Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Sillä edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

- Kaikki oppilashuollon toimijat osallistuvat ja toteuttavat.
- Edistää oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia, terveyttä, vuorovaikutusta ja turvallisuutta.
- Toiminnassa ei saa käsitellä yksittäisen oppilaan asiaa.
- Käsitellään esim. kiusaamis- ja kriisisuunnitelmat, luokan työrauhaongelmat, luokan/koulun kurinpitotoimet ja kouluterveyskyselyn tulokset.
- Käsittely kirjataan kokouskohtaiseen muistioon.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää:
- kouluterveydenhuoltopalvelut (arkipäivisin, ilman ajanvarausta)
- psykologi- ja kuraattoripalvelut (viimeistään seitsemäntenä työpäivänä)
- monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto (oppilaan/huoltajan suostumus osallistuvista asiantuntijoista, ryhmä nimeää vastuuhenkilön)

Yksilökohtainen oppilashuolto on vapaaehtoista palvelua, johon tarvitaan oppilaan/huoltajan yksilöity suostumus asian käsittelyyn. Henkilökunnalla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja eli viipymättä otettava yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin yhdessä oppilaan kanssa. Jos yhteydenottoa ei tehdä yhdessä, oppilaalle on annettava tieto yhteydenotosta. Asiasta on tiedotettava huoltajalle.

Pedagogisen tuen työnryhmä

Pedagoginen tuki järjestetään perusopetuslain mukaan. Tuen järjestämisen prosessi erotetaan pois oppilashuoltotyöstä. Oppilaan pedagogista tukea suunnitellaan, järjestetään, arvioidaan ja koordinoidaan omassa työryhmässä (pedagogisen tuen työryhmä), jonka toiminta, tehtävät ja jäsenet mainitaan opetussuunnitelmassa.

Työryhmän jäsenet:

- Rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä oppilashuollon ammattihenkilöiden edustajat.
- Tapauskohtaisesti työryhmän käsittelyyn osallistuvat myös luokanohjaaja, oppilasta opettavat muut opettajat ja koulunkäynninohjaajat.
- Oppilaan tuen suunnitteluun ja järjestämiseen voivat osallistua myös aluekoordinaattori ja vastaava rehtori.
- Oppilas ja huoltajat osallistuvat aina tuen suunnitteluun ja arviointiin sovitulla tavalla.

Oppilaalle järjestettävä tuki ja työryhmän käsittelypäivämäärät kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin. Pedagogisen tuen järjestämisen käsittelyyn ei tarvita erillistä huoltajan lupaa.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja tukee ja auttaa nuorta peruskouluopinnoissa ja ohjaa jatko-opintoihin. Toisten huomioon ottaminen, iloisuus, vastuullisuus ja halu uuden oppimiseen ovat tulevaisuuden kannalta yhtä tärkeitä kuin hyvät numerot. Opinto-ohjaukseen kuuluvat oppitunnit, henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja pienryhmäohjaus, oppilaitoksissa vierailemiset ja työelämäyhteistyö.

Seitsemännellä luokalla keskitytään oppilaan itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen se-kä opiskelutaitojen kehittymiseen. Opontunteja on 1. ja 3. jaksossa. Kolmannessa jaksossa valitaan valinnaisaineet kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten.

Kahdeksannella luokalla tutustutaan eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin sekä suunnitellaan omia jatko-opintoja. Keväällä oppilaat tutustuvat työelämään kolme päivää 25.–27.4.2018. Opontunteja on 2. ja 4. jaksossa.

Yhdeksännen luokan tarkoitus on selkiinnyttää oppilaan tietämystä koulutusvaihtoehdoista, jotta jokainen löytäisi mieluisan opiskelupaikan. Oppilaiden on mahdollista tutustua ammatillisiin koulutuksiin ja lukioihin syyskuusta alkaen. Jatko-opintopäivät järjestetään sekä oppilaille että huoltajille marraskuussa. Yhteishaku toteutetaan helmikuussa yhdessä opon kanssa osoitteessa opintopolku.fi. On erittäin tärkeää, että huoltajat ovat aktiivisesti nuoren tukena opiskelupaikan valitsemisessa. Työelämään tutustumisjakso on 29.10.–9.11.2018, jonka aikana voi olla jaksolla joko yhdessä tai kahdessa eri työpaikassa.

Päivi Jaatinen, luokat: 7A, 7E, 7F, 7G, 8A, 8B, 8G, 8H, 9A, 9B, 9C ja 9J

Matilda Sorsa, luokat: 7B, 7C, 7D, 8C, 8D, 8E, 8F, 9D, 9E, 9F ja 9G

Luokanohjaaja

Luokanohjaaja seuraa luokkansa oppilaiden opiskelua ja poissaoloja sekä tiedottaa kodin ja koulun välisistä asioista. Arviointikeskustelut käydään kerran lukuvuodessa. Lisäksi luo-kanohjaaja vastaa oppilaan tuen suunnittelusta ja järjestämisestä. Myös loma-anomusten hyväksyminen (1-5 koulupäivää) kuuluu hänen tehtäviinsä.

