Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Luonnontiedelinjan opetussuunnitelma ja erityiskurssit

6.25 Luonnontieteen erityinen koulutustehtävä

6.25.1 Johdanto

Tampereen klassillisen lukion valtakunnallisessa erityisessä koulutustehtävässä painottuu biologian, kemian, biokemian, bioteknologian, ympäristötieteiden ja fysiikan opiskelu. Opintojaksoilla luodaan yhtymäkohtia esimerkiksi filosofiaan, maantieteeseen, psykologiaan, terveystietoon ja yhteiskuntaoppiin. Vieraiden kielten opiskelu ja kansainväliseen toimintaan osallistuminen ovat tärkeä osa luonnontiedelinjan toimintaa.

Useimmat koulukohtaisista opintojaksoista ovat tieteidenvälisiä eli ainerajat ylittäviä. Luonnontieteisiin liittyviä ilmiöitä pyritään tutkimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti eri näkökulmista tarkastellen. Klassillisen lukion luonnontieteiden koulukohtaiset opintojaksot pohjautuvat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa oleviin biologian, kemian ja fysiikan opetussuunnitelmiin. Koulukohtaiset opintojaksot suuntautuvat vahvasti tulevaisuuteen. Ne perustuvat osaltaan myös Tampereen kaupunkistrategiassa esiteltäviin globaaleihin haasteisiin. Haasteita voidaan tarkastella ihmisten tarpeiden, toiminnan ja niistä aiheutuneiden ympäristövaikutusten näkökulmasta. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuuden lisääminen ja ekosysteemipalveluista huolehtiminen ovat ajankohtaisia koko yhteiskuntaan vaikuttavia tekijöitä.

Ymmärrys ihmisen valintojen merkityksestä kestävän kehityksen kannalta vaikuttaa ratkaisevasti koko maapallon tulevaisuuteen. Tulevaisuuden globaalit haasteet ovat yhteiskunnallisina muutostekijöinä toisaalta myös mahdollisuuksia tutkimukselle, uudelle teknologialle ja uudenlaisille palveluille. Uusiin teknologioihin tutustuttaessa korostuu innovatiivisuuden ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Oppimisen tulee kehittää opiskelijoiden tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. Näin muotoutuvan maailmankansalaisuuden kompetenssitavoitteita ovat globaali vastuu, ympäristötietoisuus ja yhteiskunnallinen osaaminen. Laaja yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa täydentävät osaltaan kokonaiskuvaa.

6.25.2 Tavoitteet

Luonnontieteen opetuksen yleisenä tavoitteena on kehittää ajattelun taitoja, kuten ongelmanratkaisutaitoa, kriittistä ajattelua ja analysointikykyä. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi kehittää oppimisstrategioiden ja erilaisten työskentelytaitojen hallintaa. Näitä ovat suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot, yhteistyökyky, yhteiskehittämisen taidot erilaisissa verkostoissa. Opiskeluun yhdistyvät luontevasti tiedon käsittelytaidot ja tiedeviestintään perehtyminen. Opiskelijat tutustuvat myös keinoälyn mahdollisuuksiin ja uudenlaisiin tiedon keräämisen tapoihin.

Koulukohtaisilla opintojaksoilla pyritään syventämään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä oppiaineainerajat ylittävää näkemystä luonnontieteistä. Opittujen asioiden tarkastelu eri näkökulmista vahvistaa luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärrystä ja tiedon rakentumista. Opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Tärkeänä tavoitteena on opiskelun kokeminen elämykselliseksi ja merkitykselliseksi. Tähän voidaan vaikuttaa tunnistamalla ja tukemalla luovuutta ja innovatiivisuutta edistäviä toimintatapoja. Tietoa rakennetaan yhteisöllisesti esimerkiksi projektioppimisen kautta. Ilmiöiden omakohtaiseen hahmottamiseen avautuu uusia näkökulmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Kestävään elämäntapaan kasvaminen tuo luottamusta muutoksen mahdollisuuteen ja takaa sen, että sosiaalinen toiminta ja päätöksenteko on vastuullisempaa ja perustuu laaja-alaisempaan ja merkityksellisempään tietoon. Opinnoissa tutkitaan ja tunnistetaan niitä luonnonsysteemien muutoksia, jotka vaikuttavat ratkaisevasti ihmiskunnan tulevaisuuteen. Opiskelu ohjaa rakentavaan kriittisyyteen ja uudistavaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin luonnontieteissä ja niitä soveltavilla koulutusaloilla. Opiskelu luonnontiedelinjalla, lukiomme laaja kielitarjonta ja kansainvälisiin projekteihin osallistuminen kannustavat globaaliin vaikuttamiseen ja yhteistyöhön.

