Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijoille palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-oppilaitosten, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. 

Arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin, ja siinä pyritään mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijalle selvitetään etukäteen arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet, ja häntä ohjataan myös itsearviointiin. 

Arviointi (Lukuvuonna 2021 aloittaneet)

Opintojakson arviointi 

Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. 

Opiskelijan opintojaksosuorituksesta annetaan arvosana opintojakson päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet sekä minimit arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Opintojakson arviointiperusteissa on esitettävä myös mahdollisesta puuttuvien näyttöjen arvosanaa alentavasta vaikutuksesta, sekä opintojakson keskeytymisen (K) perusteet. Tämän vuoksi opintojakson ensimmäisellä tunnilla läsnäolo on tärkeää. 

Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain, sillä on vaikutusta opintojakson arvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät saa olla pelkästään esim. kokeissa annetut näytöt. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. 

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.: 

- osallistuminen opetukseen 

- opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen annetussa määräajassa 

- opintojakson koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25 §). 

Päättöperiodi 

Jokaisen periodin lopuksi on päättöperiodi, joka kestää seitsemän työpäivää. Päivän työskentely voi sisältää mm. kokeita, projektin tekoa tai ryhmätenttejä tai vierailuja. 

Palkki 

1. pv 1 

2. pv 2 

3. pv 3 

4. pv 4 

5. pv 5 

6. pv 6 

7. pv 8 

Opettaja ilmoittaa opintojaksolla päättöperiodin tarkemmasta aikataulusta. Päättöperiodin työskentelyyn osallistuminen on osa opintojakson suoritusta. Erillisjärjestelyistä kuten kokeen tai muun suorituksen poikkeavasta suoritusajankohdasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa. 

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät 

Arvosana 4 on hylätty opintojakso. Hylätty arvosana 4 voidaan laskea opintojaksokertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy kokonaisuudessaan hyväksytysti. Oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä opintojaksoista opiskelijalla saa olla hylättyjä opintojaksoarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

pakollisia ja valinnaisia opintoja 2-5 op -> 0 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 6-11 op -> 2 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 12-17 op - > 4 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 18 op tai enemmän -> 6 op verran

Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos riittäviä näyttöjä arvosanan antamiseksi ei ole, opintojaksoa ei voida arvioida, vaan opintojakson suoritusta pitää täydentää. 

T= täydennettävä opintojakso. Opintojaksoa ei pystytä arvioimaan vähäisten ja puuttuvien opintosuoritusten takia. Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana. Arviointirekisteriin merkitään puuttuvat opintosuoritukset. Mahdollisuuksien mukaan arviointirekisteriin merkitään opintojakson alennettu arvosana, joka tulee voimaan, ellei puuttuvia suorituksia ole palautettu määräaikaan mennessä. 

K = keskeytetty opintojakso. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan opintojakson runsaiden poissaolojen ja opiskelun laiminlyönnin vuoksi keskusteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus siitä, että opintojakso on keskeytymisvaarassa ja opiskelijan kanssa keskustellaan asiasta. Opintojaksoa ei voida keskeyttää lääkärintodistuksella todistetuilla terveydellisistä syistä johtuvista poissaoloista ilman asiasta sopimisesta opiskelijan kanssa. Opintojakson suorittaminen loppuun on sovittava näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti. Opiskelija voi itse keskeyttää opintojakson opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen opintojaksosta arvosanan. 

Suoritusmerkintää S= suoritettu opintojakso ja H= hylätty opintojakso käytetään 

-Opinto-ohjauksessa 

-Tammerkosken lukion koulukohtaisissa valinnaisissa opintojaksoissa (kuvataidetta ja designia lukuun ottamatta) 

-Taiteiden välisten opintojaksojen ja temaattistenopintojen arvioinnissa 

-Opiskelija voi jälkikäteen ennen päättötodistusta pyytää erillisellä lomakkeella suoritusmerkinnän (S) seuraavista oppiaineista: valinnaisesta vieraasta kielestä (jos suoritettuja opintopisteitä on enintään neljä), liikunnasta ja niistä pakollisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kahden opintopisteen verran opintoja. 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 

Opiskelijalle tulee pyynnöstä antaa mahdollisuus hylätyn opintojakson arvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista opintojakson keskeisissä tiedoissa ja taidoissa ja varata mahdollisuus uusia hylätty opintojaksosuoritus suorittamalla mahdolliset opintojakson hyväksyttävästä suorittamisesta puuttuvat näytöt. 

Opiskelija voi yrittää uusintakuulustelussa hylätyn opintojakson uusimista yhden kerran. 

Uusintakuulusteluun saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan (4) tai jos on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana ja koe on tekemättä. 

Uusintakuulustelu järjestetään joka periodissa ja siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ilmoittautuminen päättyy ennalta ilmoitettuna ajankohtana. Ole siis ajoissa liikkeellä! 

Poisjääminen uusintakuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä lasketaan yrityskerraksi. Uusintakoepäivänä pitää osallistua normaalisti päivän opetukseen. 

Jos opiskelija saa opintojakson arvosanakseen uusintakuulustelun jälkeenkin arvosanan 4 (hylätty), hänen on hyväksytyn arvosanan saadakseen suoritettava opintojakso uudelleen. 

Hyväksyttyä arvosanaa opiskelija voi yrittää korottaa suorittamalla opintojakson uudelleen. Arvioinnin tulee olla tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi opintojakson arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. 

Arvostelun suorittanut opettaja on vastuussa arvostelustaan. Arviointiin tyytymätön opiskelija keskustelee asiasta ensin arvioinnin suorittaneen opettajan kanssa. Sen jälkeen asiasta voi valittaa rehtorille, joka keskustelee asiasta kummankin osapuolen kanssa. Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi kahden kuukauden kuluessa pyytää päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, oikaisua voi pyytää aluehallintovirastosta. 

