Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat

Teiskontie:

Vuosiluokkien 1-6 vanhempainillat luokanopettajan ilmoittamana ajankohtana.

7.lk vanhempainilta 7.9.2021

9. luokkalaisten jatko-opintoilta teamsissä ke 10.11. (wilma-viesti opoilta)

Tulevien 7.lk vanhempainilta (myös painotusinfo) torstaina 9.12.2021


Poissaolot

Huoltajien tulee ilmoittaa poissaolosta.

Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan huollettavansa poissaolon ja sen syyn koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Kuljetuksessa olevien poisjäännistä ja sairauden jälkeen kouluuntulosta ilmoitetaan kotoa kuljetukselle.

Poissaolosta ilmoitetaan suoraan omalle opettajalle Wilmassa tai puhelimitse.

Opettaja kirjaa poissaolot Wilmaan. Huoltajan tulee käydä siellä kuittaamassa poissaolot.

Opettaja voi antaa hyväksyttävästä syystä luvan enintään viikon poissaoloon (1-5 päivää) luokkansa oppilaalle. Koulun rehtori voi myöntää oppilaalle hyväksyttävästä syystä luvan yli viiden päivän poissaoloon koulusta. Loma tulee anoa Wilmassa viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkua.

Poissaolot puheeksi ja poissaolon portaatVanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys toimii Sammon koulun oppilaiden hyväksi

- pyrkien tukemaan kodin ja koulun yhteistyötä

- tukemalla opiskelu- ja harrastustoimintaa stipendeillä

- rahoittamalla erilaisia opintomahdollisuuksia (esim. teatterikäynti, leirikoulupäivä)

- osallistumalla tarvittaessa koulua koskeviin tilaisuuksiin Sammon koulun vanhempien edustajana (kaupungin tiedotus- ja luentotilaisuudet ym.)

Toimintaa rahoitetaan

- jäsenmaksuilla

- kaupungin avustuksella

- eri tilaisuuksien kahvituksilla, myyjäisillä ja arpajaisilla.

Vanhempainyhdistyksen jäseniä ovat

- Sammon koulun jokaisen oppilaan vanhemmat ja huoltajat

- kannatusjäseninä voivat toimia myös muut henkilöt ja yhteisöt.

Hallitus

Yhdistykselle valitaan vuodeksi kerrallaan 10-jäseninen hallitus syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa.

Kaudella 2020-2021 hallituksen jäsenet ja tehtävät:

puheenjohtaja Leena Kurki p. 040 8336227, kurjenleena (at) gmail.com

varapuheenjohtaja Marianne Lehtonen (Sairaalankatu)

sihteeri Pia Nyman

taloudenhoitaja Hannele Laine p. 040 549 7094 (iltaisin)

Muut jäsenet: Ida Nikkola, Annukka Kosonen, Kaisa Ollila, Anna Vilhula, Monika Sola, Marianne Lehtonen

Yhteysopettajina Minna Soikkeli ja Kaisa Järvinen (apul.reht., Sairaalankatu)

Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite on [email protected]

Vanhempainyhdistyksen toimintaan otetaan ilolla vastaan uusia vanhempia ja huoltajia – kukin omien aikaresurssien puitteissa on lämpimästi tervetullut osallistumaan! Jos olet kiinnostunut toiminnasta, laita s-postia vanhempainyhdistykselle tai ota yhteyttä Leena Kurkeen. Vanhempainyhdistyksen kokoukset pidetään Sammon koululla. Tervetuloa mukaan!

Rahoituksen hakijan muistilista

Vanhempainyhdistys tukee harkinnanvaraisesti opintomahdollisuuksia esimerkiksi teatterikäynteihin, leirikoulupäiviin ja erilaisiin tapahtumiin. Hakemuksen vanhempainyhdistykselle voi tehdä opettaja tai oppilaat opettajan tuella.

Hakemuksessa tulee mainita

- kohde mihin tukea haetaan

- kuka hakee eli luokka ja opettaja

- haettavan tuen määrä ja osallistuvien oppilaiden lukumäärä

- hakijan yhteystiedot

- tilinumero tuen maksamista varten

Järvensivun koulun vanhempainyhdistys ry

Järvensivun koulun vanhempainyhdistys tukee Sammon koulun Järvensivun koulutalon (tällä hetkellä Sairaalankadun väistötiloissa) esikoululaisten ja 1.–4. luokkien oppilaiden toimintaa. Toimimme yhteistyössä Sammon koulun vanhempainyhdistyksen kanssa, mutta painopisteemme on nimenomaan Järvensivun koulutalon toiminnassa. Vuonna 2021 yhdistys aloittaa 29. toimintavuotensa.

