Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Kielet

Lukiossa alkeista alkaa ns. lyhyt kieli eli B3-oppimäärä.
Aikuislukiossa on mahdollisuus opiskella seuraavia B3-kieliä:

  • italia IAB3,
  • espanja EAB3,
  • latina LAB3
  • ranska RAB3,
  • saksa SAB3 ja
  • venäjä VEB3.

Näistä espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää on mahdollista opiskella opintojaksot 1 - 8(9) lukuvuoden aikana. Italiasta opiskellaan opintojaksot 1 - 3 lukuvuoden aikana ja jatkavat opintojaksot 4 - 6 Tampereen kesäyliopistossa. Latinaa on tarjolla yksi opintojakso LAB31.

On mahdollista opiskella myös useampaa B3-kieltä.

Lukiossa alkeista alkavaa lyhyttä englantia eli englannin B3-oppimäärää ENB3 ei opeteta.

Perusopetuksessa alkaneet kielet eli A-, B1- ja B2-oppimäärät

A-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 3. tai 5. luokalla. Tampereen aikuislukiossa opetetaan A-kielenä englantia ENA.

B1-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 7. luokalla. Tampereen aikuislukion B1-kieli on ruotsi RUB.

B2-kielen opiskelu on aloitettu perusopetuksen 8. luokalla. Oppimäärää ei opeteta aikuislukiossa, vaan opinnot jatkuvat B3-kielen 3. opintojaksolta.

Kielten opintojaksojen koodit

Opintojakson koodi muodostuu kielen tunnuksesta ja järjestysnumerosta. Esim ENA3 (ENglanti + A-kieli + 3. opintojakso) on pitkän englannin 3. opintojakso

ja EAB33 (EspanjA + B3-kieli + 3. opintojakso) on lyhyen espanjan 3. opintojakso.

Vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) koodit on merkitty z-kirjaimella.

Englanti

Englanti A-oppimäärä

Pakollisia opintojaksoja on kuusi (ENA1 - zENA06), valtakunnallisiä syventäviä kaksi (zENA07 ja zENA08) ja koulukohtaisia syventäviä kuusi (zENA09 - zENA14).

Mahdollisuus käyttää digikirjaa opintojaksoilla ENA9, ENA1 - zENA09.

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Koulukohtaisten syventävien opintojaksojen suoritusjärjestys käy ilmi ao. kuvauksesta.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn, loppukoearvosanoihin ja mahdollisiin muihin opintoihin kuuluviin suorituksiin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot (1-8) arvioidaan arvosanoin 4-10. Koulukohtaiset syventävät opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Kirjasarjan materiaalit: Ulkoinen linkkiInsights: opiskelijan materiaalit

Pakollinen opintojakso ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)

Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäiusesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Tekstit: Opintojakson aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista ja niihin liittyviä suullisen viestinnän harjoituksia.

Rakenteet: Aktiivin aikamuodot, liitekysymykset.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: New Insights 1 - 2, Otava (LOPS2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso ENA2 Englanti globaalina kielenä (3op)

Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toisia kuunteleva kielenkäyttäjä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Tekstit: Opintojakson aihealueiden tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista ja niihin liittyviä suullisen viestinnän harjoituksia.

Rakenteet: Tuleva aika, ehtovirkkeet, sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there, persoonapronominit, passiivi, kansallisuussanat.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: New Insights 1 - 2, Otava (LOPS2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.


HUOM! 3. opintojakso syksyllä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti zENA03.

Jaksoissa 4 - 6 opintojakso on uuden opetussuunnitelman mukainen ENA3


SYKSYLLÄ: Pakollinen opintojakso zENA03 (LOPS 2016) Kulttuuri-ilmiöitä

Opintojaksolla tutustutaan kulttuurin eri osa-alueisiin ja luovaan toimintaan ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista.

Tekstit: Opintojakson aihealueiden tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Substantiivit, artikkelit, genetiivi.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 3 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.


KEVÄÄLLÄ: Pakollinen opintojakso ENA3 (LOPS 2021) Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Tekstit: Tekstit: Opintojakson aihealueiden tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista ja niihin liittyviä suullisen ja kirjallisen viestinnän harjoituksia.

Rakenteet: Substantiivien yksikkö ja monikko, artikkelit ja genetiivi

Oppimateriaali: Karapalo et al.: New Insights 3, Otava (LOPS2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso zENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Opintojaksolla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa.

