Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Evankelis-luterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto

Evankelis-luterilainen uskonto

Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat toistensa vaihtoehtoja.

Pakollisia kursseja on yksi (UE1) ja valtakunnallisia syventäviä neljä (UE2 - UE5), koulukohtaisia syventäviä kursseja ei ole.

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

UE1-kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen syventäviä kursseja. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan oppituntityöskentelyyn ja kurssikokeeseen, jonka ohessa tai sijasta arviointi voidaan suorittaa suullisen kokeen, esitelmien, tutkielmien ja/tai oppimispäiväkirjan perusteella. Kurssin alussa päätetään, mitkä edellä mainituista arviointiperusteista soveltuvat parhaiten kyseiselle kurssille. Kaikki kurssit arvostellaan numeroin 4 -10.

Pakollinen kurssi UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

Kurssilla tutustutaan uskontoon yleismaailmallisena ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Perehdytään Raamatun syntyhistoriaan, sisältöön, tutkimukseen ja tulkintatapoihin sekä vaikutukseen länsimaiseen kulttuuriin.

Valtakunnallinen syventävä kurssi UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Perehdytään kristillisen uskonnon syntyyn ja sen kirkko- ja kulttuurihistoriallisiin vaiheisiin. Tarkastellaan kristillisten kirkkojen ajattelua ja roolia yksilön ja yhteiskunnan elämää jäsentävänä tekijänä ennen ja nyt.

Valtakunnallinen syventävä kurssi UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

Kristinuskon oppi. Perehdytään etiikkaan tieteenä. Selvitetään kristillisen etiikan sisältöä ja sen raamatullista perustaa. Pohditaan tämän päivän ihmiselle ajankohtaisia yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä.

Valtakunnallinen syventävä kurssi UE4 Uskontojen maailmat

Kurssilla käsitellään merkittävimpiä maailmanuskontoja; niiden syntyä, levinneisyyttä ja kannattajamääriä. Tarkoitus on hankkia perustiedot kunkin uskonnon pyhistä kirjoista, opista, elämänohjeista ja etiikasta sekä ymmärtää näiden uskontojen vaikutus ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan niin yleismaailmallisesti kuin Tampereenkin näkökulmasta katsottuna.

Valtakunnallinen syventävä kurssi UE5 Mihin suomalainen uskoo?

Kurssilla perehdytään suomalaiseen muinaisuskoon sekä Suomen kirkkohistoriaan. Tarkastellaan luterilaisen kirkon ja muiden kristillisten sekä ei-kristillisten yhteisöjen keskeisiä piirteitä ja roolia sekä kulttuurivaikutuksia nykypäivän Suomessa. Perehdytään ajankohtaisiin Suomessa käytäviin uskonnollisiin keskusteluihin. Kurssiin voi sisältyä vierailuja.


Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat toistensa vaihtoehtoja.

Pakollisia kursseja on yksi (ET1) ja valtakunnallisia syventäviä neljä (ET2 - ET5), koulukohtaisia syventäviä kursseja ei ole.

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

ET1-kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen syventäviä kursseja. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Kurssiarviointi:

Kurssit arvioidaan numeroin neljästä kymmeneen. Pakollisen kurssin arvosana määräytyy kurssikokeen ja oppituntityöskentelyn perusteella. Syventävien kurssien arvosanat voivat perustua myös esitelmiin ja kirjoitelmiin tai muihin mahdollisiin töihin.

Pakollinen kurssi ET1 Hyvä elämä

Kurssilla perehdytään arvoja, normeja ja hyveitä sekä yksilön moraalin kehitystä koskeviin teorioihin. Pyritään soveltamaan teorioita elämänkokemuksiin, tulevaisuuden toiveisiin, elämän hallintaan ja ihmissuhteita koskeviin kysymyksiin. Kurssi alkaa peruskäsitteiden kuten maailmankuvan ja maailmankatsomuksen määrittelemisellä. Joitakin ihmiskäsityksiä tarkastellaan ja arvioidaan.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ET2 Ihminen totuuden etsijänä

Kurssilla pohditaan käsityksiä maailman perusluonteesta ja tiedon mahdollisuudesta. Tiedon yhteisöllisyys on yksi olennainen teema. Maailmankuva on olennaisesti tiedollinen ilmiö ja tieto rakentuu sekä välittyy yhteisöllisesti. Tieteen ja taiteen välittämien maailmankuvien merkitystä elämänkatsomukselle arvioidaan sekä selvitetään tiedon ja maailmankuvan suhdetta eettisiin perusratkaisuihin.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ET3 Yksilö ja yhteisö

Kurssilla perehdytään käsityksiin valtiosta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien olemusta, filosofisia perusteita sekä toteutumista. Tämä on ilmeisesti ainoa lukion kurssi, jolla tutustutaan sosiologiaan ja sosiologian klassikoihin. Mahdollisesti hahmotellaan myös tulevaisuuden näköaloja sekä käsityksiä yhteiskunnista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti

Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana ja toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Aihepiiri on hyvin laaja ja vapaa. Opiskelijoiden omat intressit vaikuttavat kurssin sisältöön suuresti.

Valtakunnallinen syventävä kurssi ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Aihepiiri on hyvin laaja ja vapaa. Opiskelijoiden omat intressit vaikuttavat kurssin sisältöön suuresti. Oikeastaan mikä tahansa ideologinen, uskontotieteellinen, filosofinen tai aate- ja oppihistoriallinen aihe sopii mainiosti. Ratkaisevaa on näkökulma: vaikutus yksilön tai yhteisön maailmankuvaan tai -katsomukseen.