Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Englanti

ENA1 + ENA2 Kieli-identiteettini ja monimuotoinen englannin kieli (pa, 4 op, 1. vuositaso) 

Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten.  Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toista kuunteleva kielenkäyttäjä.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia ja arvioida esim. suullinen esitys. 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (pa, 2 op, 1. vuositaso) 

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta.  Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (pa, 2 op) 

Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja, joita sovelletaan tuotoksiin.  Opiskelija harjoittelee aktiivista toimijuutta ja kansalaisuutta sekä tutustuu vaikuttamisen keinoihin.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. kantaaottava tuotos. 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (pa 2 op) 

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin piirteisiin ja harjoittelee tiivistämistä ja raportointia. Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja ja kehitetään lukemisen strategioita. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (pa 2 op) 

Opintojaksolla aihepiireihin kuuluvat jatko-opinnot ja työelämä, myös kansainvälisessä kontekstissa.  Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus.

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (va, 2 op) 

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.  Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin.  Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.  

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (va, 2 op) 

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa huomioiden vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Arviointi on monipuolista.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset.  Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

ENA9 Englantia luonnontieteilijöille (ko, 1 op)

Opiskelija valitsee luonnontieteistä tutkimuskohteen, johon hän haluaa erityisesti keskittyä. Tämä voi mahdollisuuksien mukaan liittyä luonnontiedeopinnoissa tehtävään tutkielmaan. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yksin, ryhmässä tai parin kanssa tälle luonnontiedealalle tyypilliseen sanastoon lukemalla tutkimusartikkeleita tai kuuntelemalla luentoja, joko verkossa tai yhteistyöoppilaitoksissa. Opiskelija kerää samalla itselleen aihepiirisanastoa jatko-opintojaan varten esim. portfolioon tai oppimispäiväkirjaan. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA10 Abikertaus (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää valtakunnallisten opintojaksojen kielioppirakenteiden, sanaston ja aihepiirien hallintaa ja vahvistaa ylioppilaskokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA11 Kirjoitustaidot (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on perehtyä erilaisiin kirjoitelmatyyppeihin ja vahvistaa ylioppilaskokeessa tarvittavia kirjoitustaitoja. Aihepiirit liittyvät valtakunnallisten opintojaksojen sisältöihin. Kirjoitustehtäviä muokataan sisällön, kieliasun, sanaston ja kieliopin näkökulmista. Tavoitteena on, että opintojakson päättyessä opiskelija osaa erottaa eri tekstilajien vaatimukset ja laatia tuotoksestaan loogisesti etenevän ja mielenkiintoisen sekä arvioida omia ja muiden töitä. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA12 Nautimme kulttuurista (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua kulttuuritietouteen englanninkielisestä maailmasta, yhteen tai useampaan englanninkieliseen maahan keskittyen ja laajentaa sanavarastoa ja kehittää suullista ilmaisua. Opintojakso sisältää runsaasti pari- ja ryhmätöitä sekä suullista harjoittelua, ja se voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi historian, maantieteen tai taideaineiden kanssa. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA13 Kuuntelutaidot (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa ja tukea englannin kuuntelutaitoja ja vastaustekniikoita. Opintojakson aikana vahvistetaan myös tarvittavin osin sanaston ja kieliopin hallintaa. Opiskelumateriaalina hyödynnetään mahdollisimman monipuolisesti esim. videoita, musiikkia ja podcasteja. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA14 Englannin tuki (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraiden kielten opiskelutaitojen parantamisessa. Opintojakso on tarkoitettu vain erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opintojakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus korottaa yhtä hylättyä arvosanaansa opintojaksoilta 1-6. Kurssin arviointi voi perustua esimerkiksi itse- ja vertaisarviointiin sekä jatkuvaan näyttöön. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA15 Tutkimukset ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin englannin tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.