6.25.3 Arviointi

Luonnontiedelinjan opintojaksot ovat koulukohtaisia opintojaksoja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä. Ainoastaan opintojakso FY21 arvioidaan numeroin.

6.25.4 Luonnontieteen opintojaksot

Biologia

BI10 Johdatus biologiaan (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija muodostaa evolutiiviseen näkökulmaan perustuvan näkökulman biologian opiskeluun. Opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja harjaantuu tarkastelemaan biologisia ilmiöitä monipuolisten esimerkkien avulla. Opintojakso luo pohjaa opiskelijan kyvylle havainnoida muuntelua ja sopeutumista eliöpopulaatioissa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI11 Eliöiden luokittelu ja evoluutiobiologia (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI1:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää aiempia tietojaan eliökunnan luokittelusta ja evoluutiosta. Samalla hän oppii tulkitsemaan ja yhdistelemään erilaisin tutkimusmenetelmin saatua tietoa eliöiden evoluutiosta. Ydinsisältöjä ovat keskeisimmät taksonit, erilaiset lisääntymisstrategiat, muuntelun merkitys sopeutumisessa, evoluutiovoimat, ihmisen evoluutio ja evoluution tutkiminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI12 Kaupunkiekologia (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisten BI2:n ja BI3:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on ympäristöekologian tietojen syventäminen kaupunkiluonnon tuntemuksessa. Keskeisiä sisältöjä ovat kaupunkien abioottiset ympäristötekijät, kaupunkien eliölajisto ja sen tila, kestävän kehityksen mukainen kaupunkisuunnittelu sekä kaupunkiekologisen tiedon hyödyntäminen ja merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI13 Solubiologia ja genetiikka (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI4:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää biologisessa tutkimuksessa tarvittavia perustaitoja: havaintojen tekemistä, koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimusvälineiden käyttöä ja tulosten analysointia. Keskeisiä sisältöjä ovat solun hienorakenne ja soluorganellien toiminta, erilaiset solutyypit, solun keskeiset aineenvaihduntareaktiot ja alan tieteellisiin saavutuksiin tutustuminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI14 Geenit, terveys ja sairaus (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI5:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan BI5-opintojakson sisältöjä genomitiedon näkökulmasta sekä ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyden ja elimistön homeostaasin ylläpidossa. Keskeisiä sisältöjä ovat ravitsemus ja terveys, elimistön puolustusmekanismit, ympäristön haitalliset aineet ja genomitiedon monipuolinen hyödyntäminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI15 Biotekniikan työt ja tutkimukset (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI6:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää laboratoriotyöskentelyn ja biologisen tutkimuksen taitojaan sekä tutustuu biotekniikan sovelluksiin ja tutkimukseen. Opintojakson sisältöjä ovat molekyylibiologian perustekniikat, entsyymien hyödyntäminen teollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla, biotekniikka elintarvikkeiden valmistuksessa ja biotekniikan hyödyntäminen kestävän kehityksen edistämisessä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI16 Luonnontuntemus (2-3 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tarkkailemaan luontoa, tunnistamaan peruslajistoa ja tutustua luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimintaan Suomessa. Opiskelija harjoittelee havainnoimaan lajiston muutoksia ympäristön tilan indikaattoreina ja esittämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Opintojakson painotukset voivat vaihdella opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Opiskelija voi osoittaa arvioitavan osaamisensa tutkielmalla tai muulla sovitulla tuotoksella. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI17 Luonnontieteen tutkielma (2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia ja osaa yhdistellä biologian, fysiikan ja kemian opintojaksoilla hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opintojaksolla tehdään luonnontieteellinen tutkimus. Opintojakson laajuus sovitaan opettajan kanssa. Arviointi perustuu omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuvaan tutkielmaan.

