Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Huoltajien ja koulun tapaamiset

Kouluarjessa yhteyttä koulun ja kodin välillä pidetään Helmi-viestien ja puhelimen avulla. Puistokoulussa kaikissa luokissa on luokan puhelin, josta huoltaja tavoittaa lapsensa erityisluokanopettajan ja luokan koulunkäynnin ohjaajan/ohjaajat. Iltapäivätoiminnassa on kerhopuhelin, josta huoltaja tavoittaa kerhoryhmien ohjaajat.

Lukuvuoden alussa jokaisen luokan huoltajille järjestetään vanhempainilta, jossa käsitellään lukuvuoden tavoitteita ja luokan ajankohtaisia asioita.

Kaikilla Puistokoulun oppilailla on erityisen tuen päätös. Tähän liittyen erityisluokanopettaja käy jokaisen oppilaansa huoltajan kanssa HOJKS-keskustelun (HOJKS=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) elo-syyskuun aikana. Oppilas itse osallistuu keskusteluun ikä- ja kehitystaso huomioiden. Myös luokan koulunkäynnin ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja ja oppilaan mahdolliset terapeutit voivat osallistua keskusteluun, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi ja on mahdollista järjestää. HOJKS-keskustelun tuloksena opettaja kirjaa oppilaan opiskelun tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle.

Arviointikeskustelu käydään huoltajan ja oppilaan kanssa lukuvuosittain marras-tammikuussa, toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa olevilla oppilailla marras-maaliskuussa. Tampereen kaupungin perusopetuksella on arviointikeskusteluja varten keskustelurunko, joka ohjaa keskustelun aihepiirejä eri luokka-asteilla.

Toinen ja kuudes luokka ovat perusopetuksessa nivelvaiheita, joihin erityisen tuen oppilailla liittyy tuen tarpeen arviointi. Arviointi tehdään pedagoginen selvitys -kaavakkeen avulla, johon kirjataan oppilaan tuen tarpeet, oppilaan saama tuki sekä suunnitelma opetuksen toteuttamisesta nivelvaiheen jälkeen. Tämä prosessi esitellään toisen ja kuudennen luokan oppilaiden huoltajille tammikuun alussa. Erityisluokanopettaja käy selvityksen sisällön läpi huoltajien kanssa tammi-helmikuussa.

Nivelvaiheisiin liittyy myös oppilaan kanssa käytävät palautekeskustelut. Erityisluokanopettaja käy keskustelun toisen ja kuudennen luokan oppilaiden kanssa huhti-toukokuussa. Huoltaja kutsutaan mukaan keskusteluun.

Huoltajat ovat tervetulleet osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan. Tiedotamme kotisivuilla, Helmi-viestein ja välillä reppupostinakin koulun juhlista ja tapahtumista. Tervetuloa osallistumaan!

Vanhempien ideat ja tuki otetaan mielellään vastaan myös Vihreä lippu - työssä.

Vanhempainyhdistys on kaikille oppilaiden vanhemmille avoin toiminta- ja vaikuttamiskanava.

Ollaan yhteydessä!


Helmiviestintä

Kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon käytetään yhtenä kanavana Helmi-reissuvihkoa. Viestien kirjoittamisen lisäksi Helmissä on muitakin toimintoja. Helmiin kirjataan kokeet ja niiden arvosanat. Opettaja merkitsee poissaolot sinne. Huoltajien tulee kuitata poissaolot.

Helmistä löytyvät myös kaikki oppilaalle kirjoitetut tuen lomakkeet, kuten hojksit ja pedagogiset selvitykset. Huoltajien tulee käydä kuittaamassa tuen lomakkeet luetuiksi, jokaisen omilla tunnuksillaan.

Huoltajat ovat saaneet henkilökohtaiset tunnukset Helmeen. Jos salasana unohtuu tai hukkuu, voi ottaa yhteyttä:

Kalevanpuiston koulutalossa Timo Hämäläiseen, timo.hamalainen(at)tampere.fi

Jos Helmen käytössä on muuta pulmaa, löytyvät käyttöohjeet "Apua" -otsakkeen alta etusivun yläreunasta. Ohjeet avautuvat pdf-muodossa.


