Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppilaan koulunkäynnin tukeminen

Oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti omassa lähikoulussa. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä omista lähtökohdistaan käsin. Koulumme lapsilähtöisyys tarkoittaa hyvää opetusta, oppimisen iloa, luovuutta, välittävää ja arvostavaa vuorovaikutusta, myönteisiä tunnekokemuksia ja kannustavaa palautetta. Koiviston koulussa annetaan perusopetuslain mukaista yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Oppilaan tuen suunnittelusta ja sen etenemisestä vastaa luokanopettaja yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Oppilas ja huoltajat pyydetään mukaan tuen suunnitteluun.

Koulussamme käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja joustavia opetusjärjestelyjä. Oppilaita opetetaan joustavissa ryhmissä ja yhteisopetuksessa, oppilaalle annetaan tarvittaessa tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Luokanopettajan lisäksi oppilaan opetuksessa voivat olla mukana koulunkäynninohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja, suomi toisena kielenä (S2) - opettaja ja oman äidinkielen opettaja. Pedagogiset asiakirjat sekä oppilaan pedagogisen tuen järjestämistä käsitellään pedagogisen tuen tiimissä. Rehtorin koolle kutsuma tiimi kokoontuu kouluaikana säännöllisesti kaksi - kolme kertaa kuukaudessa. Tiimin pysyvät jäsenet ovat rehtori ja erityisopettajat sekä mahdollisesti luokanopettaja. Tarvittaessa voidaan pyytää paikalle myös muita asiantuntijoita sekä konsultoida oppilashuoltohenkilöstöä oppilaan tuen tarpeita määritettäessä.

Erityisopettajat

Koulussamme työskentelee kaksi erityisopettajaa, Satu rantala ja Iita Juntunen. He tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja oppimista. Erityisopettaja voi työskennellä samanaikais- ja yhteisopettajana kokonaisen luokan kanssa sekä pienryhmän tai yksittäisen oppilaan kanssa. Erityisopetuksella pyritään kohtaamaan oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet sekä mahdollistetaan joustavat opetusjärjestelyt ja opetuksen eriyttäminen. Erityisopettaja voi osallistua lapsen koulunkäynnin tukemiseen väliaikaisesti, jaksoittain tai säännöllisesti, kaikilla tuen portailla.

Erityisopettajat seuraavat koulun oppilaiden oppimista mm. tarpeen mukaan tehtävien testien sekä jatkuvan seurannan avulla. He arvioivat ja suunnittelevat koulunkäynnin tukea yhdessä luokanopettajan kanssa ja ovat yhteisöllisen oppilashuollon pysyviä jäseniä. Lisäksi he pyrkivät järjestämään oppilaille yksilöllisiä tukitoimia luokkiin (esim. koulunkäynnin ohjaajan tuki). Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä luokanopettajan lisäksi myös erityisopettajiin. Parhaiten erityisopettajat ovat tavoitettavissa sähköpostitse ja Wilman välityksellä. Voitte myös jättää soittopyynnön opettajanhuoneeseen.


Oppilashuolto

Koulumme oppilashuoltoa ohjaa elokuun alussa 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä kouluyhteisössä. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon palvelut kuuluvat kaikille oppilaille. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus, keskeistä on monialainen asiantuntijayhteistyö.

Oppilashuoltotyön painopiste on ensisijaisesti ennalta ehkäisevässä ja koko kouluyhteisöä tukevassa yhteisöllisessä oppilashuollossa. Yhteisöllistä oppilashuoltoa ovat muun muassa opetusmenetelmien, kouluyhteisön turvallisuuden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden, koulun ja kodin välisen yhteistyön sekä yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen. Yhteisöllinen oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Koulumme yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kuukausittain. Tämän lisäksi oppilaalla on lakisääteinen oikeus koulukuraattori-, koulupsykologi- ja kouluterveydenhuoltopalveluista koostuvaan yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Koulumme oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä keskustelemalla, neuvomalla ja ohjaamalla. Koulupsykologilta voi kysyä neuvoa oppilaan kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa sekä huoltajien luvalla myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Koulukuraattori ohjaa ja tukee oppilaan koulunkäyntiä sosiaalityön asiantuntijana. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukeen liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulukuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat tarvittaessa yksittäisen oppilaan asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi he osallistuvat tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoavat siihen liittyvää konsultaatiota.

Koulupsykologi Anna Sääskilahti sekä koulukuraattori Heidi Rysä (Leena Kaarineva virkavapaalla 31.12.2020 saakka)


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja perheiden hyvinvointia peruskoulun aikana. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa seurataan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain, lääkärintarkastus on vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Toimimme yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa, osana koulun oppilashuoltotyötä.

Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa opettajalta tai terveydenhoitajalta luvan lähteä kotiin. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa tarvittaessa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta puhelimitse. Vapaa-ajalla tapahtuneessa tapaturmassa tai äkillisessä sairaustapauksessa otetaan yhteys terveyspalvelujen neuvontaan ja ajanvaraukseen (03-10023 klo 7 - 22, yöaikana yhteys Acutaan).

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan, hammastapaturmissa Tampereen kaupungin hammashoitoloihin. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmailmoitus, mikä on edellytys korvausten saamiseksi (pyydäthän lomakkeen luokanopettajalta/EPPU-ohjaajalta).

• Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin.

• Avovastaanotto on kello 11.15 - 12.15.

• Puhelinnumero on 040 8012708, myös Wilman kautta voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan

• Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Ota yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta!


Koulukuraattori 2020 - 2021
Koulukuraattori
Heidi Rysä
puhelin +358417305684
sähköposti [email protected]

Koulupsykologi 2020 - 2021
Anna Sääskilahti
puhelin +358504667851
sähköposti [email protected]