Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Muut kielet

Englanti

ena1 Työelämässä toiminen ja muita muodollisia tilanteita

Opetellaan käyttämään englantia työelämään liittyvissä yhteyksissä sekä erilaisissa muodollista kielenkäyttöä edellyttävissä tilanteissa. Tutustutaan myös kohteliaisiin tapoihin viestiä vaativammissa sosiaalisissa tilanteissa kuten ihmisen elinkaareen liittyvissä juhlissa ja tilaisuuksissa.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: olla -verbi (be ja have), do -apuverbi, artikkelit, genetiivi ('s), perusprepositioita

ena2 Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen

Harjoitellaan toimimista vaativammissa palvelutilanteissa, kuten terveydenhoidossa ja viranomaisten kanssa asioimisessa. Tarkastellaan yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista sekä yhteisöissä toimimista. Harjoitellaan näissä yhteyksissä vaadittavaa kielitaitoa.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: substantiivien yksikkö ja monikko, possessiivipronominit, artikkeleiden käyttöä, demonstratiivipronominit, it ja there muodollisina subjekteina, sanajärjestys, can/could ja would like

ena3 Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni

Käsitellään asumista erilaisissa ympäristöissä ja tehdään havaintoja lähiympäristöstä ja sen ilmiöistä. Opetellaan viestimään omasta taustasta ja kertomaan omia tarinoita. Pohditaan arjesta nousevia kysymyksiä ja tilanteita. Opetuksessa painottuu suullinen vuorovaikutus.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: imperfekti, adjektiivien vertailu

ena4 Ajankohtaiset ilmiöt

Käsitellään erilaisia ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä, kuten yhteiskunnalliset tapahtumat ja muuttuva maailma ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset taustat. Opetuksessa painottuu kirjallinen vuorovaikutus. Kurssilla voidaan hyödyntää myös sopivantasoisia medioita ja muita lähteitä tiedon hakemisessa ja ilmiöistä keskustellessa.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: perfekti, pluskvamperfekti ja relatiivipronominit

ena5 Kulttuurikohtaamisia

Tutustutaan erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja vapaa-ajanviettotapoihin, esimerkiksi harrastuksiin, jaetaan kokemuksia ja pohditaan niitä.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: järjestysluvut, futuuri + ehtolause, indefiniittipronominit

ena6 Kieli maailmassa

Tutustutaan englannin asemaan lingua francana ja useiden maiden virallisena kielenä. Tarkastellaan englanninkielisten maiden elämäntyylejä ja kulttuureja. Pohditaan englannin kieleen, sen variantteihin ja asemaan liittyviä ilmiöitä sekä mahdollisuuksien mukaan arvoja suhteessa Suomen ja maailman monikielisyyteen.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: kestoaikamuodot ja vaillinaiset apuverbit

ena7 Liikkuvuus ja kansainvälisyys

Opiskellaan liikkumisessa ja kansainvälisissä kontakteissa tarvittavaa kieltä ja tutustutaan niihin liittyviin toimintaympäristöihin. Harjoitellaan käyttämään englantia erilaisissa yhteyksissä, kuten yhteydenpidossa ulkomaille, maasta muutossa, matkailussa tai kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: adverbit, of-genetiivi ja passiivi

ena8 Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun

Pohditaan ja tarkastellaan opiskelijoiden jatkosuunnitelmia ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tietoa. Lisäksi opiskelija voi laatia oman kielitaidon portfolion, jonka avulla kehittää kielitaitoaan, kartoittaa oman kielitaitonsa tasoa sekä arvioi kielenopiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan. Vaihtoehtoisesti portfoliota voidaan ryhtyä kokoamaan aiempien kurssien kuluessa.

Oppikirja: Opettajan ilmoittama materiaali

Rakenteet: Verbin infinitiivi ja ing-muoto, konditionaalit

Valinnaiset kurssit

Arviointi: Kursseista saa suoritusmerkinnän

ena9 Kuuntelen ja ymmärrän kuulemaani

Kurssin painopiste on kuullunymmärtämisharjoituksissa.

Oppikirja: Kurssin mahdollinen kirjallinen materiaali neuvotellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

ena10 Luen ja ymmärrän lukemaani

Kurssilla keskitytään sanavaraston kertaamiseen ja laajentamiseen sekä luetun ymmärtämisen harjoitteluun erilaisin tehtävämuodoin.

Oppikirja: Neuvotellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

ena11 Kielitaito käyttöön

Kurssilla harjoitellaan englannin kielen käyttöä erityisesti keskusteluharjoituksin. Harjoitellaan englanninkielisen kirjoitelman laatimista.

Oppikirja: Neuvotellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

ena12 Kielen rakenteet viestinnän selkärankana

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan erityisesti englannin kielen pakollisten kurssien kielioppirakenteita. Kurssilla on mahdollista ottaa esille myös sellaisia rakenteita, joita ajan puutteen vuoksi ei ole mahdollista käsitellä pakollisilla kursseilla.

Oppikirja: Neuvotellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa