Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Luonnontiedelinjan opetussuunnitelma ja erityiskurssit

5.26 Luonnontiedelinjan opetussuunnitelma

5.26.1 Valtakunnallinen erityinen tehtävä

Tampereen klassillisen lukion luonnontiedelinjalla on 1.8.2018 alkaen Opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallisen erityisen tehtävän asema. 1.8.2017 tai sitä aikaisemmin aloittaneiden opiskelijoiden opetuksessa sovelletaan eri opetussuunnitelmaa.

Valtakunnallisen erityisen koulutustehtävän saamisen kriteereissä on kiinnitetty huomiota seuraaviin osa-alueisiin: matemaattisluonnontieteellisten aineiden korkeatasoinen opetus ja opetussuunnitelman kehittäminen, henkilöstön erityinen osaaminen, aktiivinen itsensä ja opetuksensa kehittäminen, korkeakouluyhteistyö sekä alueellinen vaikuttavuus. Lisäksi on otettu huomioon koulutuksen järjestäjän sitoutuminen ja hakijamäärät.

"Tampereen klassillisella lukiolla on todettu olevan erinomaiset edellytykset suoriutua tehtävästä: Lukiolla on alueellisesti merkittävä vaikutus, ja luonnontiedepainotteista opetusta on annettu jo aikaisemmin Tampereen kaupungin tuella. Ensisijaisia hakijoita on paljon enemmän kuin aloituspaikkoja. Erittäin hyvät tulokset opiskelijoiden kouluttamisessa yliopisto-opintoihin."(Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisu 26:2017)

5.26.2 Johdanto

Tampereen klassillisen lukion luonnontiedepainotus on biologiaan, kemiaan, biokemiaan, bioteknologiaan, ympäristötieteisiin ja fysiikkaan painottuva opiskelulinja. Kursseilla pyritään luomaan myös yhtymäkohtia terveystietoon, yhteiskuntaoppiin, maantieteeseen ja filosofiaan. Useimmat koulukohtaisista kursseista ovat monitieteellisiä eli ainerajat ylittäviä. Niissä luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä pyritään tutkimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti eri näkökulmista tarkastellen.

Klassillisen lukion luonnontieteiden koulukohtaiset kurssit pohjautuvat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa oleviin biologian, kemian ja fysiikan opetussuunnitelmiin sekä Tampereen seutukunnan lukioiden opetussuunnitelmassa oleviin lisäyksiin.

Koulukohtaiset kurssit ovat tulevaisuuteen suuntautuvia. Ne perustuvat osaltaan Tampereen kaupunkistrategiaankin sisältyviin globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin. Haasteita voidaan tarkastella ihmisten tarpeiden, toiminnan, energiakulutuksen sekä niistä aiheutuneiden ympäristövaikutusten näkökulmasta. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen, ekosysteemipalvelut ja uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattaminen ovat ajankohtaisia koko yhteiskuntaan vaikuttavia tekijöitä.

Laaja-alainen vastuu ympäristöstä sekä ymmärrys ihmisen valintojen merkityksestä kestävän kehityksen kannalta ovat keskeisimpiä kysymyksiä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden globaalit haasteet voidaan toisaalta nähdä mahdollisuutena tutkimuslaitoksille, teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Ne ovat haasteita myös yksilöille ja yhteisöille.

Koulukasvatuksen tulee kehittää opiskelijoiden tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Maailmankansalaisen kompetenssitavoitteina ovat globaali vastuu, ympäristötietoisuus ja yhteiskunnallinen osaaminen.

Kursseilla tutustutaan uusiin teknologioihin, jolloin korostetusti tulee esille innovatiivisuuden ja yrittäjyyden merkitys yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta.

Laaja yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan uusimpiin alan saavutuksiin. Yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa täydentävät osaltaan kokonaiskuvaa.

5.26.3 Tavoitteet

Koulukohtaisilla kursseilla pyritään syventämään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä vahvistamaan opiskelijoiden oppiaineainerajat ylittävää näkemystä luonnontieteistä. Aikaisemmin opitun asian tarkastelu eri näkökulmista vahvistaa luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärrystä ja tiedon strukturoitumista. Opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen.

Opiskelun pitää olla elämyksellistä ja merkityksellistä opiskelijan kannalta. Luovuus ja innovatiivisuus ovat keskeisessä asemassa. Tietoa rakennetaan yhteisöllisesti esimerkiksi projektioppimisen kautta. Ilmiöiden omakohtainen hahmottaminen vahvistuu tehokkaasti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Luonnontieteen opetuksen yleisenä tavoitteena on kehittää ajattelun taitoja, mikä sisältää ongelmanratkaisutaidon, kriittisen ajattelun taidon ja analysointikyvyn.

Keskeisenä tavoitteena on lisäksi vaihtelevien oppimisstrategioiden ja erilaisten työskentelytaitojen hallinta. Näitä ovat suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin taidot, yhteistyökyky sekä taito toimia erilaisissa verkostoissa. Opiskelussa korostuvat työskentelyn välineiden hallinnan taidot, joita ovat informaation käyttötaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan ja teknologian käyttötaidot. Opiskelijoita kasvatetaan henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Kestävään elämäntapaan kasvaminen tuo luottamusta muutoksen mahdollisuuteen ja voi johtaa jäsentyneeseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Koululla on keskeinen tehtävä rakentavaan kriittisyyteen ja uudistavaan yhteiskunnalliseen toimintaan ohjaamisessa. Opiskelu luonnontiedelinjalla antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin biologian, kemian, biokemian, biotekniikan, ympäristötieteiden, lääketieteiden, fysiikan ja tekniikan koulutusaloilla. Luonnontiedelinjan suorittaminen alentaa merkittävästi kynnystä hakeutua opiskelemaan ulkomaille.

5.26.4 Arviointi

Luonnontiedelinjan kurssit ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä. Ainoastaan kurssi FY13 arvioidaan numeroin.

5.26.5 Opiskelijoiden mahdollisuus poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta

Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 9 §:n mukaisten pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Erityisen koulutustehtävän opintoihin voidaan laske mukaan yhteensä 5,5 kurssia ympäristö- ja luonnontiedeaineiden valtakunnallisia syventäviä kursseja (biologia, fysiikka, kemia ja maantiede).

5.26.6 Biologia

BI9 Biologian johdantokurssi (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• muodostaa evolutiiviseen ajatteluun perustuvan näkökulman biologian opiskeluun
• oppii havainnoimaan muuntelua ja sopeutumista eliöpopulaatioissa
• ymmärtää itseään kopioivat molekyylit elämän ydintoimijoiksi

Sisältö:

• eliöiden rakenteelliset piirteet sopeutumina ja mikroevoluutio
• eliöt ympäristömuutosten indikaattoreina
• eliökunnan sukupuun rakentamisen menetelmiä

BI10 Eliöiden luokittelu ja evoluutiobiologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää aiemmin opittuja tietoja evoluutiosta ja perehtyy synteettisen evoluutioteorian taustoihin
• tutustuu modernin luonnontieteen menetelmiin eliöiden sukulaisuuden tutkimisessa
• perehtyy evoluutioteorian pohjalta jäsentyneeseen eliökunnan luokitteluun ja ihmisen evoluutioon

Sisältö:

• eliöryhmien evoluutio ja luokittelu
• lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
• muuntelun ja sopeutumisen merkitys elämän kehitykselle

nykyisen eliökunnan rakenteen ja levinneisyyden tulkitseminen evoluutiobiologia näkökulmasta

BI11 Geenit, terveys ja sairaus – ihmisen biologian jatkokurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää Ihmisen biologia -kurssilla (BI4) ja terveystiedon kursseilla oppimiaan asioita

Sisältö:

hormonaalinen ja hermostollinen säätely

ympäristön haitalliset aineet

ravitsemus ja terveys

puolustusmekanismit

ihmisen genetiikkaa

elämänkaari

BI12 Kaupunkiekologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää BI2-kurssin ympäristöekologian tietojaan kaupunkiluonnon tuntemuksessa

tuntee Suomen kaupunkien tavallisimpia kasvi-, nisäkäs- ja lintulajeja sekä selkärangattomia

perehtyy kaupunkiekologisen tiedon hyväksikäyttöön kaupunkiympäristön suunnittelussa ja hoidossa

