Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto

Kalevanpuiston koulutalo
Terveydenhoitaja
Julia Maarvala-Järvinen
puhelin 050 373 0438
sähköposti [email protected]

Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa äkillisissä sairastapauksissa, ota yhteys omalääkäriin (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023 . Vapaa-aikana tapahtuneissa tapaturmissa ota yhteys päivystävään lääkäriin tai omalääkäriin.

Terveystarkastukset tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin uudet 1. ja 7. luokan oppilaat. Laaja terveystarkastus tehdään 1. 5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen.

Puistokoulussa terveystarkastukseen kutsutaan mukaan oma erityisluokanopettaja koulunkäyntiä koskevan osuuden ajaksi. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia.

8. luokan laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan oppilaan terveydentilaa myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta. 8. luokan oppilaat täyttävät mieliala- ja päihdeseulan. Seulan tulokset käydään tarkastuksessa läpi ja sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Tarkastuksen tukena käytetään kouluterveydenhuollon esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta, ne löytyvät myös tästä linkistä.

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokalla. Muilla luokka-asteilla koululääkärin tarkastus tehdään oppilaan henkilökohtaisen terveydenhuoltosuunnitelman mukaan.

Koska Puistokoulun lääkärintarkastuksissa käsitellään mm. kuntoutussuunnitelma-asioita, yritetään ajanvaraukset järjestää niin, että oppilas ja vanhemmat tulevat ensin lääkäriun vastaanotolle ja sen jälkeen jatketaan opettajan/opettajien ja tarvittaessa erityistyöntekijöiden/terapeuttien kanssa. Vanhempia pyydetään itse kutsumaan erityistyöntekijät/terapeutit paikalle. Lapsi voi osallistua palaveriin tai se voidaan pitää aikuisten kesken.

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai päivystysasema Acutaan. Huoltajien on myös mahdollisuus viedä lapsi yksityiselle lääkärinvastaanotolle tapaturman jälkeen. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Jos hoidosta tulee matkakorvauksia, voi niitä hakea jälkikäteen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään.


Kouluterveydenhuolto


Ohje tapaturman sattuessa

Tampereen kaupunki

1.1.2015

Tampereen kaupunki on vakuuttanut yksityistapaturmavakuutuksella koululaiset ja päivähoitolapset LähiTapiolassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero on 353-4671705-W.

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta.

Minne lääkäriin?

Jos koulussa tai päiväkodissa sattuu tapaturma, voi lapsen viedä hoidettavaksi julkiselle tai yksityiselle sektorille. Yksityisen sektorin palveluista LähiTapiola suosittelee ensisijaisesti Dextraa. Jos tapaturmavamman hoitamiseksi on ehdotettu leikkausta tai toimenpidettä, korvattavuus selvitetään etukäteen LähiTapiolasta hoitavan lääkärin kirjoittaman Elääkärinlausunnon avulla. Tapaturmavamman hoitokuluja korvataan enintään 5000 euroa.

Kela-korvaus

Esitä hoitolaitoksissa ja apteekeissa Kela-kortti, jolloin laskusta vähennetään sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset. Jos Kela-korttia ei ole asioidessa mukana, hae sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset itse Kelasta ennen korvauksen hakemista LähiTapiolasta. Korvaus Kelasta on haettava myös sairaankuljetusten osalta (esim. matkat tutkimuksiin ja hoitoihin omalla autolla tai taksilla).

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Esimerkiksi:

- Lääkärikäynnit

- Tutkimukset ja toimenpiteet

- Lääkekulut

- Matkakulut tutkimuksiin ja hoitoihin

- Koulukyydit, jos vakuutettu ei pysty kulkemaan kouluun normaalilla tavalla tapaturmavamman vuoksi. Asiasta tulee olla lääkärinlausunto.

Jokainen yksityistapaturmavahinko käsitellään tapauskohtaisesti vakuutusehtojen perusteella.

Korvausten hakeminen

Koululaiselle tai päivähoitolapselle sattuneesta tapaturmasta vahinkoilmoituksen tekee koulu tai päiväkoti. Lapsen tapaturmavamman hoidosta aiheutuneita kuluja voi hakea vaivattomimmin osoitteessa www.lahitapiola.fi/yritys --> Ilmoita vahingosta.

Kuluja voi ilmoittaa myös puhelimitse numerossa 09 453 2316.

Säilytä kaikki vahinkoon liittyvät tositteet vuoden ajan. Tarvittavat liitteet tarkentuvat, kun vahinkoilmoitus on tehty korvauspalveluun. Ilmoitamme, mikäli tarvitsemme vahinkoon liittyviä tositteita.

Neuvonta

Tarkempaa tietoa korvauksen hakemisesta löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi/yritys --> Ilmoita vahingosta --> Toimintaohjeet. Voit myös soittaa korvauspalvelunumeroomme 09 453 2316 arkisin klo 8-17. Korvauspalvelusta saat tarkempaa tietoa kulujen korvattavuudesta sekä korvausten rajoituksista. Tallennamme kaikki korvausasiointiin liittyvät puhelut. Lisätietoja saa myös sähköpostitse osoitteesta [email protected] Yhteys on suojaamaton.


