Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Arviointi

Kurssin arviointi

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjausta, josta annetaan suoritusmerkintä. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan merkinnällä S/H (suoritettu/hylätty).

Kurssiarviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Kurssiarviointi ei perustu siis pelkästään kokeesta saatuun numeroon. Arviointiperusteet eroavat eri kursseilla toisistaan, ja kurssin opettaja kertoo arviointiperusteet kurssin alkaessa. Läsnäolon ja aktiivisen osallistumisen lisäksi perusteina voivat olla muun muassa itsearviointi, pari- ja ryhmätyöt sekä erilaiset palautustehtävät. Osa arviointiperusteista ja niihin liittyvistä näytöistä on edellytyksenä kurssiarvosanan saamiselle. Myös arvosana 4 (hylätty) edellyttää, että opettajan määrittelemät arvioinnin vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

Poissaolot ja puuttuvat näytöt (esimerkiksi palauttamattomat tehtävät, tekemättömät testit) vähentävät osaamisen näyttöjä ja voivat laskea annettavaa numeroa tai johtaa koko kurssin keskeytykseen, mikäli arvioinnin edellytykset eivät täyty. Opettaja ilmoittaa kurssin keskeytymisuhasta opiskelijalle. Jos jokin kurssisuorituksen arvioinnille välttämätön näyttö (esimerkiksi koe, palautustehtävä tms) puuttuu, opettaja voi painavasta syystä antaa kurssista T-merkinnän (T=täydennettävä). Puuttuvien suoritusten täydennykset tulee tehdä opettajan antamassa määräajassa. Jos täydennykset jäävät tekemättä määräajassa, kurssiarvosana laskee tai kurssista annetaan merkintä K (K=keskeytetty). Poissaoloista pitää ilmoittaa etukäteen Wilman-kautta ja niihin on oltava painava syy (esim. sairaus).

Arvosanojen korotus

Hylättyä arvosanaa (4) voi yrittää korottaa kerran käymättä kurssia uudelleen. Hylätyn arvosanan korotukset tapahtuvat pääosin siinä jaksossa, jossa kurssi opetetaan seuraavan kerran. Ota yhteyttä kurssin opettajaan jakson alussa, jos aiot korottaa hylättyä arvosanaa. Hyväksytyn kurssin arvosanaa on mahdollista korottaa vain käymällä kurssi uudestaan, jolloin parempi arvosana jää voimaan. Keskeytetystä kurssista (K) voi saada arvosanan vain käymällä kurssin uudestaan.

Mikäli opiskelija on kurssin alussa ilmoittanut opettajalle tulevansa korottamaan kyseisen kurssin kurssikokeeseen aiemmin saamansa hylättyä arvosanaa (4), eikä ilmoita ennen tilaisuuden alkua poissaolostaan, katsotaan kerta uusimisyritykseksi. Tämän jälkeen hyväksytty suoritus on mahdollista saada vain käymällä koko kurssi uudestaan.

Vilppi

Vilppiä on lunttaus koetilanteessa, suoraan internetistä tai muista lähteistä kopioiminen (ilman lähdeviitettä), koulussa tehtyjen jo arvosteltujen töiden käyttäminen (ilman lähdeviitettä) ja kaupanteko suorituksilla.

Vilppi kokeessa ja itsenäisten suoritusten osien sekä tutkielman kopioiminen johtaa kurssi-suorituksen mitätöimiseen. Opiskelijan on aina suoritettava koko kurssi uudestaan, mikäli hän lunttaa kokeessa tai plagioi kurssityön tai sen osia.

Opettaja ilmoittaa vilpistä (lunttaus) tai plagioinnista rehtorille. Rehtori päättää mahdollisista hallinnollisista jatkotoimista kuultuaan vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa ja opettajaa. Alaikäisen kohdalla asiasta ilmoitetaan kotiin.

Kirjallinen varkaus eli plagiointi

Toisen henkilön tuotoksen luvaton lainaus on rikkomus. Jos opiskelijan todetaan plagioineen toisen henkilön materiaalia ilman asianmukaista lähdeviittausta, voidaan kurssi hylätä kokonaisuudessaan ja asiasta tiedotetaan oman lukion rehtorille.

Tekijänoikeuksista lisää: https://aikuislukio.tampere.fi/opinnot/lukio/tekijanoikeuksista/

Kurssin itsenäinen suoritus

Osa kursseista voi olla mahdollista suorittaa itsenäisesti. Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, on hänen otettava yhteyttä kyseisen aineen opettajaan. Itsenäinen suoritus tapahtuu jaksossa, jossa kurssi menee lähiopetuksena. Itsenäiselle kurssisuoritukselle tulee olla hyvä perustelu, esimerkiksi pitkäaikainen sairaus tai kurssien päällekkäisyys. Lähtökohtaisesti kurssit tulee suorittaa läsnäollen. Ennen itsenäistä suoritusta selvitetään myös mahdollisuus suorittaa kurssi verkkokurssina. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Mikäli opettaja pitää itsenäistä suoritusta perusteltuna, selvittää hän itsenäisen suorituksen arviointiperusteet tapauskohtaisesti opiskelijalle.

Oppimäärän tenttiminen

Yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tenttimällä. Tenttimällä voi suorittaa vain kokonaisia oppimääriä. Tenttiminen on mahdollista niin sanottuna yksityisopiskelijana. Tenttiminen on maksullista. Kysy lisää kansliasta. Yksityisopiskelija ei voi samaan aikaan olla tutkinto- tai aineopiskelija.

Kurssin oppimäärän arviointi (päättöarviointi)

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Oppiaineisiin läheisesti liittyviä soveltavia kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä.

Jotta päättöarviointi voidaan suorittaa, voi kunkin aineen pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Oppiaineen kurssimäärä
Hylättyjä (4) arvosanoja
Enintään 1-2 kurssia
0
3-5 kurssia
1
6-8 kurssia
2
9 -->
3

Opiskelijalla on oikeus saada suoritusmerkintä (S) sellaisesta oppiaineesta, jossa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisesta vieraasta kielestä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

Toisessa oppilaitoksessa loppuun suoritetun oppimäärän arvosana voidaan siirtää päättötodistukseen sellaisenaan.