Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto

Kalevanpuiston koulutalo
Terveydenhoitaja
Veera Huvila
puhelin 050 373 0438
sähköposti [email protected]

Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

Kun oppilas on sairas, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa äkillisissä sairastapauksissa, ota yhteys omalääkäriin (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023 . Vapaa-aikana tapahtuneissa tapaturmissa ota yhteys päivystävään lääkäriin tai omalääkäriin.

Terveystarkastukset tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin uudet 1. ja 7. luokan oppilaat. Laaja terveystarkastus tehdään 1. 5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen.

Puistokoulussa terveystarkastukseen kutsutaan mukaan oma erityisluokanopettaja koulunkäyntiä koskevan osuuden ajaksi. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia.

8. luokan laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan oppilaan terveydentilaa myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta. 8. luokan oppilaat täyttävät mieliala- ja päihdeseulan. Seulan tulokset käydään tarkastuksessa läpi ja sovitaan yhdessä tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tarkastukset sisältävät kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen terveyteen liittyviä tutkimuksia. Tarkastuksissa keskustellaan ikätason mukaisesti terveyden edistämiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Tarkastuksen tukena käytetään kouluterveydenhuollon esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta, ne löytyvät myös tästä linkistä.

Koululääkäri tarkastaa kaikki oppilaat 1., 5. ja 8. luokalla. Muilla luokka-asteilla koululääkärin tarkastus tehdään oppilaan henkilökohtaisen terveydenhuoltosuunnitelman mukaan.

Koska Puistokoulun lääkärintarkastuksissa käsitellään mm. kuntoutussuunnitelma-asioita, yritetään ajanvaraukset järjestää niin, että oppilas ja vanhemmat tulevat ensin lääkäriun vastaanotolle ja sen jälkeen jatketaan opettajan/opettajien ja tarvittaessa erityistyöntekijöiden/terapeuttien kanssa. Vanhempia pyydetään itse kutsumaan erityistyöntekijät/terapeutit paikalle. Lapsi voi osallistua palaveriin tai se voidaan pitää aikuisten kesken.

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai päivystysasema Acutaan. Huoltajien on myös mahdollisuus viedä lapsi yksityiselle lääkärinvastaanotolle tapaturman jälkeen. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Jos hoidosta tulee matkakorvauksia, voi niitä hakea jälkikäteen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään.Oppilashuolto

Puistokoulussa toimii opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon sekä pedagogisen tuen. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Pedagogisen tuen tiimi seuraa oppilaiden tuen tarvetta ja toteutumista säännöllisesti.

Yksilöllisen oppilashuollon palveluja tarjoavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien sekä yksittäisten oppilaiden hyvinvointia ja puututaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori – ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Kaikissa kouluissa päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelma ja turvallisuuskansio. Näihin on koottu tietoa koulun ehkäisevästä oppilashuoltotyöstä sekä toimintamallit mm. kriisi- ja kiusaamistilanteiden hoitamiseksi.

Koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä huolehtii koulun oppilashuoltotyöstä. Ryhmän jäseninä voivat tapauskohtaisesti olla mm. rehtori tai koulun johdon edustaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, luokanopettaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja ja huoltajat. Oppilaan ja koulun työntekijän lisäksi myös huoltaja voi saattaa oppilaan asian oppilashuoltoryhmän pohdittavaksi. Oppilashuoltoryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden lasten ja nuorten palveluiden kanssa.

Mikäli jokin seikka lapsen koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja vanhempien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.


Koulupsykologi

Koulupsykologi on yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä ja osa koulun moniammatillista verkostoa. Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa pyrkiä ehkäisemään ja ratkaisemaan mahdollisia koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Oppilas voi hakeutua koulupsykologin luo oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tukikäynneillä esim. sosiaalisiin taitoihin tai tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia. Koulupsykologin tarjoama tuki on useimmiten lyhytkestoista. Oppilas voidaan myös tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista.

Koulukuraattori

Koulukuraattori
Marja Lehti
puhelin 040 806 4338
sähköposti [email protected]

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja yksi koulun oppilashuollon työntekijöistä. Koulukuraattorin työ on yksilöllistä, perheen kanssa tehtävää sekä ryhmien ja kouluyhteisön tasolla tehtävää koulun sosiaalityötä. Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää lasten ja nuorten myönteistä kasvua ja kehitystä, sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä oppilaiden, heidän huoltajiensa, koulun henkilökunnan ja tarvittaessa muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Oppilaalla on laissa määritelty subjektiivinen oikeus koulukuraattorin tukeen osana oppilashuollon palveluja. Koulukuraattorin työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Keskustelut koulukuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Oppilas voi tulla koulukuraattorin asiakkaaksi myös opettajan tai oppilashuoltotyöryhmän aloitteesta, tai sovitusti muun oppilaan tukiverkoston, esimerkiksi lastensuojelun kautta.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Koulutapaturma


