Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Erikoiskurssit

TEMAATTISET OPINNOT


KV1 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

KV2 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

KV3 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

KV4 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

KV5 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

KV6 Kansainvälinen leirikoulu (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle omakohtainen kokemus toisesta kulttuurista ja maasta. Opiskelija osallistuu ystävyyskouluvaihtoon majoittajana tai lukion järjestämälle opintomatkalle. Samasta suorituksesta voi saada vain yhden suoritusmerkinnän. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KV7 Kansainvälinen projektiopintojakso (ko, 1 op)

KV8 Kansainvälinen projektiopintojakso (ko, 1 op)

KV9 Kansainvälinen projektiopintojakso (ko, 2 op)

KV10 Kansainvälinen projektiopintojakso (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön. Suoritustapa ja opintojakson laajuus sovitaan opettajan kanssa. Opintojakson voi koota lukioaikana osasuorituksista, joista saa merkinnän esimerkiksi kansanvälisyyspassiin. Osasuorituksia voivat olla erilaiset kansainväliset verkko- ja liikkuvuusprojektit, matkaraportit, esitykset ja opastukset sekä vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen. Saman projektin samansisältöisestä suorituksesta voi saada vain yhden suoritusmerkinnän. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KV11 Ruotsia Ruotsissa (ko, 2 op)

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan matka Ruotsiin. Ennen matkaa opetellaan matkailusanastoa sekä tutustutaan johonkin matkakohteeseen. Matkan aikana käytetään ruotsin kieltä erilaisissa autenttisissa tilanteissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KV12 Englantia Englannissa (ko, 2 op)

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan matka Iso-Britanniaan. Ennen matkaa tehdään suunnitelma vierailukohteista ja tutustutaan niihin etukäteen. Opintojaksolla voi olla erityispainotus kulttuurissa, historiassa tai luonnontieteessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KH1 Koulun hyväksi 1 (ko, 1 op)

KH2 Koulun hyväksi 2 (ko, 1 op)

KH3 Koulun hyväksi 3 (ko, 2 op)

KH4 Koulun hyväksi 4 (ko, 2 op)

Koulun hyväksi -opintojakso antaa mahdollisuuden tehdä erityyppisiä töitä koulun hyväksi ja saada siitä tunnustuksena opintojakso. Suorituksen voi saada esimerkiksi toimimalla tutorina, kerhon tai piirin vetäjänä, apuopettajana, opiskelijoiden mikrotukihenkilönä tai osallistumalla aktiivisesti opiskelijakuntatyöhön. Opiskelija saa käytännön työkokemusta tutussa ympäristössä. Tavoitteena on lisätä opiskelijan kykyä kantaa vastuuta omasta työstään sekä vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä. Opintojakso voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse opintojakson sisällön ja aikataulun suunnitteluun ja opintojakson laajuus sovitaan yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Työmäärän ja -ajan raportoinnista sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Saadakseen suoritusmerkinnän useasta KH-opintojaksosta, on työtehtävien oltava selvästi erilaisia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LIK Liikennekasvatus (ko, 2 op)

Opintojakson voi saada, kun opiskelija on suorittanut B-luokan ajokortin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LTK1 Nuorten turvakurssi 1 (ko, 2 op)

LTK2 Nuorten turvakurssi 2 (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on lisätä tietoutta turvallisuusviranomaisten toiminnasta ja uramahdollisuuksista. Maastoviikonlopun aikana kurssilaiset harjoittelevat kansalaisen turvallisuustaitoja ja saavat tietoa asepalveluksen suorittamisesta. Kurssin järjestää Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) koulutusohjelmansa mukaisena tyyppikurssina. Osallistujan tulee olla täyttänyt 16 vuotta kurssin alkaessa, ja alaikäisillä tulee olla kirjallinen huoltajan suostumus osallistumiseen. Sisällöltään samanlaisten tyyppikurssien suorittamisesta voi saada vain yhden suoritusmerkinnän. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

AT1 Johdatus ohjelmointiin (ko, 1 op)

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ohjelmoitavien laitteiden perusrakenteen ja ymmärtää ohjelmoinnin periaatteet. Opiskelija oppii muuttujien käyttämistä sekä ehto- ja ohjausrakenteiden soveltamista. Opintojaksolla opiskelija toteuttaa pienen toimivan ohjelman. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

AT2 Ohjelmoinnin perusteet (ko, 2 op)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmien tekemisen periaatteet ja oppii ratkaisemaan ongelmia ohjelmoimalla. Opintojaksolla opiskelija oppii jonkin ohjelmointikielen perussyntaksin sekä oppii toimimaan jollakin ohjelmakehitystyökalulla. Opiskelija oppii erilaisia tietorakenteita ja algoritmeja ja ymmärtää, miten niillä voi vaikuttaa ohjelman toimintaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Digikurssi (ko, 2 op)

Opiskelija oppii käyttämään tietokonetta opiskelun apuvälineenä monipuolisesti ja tehokkaasti. Opintojakson käytyään opiskelijalla on tietotekniset valmiudet pärjätä lukio-opinnoissa sekä ylioppilaskirjoituksissa. Keskeisiä sisältöjä ovat jokapäiväiseen tietotekniikan soveltamiseen liittyvät asiat tietokoneen ja sen ohjelmistojen peruskäytöstä. Opintojakson käytyään opiskelija osaa myös hakea tietoa monipuolisesti ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Opintojaksolla opetellaan sähköisen yo-koeympäristön käyttöä.LUKIODIPLOMIT

