Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Englanti

ENA 1 Englannin kieli ja maailma, pa, vuositaso 1

Kurssilla käsitellään nuoren arkielämään liittyviä aihepiirejä. Opiskelija
perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Kurssilla kehitetään
opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä.

ENA 2 Ihminen verkostoissa, pa, vuositaso 1

Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelija pyrkii
parantamaan kommunikaatiovarmuuttaan ja hän tutustuu eri viestintäkanaviin.

ENA 3 Kulttuuri-ilmiöitä, pa, vuositaso 1

Kurssilla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan. Opiskelija
harjoittelee erityyppisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä.

ENA 4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma, pa, vuositaso 2

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja vaikuttamiseen
Suomessa sekä maailmalla. Opiskelija kehittää kriittistä lukutaitoaan ja
tiedonhakutaitojaan.

ENA 5 Tiede ja tulevaisuus, pa, vuositaso 2

Kurssilla tutustutaan englantiin tieteen, tutkimuksen ja teknologian kielenä sekä pohditaan
erilaisia tulevaisuudenvisioita. Opiskelija kehittää argumentointitaitojaan suullisessa ja
kirjallisessa viestinnässä.

ENA 6 Opiskelu, työ ja toimeentulo, pa, vuositaso 2

Kurssilla syvennetään jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa englannin kielitaitoa.
Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta että yhteiskunnallisesta
näkökulmasta.

ENA 7 Kestävä elämäntapa, sy, vuositaso 3

Kurssilla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta.
Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija kehittää
kielitaitoaan ja kielellistä tarkkuuttaan omien tarpeidensa ja taitotasonsa mukaan.

ENA 8 Viesti ja vaikuta puhuen, sy, vuositaso 3

Kurssilla parannetaan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan
kehittämään suullista ilmaisutaitoaan ja itsevarmuutta viestijänä. Pakollisten kurssien
aihepiirejä kerrataan ja laajennetaan.

ENA 9 Englantia luonnontieteilijöille (½ kurssia), ksy, vuositasot 2–3

Opiskelija valitsee luonnontieteistä tutkimuskohteen, johon hän haluaa erityisesti keskittyä.
Hän perehtyy ryhmässä tai parin kanssa tälle luonnontiedealalle tyypilliseen sanastoon
lukemalla tutkimusartikkeleja tai kuuntelemalla luentoja, joko verkossa tai
yhteistyöoppilaitoksissa. Opiskelija kerää itselleen aihepiirisanastoa jatko-opintojaan
varten.

ENA 10 Abien kertauskurssi (½ kurssia), ksy, vuositaso 3

Kurssilla syvennetään pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien
kielioppirakenteiden, sanaston ja aihepiirien hallintaa ja vahvistetaan ylioppilaskokeessa
tarvittavia tietoja ja taitoja.

ENA 11 Kirjoitelmakurssi (½ kurssia), ksy, vuositasot 2–3

Kurssilla perehdytään kirjoitustehtäviin ja kirjoitetaan tavoitteena ylioppilaskokeessa
tarvittavat taidot. Aihepiirit liittyvät pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien
sisältöihin. Kirjoitustehtäviä muokataan sisällön, kieliasun, sanaston ja kieliopin
näkökulmista.
Kurssin päättyessä opiskelija osaa erottaa eri tekstilajien vaatimukset ja laatia
tuotoksestaan loogisesti etenevän ja mielenkiintoisen sekä arvioida omia että muiden töitä
taitotasoasteikon avulla.

ENA 12 Nautimme kulttuurista (½ kurssia), ksy, vuositasot 2–3

Kurssilla keskitytään kulttuuritietouteen englanninkielisestä maailmasta, yhteen tai useampaan englanninkieliseen maahan keskittyen ja laajennetaan sanavarastoa ja kehitetään suullista ilmaisua. Kurssi sisältää runsaasti pari- ja ryhmätöitä sekä suullista harjoittelua. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi historian, maantieteen tai taideaineiden kanssa.

ENA 13 Kuullun ymmärtämiskurssi (½ kurssia), ksy, vuositaso 1

Kurssilla vahvistetaan ja tuetaan englannin kuuntelutaitoja. Kurssin aikana vahvistetaan
myös tarvittavin osin sanaston ja kieliopin hallintaa.

ENA 14 Englannin tukikurssi (½ kurssia), ksy, vuositaso 1 tai 2

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vieraitten
kielten opiskelutaitojen parantamisessa. Kurssi on tarkoitettu vain erityistä tukea
tarvitseville opiskelijoille. Opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä
erityisopettajan kanssa ja kurssin aikana pyritään yhdessä opiskelijan kanssa pohtimaan
kielellisten vaikeuksien syitä ja ratkaisumalleja. Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena,
jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Kurssin
käytyään opiskelijalla on mahdollisuus korottaa yhtä hylättyä kurssiarvosanaansa
kursseilta 1-6.

ENA 15 Tutkimus- ja projektikurssi, so, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin englannin kielen ja kulttuurin keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi englannin kielen tutkimukselliset erityispiirteet tai
toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan
suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija
osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä
työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.