Sisältö:

kaupunkien abioottiset ympäristötekijät

ekologiset ilmiöt ja prosessit kaupungeissa

kaupunkien eliölajisto ja sen tila

ympäristöystävällisten kaupunkien ja virkistysalueiden suunnittelu

kaupunkiekologisen tiedon merkitys ja vaikuttamisen keinot yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

BI13 Luonnontuntemus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

kiinnostuu luonnon tarkkailusta ja oppii peruslajistoa

täydentää tietojaan suomalaisista ekosysteemeistä

osaa lajistoa tarkkailemalla arvioida ympäristön tilaa ja esittää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin

oivaltaa käytännössä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkityksen

tutustuu luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimintaan Suomessa

Sisältö:

perinteiset ja digitaaliset lajintuntemusoppaat, tietokoneohjelmat ja muut eliöiden tunnistustyökalut

Suomen luonnon kasvien, sienten, lintujen, nisäkkäiden ja selkärangattomien tunnistaminen

lajiston muutokset ympäristön tilan indikaattoreina

kurssikohtaiset painotukset voivat vaihdella opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan

BI14 Solubiologian ja genetiikan tutkimuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää BI3-kurssilla oppimiaan asioita

oppii biologisen tutkimuksen perustaitoja: havaintojen tekemistä, koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimusvälineiden käyttöä ja tulosten analysoinnin tapoja

tutustuu alan ajankohtaiseen tutkimukseen

Sisältö:

solun hienorakenne ja soluorganellien toiminta

erilaiset solutyypit, solukot ja kudokset

solun keskeiset aineenvaihduntareaktiot

mikrobien elinvaatimukset, aineenvaihdunta ja lisääntyminen

tutustutaan ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin

BI15 Luonnontieteen tutkimuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia

yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja

rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin

harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin

seuraa tiedekeskustelua

Sisältö:

työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso

sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta

kokeellisten menetelmien käyttö

kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan

kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa

suoritus vastaa kurssia FY18 tai KE11

tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää

BI16 Synteettinen biologia (TAU3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu työmenetelmiin, joilla bakteereja voidaan geneettisesti muokata

tutustuu synteettisen biologian mahdollisuuksiin

osaa toimia biotekniikan tutkimuslaboratoriossa

Sisältö:

laboratoriotyöluennot ja 2-4 vaihtuva-aiheista laboratoriotyötä

opetellaan käyttämään standardoituja BioBricks-komponentteja, joita käsitellään DNA-tekniikan menetelmin

kurssimateriaali englanninkielistä

BI17 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin

oppii toimimaan ryhmässä

oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa

osallistuu projektinsuunnitteluun

Sisältö

erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja

koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

BI18 Biotekniikan työ- ja tutkimuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää BI5-kurssilla oppimiaan asioita

kehittää laboratoriotyöskentelyn ja biologisen tutkimuksen taitojaan

tutustuu biotekniikan sovelluksiin ja tutkimukseen

Sisältö:

DNA:n eristys esim. bakteeri, nisäkäs- tai kasvisoluista

restriktioentsyymien käyttö

agaroosigeelielektroforeesi

polymeraasiketjureaktio

vasta-aineiden hyödyntäminen biotekniikassa

entsyymien hyödyntäminen elintarviketeollisuudessa ja muilla teollisuuden aloilla

biotekniikka elintarvikkeiden valmistuksessa

biotekniikan hyödyntäminen kestävän kehityksen edistämisessä

molekyylibiologian tietokantojen käyttö

ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin tutustuminen

5.26.7 Fysiikka

FY10 Fysiikan johdantokurssi (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

saa perusvalmiudet fysiikan syventäville opinnoille

perehtyy fysikaalisten mittausten tekemiseen ja niiden raportoimiseen

parantaa valmiuksiaan ratkaista fysiikan matemaattiseen mallintamiseen liittyviä ongelmia

harjaantuu käyttämään matematiikan antamia apuvälineitä luonnontieteeseen liittyvissä ongelmissa

harjaantuu käyttämään teknologian antamia apuvälineitä fysiikkaan liittyvissä ongelmissa

