Siirry sisältöön

Opetus

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulutyön tärkein asiakirja. Se antaa perustan kaikelle koulun opetus- ja kasvatustyölle sekä koulun arvioinnille ja kehittämistyölle. Se tukee opettajan työn suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä toimii tiedon lähteenä esimerkiksi oppilaiden huoltajille ja kunnan päättäjille. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä ja miten koulussa opitaan ja työskennellään.

Kielivalinnat

Lentävänniemen koulun itsearviointilomakkeet

Koulujen työ- ja loma-ajat

Loma-anomus

Järjestyssäännöt

Lentävänniemen koulun järjestyssäännöt

LENTÄVÄNNIEMEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (22.10.2018)

* Säännöt ovat välttämättömiä päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Ne luovat edellytykset koulutyön onnistumiselle.

* Nämä säännöt perustuvat perusopetuslakiin: Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

* 1 § Koulun alueena pidetään suorakulmion muotoista aluetta, joka rajoittuu Nottbeckin polkuun, Lentävänniemen ja Vähäniemen katuihin sekä pururadan takana poikittain kulkevaan polkuun.

* 2 § Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, kerhot sekä koulun järjestämät tilaisuudet.

* 3 § Oppitunnin päätyttyä oppilaan on viivyttelemättä mentävä ulos. Ruokalasta poistutaan opettajan annettua siihen luvan. Koulun käytävillä on liikuttava rauhallisesti. Koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana ja koulurakennukseen jäädä koulutuntien päätyttyä vain opettajan luvalla. Kotiin lähdetään lähimmästä ulko-ovesta.

* 4 § Välituntialue on koulun piha: asfalttipihasta viivoin rajattu alue, pururata koulun pihaan näkyvine telineineen ja asfalttipihalta näkyvä metsäalue, joka etelässä rajoittuu kävelytiehen ja lännessä pururataan. Kävelytie ei ole välituntialuetta.

* 5 § Välitunneilla on noudatettava valvovien opettajien antamia ohjeita ja määräyksiä. Asiaton oleskelu koulun WC-tiloissa on kielletty. Lumipallojen heittely on sallittu vain pallokentältä metsän reunassa olevia seinämiä kohti. Kaikenlaiset pallopelit asfalttialueella on kielletty välitunnin aikana.

* 6 § Koulun omaisuutta pitää käsitellä huolellisesti. Rikkoutuneesta esineestä on viipymättä ilmoitettava koulun rehtorille, jollekin opettajalle tai vahtimestarille. Jos oppilas aiheuttaa tahallisesti vahinkoa, on hänen korvattava se.

* 7 § Koulumatkoilla oppilaan pitää käyttäytyä moitteettomasti.

* Koulumatkat kuljetaan mieluiten kävellen tai polkupyörällä. Polkupyörät jätetään polkupyörien parkkialueelle. Pyöräilykypärän käyttöä suositellaan. Liikenteessä noudatamme aina liikennesääntöjä.

* 8 § Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle tai vahtimestarille ja annetaan tarvittava ensiapu. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, hän saa poistua koulusta opettajan, terveydenhoitajan tai koulun rehtorin luvalla. Asiasta on ilmoitettava luokanopettajalle.

* 9 § Oppilaan tilapäiseen vapauttamiseen koulunkäynnistä tulee pyytää lupa (lomake). Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa. Poissaololuvan myöntää korkeintaan viikon poissaoloon luokanopettaja ja pidempään poissaoloon rehtori.

* Sairaudesta johtuvat poissaolot ilmoitetaan opettajalle heti ensimmäisenä päivänä.

* 10 § Luvan tilapäiseen poissaoloon liikuntatunnilta sekä luvan seurata liikuntatunnin opetusta siihen itse aktiivisesti osallistumatta antaa liikunnanopettaja ja/tai terveydenhoitaja huoltajan antamat tiedot huomioon ottaen.

* 11 § Oppilaan käyttäytymishäiriöt ja tehtävien laiminlyönti pyritään estämään yhteistyössä vanhempien kanssa.

* Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoin ojentaa. Oppilaan oltua luvatta pois koulusta, on asiasta käytävä kasvatuskeskustelu. Kasvatuskeskustelusta, jälki-istunnosta, luokasta poistamisesta ja tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä päättää oppilaan opettaja.

* 12 § Kouluun ei oteta mukaan makeisia, leikkivälineitä, teräaseita, päihteitä eikä energiajuomia. Rahaa saa ottaa mukaan vain opettajan luvalla.

* 13 § Huoltajan luvalla ja vastuulla oppilas voi tarvitessaan ottaa päätelaitteen (tabletti, matkapuhelin, tietokone) mukaan kouluun. Laitetta ei saa koulupäivän aikana ottaa esille tai käyttää ilman opettajan lupaa.

* Koulu ei vastaa laitteelle tapahtuvasta vahingosta.