Oppilashuolto

Puistokoulussa toimii opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon sekä pedagogisen tuen. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.


Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Pedagogisen tuen tiimi seuraa oppilaiden tuen tarvetta ja toteutumista säännöllisesti.

Yksilöllisen oppilashuollon palveluja tarjoavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien sekä yksittäisten oppilaiden hyvinvointia ja puututaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori – ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Kaikissa kouluissa päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelma ja turvallisuuskansio. Näihin on koottu tietoa koulun ehkäisevästä oppilashuoltotyöstä sekä toimintamallit mm. kriisi- ja kiusaamistilanteiden hoitamiseksi.

Koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä huolehtii koulun oppilashuoltotyöstä. Ryhmän jäseninä voivat tapauskohtaisesti olla mm. rehtori tai koulun johdon edustaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, luokanopettaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja ja huoltajat. Oppilaan ja koulun työntekijän lisäksi myös huoltaja voi saattaa oppilaan asian oppilashuoltoryhmän pohdittavaksi. Oppilashuoltoryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluiden kanssa.

Mikäli jokin seikka lapsen koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja vanhempien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.


Koulupsykologi

Koulupsykologi
Laura Oksanen
puhelin 050 307 8348
sähköposti [email protected]

Koulupsykologi on yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa pyrkiä ehkäisemään ja ratkaisemaan mahdollisia koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Oppilas voi hakeutua koulupsykologin luo oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tukikäynneillä esim. sosiaalisiin taitoihin tai tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia. Koulupsykologin tarjoama tuki on useimmiten lyhytkestoista. Oppilas voidaan myös tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista.

Koulukuraattori

Koulukuraattori
Marja Lehti
puhelin 040 806 4338
sähköposti [email protected]

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä. Koulukuraattorin työ on yksilöllistä, perheen kanssa tehtävää sekä ryhmien ja kouluyhteisön tasolla tehtävää koulun sosiaalityötä. Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää lasten ja nuorten myönteistä kasvua ja kehitystä, sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä oppilaiden, heidän huoltajiensa, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Oppilaalla on laissa määritelty subjektiivinen oikeus koulukuraattorin tukeen osana oppilashuollon palveluja. Koulukuraattorin työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaaksi myös opettajan tai oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, tai sovitusti muun oppilaan tukiverkoston, esimerkiksi lastensuojelun kautta.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.


Koulukuljetukset

Autojen aikataulut ovat kireät, joten pyydämme, että hoidatte lapsenne aamulla ajoissa autoonnousupaikalle. Talvikelien tullessa saattavat autot joskus myöhästyä – toivomme ymmärtävää suhtautumista asiaan.

Jos oppilas ei sairauden tai lomien vuoksi tarvitse kyyditystä, on vanhempien/huoltajien ilmoitettava asiasta omalle taksille.

Lapsen sairastuessa voitte ilmoittaa aamun peruutuksen suoraan aamukuljettajalle ja muut peruutukset Tuomi Logistiikkaan.

Kuljetuksessa ilmenevistä epäkohdista on syytä ottaa yhteys kuljetuksen hoitajaan.

Kouluvuoden koulukuljetusreitit suunnitellaan kesän aikana. Kuljettajat ilmoittavat aamun hakuajan kotiin ennen lukuvuoden alkua.

Koulukuljetuksia hoitaa Tuomi logistiikka. Koulukuljetushakemus tehdään Helmi-järjestelmässä. Kuljetuksen myöntää rehtori.

Tuomi Logistiikka
puhelin: 0356 566 104
sähköposti: koulukyyti(at)tuomilogistiikka.fi

Oppilashuolto Saukonpuiston koulutalossa

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuollon palveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.

Koulutalomme oppilashuollon henkilöstö (rehtori, erityisluokanopettaja, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja koululääkäri) suunnittelee tukitoimia oppilaille yhteistyössä opettajien ja huoltajien kanssa sekä kehittää tukitoimia oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Kouluterveydenhuolto Saukonpuiston koulutalossa

Kouluterveydenhoitaja Anu Mäkelä.
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaisin ja tiistaisin. Avoin vastaanotto on välitunneilla.Terveydenhoitajan puh. 0408007241, jätä tarvittaessa soittopyyntö.

Koululääkäri Hanna Närhi.
Koululääkärin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Sähköinen asiointi edellyttää alle 15-vuotiaan oppilaan puolesta asiointi- sopimusta. Kun aikoja oppilaan luokan terveystarkastuksiin on varattavissa, kouluterveydenhoitaja kertoo tästä huoltajalle Helmin välityksellä.

