Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Filosofia ja psykologia

Filosofia

Pakollisia kursseja on yksi (FI1), valtakunnallisia syventäviä kolme (FI2 - FI4) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (FI5).

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Pakollinen kurssi suoritetaan ensin. Syventävien kurssien suorittamisjärjestys on vapaa, mutta esitetyn järjestyksen mukaan eteneminen on johdonmukaisin tapa.

Kurssiarviointi:

Kurssit arvioidaan numeroin neljästä kymmeneen. Pakollisen kurssin arvosana määräytyy kurssikokeen ja oppituntityöskentelyn perusteella. Syventävien kurssien arvosanat voivat perustua myös esitelmiin ja kirjoitelmiin tai muihin mahdollisiin töihin.

Pakollinen kurssi FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssilla pyritään saamaan käsitys filosofian luonteesta ja pohditaan esimerkiksi filosofian suhdetta uskontoon, tieteeseen sekä taiteeseen. Filosofian osa-alueet keskeisine kysymyksineen ja ratkaisuineen esitellään pintapuolisesti. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee filosofian peruskäsitteistön ja tunnetuimpia teorioita.

Valtakunnallinen syventävä kurssi FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

Kurssilla yritetään ymmärtää maailman, mielen ja kielen välisiä suhteita. Metafysiikan tuntemusta syvennetään ja pohditaan esimerkiksi Aristoteleen ja Kantin metafysiikkaan ja tieto-oppiin liittyviä näkemyksiä. Tieteellisen toiminnan filosofiset perusteet ja metodologia kuuluvat myös kurssin aiheisiin kuin myös kielifilosofian perusteet.

Valtakunnallinen syventävä kurssi FI2 Filosofinen etiikka

Kurssilla perehdytään varsinkin metaetiikkaan ja sen kysymyksiin sekä syvennetään normatiivisen etiikan teorioiden tuntemusta. Erityisesti etiikan ja ontologian sekä etiikan ja tietoteorian suhdetta avataan.

Valtakunnallinen syventävä kurssi FI4 Yhteiskuntafilosofia

Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin kysymyksiin ja klassisiin teorioihin. Tarkastellaan esimerkiksi millaisia näkemyksiä on esitetty yhteiskunnan perustasta, ihmisestä yhteiskunnallisena oliona, yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta jne.

Koulukohtainen syventävä kurssi FI5 Filosofian historia

Kurssilla pyritään muodostamaan yleiskäsitys filosofian historiasta sekä siitä, miten filosofianhistoriallisia ajanjaksoja on jaoteltu. Pyrimme selvittämään eri ajanjaksoille tyypillisiä filosofisia ongelmia sekä ymmärtämään miksi ne ovat olleet tärkeitä. Ylipäänsä etsimme suuria linjoja ja ajasta toiseen säilyneitä ongelmia ja vertailemme niihin eri aikoina esitettyjä ratkaisuja. Kurssi on erinomaisen hyödyllinen varsinkin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle mutta sille saa toki osallistua milloin tahansa pakollisen kurssin suorittamisen jälkeen.


Psykologia

Pakollisia kursseja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on viisi (PS1 - PS5) ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yksi (PS6).

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Johdantokurssi (PS1) on suoritettava ennen muita. Muiden syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa, kuitenkin kurssin PS5 suorittaminen viimeiseksi on suositeltavaa.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu pääsääntöisesti opiskelijan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn ja kurssien koearvosanoihin. Kaikki kurssit arvioidaan arvosanoin (4-10).

Valtakunnallinen syventävä kurssi PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Hankitaan perustiedot psykologisesta tutkimuksesta, sen tutkimuskohteista ja sovellusalueista. Tarkastellaan ihmistä psyko-fyysis-sosiaalisena olentona, joka psyykkisen itsesäätelyn avulla pyrkii säilyttämään mielensä tasapainon. Tutkitaan, miten oppimispsykologiset ja sosiaalipsykologiset selitykset auttavat ymmärtämään ihmisen toimintaa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

Tarkastellaan ihmisen psyykkisen kehityksen elämänkaarta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kehityspsykologisten teorioiden valossa. Tutkitaan psyykkisen kehityksen ongelmia ja sitä, miten niitä voisi ehkäistä psykologisen tutkimustiedon varassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Selvitellään hermoston rakennetta ja toimintaa, informaation kognitiivista prosessointia; aistimuksia, havaintoja, tarkkaavaisuutta, havaintojen valikoitumista, muistia, unohtamista, oppimista ja ajattelua.

Valtakunnallinen syventävä kurssi PS4 Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu

Tarkastellaan psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa, psyykkisten ja fyysisten toimintojen vuorovaikutusta. Selvitetään motivaation ja tunteiden vaikutusta ihmisen toimintaan.

Valtakunnallinen syventävä kurssi PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

Perehdytään persoonallisuuteen ja psyykkisten häiriöiden syntyihin sekä erilaisiin terapioihin. Psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen johtavien menetelmien tarkastelua.

Koulukohtainen syventävä kurssi PS6 Ihmissuhdetaidot ja ryhmätyö.

Kurssilla tarkastellaan vuorovaikutusprosessia sekä yksilön että ryhmän tasolla. Perehdytään ryhmädynamiikkaan ja ryhmän sisäisiin rakenteisiin. Harjoitellaan ryhmätoiminnan havainnointia ja vuorovaikutustaitoja.

Koulukohtainen syventävä kurssi zPS7 Psykologian kertauskurssi

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi: kertausta ja vastaustekniikan hiomista.