- Tuemme koulun ja kodin yhteistyötä

- Hankimme oppilaille tarvikkeita, kirjoja ym. tarpeellista tavaraa

- Tuemme luokkien retkisuunnitelmia ja autamme tapahtumien järjestämisessä (esim. joulumyyjäiset)

- Toimimme aktiivisesti Tampereen kaupungin suuntaan ja pidämme päättäjien mielessä, että kohtuullisen ja turvallisen matkan päässä sijaitseva lähikoulu on myös Järvensivun, Iidesrannan ja Palvaanniemen lasten oikeus

- Teemme yhteistyötä myös Järvensivun omakotiyhdistys ry:n kanssa

Toiminnan rahoitus:

- jäsenmaksut

- kaupungin avustukset

- joukkorahoituskampanjat

- tilaisuuksien kahvitukset ym. Jäsenyys ja toiminta

Tuemme kaikkia Järvensivun 0.–4. luokkien oppilaita, mutta perheiden maksamat jäsenmaksut ovat yhdistyksen tärkein tulonlähde. Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa.

Vanhempainyhdistys oli mukana toteuttamassa historiallista kampanjaa, jossa kaupunki osallistui ensimmäistä kertaa asukkaiden ehdottamaan joukkorahoituskampanjaan. Siitä kerätyillä varoilla saatiin kunnostettua vanhan, remonttia odottavan koulutalon pihaa ja myös toteutettua projekteja oppilaiden hyväksi.

Syksyllä 2020 vanhempainyhdistys järjesti ainutlaatuiset virtuaalimyyjäiset, joiden tuotolla saatiin hankittua eskareille ja 1.–4. luokille kirjoja ja lautapelejä opetuskäyttöön. Myyjäiset huomioitiin myös mediassa.

Oppimisen tukemisen ohella vanhempainyhdistys on toiminut erittäin aktiivisesti sen varmistamiseksi, että lähikoulun palvelut säilyvät Järvensivulla. Järjestämämme erilaiset kampanjat ja tempaukset ovat vaikuttaneet merkittävästi aluetta koskevaan poliittiseen päätöksentekoon ja Järvensivun asialle on löytynyt uusia tukijoita. Haluamme jatkossakin toimia myönteisesti, rakentavasti ja yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Hallitus

Yhdistykselle valitaan hallitus syksyisin pidettävässä vuosikokouksessa.

Kaudella 2020-2021 hallituksen jäsenet ja tehtävät:

puheenjohtaja Mikko Heinonen, 050 558 0976, [email protected]

sihteeri Kaisa Laakkonen

taloudenhoitaja Anita Puttonen

Muut jäsenet: Hanna Jokinen, Janne Lahtela

Yhteysopettajana toimii Kaija Carlson

Vanhempainyhdistys tiedottaa toiminnastaan Ulkoinen linkkiFacebook-sivuillaan , joiden kautta yhdistykseen saa myös helpoimmin yhteyden. Myös puheenjohtajalle voi soittaa tai lähettää sähköpostia matalalla kynnyksellä.

Vanhempainyhdistyksen kokouksia pidetään noin kahden kuukauden välein, korona-aikana olemme suosineet etäkokouksia ja niitä on tarkoitus jatkaa mikäli mahdollista.***

Kuulovammaisten lasten taustajärjestönä toimii lisäksi Ulkoinen linkkiKuulovammaisten lasten tuki ry .

Luokkatoimikunta

Luokkatoimikunnan perustamiseen kaavakkeen löydät alta, samoin kuin luokan yhteistietojen keräyslomakkeen.

Ulkoinen linkkiSammon koulu, luokkatoiminkunnan osallistujat Ulkoinen linkkiSammon koulu, luokkatoimikunnan perustaminen


Sairaalankatu

Huoltajien ja koulun tapaamiset

Kouluarjessa yhteyttä koulun ja kodin välillä pidetään Wilma-viestien ja puhelimen avulla. Sairaalankadun kaikissa luokissa on luokan puhelin, josta huoltaja tavoittaa lapsensa erityisluokanopettajan, luokanopettajan ja luokan koulunkäynnin ohjaajan/ohjaajat. Iltapäivätoiminnassa jokaisella kerhoryhmällä on kerhopuhelin, josta huoltaja tavoittaa kyseisen kerhoryhmän ohjaajat.