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa ja osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään neljä lukion liikunnan opintojaksoa. Liikunnan lukiodiplomi koostu seuraavista osa-alueista: liikuntakykyisyys, liikunnan tutkielma, erityisosaaminen, yhteistyötaidot ja portfolio. Opintokokonaisuus voidaan tarvittaessa suorittaa toisessa lukiossa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

Musiikin lukiodiplomin tavoitteena on se, että opiskelija pääsee antamaan erityisen näytön lukioaikaisesta musiikillisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Musiikin lukiodiplomityössään opiskelija osoittaa osaamistaan musiikin alalla eri tavoin, joita voivat olla laulaminen, soittaminen, säveltäminen, sovittaminen, improvisointi, taiteiden tai oppiaineiden välinen yhteistyö, musiikin kuuntelu ja analysointi sekä musiikista kirjoittaminen. Musiikin lukiodiplomi on muodoltaan näytesalkku. Lukiodiplomin suorituksesta annetaan erilliseen lukiodiplomitodistukseen numeroarvosana. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.
TAMPEREEN LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT

Lue (1-2 op)   

Tavoitteet  

Opintojakson tavoitteena on tehostaa opiskelijan opiskelua ja oppimista sekä lisätä itsetuntemusta oppijana. Opintojakson aikana arvioidaan opiskelijan luki-taitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.  

Laajempi opintojakso (2 op) mahdollistaa lukion erityisopettajan ja opiskelijoiden intressien mukaan rakennettavan kokonaisuuden; opitaan ja harjoitellaan räätälöidysti oppimiseen liittyviä teorioita ja tekniikoita sekä opettaja- että opiskelijajohtoisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelija perehtyy valitsemaansa oppimiseen liittyvään teemaan ja laatii siitä kirjallisen tuotoksen tai esitelmän, jonka esittää toisille sovittuna ajankohtana.

LUE-opintojakso tukee yleisessä osassa kuvatulla tavalla laaja-alaisia hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita.

Keskeiset sisällöt 

Opiskelutekniikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät aiheet ja tehtävät. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointitehtävät sekä oman oppimisen/opiskelun itsearviointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan ja erityisopettajan oppimiskeskustelut. 

Laajemman opintojakson sisällöt sovitaan opintojakson alussa, ja niihin voivat kuulua esimerkiksi opiskelijoiden esitykset oppimisen teemoista, annettujen syventävien tehtävien/harjoitusten tekeminen ja osallistuminen tutustumiskäynteihin ynnä muihin toiminnallisiin aktiviteetteihin. 

Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää tunneille osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä Suoritusmerkintä.

Taitava maailmankansalainen (2 op)

Kuinka pääsee tutustumaan maailmaan ja eri kulttuureihin matkustamatta mihinkään?

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kansainvälisyyteen ja globaaleihin ilmiöihin omassa lähiympäristössään. Opiskelija oppii välttämättömiä tulevaisuustaitoja kuten kriittistä media-analyysiä, yhteiskunnan ja kulttuurisen moninaisuuden tuntemista sekä kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentamista. Opintojaksolla voi valita opintopolun oman mielenkiinnon mukaan tarjolla olevista teemoista kuten nuorten mahdollisuudet, ihmisten väliset suhteet ja ilmasto. Opiskelija pääsee kuulemaan asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja tekemään niihin liittyviä tutkimustehtäviä. Lisäksi opiskelijaa kannustetaan tutustumaan vieraskieliseen nuoreen verkossa tai omassa lähiympäristössä.

Opintojakson suoritetaan verkko-opintojaksona Moodlessa. Suoritukseen kuuluu monipuolisia harjoitustehtäviä.

Arviointi: suoritusmerkintä.

TET (1-2 op.)

Tampereen lukiokoulutuksessa TET-jakso suoritetaan opiskelijan kesätyön tai opintojen ohella suoritetun työnteon tai muulla osoitetulla aktiivisella työelämään tutustumisella. Työelämään tutustumisesta voi saada 1-2 opintopisteen opintosuorituksen.MUUALLA SUORITETTU OPINTOJAKSO

OM1 – 25

Lukioaikana muualla suoritetuista opinnoista, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia, voi saada rehtorin päätöksellä opintopisteitä.

Tampereen kaupungin lukioissa saa opintopisteitä seuraavista koulutuksista: ajokortti, hygieniapassi, anniskelupassi, tulityökortti (1 op), työturvallisuuskortti (1 op), järjestysmieskortti, ensiapu 1 + 2, MLL:n lastenhoitajakurssi ja partiojohtajan peruskurssi. Yhteensä opiskelija voi näistä saada korkeintaan 8 opintopistettä. Muiden kurssien ja koulutuksien hyväksi luvuista päättää rehtori.

Yksi vuosi vaihto-opiskelijana tuottaa 20 opintopistettä, puoli vuotta 10 opintopistettä. Mahdollisista lisäpisteistä päättää rehtori.