Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Pedagoginen tuki

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Laaja-alainen erityisopetus

Tampereen kansainvälisessä koulussa on viisi erityisopettajaa: Kristiina Launiala luokilla 1-4, Satu Laitila luokilla 1-3, Elisa Tostlebe luokilla 4-6, Laura Tervakangas luokilla 5-7 ja Sanna Vilkman luokilla 7-9.

Laaja-alainen erityisopetus pyrkii auttamaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia jollakin osa-alueella tai/ja jossakin oppiaineessa. Oppilaita on 1.-9. luokilta.

Alkuopetuksen erityisopettaja tapaa jokaisen ekaluokkalaisen lukuvuoden alussa. Alkukartoitusten ja luokanopettajan havaintojen pohjalta oppilaat pääsevät puhe- ja/tai LuKi-opetukseen tai muuhun laaja-alaiseen erityisopetukseen. Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

LuKi-opetuksessa pyritään ennaltaehkäisevään opetukseen. Etusijalla ovat alkuopetuksen oppilaat. Oppilaat käyvät pienryhmänä LuKi-opetuksessa noin tunnin viikossa. Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan lapsen tunteja.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Lisätietoa oppilashuollosta:

Koulupsykologi on yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologi osallistuu koulussa hyvinvoinnin ja kasvatustyön toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän tarjoaa psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja neuvontapalveluja koulussa tuoden psykologista tietoutta ja näkemystä oppilaan arjen suunnitteluun. Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ylläpitämisessä koulussa sekä vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarpeen mukaan. Vanhemmat tai lapsi/nuori voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi pedagogisen tuen tiimin tai opettajan aloitteesta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa, on luottamuksellista ja maksutonta.

FISTA:n koulupsykologi on Laura Oksanen, yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta.

Koulupsykologi
Laura Oksanen
puhelin +358 50 3078348
sähköposti [email protected]

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa.

FISTA:n koulukuraattori on Kirsi Vanhanen, yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta.

Koulukuraattori
Kirsi Vanhanen
puhelin +358 40 8016814
sähköposti [email protected]

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoa tarjoavat FISTA:ssa terveydenhoitaja ja lääkäri. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen edistäminen yhteistyössä perheiden ja oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta:

Terveydenhoitajan vastaanotolle oppilas voi tulla ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Avovastaanotto ilman ajanvarausta joka päivä klo 10.30-11.15.

Myös huoltajat voivat ottaa tuolloin yhteyttä soittamalla, mikäli on huolta jostakin lapsen terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

FISTA:n Terveydenhoitajana toimii Lila Oja puh. 040 806 3177. Yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta tai sähköpostitse.

Terveydenhoitaja
Lila Oja
sähköposti [email protected]

Koululääkärin vastaanotolle pääsee tarvittaessa terveydenhoitajan kautta terveystarkastuksissa nousseista asioista tai muista ilmi nousseista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä vaivoista. Sairastumiset ja sairastapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla tai kiireelliset tapaukset Acutassa.

Terveystarkastuksiin oppilaat kutsuu terveydenhoitaja pääsääntöisesti vuosittain. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita. Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen, ja huoltajan luvalla myös opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia. Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.