Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Evankelis-luterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon kurssien/opintojaksojen vastaavuudet
UE
LOPS 2016
UE
LOPS 2021
ET
LOPS 2016
ET
LOPS 2021
zUE01 UE1 zET01ET1
zUE02 UE2 zET02ET2
zUE03 UE3 zET03ET3
zUE04 UE4 zET04ET4
zUE05 UE5 zET05 ET5
zUE06 UE6

Evankelis-luterilainen uskonto

Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat toistensa vaihtoehtoja.

Pakollisia opintojaksoja on yksi (UE1) ja valtakunnallisia valinnaisia neljä (UE2 - UE5), koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja ei ole.

Opintojaksojen suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

UE1-opintojakso on suositeltavaa suorittaa ennen valinnaisia opintojaksoja. Valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Opintojakson arviointi:

Arviointi perustuu opiskelijan jatkuvaan oppituntityöskentelyyn ja kurssikokeeseen, jonka ohessa tai sijasta arviointi voidaan suorittaa suullisen kokeen, esitelmien, tutkielmien ja/tai oppimispäiväkirjan perusteella. Opintojakson alussa päätetään, mitkä edellä mainituista arviointiperusteista soveltuvat parhaiten kyseiselle opintojaksolle. Kaikki opintojaksot arvostellaan numeroin 4 -10.

Pakollinen opintojakso UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

Opintojaksolla tutustutaan uskontoon yleismaailmallisena ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Perehdytään Raamatun syntyhistoriaan, sisältöön, tutkimukseen ja tulkintatapoihin sekä vaikutukseen länsimaiseen kulttuuriin.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Perehdytään kristillisen uskonnon syntyyn ja sen kirkko- ja kulttuurihistoriallisiin vaiheisiin. Tarkastellaan kristillisten kirkkojen ajattelua ja roolia yksilön ja yhteiskunnan elämää jäsentävänä tekijänä ennen ja nyt.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

Kristinuskon oppi. Perehdytään etiikkaan tieteenä. Selvitetään kristillisen etiikan sisältöä ja sen raamatullista perustaa. Pohditaan tämän päivän ihmiselle ajankohtaisia yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso UE4 Uskontojen maailmat

Opintojaksolla käsitellään merkittävimpiä maailmanuskontoja; niiden syntyä, levinneisyyttä ja kannattajamääriä. Tarkoitus on hankkia perustiedot kunkin uskonnon pyhistä kirjoista, opista, elämänohjeista ja etiikasta sekä ymmärtää näiden uskontojen vaikutus ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan niin yleismaailmallisesti kuin Tampereenkin näkökulmasta katsottuna.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso UE5 Mihin suomalainen uskoo?

Opintojaksolla perehdytään suomalaiseen muinaisuskoon sekä Suomen kirkkohistoriaan. Tarkastellaan luterilaisen kirkon ja muiden kristillisten sekä ei-kristillisten yhteisöjen keskeisiä piirteitä ja roolia sekä kulttuurivaikutuksia nykypäivän Suomessa. Perehdytään ajankohtaisiin Suomessa käytäviin uskonnollisiin keskusteluihin. Opintojaksoon voi sisältyä vierailuja.


Elämänkatsomustieto

Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat toistensa vaihtoehtoja.

Pakollisia opintojaksoja on yksi (ET1) ja valtakunnallisia valinnaisia neljä (ET2 - ET5), koulukohtaisia valinnaisia kursseja ei ole.

Opintojaksojen suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

ET1-opintojakso on suositeltavaa suorittaa ennen syventäviä opintojaksoja. Valinnaisten opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa.

Opintojakson arviointi:

Opintojaksot arvioidaan numeroin neljästä kymmeneen. Pakollisen opintojakson arvosana määräytyy kokeen ja oppituntityöskentelyn perusteella. Valinnaisten opintojaksojen arvosanat voivat perustua myös esitelmiin ja kirjoitelmiin tai muihin mahdollisiin töihin.

Pakollinen opintojakso ET1 Hyvä elämä

Opintojaksolla perehdytään arvoja, normeja ja hyveitä sekä yksilön moraalin kehitystä koskeviin teorioihin. Pyritään soveltamaan teorioita elämänkokemuksiin, tulevaisuuden toiveisiin, elämän hallintaan ja ihmissuhteita koskeviin kysymyksiin. Opintojakso alkaa peruskäsitteiden kuten maailmankuvan ja maailmankatsomuksen määrittelemisellä. Joitakin ihmiskäsityksiä tarkastellaan ja arvioidaan.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ET2 Ihminen totuuden etsijänä

Opintojaksolla pohditaan käsityksiä maailman perusluonteesta ja tiedon mahdollisuudesta. Tiedon yhteisöllisyys on yksi olennainen teema. Maailmankuva on olennaisesti tiedollinen ilmiö ja tieto rakentuu sekä välittyy yhteisöllisesti. Tieteen ja taiteen välittämien maailmankuvien merkitystä elämänkatsomukselle arvioidaan sekä selvitetään tiedon ja maailmankuvan suhdetta eettisiin perusratkaisuihin.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ET3 Yksilö ja yhteisö

Opintojaksolla perehdytään käsityksiin valtiosta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien olemusta, filosofisia perusteita sekä toteutumista. Tämä on ainoa lukion opintojakso, jolla tutustutaan sosiologiaan ja sosiologian klassikoihin. Mahdollisesti hahmotellaan myös tulevaisuuden näköaloja sekä käsityksiä yhteiskunnista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti

Opintojaksolla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana ja toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Opintojaksolla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Aihepiiri on hyvin laaja ja vapaa. Opiskelijoiden omat intressit vaikuttavat opintojakson sisältöön suuresti.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä

Opintojaksolla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Opintojaksolla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Aihepiiri on hyvin laaja ja vapaa. Opiskelijoiden omat intressit vaikuttavat kurssin sisältöön suuresti. Oikeastaan mikä tahansa ideologinen, uskontotieteellinen, filosofinen tai aate- ja oppihistoriallinen aihe sopii mainiosti. Ratkaisevaa on näkökulma: vaikutus yksilön tai yhteisön maailmankuvaan tai -katsomukseen.