Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Erikoiskurssit

TO1 Monitieteinen ajattelu, sy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja
oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

TO2 Tutkiva työskentely teknologialla, sy, vuositaso 1–3

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

TO3 Osaaminen arjessa, sy, vuositaso 1–3

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Lukiodiplomit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi, so, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laajaalaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi, so, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi, so, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Taiteiden väliset kurssit

TA1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti, sy, vuositaso 1–3

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

TA2 Nykytaiteen keinoin, sy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

TA3 Taidetta kaikilla aisteilla (sy vuositaso 1–3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.

Oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuuksia tukevat koulukohtaiset kurssit

AT1 Digikurssi, ksy, vuositaso 1–3

Opiskelija oppii käyttämään tietokonetta opiskelun apuvälineenä monipuolisesti ja tehokkaasti. Kurssin käytyään opiskelijalla on tietotekniset valmiudet pärjätä lukioopinnoissa sekä ylioppilaskirjoituksissa. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat jokapäiväiseen tietotekniikan soveltamiseen liittyvät asiat tietokoneen ja sen ohjelmistojen peruskäytöstä. Kurssin käytyään opiskelija osaa myös hakea tietoa monipuolisesti ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Kurssilla opetellaan sähköisen yo-koeympäristön käyttöä.

AT2 Johdatus ohjelmointiin (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ohjelmoitavien laitteiden perusrakenteen ja ymmärtää
ohjelmoinnin periaatteet. Opiskelija oppii muuttujien käyttämistä sekä ehto- ja ohjausrakenteiden soveltamista. Kurssilla opiskelija toteuttaa pienen toimivan ohjelman.

AT3 Ohjelmoinnin peruskurssi, ksy, vuositaso 1–3

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmien tekemisen periaatteet ja oppii ratkaisemaan ongelmia ohjelmoimalla. Kurssilla opiskelija oppii jonkin ohjelmointikielen perussyntaksin sekä oppii toimimaan jollakin ohjelmakehitystyökalulla. Opiskelija oppii erilaisia tietorakenteita ja algoritmeja ja ymmärtää, miten niillä voi vaikuttaa ohjelman toimintaan.

KV1-KV6 Kansainvälinen leirikoulu, ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle omakohtainen kokemus toisesta kulttuurista ja maasta. Opiskelija saa kurssimerkinnän osallistuttuaan ystävyyskouluvaihtoon esimerkiksi ranskalaisen, italialaisen tai saksalaisen ystävyyskoulun opiskelijan majoittajana tai osallistuttuaan lukion järjestämälle opintomatkalle kyseiseen maahan.

KV7-KV8 Kansainvälinen projektikurssi, ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön.
Suoritustapa vaihtelee. Kurssin voi koota lukioaikana osasuorituksista, joista saa merkinnän KV-passiin. Osasuorituksia voivat olla esim. erilaiset kansainväliset projektit, matkaraportit, esitykset ja opastukset sekä vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen.

KV9-KV10 Kansainvälinen projektikurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön.
Suoritustapa vaihtelee. Kurssin voi koota lukioaikana osasuorituksista, joista saa merkinnän KV-passiin. Osasuorituksia voivat olla esim. erilaiset kansainväliset projektit, matkaraportit, esitykset ja opastukset sekä vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen.

LTK1 Lukion turvakurssi 1, ksy, vuositaso 1–3

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Tavoitteena on oppia mm. turvallinen liikkuminen maastossa, majoittuminen, toiminta eksyttäessä, suunnistus ja ensiapu. Kurssi toteutetaan viikonlopun mittaisena leirinä varuskunnassa, joten ohjelmaan sisältyy myös tutustumista puolustusvoimien toimintaan ja kalustoon.

LTK2 Lukion turvakurssi 2, ksy, vuositaso 1–3

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. Kurssi
vuorottelee LTK1-kurssin kanssa vuorovuosina. Sisältö ja tavoitteet ovat pääpiirteiltään samoja kuin kurssi LTK1, mutta koulutusaiheet ovat osin erilaisia.

KH1 Koulun hyväksi -kurssi 1, ksy, vuositaso 1–3

Koulun hyväksi -kurssi antaa mahdollisuuden tehdä erityyppisiä töitä koulun hyväksi ja saada siitä tunnustuksena kurssisuoritus. Kurssisuorituksen voi saada esim. toimimalla tutorina, apuopettajana, opiskelijoiden mikrotukihenkilönä tai osallistumalla aktiivisesti oppilaskuntatyöhön. Kurssilla opiskelija saa käytännön työkokemusta tutussa ympäristössä. Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan kykyä kantaa vastuuta omasta työstään sekä vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä. Kurssi voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjassaan. Kurssi tulee suoritetuksi, kun 38 tunnin työmäärä on tehty.

KH2 Koulun hyväksi -kurssi 2, ksy, vuositaso 1–3

Kuten kurssissa KH1, mutta työtehtävien tulee olla selvästi erilaiset kuin kurssia KH1
suoritettaessa.

KH3 Koulun hyväksi -kurssi 3, ksy, vuositaso 1–3

Kuten kursseissa KH1 ja KH2, mutta työtehtävien tulee olla selvästi erilaiset kuin kursseja KH1 ja KH2 suoritettaessa.

Liikennekasvatuskurssi

Kurssisuorituksen voi saada, kun opiskelija on suorittanut B-luokan ajokortin.

Muualla suoritetut kurssit

OM 1 – 25

Lukioaikana muualla suoritetuista opinnoista, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia, voi saada rehtorin päätöksellä kurssimerkinnän.