Tekstit: Opintojakson aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Vaillinaiset apuverbit, indefiniittipronominit, relatiivipronominit, kansallisuussanat, keskeisimmät konjunktiot ja sidesanat.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 4 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso zENA05 Tiede ja tulevaisuus

Opintojaksolla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja sekä pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista.

Tekstit: Opintojakson aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Infinitiivi ja ing-muoto, paljoussanat, lukusanat ja ajan ilmaukset, sananmuodostusoppia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 5 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso zENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Opintojaksolla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana, tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä sekä käsitellään erilaisia talouden ilmiöitä.

Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Opintojakson aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Adjektiivit ja adverbit, epäsuora kerronta, lauseenvastikkeet, adjektiivi/substantiivi/verbi + prepositio.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 6 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zENA07 Kestävä elämäntapa

Opintojaksolla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa. Jatketaan oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta.

Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Tekstit: Opintojakson aihealueen tekstejä kirjan eri teemakokonaisuuksista.

Rakenteet: Konjunktiot ja sidossanat, pilkun ja ison alkukirjaimen käyttö, apuverbien erityistapauksia, prepositioilmauksia.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 7 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Opintojaksolla syvennetään suullisen kielen tuottamisen ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoja. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä.

Arviointi: Numeroarviointi, joka perustuu opintojakson aikaisiin näyttöihin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Loppukoe: Opintojakson lopuksi voi osallistua vapaaehtoiseen Opetushallituksen tuottamaan suulliseen kielitaidon kokeeseen, josta saa erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

Oppimateriaali: Karapalo et al.: Insights, Course 8 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Koulukohtainen syventävä opintojakso zENA09 Abikurssi

Opintojaksolla voidaan lukio-opintojen lopussa varmentaa niitä kielitaidon osa-alueita, jotka vielä kaipaavat harjoitusta ennen ylioppilaskirjoituksia.

Suoritusjärjestyksestä: Opintojakso suositellaan opiskeltavaksi valtakunnallisien syventävien opintojaksojen jälkeen, ylioppilastutkinnon A-englannin kokeeseen valmistauduttaessa.

Sisältö: Kielitaidon kaikkien osa-alueiden syventämistä ja vahvistamista (kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen, kirjallinen ilmaisu, rakenteiden hallinta). Ylioppilaskirjoituksien koeosioita yms.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Koulukohtainen syventävä opintojakso ENA9 Peruskouluenglannin kertaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille lukion A-englannin opinnot aloittaville opiskelijoille. Se on erityisen tärkeä niille A-englannin lukio-opinnot aloittaville, joilla edellisistä kieliopinnoista on jo aikaa tai joiden peruskoulun englannin hallinta ei ole erityisen hyvä. Opiskelun aikana perehdytään lukion opiskelutapoihin.

Suoritusjärjestyksestä: Opintojakso suositellaan opiskeltavaksi ennen pakollisia opintoja.

Rakenteet: Kieliopin peruskäsitteistö, aktiivin aikamuodot, kysymys- ja kieltolauseen muodostaminen.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Oppimateriaali: Karapalo et al.: New Insights 1 - 2, Otava (LOPS2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.



Opetussuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016 LOPS 2021 LOPS 2016
zENA01
zENA02
ENA1 (1op)
ENA2 (3op)
zENA01
zENA02
zENA03 ENA3 zENA03
zENA04 ENA4
zENA04
zENA05 ENA5
zENA05
zENA06 ENA6 zENA06
zENA07
ENA7 zENA07
zENA08
ENA8
zENA08
zENA09
ENA12
zENA09
zENA10
ENA9
zENA10
zENA11
ENA10 zENA11
zENA12
ENA11
zENA12
zENA13
ENAmuu
zENA13
zENA14
ENA14
zENA14
zENA15 ENA13
zENA15

Ruotsi

Ruotsi B-oppimäärä

Pakollisia opintojaksoja on viisi (RUB1 - zRUB05), valtakunnallisia syventäviä kaksi (zRUB06 ja zRUB07) sekä koulukohtaisia syventäviä kolme (RUB8, zRUB11, zRUB08).

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Suositellaan että pakolliset opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä. Valtakunnallisten syventävien opintojaksojen ja koulukohtaisten syventävien opintojaksojen suoritusjärjestys käy ilmi ao. opintojakson kuvauksesta.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn ja opintoihin kuuluviin suorituksiin. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opintojaksot (1-7) arvioidaan arvosanoin (4-10). Koulukohtaiset syventävät opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S), paitsi zRUB11

Pakollinen opintojakso RUB1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op)

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista tukevia työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioita esim. täydentämällä kieliprofiiliaan.

Aihepiireinä Ruotsi, maamme kaksikielisyys ja vapaa-aika. Opintojaksossa painotetaan keskeisiä puheviestinnän strategioita.

Rakenteet: Kerrataan perusasteen kielioppia, päälauseen sanajärjestys, kysymyssanat ja kysymyslause ja lukusanat.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 1-2, Otava (LOPS 2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso RUB2 Ruotsin kieli arjessani (3op)

Opintojaksolla käsitellään ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Opiskelija harjoittelee toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomiota ääntämiseen.

Aihepiirit: Ystävyys, opiskelu, perhe, ruoka, ulkonäkö, vaatteet, hyvinvointi.

Rakenteet: sanaston ja rakenteiden vahvistamista, persoonapronominit, verbin taivutus ja aikamuodot, käskymuoto, substantiivin taivutus ja käyttö, adjektiivin taivutus ja käyttö, alistuskonjunktiolla alkava sivulause ja tavallisimmat prepositiot.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 1-2, Otava (LOPS 2021). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso zRUB03 Kulttuuri ja mediat

Aihepiirit: Kotimaa sekä suomen- että ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kulttuuri ja musiikki.

Rakenteet: Relatiivilauseet ja epäsuorat kysymyslauseet, pronominioppi, prepositioita.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. Opintojakso arvioidaan asteikolla 4-10.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 3, Otava. Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Pakollinen opintojakso zRUB04 Monenlaiset elinympäristömme

Aihepiireinä erilaiset elämänkatsomukset ja suhde kuluttamiseen, Islanti.

Rakenteet: Konditionaali, apuverbit, epäsäännölliset verbit ja johdosverbit ja prepositiot ajanilmauksissa.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 4, Otava. Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa

Pakollinen opintojakso zRUB05 Opiskelu-ja työelämää ruotsiksi

Aihepiireinä tulevaisuuden suunnitelmat, jatko-opinnot ja työelämä.

Rakenteet: S-passiivi, s-päätteiset verbit, partisiipin preesens, kertausta.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 5 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zRUB06 Viesti ja vaikuta puhuen

Opintojakson tavoite on harjoittaa erilaisia puheviestinnän tilanteita ja suullisen kielen käyttöä.

Opintojakson aihepiirit liittyvät ajankohtaisiin pohjoismaisiin tapahtumiin ja käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opintojakso tukee ylioppilaskirjoituksiin valmentautumista.

Arviointi määräytyy jatkuvan näytön perusteella. On myös mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen suullinen kielitaidon koe. Valtakunnallisesta suullisen kielitaidon kokeesta saa erillisen todistuksen.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 6 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zRUB07 Kestävä elämäntapa

Opintojakson tavoitteena on kehittää tekstinlukutaitoja entistä vaativimpien tekstien avulla. Valmistaudutaan ylioppilaskokeisiin harjoittelemalla sen eri tehtävätyyppejä.

Opintojakson aiheet ovat yhteiskunnalliset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Opintojakso tukee ylioppilaskirjoituksia.

Oppimateriaali: Blom et al.: Fokus 7 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Koulukohtainen syventävä opintojakso zRUB08 Kohti ylioppilaskirjoituksia

Tämä opintojakso on erittäin suositeltava abeille, koska Opintojaksolla perehdytään yo-kokeen eri osa-alueisiin. Opintojaksolla kerrataan myös ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja harjoitellaan kirjoittamista, kuullun ja luetun ymmärtämistä.

Arviointi: Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Oppimateriaali: Huuskonen et al.: Fokus 7 (Otava). Opintojaksolla on mahdollisuus käyttää digikirjaa.

Koulukohtainen opintojakso RUB8 Perusasteen ruotsin kertausta

Opintojaksolla kerrataan kattavasti ruotsin keskeistä sanastoa, rakenteita ja harjoitellaan paljon suullista ilmaisua ja reagointia puheeseen arkipäivän tilanteissa.

