Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Kissanmaan koulussa toimii uuden opiskelijahuollon lainsäädännön mukainen oppilashuolto, joka pitää sisällään yhteisöllisen oppilashuollon ja yksilökohtaisen oppilashuollon sekä pedagogisen tuen. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Yhteisöllinen oppilashuolto toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja siihen osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Pedagogisen tuen tiimi seuraa oppilaiden tuen tarvetta ja toteutumista säännöllisesti.

Yksilöllisen oppilashuollon palveluja tarjoavat terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Kaikissa kouluissa päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelma ja turvallisuuskansio. Näihin on koottu tietoa koulun ehkäisevästä oppilashuoltotyöstä sekä toimintamallit mm. kriisi- ja kiusaamistilanteiden hoitamiseksi.

Oppilaalle annettava tuki

Oppilaille annettava tuki jaetaan kolmeen eri tasoon

yleiseen tukeen

tehostettuun tukeen

erityiseen tukeen

Yleinen tuki on suunnattu tukemaan koko oppilasryhmää. Yleisen tuen muotoja ovat esimerkiksi jakotunnit, samanaikaisopetus, rinnakkaisopetus, koulunkäynnin ohjaajan tuki luokalle ja opettajan antama tukiopetus. Jos yleinen tuki ei riitä ja oppilaan tukea täytyy tehostaa, niin oppilaalle tehdään yhdessä huoltajien kanssa oma oppimissuunnitelma, johon kirjataan käytettävät tukimuodot ja tavoitteet, jotka täyttävät yleisen opetussuunnitelman vaatimukset. Tuen kolmannessa vaiheessa eli erityisessä tuessa, oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks). Tähän suunnitelmaan kirjataan oppilaan omat opetussuunnitelmasta poikkeavat tavoitteet. Yleisopetuksen luokassa voidaan toteuttaa opetusta tuen kaikilla tasoilla.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on koulun tarjoama tukitoimi.

Erityisopettaja toimii Siiri Huttula.

Erityisopettajan rooli oppilaiden tukemisessa:
- koko luokalle suunnattu yleinen tuki samanaikaisopetuksena, jolloin samaa oppituntia opettavat kaksi opettajaa.
- koko luokalle suunnattu yleinen tuki, jossa erityisopettaja jakaa luokanopettajan kanssa oppilaat kahteen pienempään rinnakkaiseen opetusryhmään.
- palkki-tunnit, jolloin koko ikäluokka jaetaan yhdessä oppiaineessa rinnakkaisiin pienempiin opetusryhmiin.
- yksittäisen oppilaan oppimiseen liittyvän tehostetun ja erityisen tuen suunnittelu ja toteutus yhdessä luokanopettajan kanssa.
- yksittäisen oppilaan opettaminen puheopetuksessa (yleisimmin r- tai s-äänteen opetus).
- lisäksi erityisopettaja seuraa oppilaiden luku- ja kirjoitustaidon kehitystä ja on luokanopettajan tukena oppilasarvioinnissa. Maaliskuussa 2. Ja 5. luokan oppilaille järjestetään lukutaidon arvioimista varten ala-asteen lukutaitotesti (Allu).

Luokkamuotoinen erityisopetus

Luokkamuotoinen erityisopetus kuuluu tuen kolmannelle tasolle, erityiseen tukeen. Kissanmaan koulussa on kolme strukturoitua erityisen tuen luokkaa, ja ne toimivat yhdysluokkina 1-2D, 3-4D, 5-6D. Luokat palvelevat koko Tampereen aluetta. Luokan oppilasmäärä on maksimissaan kahdeksan oppilasta. Luokilla edetään oppilaskohtaisesti joko yleisten tai yksilöllisten oppimäärien mukaan.

Kissanmaan koululla pyritään yleisopetuksen ja erityisen tuen luokkien integraatiomallien kehittämiseen. Integraatiota toteutetaan kaikkien oppilaiden kohdalla päivittäisessä arjessa jakamalla yhteinen koulupäivä välituntineen, päivänavauksineen ja ruokailuineen. Kaikki koulussa järjestettävät tilaisuudet ja juhlat vietetään yhdessä koko koulun voimin. Koulun mottona on yksi yhteinen ja sen mukaan oppilaita ei erotella heidän saamansa tuen perusteella. Lisäksi opettajat saattavat sopia luokkien välisestä integraatioyhteistyöstä:

- yhteisillä oppitunneilla, jolloin yleisopetuksen luokka ja erityisen tuen luokka pitävät yhteisiä oppitunteja kahden opettajan ja koulunkäynnin ohjaajan voimin

- palkkitunneilla, jolloin erityisen tuen luokka ja rinnakkaisluokat jakavat oppilasryhmät uudelleen.

Koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut

Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa pyrkiä ehkäisemään ja ratkaisemaan mahdollisia koulunkäyntiin liittyviä pulmia. Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi oppilashuoltoryhmän aloitteesta, perheen suostumuksella. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista. Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla tuki- ja keskustelukäynneillä esim. sosiaalisiin taitoihin tai tunne-elämään liittyvissä asioissa. Tarvittaessa koulupsykologi kartoittaa tutkimuksin oppilaan oppimisvalmiuksia. Neuvotteluissa vanhempien ja opettajien kanssa etsitään ratkaisuja oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi. Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan eteenpäin koulun ulkopuolisiin tukitoimiin.

Koulupsykologina Kissanmaan koulussa toimii Erja Ristimäki p. 050 523 2926.

Koulupsykologin työparina on koulukuraattori Kirsti Hämäläinen p. 050-3791935. Kuraattori auttaa erilaisissa ongelmissa koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan liittyen.

Kissanmaan koulun toimintamalli kiusaamistilanteissa

Oheiset ohjeet on sovittu koulun opettajien, ohjaajien ja oppilashuoltotyöryhmän yhteistyönä.

Kiusaamista on samaan oppilaaseen kohdistuva toistuva, tahallinen, toista vahingoittava ja pahaa mieltä tuottava:

· nimittely, pilkkaaminen, toiselle nauraminen
·
töniminen, tuuppiminen, lyöminen, potkiminen
·
ulkopuolelle jättäminen, syrjiminen
·
ilkeiden tai uhkaavien viestien lähettäminen
·
ilkeiden juttujen tai valheiden levittäminen
·
toisen tavaroiden ottaminen, hävittäminen, piilottaminen, rikkominen
·
netissä tapahtuva loukkaaminen
·
ilmeillä ja eleillä loukkaaminen
·
muu toiminta, joka koetaan loukkaavaksi

Kiusaamista eivät ole satunnaiset erimielisyydet ja niiden aiheuttamat seuraukset.

Kiusaamisesta pitää joko kiusatun tai siitä tietävän kertoa aikuiselle:

· opettajalle
·
ohjaajalle
·
rehtorille
·
vanhemmalle
·
terveydenhoitajalle
·
kuraattorille
·
psykologille
·
kenelle tahansa luotetulle aikuiselle

Kiusaamistilanteen selvittäminen:

· toimenpiteisiin ryhdytään heti kiusaamistapauksen tultua ilmi
·
ensimmäinen koulun aikuinen, jolle kiusaamisesta kerrotaan, tekee alkuselvittelyn ja arvioi, onko kyseessä systemaattinen kiusaaminen vai yksittäinen tapahtuma, jonka selvittää välituntivalvoja/luokanopettaja
·
jos tilanne täyttää kiusaamisen kriteerit, sovitaan aikuisten kesken jatkotoimenpiteistä Sopu-ryhmässä

Jos kiusaamisen kriteerit täyttyvät, siirrytään Sopu-menettelyyn, jossa:

· Sopu-ryhmän opettajat käyvät yksilö- tai ryhmäkeskusteluja kiusatuksi joutuneen ja kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Tärkeää on kiusaamisen loppuminen. Sopu-ryhmä ei selvittele kiusaamisvyyhtiä, vaan painottaa kiusaamisen lopettamista kiusatun näkökulmasta. Katseet suunnataan tulevaisuuteen. Selvittelyt kirjataan valmiille pohjalle.

· Sopu-ryhmän opettajat keskustelevat ensin kiusatun oppilaan kanssa selvittääkseen tarkemmin, millaista kiusaamista häneen on kohdistunut ja ketkä ovat olleet kiusaamiseen osallisena. Kiusattua tuetaan ja hänelle painotetaan, että koulun aikuiset puuttuvat kiusaamiseen.

· Seuraavaksi Sopu-ryhmän opettajat kuulevat kiusaamiseen osallisena olleita oppilaita yksi kerrallaan. Kiusaamiseen osallistuneelle oppilaalle tehdään selväksi, että kiusaaminen on väärin ja että koulussa ei kiusaamista hyväksytä. Keskustelussa sovitaan, miten oppilas pyrkii muuttamaan toimintaansa. Oppilas tekee lupauksia koskien omaa käyttäytymistään kiusattua kohtaan.

· Sekä kiusattu että kiusaamiseen osallisena olleet oppilaat vievät kotiin Sopu-ryhmän tiedotteen, jossa kerrotaan heidän olleen mukana kiusaamisen selvittelyssä. Oppilaat palauttavat tiedotteen kouluun huoltajan allekirjoitettua sen.

· Oppilaiden toimintaa seurataan koulussa ja parin viikon kuluttua Sopu-ryhmän opettajat kuulevat uudelleen selvittelyissä mukana olleita oppilaita. Seurantakeskusteluissa arvioidaan, onko kiusaaminen loppunut. Kiusattua lasta rohkaistaan ilmoittamaan heti, jos kiusaamista edelleen esiintyy.