Sisältö:

fysiikan mittausmenetelmät

raportin laatiminen

yksikkötarkastelu

suureyhtälöiden käsittely

fysikaalinen kulmakerroin ja fysikaalinen pinta-ala

vektorilaskennan alkeet voiman tarkastelussa

tietokoneen käyttö mittaamisen ja tulosten analysoimisen apuna

FY11 Fysiikan syventävä I

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tietämystään lämpöopista ja sähköopista

parantaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia

Sisältö:

lämpölaajeneminen

energian säilyminen

energiantuotanto

virtapiirit

elektroniikan komponentit

FY12 Fysiikan syventävä II

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tietämystään mekaniikasta, aalto-opista ja sähkömagnetismista

vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia

Sisältö:

Newtonin lait

momentti

tasapaino pyörimisen ja etenemisen suhteen

gravitaatio

aaltoliike

sähkömagneettinen induktio

sähkömagneettinen aaltoliike

FY13 Fysiikan syventävä III

Kurssi arvioidaan numeroin.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

laajentaa osaamistaan lukion fysiikan ulkopuolelle

vahvistaa mahdollisuuksiaan saada jatko-opintopaikka

saavuttaa saman tietotason kuin aiemmassa opetussuunnitelmassa

Sisältö:

noste

haarautuvat virtapiirit

vinot törmäykset

kalteva taso

muuttuva ympyräliike

linssit ja peilit

vaihtovirta

suhteellisuusteoria

FY14 Fysiikan matemaattiset menetelmät (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

parantaa valmiuksiaan korkeakoulutason fysiikan opiskeluun

oppii soveltamaan lukiomatematiikan menetelmiä fysiikan ongelmiin

vahvistaa ja syventää ensimmäisen ja toisen vuoden fysiikan kurssien osaamista

Sisältö:

vektorilaskenta

derivaatta ja integraali

differentiaaliyhtälöt

äänen intensiteettitaso

myös vaativampia tehtäviä kuin syventävillä kursseilla

FY15 Elektroniikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tietojaan ja taitojaan sähköopissa

saa perustiedot elektroniikan laitteista ja niiden rakenteesta

tutustuu elektroniikan peruskomponentteihin ja -kytkentöihin

Sisältö

sähköturvallisuus

elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminta

tärkeimmät sovellukset

vaativammat virtapiirit

laitteen rakentaminen

FY16 Tähtitiede

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

saa perustiedot Aurinkokunnasta ja koko maailmankaikkeuden rakenteesta

tuntee maailmankaikkeuden historian ja kehityksen

tutustuu tutkimusmenetelmiin ja havaintovälineisiin, joilla avaruudesta saadaan uutta tietoa

Sisältö:

tähtitieteen ja maailmankaikkeuden mallien historiaa

Aurinkokunta ja tähdet, tähtien elinkaari

Linnunradan rakenne, galaksit, tähtienvälinen avaruus, maailmankaikkeuden rakenne

maailmankaikkeuden synty ja kehitys, planeettojen synty

tähtien energiatalous, alkuaineiden synty

maailmankuvan kehitys

mahdollinen vierailu tähtitornilla

FY17 Geofysiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii tarkastelemaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapallon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökulmasta

syventää luonnonmaantieteen tietojaan fysikaalisen mallintamisen ja geokemian keinoilla

täydentää fysiikan tietoja havainnoimalla, miten fysikaaliset perusilmiöt ilmenevät luonnossa

oppii soveltamaan fysiikan tutkimusmenetelmiä

Sisältö:

maapallo aurinkokunnan osana

laattaliikunnot

maamagnetismi

vesivarastot ja veden kiertokulku

maaperän analysointia kemiallisin menetelmin

säteily ja ilmakehä

ilmastonmuutoksen seuraukset

lähiavaruus ja yläilmakehä

yhteistyötä Turun yliopiston kanssa

FY18 Luonnontieteen tutkimuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia

yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja

rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin

harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin

seuraa tiedekeskustelua

Sisältö:

työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso

sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta

kokeellisten menetelmien käyttö

kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan

kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa

suoritus vastaa kurssia BI15 tai KE11

tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää

FY19 Luonnontiede tänään (TAU1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tiedeuutisointia luonnontieteen näkökulmasta

ymmärtää luonnontieteen merkityksen teknologian kehittymisessä ja jokapäiväisessä elämässä

saa tietoa, missä ympäristöissä ja tehtävissä luonnontieteen asiantuntijat työskentelevät