Opintojaksoa suositellaan opiskeltavaksi ennen ensimmäistä pakollista opintojaksoa tai myöhemminkin kertaavana opintojaksona.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali

Koulukohtainen opintojakso RUB9 Kielioppi ja rakenteet

Opintojaksolla vahvistetaan aiemmin opittua, lähinnä perusasteen kielioppia. Tuetaan opiskelijan oppimisstrategioita.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Oppimateriaali: Opettajan oma materiaali


Opintosuunnitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
LOPS 2016
zRUB01
zRUB02
RUB1 (1op)
RUB2 (3op)
zRUB01
zRUB02
zRUB03 RUB3 zRUB03
zRUB04 RUB4
zRUB04
zRUB05 RUB5
zRUB05
zRUB06
RUB6
zRUB06
zRUB07
RUB7
zRUB07
zRUB10
RUB8
zRUB10
zRUB08
RUB10
zRUB08
zRUB11
RUB9
zRUB11
zRUBmuu
RUB11
zRUBmuu


Espanja

Espanja B3-kieli

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (EAB31 - zEAB308) ja koulukohtaisia syventäviä opintojaksoja yksi (EAB39).

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä opintojakso EAB39 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB31 Perustason alkeet 1 (2op)

Opettelemme espanjan kielen ääntämistä ja intonaatiota. Harjoittelemme viestimistä arjen tutuissa puhetilanteissa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin ja kohteliaisuuteen liittyviin ilmauksiin. Pohdimme uuden kielen suhdetta opiskelijan aiemmin opiskelemiin kieliin. Harjoittelemme vuorovaikutusta taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Opintojakson pääpaino on puhevalmiuden kehittämisessä.

Oppikirja: Mi Mundo 1-2

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB32 Perustason alkeet 2 (2op)

Vahvistamme edelleen puhevalmiutta erilaisissa arjen tilanteissa sekä jatkamme ääntämisen opettelua. Laajennamme kielen perusrakenteiden tuntemusta ja teemme pienimuotoisia kirjallisia viestintätehtäviä. Opintojaksossa harjoittelemme kertomaan omasta lähipiiristä ja kuvailemaan arjen tilanteita.

Oppikirja: Mi Mundo 1-2

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB33 Perustason alkeet 3 (2p)

Opettelemme reagoimaan tavallisissa kielenkäyttötilanteissa ja kertomaan harrastuksista, vapaa-ajasta ja opiskeluista. Opettelemme uusia ja kertaamme vanhoja rakenteita sekä kehitämme aihepiirin sanaston hallintaa. Vahvistamme edelleen puhevalmiutta.

Oppikirja: Mi Mundo 3-4

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB34 Perustaso 1 (2op)

Opintojaksolla havainnoimme omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opimme kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Harjoittelemme monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää.

Oppikirja: Mi Mundo 3-4

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB35 Perustaso 2 (2op)

Tutustumme erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoittelemme keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Kertaamme aikaisempien opintojaksojen rakenteita ja kehitämme vuorovaikutustaitoja.


Oppikirja: Mi Mundo 5-6

Valtakunnallinen syventävä opintojakso EAB36 Perustaso 3 (2op)

Tutustumme kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta näkökulmasta. Aihepiireinä musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri.

Oppikirja: Mi Mundo 5-6

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zEAB307 Perustaso 4 (2op)

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Vahvistamme opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.

Oppikirja: Acción 2

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zEAB308 Perustaso 5 (2op)

Opintojaksolla käsittelemme ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Harjoittelemme mediakriittisyyttä ja syvennämme suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.

Oppikirja: Acción 2

Koulukohtainen syventävä opintojakso EAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2op)

Yo-tutkintoon valmentava opintojakso, jolla harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustumme uusimpiin yo-tehtäviin. Opintojakso soveltuu erinomaisesti myös niille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan osallistumatta yo-kokeisiin.

Oppikirja: Acción 2



Italia

Italia B3-kieli

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kolme (IAB31 - IAB33).