* 14 § Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Oikeudet ja velvollisuudet


Oppilaan, huoltajan sekä opetushenkilöstön oikeudet ja velvollisuudet Lentävänniemen koulussa

Oppilaalla on oikeus:

 • turvalliseen, ilmapiiriltään kunnioittavaan sekä ystävälliseen opiskeluympäristöön

 • saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, ohjausta ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä

 • tulla kuulluksi itseään ja koulunkäyntiään koskevissa asioissa

 • osallistua suunnitelmien ja järjestyssääntöjen valmisteluun

 • saada riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnin perusteista

 • yksilölliseen oppimiseen ja kasvun tukemiseen

 • osallistuessaan opetukseen saada jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria

 • tuoda eväät kouluun silloin, kun koulupäivä päättyy klo 15 tai oppilas osallistuu kerhoihin heti koulupäivän jälkeen

 • huolehtia omista velvollisuuksistaan

 • saada olla oma itsensä

 • saada kokeilla uusia asioita

 • saada kavereita

Oppilaan velvollisuus on:

 • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti

 • noudattaa koulun järjestyssääntöjä, kunnioittaa työrauhaa ja aikuisten antamia ohjeita

 • osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta

 • huolehtia itsestään, tavaroistaan ja kouluympäristöstään

 • huolehtia muiden oikeuksista

 • ottaa toiset huomioon, kunnioittaa ja auttaa toisia

 • olla kiusaamatta, ottaa kaikki mukaan

 • puhua nätisti

Oppilaan huoltajalla on oikeus:

 • tulla kuulluksi oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

 • osallistua suunnitelmien valmisteluun

 • päättää oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista yhdessä oppilaan kanssa

 • oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin

 • saada perustelu kurinpito yms. toimista ja tieto oppilaan poissaoloista

 • saada tukea oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa

Oppilaan huoltajan velvollisuus on:

 • huolehtia, että oppilaan oppivelvollisuus tulee suoritettua

 • ilmoittaa poissaoloista

 • olla yhteistyössä koulun kanssa oppilaan asioissa

 • ilmoittaa kiusaamisesta ja muista ongelmatilanteista

 • kannustaa oppilasta koulunkäynnissä

Opetushenkilöstöllä on oikeus:

 • tehdä työtään niin, että työrauha säilyy

 • valvoa oppilaiden käyttäytymistä (opettajilla arvioida oppilaan käyttäytymistä, työskentelyä ja edistymistä oppiaineissa)

 • käyttää lain suomia rangaistusmahdollisuuksia hyvin perustein

 • nauttia kunnioitusta oppilaiden suunnasta (ja myös vanhempien

Opetushenkilöstön velvollisuus on:

 • olla yhteistyössä kotien kanssa

 • noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetus- ja toimintasuunnitelmaa

 • puuttua kiusaamiseen ja häirintätilainteisiin

 • ilmoittaa tietoonsa tulleesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta

 • ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajille

 • olla vaitiolovelvollinen niin säädetyistä asioista

 • kunnioittaa oppilaan oikeuksia ja suhtautua häneen inhimillisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti

 • ottaa viipymättä, yhdessä oppilaan kanssa, yhteys koulukuraattoriin tai -psykologiin, jos oppilas tarvitsee tukea vaikeuksiensa ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. Hyvän yhteistyön edellytys on, että huoltajille tiedotetaan huolenaiheista / yhteydenotosta pääsääntöisesti jo ennakkoon.

Oppilaiden omat säännöt


 1. Käyttäydyn hyvin ja rauhallisesti kaikissa koulun tiloissa. Käytän puhelinta vain opettajan luvalla.
 2. Muistan asiallisen kielenkäytön enkä huuda.
 3. En puhu pahaa toisten selän takana. Annan työrauhan ja keskityn työhöni tunnilla.
 4. Viittaan jos on asiaa.
 5. Pidän huolen omista ja koulun tavaroista. Tulen tunnille ajoissa.
 6. En käytä väkivaltaa tai kiusaa ketään ja jos näen kiusaamista puutun siihen.
 7. Annan jokaisen olla oma itsensä. En valehtele.
 8. En mene vaarallisiin tai kiellettyihin paikkoihin.
 9. Muistan hyvät ruokailutavat. Autan toisia.
 10. Käytän maalaisjärkeä.

Tapahtumakalenteri

Lukuvuoden 2019-2020 kalenteri

 • Alkajaisjumalanpalvelus 16.8.

 • Koulukuvaus 30.9. - 2.10.

 • Liikenneviikko 9.9. - 13.9.

 • Kodin ja koulun päivä 24.9. Avoimet ovet

 • Itsenäisyyspäivän juhla
 • Lucia-kulkue

 • Joulumyyjäiset

 • Joulujuhla

 • Ystävänpäivän tapahtuma 14.2.

 • Avoin lava kevätlukukaudella

 • Pääsiäistapahtuma

 • Flooran päivän talkoot

Retkieväät