Terveydenhoitajan vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos on huolissaan oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Huoltaja voi myös tarvittaessa varata ajan oppilaalle avoimelle vastaanotolle.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 5. - ja 8. -luokalla. Se sisältää sekä terveydenhoitajan että koululääkärin tapaamiset. Huoltajan ja 15 -vuotta täyttäneen oppilaan luvalla laajassa tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja huoltajan esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta ja ne ovat myös tulostettavissa netistä http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/koululaisetjaopiskelijat/kouluth/lomakkeet.html

8. luokan laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan oppilaan terveydentilaa jatko-opintojen ja ammatinvalinnan kannalta. Oppilaat täyttävät mieliala- ja päihdeseulan ja oppilaille kirjoitetaan koululääkärin käynnillä Nuorison terveystodistus. Lisäksi suunnitellaan päättöluokalla tarvittavat todistukset ja lausunnot jatko-opintoja ajatellen. Nuorison terveystodistus kannattaa säilyttää hyvin, koska se on voimassa 1-5 vuotta ja oppilas saa 4 kopiota itselleen. Todistusta voi hyödyntää esim. ajokorttia hakiessa. Todistuksen saa maksutta kouluterveydenhuollosta vain kerran.

Huoltajan läsnäolo kaikissa laajoissa tarkastuksissa (terveydenhoitajan ja lääkärin) on tarpeellista.

Tarkastukset vuosiluokilla 6, 7 ja 9 ovat suppeampia ja sisältävät kullekin ikäryhmälle laaditut tarkastussisällöt. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Opettaja tai terveydenhoitaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle.

Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveysasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon toimipisteisiin. Huoltajan valinnan mukaan oppilas voidaan viedä, tai huoltaja voi itse viedä, myös yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja. Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Lähi Tapiolan vakuutuksesta. Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen Lähi Tapiolan ohjeiden mukaan. Tapaturmailmoitus tulostetaan ja siitä annetaan kopio huoltajalle. Hoitoa vaativissa tapauksissa annetaan Lähi Tapiolan ohje korvauksen anomisesta.

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa.

Poikkeuksena ovat vuosiluokkien 7-10 oppilaat, jotka ovat vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso)

Sairaana ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Huoltajalle ilmoitetaan, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan huoltaja saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Puhelinsoitto riittää sairastumispäivänä ja tarvittaessa voi jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, huoltajan tehtävä on ottaa yhteyttä terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023) Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma ja diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön koululla. Oppilashuoltotyö pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella. Tapaturmien ehkäisy kuuluu osaksi kokonaisvaltaista turvallisuuden edistämistä koulussa. Tapaturmien ehkäisemiseksi koululla on omat järjestyssääntönsä ja kouluympäristön turvallisuutta arvioidaan joka kolmas vuosi terveydellisten olojen tarkastuksessa.

Hammashoito

aukonpuiston koulutalolla ei ole omaa hammashuoltoa.

Hammashuolto tuottaa suun terveydenhoitoon kuuluvat peruspalvelut, mukaan lukien lasten ja nuorten oikomishoito. Alle 18-vuotiaiden suun ja hampaiden hoito on maksutonta, yli 15-vuotiailta peritään peruuttamattomasta poisjäännistä 27 euroa. Peruskoululaisten hammashoito perustuu määräaikaiskutsujärjestelmään. Kutsujärjestelmässä jokaisella lapsella on yksilöllinen tarkastusväli, jonka hammaslääkäri määrittää edellisen käynnin yhteydessä. Hoitopaikka määräytyy kotiosoitteen mukaan. Oikomishoito on keskitetty pääsääntöisesti tietyille vastaanotoille, Käynnille hammashoitolaan tullaan hammaslääkärin tai hammashuoltajan vastaanotolle. Hammashoitolan toiminta on ympärivuotista eikä rajoitu ainoastaan koulupäiviin, joten oppilasta hoidetaan myös koulutuntien ulkopuolella ja loma-aikoina. Lisätietoja kutsujärjestelmästä saa ajanvarauksesta.

Hammashuollon ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin on ma-pe klo 8-17
puh. 03-565 70100.

Koulupsykologi

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohtiin, oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin tai vuorovaikutussuhteisiin kotona ja koulussa. Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä tarjoamalla tukikeskusteluja, neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota oppilaan kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa.

Oppilas, huoltaja, opettaja ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin. Tuen tarve arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yhteydenottajan on keskusteltava viipymättä asiasta myös oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Koulupsykologi arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden.

Saukonpuiston koulutalon koulupsykologi

Päivi Tornberg
puh. 040-173 3294
paivi.tornberg(at)tampere.fi
Saukonpuiston koulutalolla pääsääntöisesti maanantaisin.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä, joka edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita, työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa (konsultaatio), kokoaa verkostoja lapsen ja nuoren tueksi sekä osallistuu oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuollon ja koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja Internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Saukonpuiston koulutalon koulukuraattori

Hanna Gråsten-Salonen
puh. 050-595 0974
hanna.grasten-salonen(at)tampere.fi
Koulutalolla maanantai—perjantai.