Päättöarvosanan muotoutuminen 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.  

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 

Päättöarvosanaa voi korottaa myös koulukohtaisilla valinnaisilla opintojaksoilla annetulla lisänäytöllä sekä opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella.

Arviointi (Ennen lukuvuotta 2021 aloittaneet)

Kurssisuorituksen arviointi

Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Kurssin alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet sekä minimit arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Kurssin arviointiperusteissa on esitettävä myös mahdollisesta puuttuvien näyttöjen arvosanaa alentavasta vaikutuksesta, sekä kurssin keskeytymisen (K) perustusteet. Tämän vuoksi kurssin ensimmäisellä tunnilla läsnäolo on tärkeää.

Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain, sillä on vaikutusta kurssiarvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät saa olla pelkästään esim. kokeissa annetut näytöt. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.:

osallistuminen opetukseen

kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen annetussa määräajassa

kurssin koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25 §).

Päättöperiodi

Jokaisen periodin lopuksi on päättöperiodi, joka kestää seitsemän työpäivää. Päivän työskentely voi sisältää mm. kokeita, projektin tekoa tai ryhmätenttejä tai vierailuja.

Koodi

1. pv 1

2. pv 2

3. pv 3

4. pv 4

5. pv 5

6. pv 6

7. pv 8

Opettaja ilmoittaa kurssilla päättöperiodin tarkemmasta aikataulusta. Päättöperiodin työskentelyyn osallistuminen on osa kurssisuoritusta. Erillisjärjestelyistä kuten kokeen tai muun suorituksen poikkeavasta suoritusajankohdasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Arvosana 4 on hylätty kurssi. Hylätty arvosana 4 voidaan laskea kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy kokonaisuudessaan hyväksytysti. Oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään seuraavasti:

1-2 kurssia 0

3-5 kurssia 1

6-8 kurssia 2

9- kurssia 3

Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos riittäviä näyttöjä arvosanan antamiseksi ei ole, kurssia ei voida arvioida, vaan kurssisuorituksia pitää täydentää.

T= täydennettävä kurssi. Kurssia ei pystytä arvioimaan vähäisten ja puuttuvien opintosuoritusten takia. Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana. Arviointirekisteriin merkitään puuttuvat opintosuoritukset. Mahdollisuuksien mukaan arviointirekisteriin merkitään kurssin alennettu arvosana, joka tulee voimaan, ellei puuttuvia suorituksia ole palautettu määräaikaan mennessä.

K = keskeytetty kurssi. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin runsaiden poissaolojen ja opiskelun laiminlyönnin vuoksi keskusteltuaan asiasta opiskelijan kanssa. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus siitä, että kurssi on keskeytymisvaarassa ja opiskelijan kanssa keskustellaan asiasta. Kurssia ei voida keskeyttää lääkärintodistuksella todistetuilla terveydellisistä syistä johtuvista poissaoloista ilman asiasta sopimisesta opiskelijan kanssa. Kurssin suorittaminen loppuun on sovittava näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti. Opiskelija voi itse keskeyttää kurssin opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen kurssiarvosanan.

Suoritusmerkintää S= suoritettu kurssi ja H= hylätty kurssi käytetään

- Opinto-ohjauksessa

- Tammerkosken lukion koulukohtaisissa kursseissa (kuvataidetta ja käsityötä lukuun ottamatta)

- Taiteiden välisten kurssien ja teemaopintojen arvioinnissa

- Opiskelija voi jälkikäteen ennen päättötodistusta pyytää erillisellä lomakkeella suoritusmerkinnän (S) seuraavista oppiaineista: valinnaisesta vieraasta kielestä (jos suoritettuja kursseja on enintään kaksi), liikunnasta ja niistä pakollisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelijalle tulee pyynnöstä antaa mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa ja varata mahdollisuus uusia hylätty kurssisuoritus suorittamalla mahdolliset kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta puuttuvat näytöt.

Opiskelija voi yrittää uusintakuulustelussa hylätyn kurssin uusimista yhden kerran.

Uusintakuulusteluun saa osallistua, jos on saanut kurssista hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T, tai jos ollut varsinaisena koepäivänä sairaana ja koe on tekemättä.

Uusintakuulustelu järjestetään joka jaksossa ja siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ilmoittautuminen päättyy ennalta ilmoitettuna ajankohtana, jonka jälkeen ilmoittautuminen on mahdotonta. Ole siis ajoissa liikkeellä!

Poisjääminen uusintakuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä lasketaan yrityskerraksi. Uusintakoepäivänä pitää osallistua normaalisti päivän opetukseen.

Jos opiskelija saa kurssiarvosanakseen uusintakuulustelun jälkeenkin arvosanan 4 (hylätty), hänen on hyväksytyn arvosanan saadakseen suoritettava kurssi uudelleen.

Hyväksyttyä arvosanaa opiskelija voi yrittää korottaa suorittamalla kurssin uudelleen. Arvioinnin tulee olla tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Arvostelun suorittanut opettaja on vastuussa arvostelustaan. Arviointiin tyytymätön opiskelija keskustelee asiasta ensin arvioinnin suorittaneen opettajan kanssa. Sen jälkeen asiasta voi valittaa rehtorille, joka keskustelee asiasta kummankin osapuolen kanssa. Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi kahden kuukauden kuluessa pyytää päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, oikaisua voi pyytää aluehallintovirastosta.

Päättöarvosanan muotoutuminen

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.

Päättöarvosanaa voi korottaa myös koulukohtaisilla kursseilla annetulla lisänäytöllä sekä opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella.