiskelu ja työskentely. Kurssilla voidaan laatia CV, työhakemus, itsensä esittely audiovisuaalisesti työnantajalle tai toteuttaa työpaikkahaastattelu. Lisäksi voidaan tehdä kohdekielisiä ammatinvalintatestejä, harjoitella kokouksessa toimimista ja argumentointia. Voidaan myös hyödyntää yritysmaailman kontakteja, esimerkiksi vierailijoiden, yritysvierailuiden tai toimeksiantojen muodossa. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi opinto-ohjauksen kanssa.

SAB3 8, SAB2 6 Yhteinen maapallomme, sy, vuositaso 2

Mahdollisia käsiteltäviä aiheita voivat olla ympäristöasiat, kierrätys, energian tuotanto ja
käyttö, kehitysyhteistyö, konfliktit, kulttuurien välinen erilaisuus ja viestintä sekä muut
aiheeseen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta,
paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Kurssin aikana voidaan toteuttaa
pienimuotoinen (etä)projekti esimerkiksi yhdessä kohdekulttuurissa asuvien tai muualla
samaa kieltä opiskelevien kanssa. Työskentelyyn voidaan käyttää esimerkiksi blogia,
wikiä, youtubea, kohdekulttuurin radio- ja tv-kanavien ja lehdistön sivuja tai muita
interaktiivisia nettiympäristöjä ja videokonferenssisovelluksia. Syvennetään mielipiteen
suullisen ja kirjallisen ilmaisemisen taitoja. Yhteistyötä voidaan tehdä esim. biologian,
maantieteen, yhteiskuntaopin ja historian kanssa.

SAB3 9, SAB2 7 Kansainvälinen toiminta, sy, vuositaso 3

Kurssilla syvennetään valmiuksia kohdekielellä toimimiseen vapaaehtoistyössä tai
työelämässä. Esitellään kiinnostavia vapaaehtoisjärjestöjä. Voidaan toteuttaa esimerkiksi
jokin projekti kohdekielisen tai samaa kieltä opiskelevan ystävyyskoulun kanssa. Voidaan
myös osallistua oman seutukunnan kohdekieliseen kulttuuri- tai yritysyhteystoimintaan ja
raportoida siitä esimerkiksi (video)blogin muodossa. Pyritään vierailemaan alueella
olevissa yrityksissä, joissa tarvitaan opiskeltavaa kieltä. Tehdään yhteistyötä esimerkiksi
omalla paikkakunnalla opiskelun tai töiden takia toimivien kohdekielen käyttäjien kanssa
tai ollaan etäyhteydessä tällaisiin henkilöihin kohdekulttuurissa. Ystävyyskaupunkitoimintaa toteutetaan soveltuvin muodoin.

SAB3 10, SAB2 8 Viesti puhuen ja kirjoittaen, sy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan arkielämän viestintätilanteita sekä suullisesti että kirjallisesti sekä
syvennetään ja laajennetaan taitoja. Vahvistetaan kuulunymmärtämisen ja keskustelun
taitoja. Voidaan kerätä portfolio kurssin aikana tuotetuista erilaisista teksteistä,
äänitallenteista ja muista materiaaleista. Kurssilla havainnoidaan esimerkiksi eri tekstilajien
eroja konkreettisista esimerkeistä ja niiden pohjalta tuotetaan itse tekstejä ja video- tai
puhetuotoksia. Voidaan myös muuntaa tekstilajeja toisiksi. Mahdollisia tekstilajeja voivat
olla esimerkiksi muistilappu, teksti- tai chat-viesti, sähköpostiviesti, haastattelu, uutinen,
tuoteseloste tai käyttöohje, mainos, tiedote, yleisönosastokirjoitus, mielipidekirjoitus,
horoskooppi, ilmoitus, arvostelu, satu ja runo.

SAB3 11, SAB2 9 Abikurssi (½ kurssia), ksy, vuositasot 2–3

Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja harjoitellaan erilaisia tehtäviä ylioppilaskirjoituksia varten.

SAB2 10 Peruskoulusta lukioon kertauskurssi alkeet, ksy, vuositaso 1

(B3-kielen ykköskurssi, jonne B2 myös voi tulla jo kertaamaan)

Kurssilla harjoitellaan ja kerrataan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Kurssilla voidaan käyttää hyväksi eri maiden kansallisten medioiden (kieltenopetukseen tuotettuja ja autenttisia) tasonmukaisia internet-sisältöjä.