Poissaolot

Loma-anomus

Poissaoloanomukset tulee tehdä Wilmassa. Teknisistä syistä on suositeltavaa käyttää tietokonetta poissaololomakkeen täyttämisessä.

Kirjaudu tietokoneen internetselaimella Wilma-palveluun ja täytä lomake. Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus – Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.


Vanhempainyhdistys

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu Puistokoulun koulun oppilaiden vanhemmista ja huoltajista, kouluhenkilöstöstä sekä muista toimintaa tukevista henkilöistä.

Vanhempainyhdistys kerää varoja vapaaehtoisella kannatusmaksulla (12 €/lukuvuosi) sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia (esim. joulumyyjäiset) yhdessä koulun kanssa. Näistä saatavilla tuloilla vanhempainyhdistys osallistuu mm. luokkaretkien ja liikuntapäivien kustannuksiin. Lisäksi yhdistys järjestää koululle kulttuuritapahtumia ja hankkii oppilaiden käyttöön välineitä. Vanhempainyhdistys seuraa aktiivisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa mm. erityisopetuksen tilanteeseen ja koulun sisäilmaparannuksiin.

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry toimii aktiivisesti ja monipuolisesti oppilaiden hyväksi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Lisätietoa ja yhteyden vanhempainyhdistyksen hallitukseen saa sähköpostilla: puistokoulun-vanhemmat(at)googlegroups.com

Vanhempainyhdistyksen löytää Facebookista nimellä Puistokoulun vanhempainyhdistys.

Vapaaehtoisia kannatusmaksuja / jäsenmaksuja voi maksaa vanhempainyhdistyksen tilille:

FI68 5730 0820 6182 50

HALLITUS 2018-2019

Varsinaiset jäsenet:

Sanna Pasanen (puheenjohtaja)

Tiina Tiilikka (varapuheenjohtaja)

Aija Nisula (sihteeri)

Marianne Lehtonen (rahastonhoitaja)

Pia Männikkö

Annukka Kosonen


Opettajajäsenet:

Maija Hennala

Outi Mäkinen

Petra Lampinen


Varajäsenet:

Kaisa Salo

Mervi Rantanen

Jaana Ruuth-Lehtonen

Santeri Salonen

Sarina Rapo

Kuulovammaisten lasten taustajärjestönä toimii lisäksi Ulkoinen linkkiKuulovammaisten lasten tuki ry .


Kodin ja koulun yhteistyö Saukonpuiston koulutalossa

Huoltajien kanssa tehtävä säännöllinen yhteistyö on tärkeällä sijalla koulutalossamme. Yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että huoltajat voivat tutustua koulun toimintakulttuuriin, vaikuttaa ja tulla kuulluksi koulun kasvatustavoitteita koskevissa asioissa. Apuna ovat tarvittaessa moniammatillisen oppilashuoltotyön toimijat.

Koulun ja kodin välisinä yhteistyömuotoina ovat mm. tutustumispäivä koulutulokkaille ja huoltajille, vanhempainillat, HOJKS -neuvottelut, arviointikeskustelut, pedagogisten selvitysten laadinta, koulun juhlat, kodin ja koulun päivät, retket ja toimintapäivät. Yhteyttä pidetään henkilökohtaisissa tapaamisissa, HELMI -viestinnän sekä reissuvihon ja puhelimen välityksellä sekä koteihin jaettavilla tiedotteilla. Yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään myös jatko-opintojen suunnittelussa.


Vanhempainyhdistys Saukko r.y.

Oppilaiden vanhemmat ja muut huoltajat voivat osallistua koulutalomme vanhempainyhdistyksen, Saukko ry:n, toimintaan. Saukko r.y:n sähköpostiosoite on [email protected]