BI18 Synteettinen biologia TUNI (TUNI3) (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu synteettisen biologian mahdollisuuksiin ja oppii työskentelemään turvallisesti biotekniikan tutkimuslaboratoriossa. Opintojaksolla perehdytään tutkimusmenetelmiin, joilla bakteereja voidaan muokata geneettisesti. Opiskeltava kokonaisuus rakentuu laboratoriotyöluennoista ja laboratoriotöistä. Niiden yhteydessä opetellaan käyttämään standardoituja BioBricks-komponentteja, joita käsitellään DNA-tekniikan menetelmin. Materiaali voi olla englanninkielistä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI19 Luonnontieteen projektit (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteellistä ymmärtämistä vahvistavaan projektiin. Projektissa opitaan toimimaan ryhmänä, osallistumaan projektisuunnitteluun ja toteuttamaan projekti yhdessä. Projekti voi olla myös koulun ulkopuolisen tahon järjestämä. Opintojakso arvioidaan sovitun projektituotoksen perusteella. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Fysiikka

FY12 Johdatus fysiikkaan (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet fysiikan syventäville opinnoille, perehtyy fysikaalisten mittausten tekemiseen ja niiden raportoimiseen. Opiskelija parantaa valmiuksiaan ratkaista fysiikan matemaattiseen mallintamiseen liittyviä ongelmia ja harjaantuu käyttämään matematiikan apuvälineitä luonnontieteeseen liittyvissä ongelmissa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY13 Fysiikan syventävä: Lämpö (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY3:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään lämpöopista ja parantaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat lämpölaajeneminen, kaasulait ja energian muuntuminen muodosta toiseen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY14 Fysiikan syventävä: Mekaniikka (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY4:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään mekaniikasta ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat Newtonin lait, liikkeen tutkiminen ja liikemäärä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY15 Fysiikan syventävä: Aallot ja gravitaatio (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY5:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään mekaniikasta ja aaltoliikkeestä ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat mekaniikka ja ääni. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY16 Fysiikan syventävä: Sähkö (1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY6:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään sähköopista ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat sähköstatiikka, virtapiirit ja elektroniikan komponentit. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY17 Fysiikan syventävä: Sähkömagnetismi (1op)

Opintojakso on valtakunnallisen FY7:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kokeellisten tutkimusten kautta tietämystään sähkömagnetismista ja vahvistaa valmiuksiaan tehdä fysikaalisia mittauksia. Keskeisiä sisältöjä ovat valo ja sähkömagneettinen induktio. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY18 Tähtitiede (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot koko maailmankaikkeuden rakenteesta, tuntee maailmankaikkeuden historian sekä tutustuu tutkimusmenetelmiin ja havaintovälineisiin, joilla avaruudesta saadaan uutta tietoa. Keskeisiä sisältöjä ovat Aurinkokunta ja tähdet, Linnunradan rakenne, galaksit, tähtienvälinen avaruus, maailmankaikkeuden rakenne, maailmankaikkeuden synty ja kehitys, planeettojen synty, tähtien energiatalous ja alkuaineiden synty. Opintojaksolla voidaan vierailla tähtitornilla. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY19 Geofysiikka (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan maapallon rakennetta ja toimintaa sekä maapallon eri osien välisiä vuorovaikutuksia geofysikaalisesta näkökulmasta. Opiskelija syventää luonnonmaantieteen tietojaan fysikaalisen mallintamisen ja geokemian keinoilla sekä täydentää fysiikan tietoja havainnoimalla, miten fysikaaliset perusilmiöt ilmenevät luonnossa. Opintojaksolla pyritään tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY20 Elektroniikka (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan sähköopissa rakentamalla elektronisia laitteita. Opiskelija tutustuu elektroniikan peruskomponentteihin, -kytkentöihin ja sähköturvallisuuteen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY21 Fysiikan jatko-opintovalmiudet (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija laajentaa osaamistaan lukion fysiikan oppimäärän ulkopuolelle ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat vinot törmäykset, kalteva taso, muuttuva ympyräliike, linssit ja peilit sekä vaihtovirta. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan numerolla.

