Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI 1 Tekstit ja vuorovaikutus, pa, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on tekstien monimuotoisuuden ymmärtäminen ja vuorovaikutustaitojen
kehittäminen. Opiskelijan viestijäkuva syventyy ryhmäkeskusteluissa, proosaa
analysoimalla, lähteitä kriittisesti tutkimalla ja moniäänisiä tekstikokonaisuuksia
erittelemällä. Lisäksi kurssilla referoidaan, opetellaan aineiston pohjalta kirjoittamista ja
tulkitaan mediatekstejä sekä kuvia.

ÄI 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti, pa, vuositaso 1

Kurssilla keskeistä on kielentuntemus sekä suomen kielen ja kulttuurin erityisyyden
ymmärtäminen. Opiskelija oppii prosessikirjoittamista sekä kehittyy palautteen antajana ja
vastaanottajana. Kurssilla perehdytään myös informatiiviseen puhumiseen.

ÄI 3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa, pa, vuositaso 1

Kurssilla perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja monimuotoisiin teksteihin. Kurssin
tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa eritellä ja tulkita kirjallisuutta ja esimerkiksi
teatteri- ja elokuvataidetta sekä suullisesti että kirjallisesti. Keskeistä on kirjallisuuden
pohjalta kirjoittaminen ja tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu.

ÄI 4 Tekstit ja vaikuttaminen, pa, vuositaso 2

Kurssilla tutkitaan monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on
syventää kriittistä lukutaitoa ja oppia tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden
välittämiä arvoja. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä kantaa ottavia
kirjoituksia että puheenvuoroja.

ÄI 5 Teksti ja konteksti, pa, vuositaso 2

Kurssilla opitaan tunnistamaan tekstin tyylipiirteitä. Erityylisiä tekstejä eritellään, tulkitaan
ja tuotetaan sekä kirjallisesti että suullisesti. Kurssilla tutustutaan keskeisten teosten avulla
kulttuurisen kontekstin käsitteeseen ja ymmärretään, että kirjallisuus on kulttuuri- ja
aikasidonnaista. Lisäksi opiskelijat perehtyvät kielenhuoltoon tyylin näkökulmasta.

ÄI 6 Nykykulttuuri ja kertomukset, pa, vuositaso 3

Kurssilla käsitellään nykykirjallisuutta ja -kulttuuria erityisesti kertomusten näkökulmasta.
Opiskelija syventää käsitystään suomalaisesta nykykulttuurista ja sen ajankohtaisista
ilmiöistä. Keskeistä on oppia toimimaan eettisesti ja rakentavasti erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi verkossa. Kurssiin kuuluu puhe- ja kirjoitustehtäviä
sekä kielenhuoltoa.

ÄI 7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen, sy, vuositasot 1–2

Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelija
oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja
muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Lisäksi opiskelija ymmärtää puheviestinnän
kulttuurisidonnaisuuden.

ÄI 8 Kirjoittamistaitojen syventäminen, sy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on syventää tekstin tuottamisen taitoja ja kerrata kielenhuoltoa.
Kurssilla kirjoitetaan muun muassa asiatyylisiä aineistopohjaisia tekstejä sekä
mediatekstejä yksin ja yhdessä. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia teemoja myös
keskustellen. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI 9 Lukutaitojen syventäminen, sy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on syventää monipuolisesti lukutaitoja. Erilaisia tekstejä, myös
monimuotoisia, analysoidaan kirjallisesti ja suullisesti. Kurssi valmentaa yo-kokeeseen.

ÄI 10 Kaunokirjallisuuden analyysikeinoja (½-kurssi), ksy, vuositasot 1–2

Kurssin tavoitteena on monipuolistaa kykyjä tunnistaa ja ymmärtää kaunokirjallisuuden
keinoja ja ilmiöitä. Lisäksi opitaan tarkastelemaan näiden keinojen merkitystä suhteessa
tekstikokonaisuuteen ja erilaisiin konteksteihin. Harjoitellaan sekä kaunokirjallisilla
teksteillä että ylioppilaskirjoitusten kirjallisuustehtävillä.

