Siirry sisältöön

Yleistietoa perusopetuksesta

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Heillä on oikeus maksuttoman perusopetukseen ja koulunkäyntiin. Oppivelvollisuus suoritetaan peruskoulussa, ellei lapselle ole järjestetty opetusta muulla tavoin. Oppivelvollisuus käsittää peruskoulun luokat 1.–9.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Lasten perusopetuksen suorittaminen päättyy siihen, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään lukuvuoden koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu toisella asteella siihen saakka, kun nuori täyttää 18 vuotta.

Lapsi voi saada luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta aiemmin, mikäli hänellä on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti lapsi voi saada luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta myöhemmin eli sinä vuonna, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta.

Lapsi voi saada luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta aiemmin, mikäli hänellä on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella edellytykset suoriutua koulunkäynnistä. Vastaavasti lapsi voi saada luvan aloittaa koulunkäynnin vuotta myöhemmin eli sinä vuonna, kun lapsi täyttää kahdeksan vuotta.


Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat perusopetuksen oppilaalle maksuttomia. Oppilas saa jokaisena koulupäivänä maksuttoman aterian.

Viittaavia oppilaita luokassa

Tampereella järjestettävä perusopetus

Perusopetusta annetaan Tampereella pääosin kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa. Suomenkielisen perusopetuksen lisäksi järjestetään myös vieraskielistä perusopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille sekä painotettua ja joustavaa perusopetusta. Perusopetusta annetaan alueellisen jaon mukaisesti itäisen, keskisen ja läntisen yhteistoiminta- ja oppilasalueen kouluissa. Perusopetuksen aluemallissa toimitaan tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen vastaavan aluemallin kanssa.


Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Se tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä toimii tiedon lähteenä esimerkiksi oppilaiden huoltajille ja kunnan päättäjille. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Opetussuunnitelma voidaan jakaa opetussuunnitelman perusteisiin, kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan sekä koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Opetushallituksen antamat, valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet toimivat kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön pohjana. Tampereella koulut laativat omat opetussuunnitelmansa kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta.

Kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa tulevat esille kunnan ja koulujen erityispiirteet. Sekä kunnan että koulun on noudatettava opetuksessaan ja opetussuunnitelmassaan valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Perusopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa 12.5.2016. Koulut ovat laatineet Tampereen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa.

Opetussuunnitelmalliset painotukset

Oppilaat voivat hakea painotettuun opetukseen tietyille vuosiluokille, painotuksesta riippuen: