Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI1+ÄI2+ÄI3 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (pa, 4 op, vuositaso 1)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan kieli- ja tekstitietoutta ja viestintätaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Analyysitaidot kehittyvät eri tekstilajeihin syventymällä. Omaa kirjoittamisprosessiaan opiskelija kehittää harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista ja vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan sekä kirjallisissa että suullisissa tehtävissä.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (pa, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (pa, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (pa, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (pa, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (pa, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (pa, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (va, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

ÄI 12 Kaunokirjallisuuden analyysikeinoja (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa kykyjä tunnistaa ja ymmärtää kaunokirjallisuuden keinoja ja ilmiöitä. Lisäksi opitaan tarkastelemaan näiden keinojen merkitystä suhteessa tekstikokonaisuuteen ja erilaisiin konteksteihin. Harjoitellaan sekä kaunokirjallisilla teksteillä että ylioppilaskirjoitusten kirjallisuustehtävillä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI13 Tietotekstien analyysikeinoja (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia vertailemaan, arvioimaan ja analysoimaan eri tekstilajien ominaispiirteitä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin asiateksteihin ja niiden tyyliin, informaatiorakenteeseen ja tapaan välittää merkityksiä. Harjoitellaan sekä ajankohtaisilla tietoteksteillä että ylioppilaskirjoitusten harjoituksilla. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI14 Media-analyysin keinoja (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia analysoimaan mediatekstejä. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin median ilmiöihin ja niiden kriittiseen analyysiin ja ylioppilaskirjoitusten mediatehtäviin. Lisäksi opetellaan käsittelemään laajoja monimediaisia kokonaisuuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI15 Mediataidot (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää mediataitoja. Opintojaksolla harjoitellaan tekemään erilaisia multimodaalisia mediatekstejä, kuten podcasteja, blogeja tai videoita. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI16 Luova kirjoittaminen (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on oman ilmaisun vapauttaminen ja persoonallisen äänen löytäminen. Opintojaksolla kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI17 Clarus – Koululehti (ko, 2 op)

Opintojaksolla tehdään koululehti Clarusta. Opintojaksolla kokeillaan erilaisia toimituksellisia tehtäviä ja rooleja ja opitaan niissä tarvittavia taitoja. Opintojakson suorittaminen edellyttää kolmen eri lehden tekoon osallistumista. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI18 Ilmaisutaidon perusteet (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa esiintymistaitoa, rohkaista monipuoliseen ilmaisuun, kehittyä ryhmässä toimimisessa ja rohkaista luovuuteen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI19 Clasu-teatteri (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää ilmaisua. Opintojaksolla valmistetaan esimerkiksi näytelmä tai musikaali esitettäväksi. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää osallistumista yhteiseen projektiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI20 Tekstin rakentaminen ja kielenhuolto (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa kykyä tuottaa suunniteltua, jäsenneltyä ja rakenteellisesti loogista tekstiä. Opintojakso on tarkoitettu opintojen alkuun tukemaan lukiossa vaadittavaa kirjoitustaitoa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI21 Kielenhuolto ja ylioppilastekstit (ko, 1 op)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa omien tekstien kielenhuollon ja ilmaisurakenteen hallintaa. Opitaan kartoittamaan ja tunnistamaan oman tekstin kieli- ja tyylivirheet. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI22 Lukudiplomi (ko, 2 op)

Opiskelija lukee lukio-opintojen aikana 12 kaunokirjallista teosta ja tekee niistä sovitut tehtävät. Muilla opintojaksoilla luettavia kirjoja ei lasketa lukudiplomiin, vaan kyse on opintojaksojen ulkopuolella luettavista teoksista. Ennen lukudiplomin suorittamista on sovittava teoksista ja suoritustavoista opettajan kanssa. Suoritusmerkintä edellyttää tehtävien suorittamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI23 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin häntä itseään kiinnostavaan äidinkielen tai kirjallisuuden tieteenalaan tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Moduuleista muodostetut opintojaksot