Sisältö:

tutustutaan kuuteen eri aihepiiriin alan asiantuntijoiden opastuksella

lähiopetustapaamisia, joilla mm. kuunnellaan asiantuntijan pitämä luento

keskustellaan luennon teemoista ja tehdään aiheeseen liittyviä ryhmätöitä ja tehtäviä

FY20 Fysiikan mittausmenetelmät

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää näkemystään fysiikan mittaamisesta

kehittää valmiuksia fysiikan harjoitustöiden tekemiseen ja työselostusten laatimiseen jatko-opintoja varten

Sisältö:

mittausmenetelmät

virhetarkastelu

mittauksia TAMK:n laboratoriossa

FY22 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin

oppii toimimaan ryhmässä

oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa

osallistuu projektinsuunnitteluun

Sisältö

erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja

koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

5.26.8 Kemia

KE8 Kemian johdantokurssi (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

saa perusvalmiudet lukion kemian opinnoille

perehtyy kemian työtapoihin

Sisältö:

kemian suureyhtälöiden käytön harjoitteleminen

ainemäärän käsitteen syventäminen

kemiallisten sidosten käsitteen syventäminen

töiden raportointi

laboratoriopöytäkirjan pitäminen

mahdollisuuksien mukaan vierailu jossain kemian alan yrityksessä tai oppilaitoksessa

KE9 Elämän kemia – ihminen kemiallisena tehtaana

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja nimeämisen osaamistaan

syventää biomolekyylien rakenteen ja reaktioiden osaamistaan

yhdistää aiemmilla kemian ja biologian kursseilla opitun tiedon solun rakenteeseen ja toiminnan ymmärtämiseen)

saa valmiuksia biotieteiden ja lääketieteen opiskeluun

Sisältö:

orgaaniset reaktiot

orgaanisten yhdisteiden nimeäminen

biokemian perusteet

biomolekyylien rakenne, merkitys ja hyödyntäminen

solun kemiallinen rakenne

aineenvaihdunnan perusmekanismit

KE10 Ympäristömme kemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää, että yksilön valinnoilla on merkitystä

Sisältö:

sisältö voidaan toteuttaa ainakin osin opiskelijoiden toivomukset huomioiden

sisältö voi vaihdella vuosittain asioiden ajankohtaisuuden mukaan

ympäristönsuojelulähtöinen

vesi- tai ilma-analyysi

vierailu mahdollisuuksien mukaan ainakin jätevedenpuhdistamolla (tai öljynjalostamolla)

vesien rehevöityminen ja happamoituminen

vesirakentamisen seuraukset

ilmakehä: ilmansaasteet eivät tunne rajoja

tehomaatalouden ympäristövaikutukset (EU)

hukummeko jätteisiin?

kierrätys

ongelmajätteet

Itämeri - herkkä sisämeri

ympäristön kemikalisoituminen

KE11 Luonnontieteen tutkimuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia

yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja

rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin

harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin

seuraa tiedekeskustelua

Sisältö:

työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso

sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta

kokeellisten menetelmien käyttö

kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan

kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa

suoritus vastaa kurssia BI15 tai FY18

tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1-2 kurssimerkintää

KE12 Ympäristö, energia ja ihminen (TAU2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

oppii työskentelemään tutkimuslaboratorioissa

oppii arvioimaan laboratoriotulosten luotettavuutta

oppii raportoimaan tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja esittämään niitä suullisesti

Sisältö:

kuusi työluentoa, kuusi laboratoriotyökertaa ja kuusi tutkimustulosten analysointikertaa

ympäristön, energian ja ihmisen väliset suhteet - vaihtoehtoiset energiamuodot

aurinkokennon toimintaperiaate ja aurinkokennon rakentaminen

KE13 Laiteanalytiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

perehtyy mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin kemian analyysi- ja synteesimenetelmiin modernien analyysilaitteiden avulla