Lukuvuoden alussa jokaisen luokan huoltajille järjestetään vanhempainilta, jossa käsitellään lukuvuoden tavoitteita ja luokan ajankohtaisia asioita.

Sairaalankadun O- ja P-luokkien oppilailla on erityisen tuen päätös. Tähän liittyen erityisluokanopettaja käy jokaisen oppilaansa huoltajan kanssa HOJKS-keskustelun (HOJKS=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) elo-syyskuun aikana. Oppilas itse osallistuu keskusteluun ikä- ja kehitystaso huomioiden. Myös luokan koulunkäynnin ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja ja oppilaan mahdolliset terapeutit voivat osallistua keskusteluun, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi ja on mahdollista järjestää. HOJKS-keskustelun tuloksena opettaja kirjaa oppilaan opiskelun tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle.

Oppimiskeskustelu käydään huoltajan ja oppilaan kanssa lukuvuosittain marras-tammikuussa. Tampereen kaupungin perusopetuksella on oppimiskeskusteluja varten keskustelurunko, joka ohjaa keskustelun aihepiirejä eri luokka-asteilla.

Toinen ja kuudes luokka ovat perusopetuksessa nivelvaiheita, joihin erityisen tuen oppilailla liittyy tuen tarpeen arviointi. Arviointi tehdään pedagoginen selvitys -kaavakkeen avulla, johon kirjataan oppilaan tuen tarpeet, oppilaan saama tuki sekä suunnitelma opetuksen toteuttamisesta nivelvaiheen jälkeen. Tämä prosessi esitellään toisen ja kuudennen luokan oppilaiden huoltajille tammikuun alussa. Erityisluokanopettaja käy selvityksen sisällön läpi huoltajien kanssa tammi-helmikuussa.

Nivelvaiheisiin liittyvät myös oppilaan kanssa käytävät palautekeskustelut. Luokanopettaja/erityisluokanopettaja käy keskustelun toisen ja kuudennen luokan oppilaiden kanssa huhti-toukokuussa. Huoltaja kutsutaan mukaan keskusteluun.

Huoltajat ovat tervetulleet osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan. Tiedotamme kotisivuilla, Wilma-viestein ja välillä reppupostinakin koulun juhlista ja tapahtumista. Tervetuloa osallistumaan!

Vanhempien ideat ja tuki otetaan mielellään vastaan myös Vihreä lippu - työssä.

Vanhempainyhdistys on kaikille oppilaiden vanhemmille avoin toiminta- ja vaikuttamiskanava.

Ollaan yhteydessä!


Wilma-viestintä

Kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon käytetään yhtenä kanavana Wilma-järjestelmää. Viestien kirjoittamisen lisäksi Wilmassa on muitakin toimintoja. Wilmaan kirjataan kokeet ja niiden arvosanat. Opettaja merkitsee poissaolot sinne. Huoltajien tulee kuitata poissaolot.

Wilmasta löytyvät myös kaikki oppilaalle kirjoitetut tuen lomakkeet, kuten hojksit ja pedagogiset selvitykset. Huoltajien tulee käydä kuittaamassa tuen lomakkeet luetuiksi, jokaisen omilla tunnuksillaan.

Huoltajat luovat henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan.

Ohjeita Wilman käyttöönottoon ja käyttöön löytyy kaupungin Wilma-sivulta .


Järjestyssäännöt

Teiskontien järjestyssäännöt

1§ Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet.

2§ Koulualueena pidetään koulurakennuksia ja piha-alueita sekä muita tiloja ja paikkoja, joissa opetusta annetaan. Koulualueella ei saa poistua kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa. Koulutuntien päätyttyä koulurakennukseen saa jäädä vain opettajan tai rehtorin luvalla.

3§ Huoltajan on ilmoitettava mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle tai –ohjaajalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon.

4§ Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana ei pureskella purukumia, syödä eikä juoda, poislukien välipalan nauttiminen sovittuna ajankohtana. Energiajuomien käyttö koulussa on kielletty.

5§ Oppilaan tulee siirtyä viivyttelemättä välitunnille ja noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä. Lumipallojen ja kivien heittely ja muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot on kielletty.

6§ Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa luvatta käyttää tai pitää esillä oppituntien ja ruokailun aikana ja ne tulee pitää joko äänettömällä toiminnolla tai suljettuna. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittua vain asianomaisten henkilöiden luvalla. Alakoulussa puhelimen käyttö koulupäivän aikana on sallittu ainoastaan opettajan luvalla.