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso IAB31 Perustason alkeet 1 (2op)

Tervehtiminen ja hyvästeleminen, esittäytyminen, kahvila, asiointitilanteita, tapaamisen ehdottaminen, kellonajat, ravintolassa asioiminen. Rakenteet: persoonapronominit, perussanajärjestys, kysymyssanoja, artikkelit, monikko, säännöllisten verbien preesens, preesensin epäsäännöllisiä verbejä, questo, quello, prepositioita, adjektiivien taivutus, määränilmauksia, ääntäminen.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso IAB32 Perustason alkeet 2 (2op)

Kaupungilla liikkuminen, kaupungin kuvaileminen, tapaamisesta sopiminen, vapaa-aika, hotellissa asioiminen, ruokakaupassa asioiminen. Rakenteet: preesensin epäsäännöllisiä verbejä, isc-verbit, c’è/ci sono -rakenne, si-passiivi, mi piace/mi piacciono –rakenne, persoonapronominit prepositioiden kanssa, adverbeja, prepositioita, omistussanat, objektipronominit ja ne, partitiivinen artikkeli, määränilmauksia.

Valtakunnallinen syventävä opintojakso IAB33 Perustason alkeet 3 (2op)

Junamatkustus, perhe, lomanvietto, menneet tapahtumat, arkirutiinit, vaatekaupassa asioiminen. Rakenteet: preesensin epäsäännöllisiä verbejä, datiivipronominit, ci vuole/ci vogliono –rakenne, omistussanat ja artikkelin käyttö, perfekti, ajanilmauksia, indefiniittipronomineja, cija ne, refleksiiviverbit, adverbejä, adjektiivin paikka, buono, quello ja bello, adjektiivien ja adverbien vertailu, datiiviverbejä, pronominin paikka.



Latina

Latina B3-kieli

Valtakunnallinen syventävä opintojakso LAB31 Ikkunat auki antiikkiin (2op)

Tavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
• pystyy kertomaan itsestään perusasioita latinaksi
• tutustuu kielen keskeisiin piirteisiin
• tutustuu antiikin kulttuuriin ja latinan kieleen nykyajan näkökulmasta
• ymmärtää latinan kielen aseman Euroopan kielten joukossa ja erityisesti
romaanisissa kielissä.

Keskeiset sisällöt
• Rooman valtakunnan latinan kielen vaiheet pääpiirteittäin
• antiikin ja nykypäivän Italiaa ja roomalaisia




Ranska

Ranska B3-kieli

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (RAB31 - RAB38) ja koulukohtaisia syventäviä opintojaksoja yksi (RAB39).

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät Opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä Opintojakso RAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB31 Perustason alkeet 1 (2op)

Opettelemme ranskan kielen ääntämistä ja intonaatiota. Harjoittelemme viestimistä arjen tutuissa puhetilanteissa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin ja kohteliaisuuteen liittyviin ilmauksiin. Pohdimme uuden kielen suhdetta opiskelijan aiemmin opiskelemiin kieliin. Harjoittelemme vuorovaikutusta taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Opintojakson pääpaino on puhevalmiuden kehittämisessä.

Oppikirja: Escalier 1 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB32 Perustason alkeet 2 (2op)

Vahvistamme edelleen puhevalmiutta erilaisissa arjen tilanteissa sekä jatkamme ääntämisen opettelua. Laajennamme kielen perusrakenteiden tuntemusta ja teemme pienimuotoisia kirjallisia viestintätehtäviä. Opintojaksossa harjoittelemme kertomaan omasta lähipiiristä ja kuvailemaan arjen tilanteita.

Oppikirja: Escalier 1 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB33 Perustason alkeet 3 (2op)

Opettelemme reagoimaan tavallisissa kielenkäyttötilanteissa ja kertomaan harrastuksista, vapaa-ajasta ja opiskeluista. Opettelemme uusia ja kertaamme vanhoja rakenteita sekä kehitämme aihepiirin sanaston hallintaa. Vahvistamme edelleen puhevalmiutta.

Oppikirja: Escalier 1 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB34 Perustaso 1 (2op)

Opintojaksolla havainnoimme omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opimme kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Harjoittelemme monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää.

Oppikirja: Escalier 1 (LOPS 2016)/Escalier 2 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB35 Perustaso 2 (2op)

Tutustumme erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoittelemme keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Kertaamme aikaisempien opintojaksojen rakenteita ja kehitämme vuorovaikutustaitoja.

Oppikirja: Escalier 2 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso RAB36 Perustaso 3 (2op)

Tutustumme kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta näkökulmasta. Aihepiireinä musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri.