Koulukuljetukset

Kuljetushakemus

Koulukuljetukset myönnetään ehdottavalla hakemuksella. Huoltajille ilmoitetaan Wilma-viestillä, milloin heidän tulee käydä täyttämässä seuraavan lukuvuoden kuljetushakemukseen tarvittavat lisätiedot Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

Kuljetukset voidaan myöntää kodin ja koulun/päiväkodin, kodin ja aamu-/iltapäiväkerhon tai koulun ja aamu-/iltapäiväkerhon välille. Koulumatkoja varten oppilaalle järjestetään enintään kaksi yhdensuuntaista matkaa päivässä. Kuljetukset järjestetään vain yhdestä kotiosoitteesta.

Hakemuksen täyttö

Hakemuksella tulee ilmoittaa selkeästi kaikki kuljetuksessa huomioitavat erityistarpeet, esimerkiksi "lapsi karkaa helposti".

Alle 3-vuotiaalla lapsella pitää olla kuljetuksen aikana turvaistuin. Myös yli 3-vuotiaalle suositellaan turvaistuinta tai koroketta, jos hän on alle 135cm pitkä. Huoltaja hankkii turvaistuimen tai korokkeen. Istuinta ei säilytetä autossa, vaan se kulkee aina lapsen mukana. Turvaistuimen kiinnityksestä vastaa huoltaja tai koulun/päiväkodin henkilökunta. Ryhmäkuljetuksessa autoon ei voida ottaa mitään ylimääräistä kuljetettavaa tavaraa kuten lapsen rattaita.

Hakemuksella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään koulukuljetuksia koskeviin yhteydenottoihin. Puhelinnumero annetaan tiedoksi lasta kuljettavalle kuljettajalle kuljetustapahtumaa koskevia yhteydenottoja varten.

Muutoksista ilmoittaminen

Kaikista hakemuksen käsittelemisen jälkeen tapahtuvista kuljetustarpeita koskevista muutoksista on ilmoitettava viipymättä Kalevanpuiston koulutalon kuljetusasioita hoitavalle Maija Lepolalle. Maija Lepola ilmoittaa muutokset Tuomi Logistiikkaan.

Maija Lepola 050-4682924 tai [email protected]

Koulujen loma-aikojen kuljetukset

Koulujen loma-aikojen kerhokuljetukset haetaan ja tilataan aina erikseen, loma-ajan toimintaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Kuljetusreitit ja aikataulut

Perusopetuslain (1998/628) mukaan alle 13-vuotiaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.

Tuomi Logistiikka suunnittelee kuljetusreitit siten, että samaan aikaan samaan suuntaan kulkevat lapset yhdistetään samoille reitille. Auto voi viedä matkustajia eri kouluihin tai hakea matkustajia eri kouluista. Korona-aikana reittejä on pyritty väljentämään mahdollisuuksien mukaan.

Tuomi Logistiikka ilmoittaa noutoajat huoltajille tekstiviestillä. Tiedot ovat saatavilla myös Kouluun.fi -huoltajasovelluksesta.

Kouluun.fi on huoltajille suunnattu verkossa toimiva palvelu koulukuljetusten aikataulujen tarkasteluun. Lisäksi huoltaja voi myös perua kuljetuksen palvelun kautta. Tiedot päivittyvät palveluun reaaliajassa.

Kuljetuksia voi tarkastella 2 viikkoa eteenpäin, mutta seuraavan päivän noutoaika pitää tarkistaa edellisenä päivänä. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

• Koulukuljetuksissa noutopaikka on kotipiha. Mahdollisuuksien mukaan, nouto/jättöpaikka on useille lapsille sama. Mikäli pihassanne on jokin tietty paikka (esim. roskakatos) ilmoitattehan sen Tuomi Logistiikkaan sähköpostilla [email protected] Huomioittehan, että myös talvisin isomman auton on mahduttava ajamaan nouto/jättöpaikalle.

• Kuljettaja ei voi ottaa kyytiin muita, kuin etukäteen sovitun reitin mukaisia matkustajia, joille on myönnetty koulukuljetusoikeus.

• Lapsen on oltava sovittuun aikaan sovitussa paikassa valmiina nousemaan autoon. Lapsen tulee olla paikalla jo 5 minuuttia ennen sovittua noutoaikaa.

• Sää- ja liikenneolosuhteiden takia kuljetus voi myöhästyä. Tämän vuoksi autoa tulee odottaa 15 minuuttia yli sovitun noutoajan.

• Mikäli lapsi myöhästyy sovitusta kuljetuksesta kodista johtuvista syistä, on huoltajan vastuulla järjestää korvaava kuljetus.

• Mikäli lapsi myöhästyy sovitusta kuljetuksesta koulusta johtuvasta syystä, esim. opetuksen keston viivästys, koulu tilaa uuden kuljetuksen.

• Jos huoltajan kanssa on sovittu, että lasta ei saa jättää yksin, mutta lasta ei olla vastassa, kuljettaja vie lapsen takaisin kouluun tai päiväkotiin.

• Mikäli koulu tai päiväkoti on jo mennyt kiinni, lapsi viedään Pellervon vuoropäiväkotiin.

Pellervon päiväkodin yhteystiedot:

Sämpsykkä 1, 33540 Tampere, p. 0400 976 843.

Poissaolot ja poikkeukset kuljetusjärjestelyissä

Jos lapsi ei tarvitse kuljetusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta viipymättä Tuomi Logistiikkaan. Mikäli lapsi sairastuu kesken koulupäivän, ensisijainen kuljetusvastuu on huoltajalla.

Kuljetuksissa noudatetaan etukäteen suunniteltuja reittejä ja aikatauluja.

Koulun, esiopetuksen tai varhaiskasvatuksen edustaja ilmoittaa aina lukujärjestykset ja aikataulut sekä osoitemuutokset Tuomi Logistiikkaan! Muutokset pitää ilmoittaa viimeistään edellisen viikon keskiviikkona klo 12:00 mennessä, jotta muutokset saadaan voimaan seuraavalla viikolla. Huoltaja ei voi sopia poikkeuksellisista kuljetusjärjestelyistä suoraan kuljettajan kanssa.

Hoitojaksot, joille koulukuljetus on myönnetty (esim. Tulppaanikoti ja Pitkäniemi)

• Huoltaja (tai koulu) voi ilmoittaa kaikki hoitojaksot kerralla, jos niitä on esim. kerran kuukaudessa.

• Hoitojakso pitää ilmoittaa vähintään 5 arkipäivää ennen hoitojakson alkua.

• Tilaajan pitää huomioida, ettei lapsi voi olla aamu/ iltapäiväkerhossa sekä hoitojaksolla samaan aikaan.

• Tilaajan pitää ilmoittaa koulun lukujärjestys

• Mikäli lapsi sairastuu hoitojakson aikana, on vastuussa olevan aikuisen velvollisuus perua koulukuljetus.

• Tuomi Logistiikalta saa valmiin pohjan hoitojakson tilaamiseen.

Henkilökohtaisista tarpeista johtuvia kuljetuksia ei järjestetä, esim. lääkäri, hammashoito, terapiat yms. Vain koulun toiminnasta johtuvat tilapäiset poikkeukset säännöllisiin kuljetusreitteihin ja aikatauluihin huomioidaan.

Kuljetuspalvelun tuottajat

Koulukuljetukset ajetaan Tuomi Logistiikan sopimusautoilla. Samat yrittäjät hoitavat myös Tampereen kaupungin tarjoamaa palveluliikennettä sekä kuljettavat kuljetusetujen piirissä olevia ryhmiä ja yksityishenkilöitä. Koulukuljetukset hoidetaan kuitenkin omina erillisinä reitteinä.

Vastuu

Lapsi on huoltajan tai koulun/päiväkodin henkilökunnan vastuulla siihen saakka, kunnes hän siirtyy autoon.

Liikennöitsijä vastaa matkustajan turvallisuudesta autoon nousemisesta siihen saakka, kunnes matkustaja poistuu autosta sovittuna aikana sovitussa paikassa. Mikäli matkustajalla on vaatimuksena vastaanottaja, matkustaja luovutetaan vastaanottajalle.

Liikennevahinkotilanteessa vahingosta vastaa normaaliin tapaan liikennevakuutus.

Huoltaja vastaa lapsen autolle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Asiasta sopivat liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja keskenään yhteistyössä koulun/päiväkodin kanssa. Kunta ei ole korvausvelvollinen.

Yhteystiedot

Hakemusten käsittely ja päätösasiat: oman koulun koulusihteeri [email protected]

Tuomi Logistiikka Oy Koulukuljetusten asiakaspalvelu palvelee puhelimitse arkisin klo 6:00-19:00 p. 03-567 8106. Koulukuljetusten ajojärjestelijät ovat paikalla ja lukevat sähköpostia [email protected] arkisin klo 7:00-16:00.