7§ Jokainen huolehtii omalta osaltaan koulun ja koulunpihan siisteydestä. Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kiellettyä.

8§ Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun.

9§ Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle.

10§ Kouluaikana, koulumatkoilla, oppitunneilla ja välitunneilla, tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Sairaalankadun järjestyssäännöt

Tarkoitus ja soveltaminen

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä. Järjestyssäännöillä turvataan kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisön muodostavat oppilaat ja henkilökunta. Sairaalankadun erityisen tuen oppilaat tarvitsevat aikuisten vahvaa tukea ja ohjausta toiminnassaan, käyttäytymisessään sekä näiden sääntöjen noudattamisessa.

Kouluaikaan sisältyy lukujärjestyksen mukainen koulupäivä, välitunnit ja koulumatkat. Samoja järjestyssääntöjä noudatetaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulujen välituntialueet on määritelty liitteinä olevissa kartoissa.

Käyttäytyminen

Käytän asiallista kieltä.

Noudatan hyviä tapoja.

Otan toiset huomioon.

Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista.

Huolehdin ympäristöstä ja toimin koulun Vihreä lippu –tapojen mukaisesti.

En kiusaa toisia ja jos huomaan kiusaamista, kerron aikuisille.

Oppitunnit

Tulen oppitunneille ajoissa.

Annan työrauhan toisille.

Yritän tehdä koulutehtävät huolellisesti.

Huolehdin työskentelyvälineistä

Yritän tehdä läksyni parhaani mukaan.


Välitunnit ja iltapäivätoiminnan ulkoilut

Välitunti- ja iltapäivätoiminnan ulkoilualueina toimivat aidatut alueet koulun edessä ja takana. Aikuisen valvomana on mahdollista käyttää myös aidattujen alueiden ulkopuolella olevia nurmialueita. Koulun edessä olevaa pihaa (ns. taksipiha) käytetään sovitusti.

Pysyn sovituilla alueilla.

Menen aidattujen tai rajattujen alueiden ulkopuolelle vain aikuisen kanssa tai aikuisen luvalla.

En vahingoita koulurakennusta enkä koulun piha-aluetta.

Huolehdin sopivasta pukeutumisesta.

Käytän yhteisiä välituntivälineitä asianmukaisesti ja palautan ne paikalleen.


Ruokailu ja iltapäivätoiminnan välipala

Osallistun kouluruokailuun ja iltapäivätoiminnan välipalaan.

Jonotan rauhallisesti.

Noudatan hyviä ruokailutapoja.

Annan ruokarauhan.

Otan ruokaa sopivasti.


Koulumatkat ja liikkuminen koulupäivän aikana

Huomioin turvallisen liikennekäyttäytymisen (liikennevalot, suojatie, kypärä, heijastin).

Taksilla tai bussilla kulkiessani matkustan rauhallisesti ja noudatan annettuja ohjeita.


Omaisuus sekä matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet

Otan kouluaikana esiin vain tarvittavat välineet.

Kännykkä- ja mobiililaitteet ovat koulupäivän aikana omalla vastuullani.

Oppitunnilla en käytä kännykkää tai muita laitteita ilman aikuisen antamaa lupaa.

Matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita saavat käyttää välituntien aikana vain koulun 7.-9. -luokkalaiset oppilaat.

Kuvaan toisia henkilöitä vain heidän luvallaan.

En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä.

Olen velvollinen korvaamaan kouluaikana tahallisesti aiheuttamani vahingot.

Iltapäivätoiminnassa käytän mobiililaitteita sovitusti.

Käytän vain omaa kännykkää tai muita omia mobiililaitteitani.


Turvallisuus

En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai opetusta häiritseviä esineitä tai aineita (esim. energiajuomat, tulentekovälineet, alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet, teräaseet).

Tarpeen vaatiessa koulun henkilökunta voi antaa tarkennuksia ja lisäsääntöjä turvallisuudesta.


Poissaolot

Huoltaja ilmoittaa poissaolostani kouluun ja iltapäivätoimintaan heti.

Huoltaja huolehtii koulukuljetuksen perumisen.

Huoltaja anoo etukäteen tiedossa olevan poissaolon opettajalta tai yli viikon mittaisen rehtorilta.


Järjestyssääntöjen rikkominen

Kurinpidon osalta toimitaan perusopetuslain 35§ ja 36§ mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia käyttäen.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuun häiritsevät tai vaaralliset esineet.

Oppilaalle määrättäviä kurinpitokeinoja ovat muun muassa siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu (työrauhalomake), jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.