Oppikirja: Escalier 2 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zRAB07 Perustaso 4 (2op)

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Vahvistamme opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.

Oppikirja: Escalier 3 (LOPS 2016)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso z RAB308 Perustaso 5 (2op)

Opintojaksolla käsittelemme ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Harjoittelemme mediakriittisyyttä ja syvennämme suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.

Oppikirja: Escalier 3 (LOPS 2016) / Escalier 4 (LOPS 2016)

Koulukohtainen syventävä opintojakso RAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2op)

Yo-tutkintoon valmentava opintojakso, jolla harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustumme uusimpiin yo-tehtäviin. Opintojakso soveltuu erinomaisesti myös niille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan osallistumatta yo-kokeisiin.

Oppikirja: Escalier 4 (LOPS 2016)



Saksa

Saksa B3-kieli

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (SAB31 - zSAB308) ja koulukohtaisia syventäviä opintojaksoja yksi (SAB39).

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät Opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä Opintojakso SAB311 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB31 Perustason alkeet 1 (2op)

Opettelemme saksan kielen ääntämistä ja intonaatiota. Harjoittelemme viestimistä arjen tutuissa puhetilanteissa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin ja kohteliaisuuteen liittyviin ilmauksiin. Pohdimme uuden kielen suhdetta opiskelijan aiemmin opiskelemiin kieliin. Harjoittelemme vuorovaikutusta taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Opintojakson pääpaino on puhevalmiuden kehittämisessä.

Oppikirja: Magazin.de 1 (LOPS21) Otava, painettu tai digikirja

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB32 Perustason alkeet 2 (2op)

Vahvistamme edelleen puhevalmiutta erilaisissa arjen tilanteissa sekä jatkamme ääntämisen opettelua. Laajennamme kielen perusrakenteiden tuntemusta ja teemme pienimuotoisia kirjallisia viestintätehtäviä. Opintojaksossa harjoittelemme kertomaan omasta lähipiiristä ja kuvailemaan arjen tilanteita.

Oppikirja: Magazin.de 2 (LOPS21) Otava, painettu tai digikirja

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB33 Perustason alkeet 3 (2p)

Opettelemme reagoimaan tavallisissa kielenkäyttötilanteissa ja kertomaan harrastuksista, vapaa-ajasta ja opiskeluista. Opettelemme uusia ja kertaamme vanhoja rakenteita sekä kehitämme aihepiirin sanaston hallintaa. Vahvistamme edelleen puhevalmiutta.

Oppikirja: Magazin.de 3 (LOPS21) Otava, painettu tai digikirja

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB34 Perustaso 1 (2p)

Opintojaksolla havainnoimme omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opimme kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Harjoittelemme monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää.

Oppikirja: Magazin.de 4 (LOPS21) Otava

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB35 Perustaso 2 (2p)

Tutustumme erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoittelemme keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Kertaamme aikaisempien opintojaksojen rakenteita ja kehitämme vuorovaikutustaitoja.

Oppikirja: Magazin.de 5 (LOPS21) Otava

Valtakunnallinen syventävä opintojakso SAB36 Perustaso 3 (2p)

Tutustumme kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta näkökulmasta. Aihepiireinä musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri.

Oppikirja: Magazin.de 6 (LOPS21) Otava

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zSAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Opintojaksossa kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.

Oppikirja: Plan D 6 (Sanoma Pro)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zSAB308 Yhteinen maapallomme

Opintojaksossa jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Oppikirja: Plan D 7-8 (Sanoma Pro)

Koulukohtainen syventävä opintojakso SAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2op)

Yo-tutkintoon valmentava opintojakso, jolla harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustumme uusimpiin yo-tehtäviin. Opintojakso soveltuu erinomaisesti myös niille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan osallistumatta yo-kokeisiin.



Venäjä

Venäjä B3-kieli

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on kahdeksan (VEB31 - zVEB308) ja koulukohtaisia syventäviä opintojaksoja yksi (VEB39).

B2-venäjän opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan opintojaksolta VEB33.

Opintojaksojen suoritusjärjestys:

Opintojaksot 1-8 suositellaan suoritettavaksi pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Opintojaksojen arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan aktiiviseen osallistumiseen oppimisprosessissa. Valtakunnalliset syventävät opintojaksot arvioidaan numeroin (4-10). Koulukohtainen syventävä opintojakso VEB39 arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).