· Sopu-ryhmä käsittelee kiusaamistapausta korkeintaan kaksi kertaa. Jos kiusaaminen silti jatkuu, tapaus siirtyy oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi.

Kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa:

· hyvät tavat
·
koulun järjestyssäännöt
·
yhteiset toimintaohjeet
·
valpas välituntivalvonta
·
varhainen puuttuminen erimielisyyksiin ja nahisteluihin
·
Sopu-tuntien materiaalien hyödyntäminen oppitunneilla
·
oppilashuolto
·
kiusaamiskysely säännöllisin väliajoin
·
kaveritaitokerho
·
poissaolojen seuranta
·
kummiluokkatoiminta
·
vanhempainillat
·
arviointikeskustelut
·
luokan yhteiset keskustelut ja sopimukset
·
oppiainesisällöt eettisiin aiheisiin liittyen


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa: terveystarkastuksia, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten sairauksien ja riskitekijöiden seulontaa ja seuraamista. Kouluterveydenhuolto osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Kaikki peruskoulun oppilaat tarkastetaan joka vuosi. Laaja terveystarkastus, johon kuuluu myös lääkärintarkastus, tehdään 1.,5. ja 8. luokalla. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia sekä oppilaan selviytymistä koulussa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan myös oppilaan vanhemmat. Laajan terveystarkastuksen tukena käytetään kouluterveydenhuollon esitietolomakkeita.

Oppilas voi saapua kouluterveydenhoitajan avovastaanotolle ilman ajanvarausta klo 10-11 välisenä aikana. Koululääkärin vastaanotolle oppilas tulee kouluterveydenhoitajan kautta varatulla ajalla. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Sairastuessaan äkillisesti, oppilaan ei pidä tulla kouluun. Lomien ja viikonloppujen aikana sattuneet tapaturmat ja niiden hoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti omalla terveysasemalla tai omalla kustannuksella yksityisessä sairaanhoitopalvelussa. Kesken koulupäivän alkaneessa äkillisessä sairaudessa ensiavun antaa joko kouluterveydenhoitaja tai opettaja, joka lähettää oppilaan kotiin ja on yhteydessä huoltajaan. Vanhempi saa pyydettäessä todistuksen työnantajaansa varten äkillisesti sairastuneesta alle 12-vuotiaasta oppilaasta kouluterveydenhuollosta

Yhteystiedot:

Kouluterveydenhoitaja Julia Maarvala- Järvinen p. 0503730438
(varmimmin tavoitat aamupäivisin)

Kissanmaan koululla ma ja ke ja parittomien viikkojen to.

Koululääkäri Lasse Äärelä

Koululääkärin vastaanotto terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta

Kouluterveydenhuollon tiedote lukuvuodelle 2020 - 2021 (pdf)

Koulutapaturma

Koulutapaturmalla tarkoitetaan koulumatkalla tai kouluaikana sattunutta tapaturmaa. Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Jos tapaturma vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille ilmoitetaan myös, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän.

Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen Lähi Tapiolan ohjeiden mukaan sekä täyttää tapaturmailmoituksen. Tapaturmailmoitus tulostetaan ja siitä annetaan kopio huoltajalle sekä hoitoa vaativissa tapauksissa Lähi Tapiolan ohje korvauksen anomisesta.

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa.

Tarkempia ohjeita Tampereen kaupungin verkkosivuilta


Hammashoito

Terveystarkastuksia järjestetään 1.-, 3.-, 5.-,7.- ja 9.-luokkalaisille. Lisäksi tehdään yksilölliseen tarpeeseen perustuvia tarkastuksia.

Alle 12-vuotiaille lähetetään kutsu, joka sisältää kehotteen varata aikaa. Huoltaja voi varata ajan sähköisen asioinnin kautta tai puhelimitse. Kutsu sisältää ohjeet ajanvarausta varten. Yli 12-vuotiaille ja yksilölliseen tarpeeseen perustuviin tarkastuksiin lähetetään kutsu, johon on valmiiksi merkitty tuleva vastaanottoaika.

Alle 18-vuotiaiden suun ja hampaiden hoito on maksutonta, peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kuitenkin yli 15-vuotiailta 33,80 euroa.

Erikoishammashoito, kuten oikomishoito, on keskitetty pääsääntöisesti tietyille vastaanotoille.

Hammashoitolan toiminta on ympärivuotista eikä rajoitu ainoastaan koulupäiviin, joten oppilasta hoidetaan myös koulutuntien ulkopuolella ja loma-aikoina.

Keskitetty ajanvaraus vastaa kaikkiin hammashoitoon liittyviin asioihin numerossa

03- 5657 0100 . Kiireellinen ensiapu numerossa 03- 5657 0111.

Kissanmaan koulun oppilaat ohjataan hammalääkärille joko Tammelan tai Tullinkulman hammashoitolaan.