FY22 Fysiikan matemaattiset menetelmät (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija parantaa valmiuksiaan korkeakoulutason fysiikan opiskeluun ja oppii soveltamaan matematiikkaa fysiikan ongelmissa. Keskeisiä sisältöjä ovat vektorilaskenta, derivaatta ja integraali, differentiaaliyhtälöt sekä kompleksiluvut. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY23 Luonnontieteen tutkielma (2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia ja osaa yhdistellä biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opintojaksolla tehdään luonnontieteellinen tutkimus. Opintojakson laajuus sovitaan opettajan kanssa. Arviointi perustuu tutkimustyöhön pohjautuvaan tutkielmaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY24 Luonnontiede tänään TUNI (TUNI 1) (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy seuraamaan ja ymmärtämään tiedeuutisointia luonnontieteen näkökulmasta, ymmärtää luonnontieteen merkityksen teknologian kehittymisessä ja jokapäiväisessä elämässä sekä saa tietoa, missä ympäristöissä ja tehtävissä luonnontieteen asiantuntijat työskentelevät. Opintojaksolla tutustutaan eri aihepiireihin alan asiantuntijoiden opastuksella. Opintojaksolla kuunnellaan asiantuntijoiden pitämiä luentoja, keskustellaan luentojen teemoista ja tehdään kuhunkin aiheeseen liittyviä tehtäviä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FY25 Fysiikan mittausmenetelmät (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää näkemystään fysiikan mittaamisesta, kehittää valmiuksiaan fysiikan harjoitustöiden tekemiseen ja työselostusten laatimiseen jatko-opintoja varten. Keskeisiä sisältöjä ovat mittausmenetelmät ja virhetarkastelu. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kemia

KE10 Johdatus kemiaan (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet lukion kemian opinnoille sekä perehtyy kemian työtapoihin. Tärkeimpinä sisältöinä ovat mm. kemian suureyhtälöiden käyttö, kemiallinen sidos ja kokeellinen työskentely. Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen kemian osaamiseen esimerkiksi kokeellisen työskentelyn taitoihin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE11 Orgaaninen kemia (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää orgaanisten yhdisteiden reaktioiden ja nimeämisen osaamistaan. Opiskelija myös syventää biomolekyylien rakenteen ja reaktioiden osaamistaan sekä yhdistää aiemmilla kemian ja biologian opintojaksoilla opitun tiedon solun rakenteeseen ja toiminnan ymmärtämiseen. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE12 Ympäristömme kemia (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, että yksilön valinnoilla on merkitystä ympäristölle. Opintojakson sisältö voi vaihdella opiskelijoiden toivomuksien ja asian ajankohtaisuuden mukaan. Jaksolla voidaan käsitellä esimerkiksi vesien rehevöitymistä ja happamoitumista, vesi-, ilma- ja maaperäanalyysejä, kierrätys, ongelmajätteet ja ympäristön kemikalisoituminen. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE13 Luonnontieteen tutkielma (2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia, kokeellisten menetelmien käyttöä, yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja, rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin sekä seuraa tiedekeskustelua. Opintojakson alussa on lyhyt yhteinen orientaatiojakso ja opiskelijat osallistuvat Tieteen tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan. Sisältö riippuu opiskelijan aihevalinnasta. Opintopisteiden määrä riippuu tutkielman laajuudesta. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE14 Ympäristö, energia ja ihminen TUNI (TUNI 2) (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään tutkimuslaboratorioissa, arvioimaan laboratoriotulosten luotettavuutta ja oppii raportoimaan tieteellisiä tutkimustuloksia kirjallisesti ja esittämään niitä suullisesti. Opintojakso toteutetaan yhteistyönä Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojakso sisältää työluentoja, laboratoriokertoja ja tutkimustulosten analysointia. Aihealueina ovat ympäristön, energian ja ihmisen väliset suhteet – vaihtoehtoiset energiamuodot sekä aurinkokennon toimintaperiaate ja aurinkokennon rakentaminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE15 Laiteanalytiikka (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin kemian analyysi- ja synteesimenetelmiin modernien analyysilaitteiden avulla. Opintojakso toteutetaan yhteistyönä TAMK:n kemiantekniikan osaston kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojaksolla tehdään kemian töitä, joita ei ole mahdollista tehdä Clasulla, esimerkiksi nikkelin määritys euron kolikosta (AAS), aspiriinisynteesi (FTIR-määritys) ja kofeiinin määritys kahvista (HPLC, nestekromatografi). Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE16 Spektroskopia (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin luonnontieteissä käytettäviin spektroskooppisiin menetelmiin sekä teoriassa että mahdollisuuksien mukaan käytännössä. Opintojaksolla tutustutaan spektroskooppisiin menetelmiin ja niiden toiminnan perusperiaatteisiin sekä opetellaan tulkitsemaan eri menetelmillä saatavia yksinkertaisten yhdisteiden spektrejä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE17 Kokeellinen kemia luonnontieteilijöille 1 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kemian laboratoriotyöskentelytaitojaan. Opintojaksolla tehdään ensimmäisen vuoden kemian opintoja tukevia kokeellisen kemian töitä, mm. erilaisia titrauksia, seosten erottamisia, gravimetrisiä analyysejä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kokeellista osaamista ja sen raportointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE18 Kokeellinen kemia luonnontieteilijöille 2 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kemian ymmärtämistään ja vahvistaa kokeellisen kemian työskentelytaitojaan. Opintojaksolla tehdään toisen ja kolmannen vuoden kemian opintoja tukevia kokeellisen kemian töitä, mm. sähkökemialliset kennot, orgaaniset reaktiot, polymeerit, liukoisuus. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kokeellista osaamista ja sen raportointia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE19 Luonnontieteiden projektit (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämään projektiin sekä oppii toimimaan ryhmässä ja suunnittelemaan omaa toimintaansa. Opintojaksolla toteutetaan luonnontieteisiin liittyvä projekti. Arviointi perustuu toteutettuun projektiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE20 Työkurssi TAMK 1 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää laboratoriotyöskentelytaitojaan orgaanisen kemian ja mikrobiologian aloilta. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE21 Työkurssi TAMK 2 (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää laboratoriotyöskentelytaitojaan analyyttisen kemian alalta ja oppii laiteanalytiikan perusteita. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Kaikki työt tehdään TAMK:ssa ja arviointiin sisältyy töiden suoritus ja raportointi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE22 Biokemia (2op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan elämälle tärkeistä biomolekyyleistä sekä tuntee biomolekyylien rakenteita, ominaisuuksia ja keskeisiä reaktioita, ja osaa tutkia kokeellisesti biomolekyylien ominaisuuksia, pitoisuuksia ja toimintaa. Opintojaksolla tutustutaan mm. hiilihydraattien, lipidien, nukleiinihappojen ja proteiinien kemialliseen rakenteeseen, ominaisuuksiin ja toimintaan sekä biokemian peruslaboratoriotekniikoihin. Opintojakson arviointi perustuu sekä kokeellisen että teoreettisen osaamisen arviointiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Luonnontieteen muut opintojaksot