Sisältö:

yhteistyönä TAMK:n kemiantekniikan osaston kanssa

kaikki työt tehdään TAMK:ssa

kurssilla tehdään kemian töitä, joita ei ole mahdollista tehdä Clasulla, esim. nikkelin määritys euron kolikosta (AAS), aspiriinisynteesi (FTIR-määritys) ja kofeiinin määritys kahvista (HPLC, nestekromatografi)

KE15 Spektroskopia (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tutustuu erilaisiin luonnontieteissä käytettäviin spektroskooppisiin menetelmiin sekä teoriassa että käytännössä

Sisältö:

tutustutaan spektroskopisiinmenetelmiin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin

opetellaan tulkitsemaan eri menetelmillä saatavia yksinkertaisten yhdisteiden spektrejä

tehdään spektroskopiaan liittyviä oppilastöitä

KE16 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 1 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää kemian ymmärtämistään

vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan

Sisältö:

kurssilla tehdään Ke1 ja Ke2 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä

Erilaisia titrauksia, seosten erottamisia, gravimetrisiä analyysejä

KE17 Kemian työkurssi luonnontieteilijöille 2 (puolikurssi)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

syventää kemian ymmärtämistään

vahvistaa kemialaboratorio työskentelytaitojaan

Sisältö:

kurssilla tehdään KE3, KE4 ja KE5 kursseja tukevia kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia laborointitöitä

Sähkökemialliset kennot, orgaaniset reaktiot, polymeerit, liukoisuus

KE18 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin

oppii toimimaan ryhmässä

oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa

osallistuu projektinsuunnitteluun

Sisältö

erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja

koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

KE20 Biokemia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

syventää tietojaan elämälle tärkeistä biomolekyyleistä

tuntee biomolekyylien rakenteita, ominaisuuksia ja keskeisiä reaktioita

osaa tutkia kokeellisesti biomolekyylien ominaisuuksia, pitoisuuksia ja toimintaa

Sisältö:

Hiilihydraattien, lipidien, nukleiinihappojen ja proteiinien kemiallinen rakenne, ominaisuudet ja toiminta

Entsyymit biologisissa reaktioissa

Biokemian peruslaboratoriotekniikat

5.26.9 Luonnontiede

LU1 Luonnontiede 1, Luonnontieteellisten alojen valmennuskurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

valmentautuu laaja-alaisesti luonnontieteen korkeakouluopiskeluun

saa tehokasta tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa

Sisältö:

erilaiset oppimisstrategiat

vastaustekniikat

erityyppisten pääsykoetehtävien tarkastelu

pääsykokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden omia kokemuksia hyvästä valmentautumisesta

sopii etenkin lääketieteen opintoihin ja ympäristöalalle pyrkiville

LU2 Luonnontiede 2, Energia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää energian universaalisuuden

osaa yhdistää erilaisia ilmiöitä energian näkökulmasta tarkasteltuna

Sisältö:

solun energia-aineenvaihdunta: energian sitominen ja vapauttaminen

solukalvon toiminta solun aineenvaihdunnassa

entsyymien teho

atomin energiatilat

energiantuotanto erilaisissa kemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa

energia kemiallisissa reaktioissa

uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet

maapallon energiatulevaisuus

LU3 Luonnontiede 3, Maailmankansalaisena Tampereella ja maailmalla

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tiedostaa oman yhteisönsä identiteetin ja merkityksen muulle maailmalle

oppii, miten globaalikysymyksiin voi vaikuttaa omassa arjessa

kehittää kykyään ymmärtää monimutkaisia ja monitieteisiä ilmiöitä sekä sietää epävarmuutta erilaisissa yhteyksissä

kykenee tarkastelemaan kriittisesti omien toimintaperiaatteittensa eettisyyttä

tuntee maailmankansalaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot

Sisältö:

ongelmana niukkuus – maapallon energiatulevaisuuden haasteet

väestö – kenellä on oikeus elää?

kestävä kehitys

ihmisoikeudet ja bisnes

ympäristöetiikka

kansantalouden eri mittarit