ÄI 11 Tietotekstien analyysikeinoja (½-kurssi), ksy, vuositasot 2–3

Kurssilla perehdytään erilaisiin asiateksteihin ja niiden tyyliin, informaatiorakenteeseen ja
tapaan välittää merkityksiä. Tavoitteena on oppia vertailemaan, arvioimaan ja
analysoimaan eri tekstilajien ominaispiirteitä. Tutustutaan myös tieteellisen tekstin
rakenteisiin ja ilmaisuun. Harjoitellaan sekä ajankohtaisilla tietoteksteillä että
ylioppilaskirjoitusten harjoituksilla.

ÄI 12 Luova kirjoittaminen (½-kurssi), ksy, vuositaso 1

Kurssilla kirjoitetaan erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. Tavoitteena on oman ilmaisun
vapauttaminen ja persoonallisen äänen löytäminen. Omaa tekstiä kirjoitettaessa
kirjallisuuden ilmaisun keinot ja analyysin käsitteet syventyvät.

ÄI 13 Kielenhuolto ja ylioppilastekstit (½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on vahvistaa omien tekstien kielenhuollon ja ilmaisurakenteen
hallintaa. Opitaan kartoittamaan ja tunnistamaan oman tekstin kieli- ja tyylivirheet. Kurssilla
analysoidaan tekstejä ja tehdään oikeakielisyysharjoituksia.

ÄI 14 Media-analyysin keinoja (½-kurssi), ksy, vuositasot 2–3

Kurssin tavoitteena on oppia analysoimaan mediatekstejä. Kurssilla perehdytään erilaisiin
median ilmiöihin ja niiden kriittiseen analyysiin. Tunneilla tehdään analyysiharjoituksia eri
mediateksteistä ja ylioppilaskirjoitusten mediatehtävistä.
Lisäksi opetellaan käsittelemään laajoja monimediaisia kokonaisuuksia.

ÄI 15 Clarus – Koululehtikurssi, so, kaikki vuositasot

Kurssilla tehdään koululehti Clarusta. Kurssilla kokeillaan erilaisia toimituksellisia tehtäviä
ja rooleja ja opitaan niissä tarvittavia taitoja. Kurssin suorittaminen edellyttää kolmen eri
lehden tekoon osallistumista. Kurssille voi tulla ilmoittautumalla lehdestä vastaavalle
opettajalle.

ÄI 16 Ilmaisutaito I, Puheilmaisun perusteet, so, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on vahvistaa esiintymistaitoa, rohkaista monipuoliseen ilmaisuun,
kehittyä ryhmässä toimimisessa ja rohkaista luovuuteen. Kurssin suoritusmerkintä
edellyttää aktiivista osallistumista.

ÄI 17 Ilmaisutaito II, Clasuteatteri, so, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on syventää ilmaisua. Kurssilla valmistetaan esimerkiksi näytelmä tai
musikaali esitettäväksi. Kurssin suoritusmerkintä edellyttää osallistumista yhteiseen
projektiin.

ÄI 18 Tekstin rakentaminen ja kielenhuolto (½-kurssi), ksy, vuositaso 1

Kurssilla vahvistetaan kykyä tuottaa suunniteltua, jäsenneltyä ja rakenteellisesti loogista
tekstiä. Lisäksi harjoitellaan viimeistelemään tekstien kieltä ja ilmaisua. Kurssi soveltuu
opintojen alkuun tukemaan lukiossa vaadittavaa kirjoitustaitoa.

ÄI 19 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin äidinkielen ja kirjallisuuden keskeiseen
sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla
perinteinen tutkielma, joka huomioi äidinkielen ja kirjallisuuden tutkimukselliset
erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos.
Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä
rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa
tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.