Opetuksen tukena ja innoittajina voivat toimia seutukunnalla olevat syntyperäiset kohdekielen puhujat, esimerkiksi vaihto-opiskelijat tai muualla asuvat syntyperäiset tai kyseistä kieltä
opiskelevat henkilöt, joihin voidaan olla yhteydessä internetin (videoneuvottelu)sovellusten
avulla. Voidaan alkaa laatia omaa kohdekielistä (sähköistä) portfoliota, blogia jne. Vahvistetaan ja syvennetään oppijan hyviä kielten opiskelun taitoja ja käytänteitä sekä tuetaan vertaisoppimiseen. Johdatetaan kohdekielisen kulttuurin tuntemukseen, opiskellaan kielen perussanastoa, -rakenteita sekä ääntämistä ja intonaatiota. Alusta lähtien pyritään käyttämään sähköisiä oppimisalustoja ja totutetaan opiskelija omaehtoiseen opiskeluun. Kurssilla rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Työtapoina voidaan käyttää parityötä ja yhteistoiminnallisia työtapoja.

SAB2 11 Kertauskurssi 2: Matkalla maailmassa, ksy, vuositaso 1

(B3-kielen kakkoskurssi, jota suositellaan myös B2-kielen lukijoille)

Kurssilla kerrataan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Ääntämistä ja intonaatiota sekä suullista ja kirjallista viestintää harjoitellaan tunnilla, kotona, yksin ja ryhmissä hyödyntäen esimerkiksi puhe- video- ja kirjoitussovelluksia. Opiskelijaa rohkaistaan tutustumaan internetissä tavoitekielisen maan matkailukohteisiin ja kulttuuritarjontaan koskien matkailua ja omia kiinnostuksen kohteita (musiikki, elokuvat, lehdet jne.).

SAB3 12, SAB2 12 Saksan kielidiplomikurssi 1 (Deutsches Sprachdiplom I), ksy, vuositaso 1–3

Kurssilla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon helpommasta
ensimmäisestä osasta (Deutsches Sprachdiplom I). Kirjallisesta (luetun- ja kuullunymmärtämiskoe sekä ainekirjoitus) sekä suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom I -tutkinto on vaativuustasoltaan tasoa A2/B1 (Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko). Kurssia ja tutkintoa suositellaan B-saksan opiskelijoille toisen tai kolmannen lukiovuoden aikana.

Menestyksellisesti suoritettu Sprachdiplom I -tutkinto mahdollistaa pääsyn ammatilliseen koulutukseen saksankielisessä Euroopassa ja mahdollistaa kieliopintopisteiden saamisen ainakin osassa suomalaisista yliopistoista. Kurssi järjestetään hajautetusti kevätlukukauden aikana ja se koostuu lähiopetusosuudesta sekä verkkotehtävillä omaehtoisesti tutkintoon valmentautumisesta.

SAB3 13, SAB3 13 Saksan kielidiplomikurssi 2, Deutsches Sprachdiplom II, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla harjoitellaan suoriutumaan saksan kielidiplomitutkinnon vaativammasta toisesta osasta (Deutsches Sprachdiplom II). Kirjallisesta (luetun- ja kuullunymmärtämiskoe sekä ainekirjoitus) sekä suullisesta kokeesta koostuva Sprachdiplom II -tutkinto on vaativuustasoltaan tasoa B2/C1 (Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasoasteikko). Hyvin motivoituneen ja omaehtoiseen preppaukseen valmiin B2-saksan opiskelijan on mahdollista suorittaa kurssi ja tutkinto, vaikka kurssia useimmiten suositellaankin A-kielen opiskelijoille.

Menestyksellisesti suoritettu Sprachdiplom II -tutkinto avaa yhdessä suomalaisen ylioppilastutkinnon kanssa pääsyn Saksan yliopisto- tai korkeakouluopintoihin sekä mahdollistaa kieliopintopisteiden saamisen ainakin osassa suomalaisista yliopistoista. Kurssi järjestetään hajautetusti syyslukukauden ja kevätlukukauden alun aikana ja se koostuu lähiopetusosuudesta sekä verkkotehtävillä omaehtoisesti tutkintoon valmentautumisesta.

SAB3 14, SAB2 14 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin saksan kielen ja kulttuurin keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi saksan kielen tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.