LU1 Luonnontieteen luennot (1 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua tieteelliseen viestintään ja tiedeyhteisön tapaan toimia ja välittää tietoa. Keskeisenä sisältönä on luonnontiedeluennoille osallistuminen. Arviointi perustuu opettajan kanssa sovitun luentomäärän kuuntelemiseen ja luennoista tehtyyn portfolioon. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LU2 Tutkitaan ilmiöitä (1-2 op)

Opintojaksolla opiskelija oppii tutkimaan ilmiöitä eri luonnontieteiden näkökulmista. Opiskelija oppii muodostamaan havainnoistaan kokonaisuuksia tutkivan oppimisen keinoin. Opintojakson laajuus sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opintojakson arviointi perustuu tutkittavasta ilmiöstä tehtävään tuotokseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LU3 Luonnontieteitä luonnossa (2 op)

Opintojaksolla syvennetään luonnontieteellistä ajattelutaitoa luonnossa liikkuen ja ympäristöä havainnoiden. Opintojakso opettaa retkeilyn perustaitoja ja innostaa liikkumaan luonnossa. Opintojakso voidaan toteuttaa esimerkiksi yön yli kestävänä retkenä. Opintojakson teema voi vaihdella. Hyväksytty suoritus perustuu retkelle osallistumiseen ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LU4 Luonnontiedettä kansainvälisesti (1-2 op)

Opintojaksolla osallistutaan luonnontieteiden opiskelua tukevaan kansainväliseen toimintaan esim. Osallistumalla leirikouluun ulkomailla tai vierailulla ulkomaisiin tutkimuskeskuksiin, tai ulkomailta tulevien vieraiden kanssa toimimiseen. Opintojakso totuttaa opiskelijaa työskentelemään luonnontieteiden parissa eri kielisissä ja –kulttuurisissa ympäristöissä ja valmentaa opiskelijaa myöhempiä opintoja varten. Hyväksytty suoritus perustuu kansainväliseen toimintaan osallistumiseen ja annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.