Koulukohtainen syventävä opintojakso VEB312 Venäjän aakkoset - johdanto venäjän kieleen ja kulttuuriin

Opintojaksossa teemme sukelluksen venäjän kieleen ja kulttuuriin. Opettelemme kyrilliset kirjaimet, harjoittelemme venäjän äänteitä, sanojen tunnistamista ja lukemista. Opiskelemme tervehdyksiä ja muita kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia sekä kommunikointia yksinkertaisissa viestintätilanteissa. Harjoittelemme tekstin kirjoittamista sekä käsin että digitaalisin työvälinein. Opiskelija saa välittömiä käytännön valmiuksia toimia venäjänkielisessä ympäristössä ja lisäksi hyvän pohjan venäjän kielen tavoitteelliseen opiskeluun.

Oppikirjasuositus (ei välttämätön): Ponjatno! 1–3 (LOPS21) paperikirja tai Ponjatno! 1 (LOPS21) digikirja (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso VEB31 Perustason alkeet 1 (2op)

Opettelemme venäjän kielen ääntämistä ja intonaatiota. Harjoittelemme viestimistä arjen tutuissa puhetilanteissa. Tutustumme kielen perusrakenteisiin ja kohteliaisuuteen liittyviin ilmauksiin. Pohdimme uuden kielen suhdetta opiskelijan aiemmin opiskelemiin kieliin. Harjoittelemme vuorovaikutusta taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Opintojakson pääpaino on puhevalmiuden kehittämisessä.

Oppikirja: Ponjatno! 1–3 (LOPS21) painettu kirja tai Ponjatno! 1 (LOPS21) digikirja (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso VEB32 Perustason alkeet 2 (2op)

Vahvistamme edelleen puhevalmiutta erilaisissa arjen tilanteissa sekä jatkamme ääntämisen opettelua. Laajennamme kielen perusrakenteiden tuntemusta ja teemme pienimuotoisia kirjallisia viestintätehtäviä. Opintojaksossa harjoittelemme kertomaan omasta lähipiiristä ja kuvailemaan arjen tilanteita.

Oppikirja: Ponjatno! 1–3 (LOPS21) painettu kirja tai Ponjatno! 2 (LOPS21) digikirja (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso VEB33 Perustason alkeet 3 (2p)

Opettelemme reagoimaan tavallisissa kielenkäyttötilanteissa ja kertomaan harrastuksista, vapaa-ajasta ja opiskeluista. Opettelemme uusia ja kertaamme vanhoja rakenteita sekä kehitämme aihepiirin sanaston hallintaa. Vahvistamme edelleen puhevalmiutta.

Oppikirja: Ponjatno! 1–3 (LOPS21) painettu kirja tai Ponjatno! 3 (LOPS21) digikirja (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso VEB34 Perustaso 1 (2p)

Opintojaksolla havainnoimme omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opimme kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Harjoittelemme monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää.

Oppikirja: Ponjatno! 2 (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso VEB35 Perustaso 2 (2p)

Tutustumme erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoittelemme keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Kertaamme aikaisempien opintojaksojen rakenteita ja kehitämme vuorovaikutustaitoja.

Oppikirja: Ponjatno! 2 (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zVEB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään. Opiskelussa painotetaan luetun ja kuullun ymmärtämisen sekä kirjoittamisen harjoittelua.

Oppikirja: Ponjatno! 2 (Otava)

Valtakunnallinen syventävä opintojakso zVEB308 Yhteinen maapallomme

Opintojaksossa jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiirit liittyvät luontoon, politiikkaan, erilaisiin asumisympäristöihin ja kestävään kehitykseen. Opiskelussa painotetaan tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä kuullun ymmärtämistä ja rakenteiden monipuolista harjoittelua.

Oppikirja: Ponjatno! 3 (Otava)

Koulukohtainen syventävä opintojakso VEB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2op)

Yo-tutkintoon valmentava opintojakso, jolla harjoitellaan ja vahvistetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Tutustumme uusimpiin yo-tehtäviin. Opintojakso soveltuu erinomaisesti myös niille, jotka haluavat vahvistaa kielitaitoaan osallistumatta yo-kokeisiin.