Aineenopettaja

Aineenopettaja on opetettavan aineensa asiantuntija, ja siihen liittyen hän ohjaa oppilaan oppimista ja menestystä omassa aineessaan. Aineenopettaja tarjoaa tarvittaessa tukiopetusta ja konsultoi erityisopettajaa pitkäkestoisemman tuen tarpeesta. Hän suunnittelee yhdessä erityisopettajan ja luokanohjaajan kanssa tuen järjestämisen.

Laaja-alainen erityisopettaja

Erityisopettaja on mukana samanaikaisopetuksessa luokkatunneilla ja erityisopetusta an-netaan pienryhmissä niissä aineissa, joissa oppilaalla on vaikeuksia.

Opetuksen tarpeen päättää aineenopettaja ja erityisopettaja yhdessä tarvittaessa koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Lisäksi huoltaja voi ottaa yhteyttä erityisopettajaan.

Jos oppilaalla on sopeutumisvaikeuksia ryhmäänsä tai koulutyöhön, erityisopettaja keskustelee yhdessä luokanohjaajan/koulukuraattorin, oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Yhdessä sovitaan tarvittavista tukitoimenpiteistä koulussa.

Rehtori

Rehtori johtaa koulun toimintaa ja vastaa siitä. Rehtori hyväksyy oppilaiden pidemmät loma-anomukset sekä oppilaan tuen lomakkeistot. Rehtori hyväksyy hallinnolliset lupamenettelyt ja tiedottaa koulunkäyntiin liittyvistä asioista opettajakuntaa ja oppilaita.

Apulaisrehtori

Apulaisrehtori toimii rehtorin varahenkilönä. Apulaisrehtori suunnittelee ja toteuttaa päivittäistä koulunkäyntiä koskevia järjestelyjä.

Koulusihteeri

Koulun toimistotyöhön kuuluvia ohjauksellisia tehtäviä ovat mm. erilaisten todistus- ja jäl-jennöspyyntöjen käsittely, oppilashallinto-ohjelman käyttö sekä koulun käyttämien lomakkeiden käsittely.

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

Koulupsykologi Sini Lampinen 0400 668 531

Koulukuraattori Antti Hirvonen 050 542 8397

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä esim.
- tunne-elämän ja kehityksen solmukohtiin
- tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin
- vuorovaikutussuhteisiin kotona ja koulussa
- oppimisvaikeuksiin

Koulupsykologi on osa koulun moniammatillista verkostoa. Hän tarjoaa psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja neuvontapalveluja koulussa tuoden psykologista tietoutta sekä näkemystä oppilaan arjen suunnitteluun.

Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla esim. sosiaalisiin taitoihin, tunne-elämään (mm. mieliala, ahdistuneisuus) tai keskittymiseen liittyvissä pulmissa. Tarpeen mukaan koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia. Oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas ja perhe voidaan myös tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea.

Vanhemmat tai nuori itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi ohjautua asiakkaaksi myös koulun työntekijän aloitteesta. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Työskentely on luottamuksellista ja maksutonta.

Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää kon-sultaatiota.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä. Hänen tehtävänään on edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutus-suhteita. Kuraattori työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa (konsultaatio), kokoaa verkostoja lapsen ja nuoren tueksi ja osallistuu oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuollon ja koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialais-ten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää kon-sultaatiota.

Alueellinen luokkamuotoinen erityisopetus

7G Mervi Vuorinen 040 800 7252

8G Laura Itkonen 040 806 3169

9G Riikka Ruokoniemi 040 7599802

Alueellisen erityisopetuksen pienluokat tarjoavat luokkamuotoista tukea oppilaille, joilla on tarvetta henkilökohtaisempaan tukeen opetuksessa. Luokalla opiskelu edellyttää voimas-saolevaa erityisopetuspäätöstä. Pienluokkien oppilaita pyritään integroimaan isojen ryhmien opetukseen. Integraatiota toteutetaan oppilaan opiskelutaitojen ja motivaation mukaan.

Yleisopetuksen oppilas voi opiskella tilapäisesti, erikseen määritellyn jakson ajan, pienryhmässä. Alueellisessa erityisluokassa tukea antaa erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Vieraskielisten valmistava opetus

Terhi Kuokka 040 806 2662

Mirja Nukari

Valmistavaa opetusta annetaan vieraskielisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Valmistava opetus edistää oppilaan suomen kielen taitoa ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetusta annetaan perusope-tuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan omassa äidinkielessä. Pääpaino opetuk-sessa on suomi toisena kielenä – opetuksessa. Valmistavan opetuksen oppilaat tutustuvat suomalaiseen kouluarkeen esimerkiksi perusopetuksen liikunnan oppitunneilla.

Vieraskielisten nivelryhmä

Kristiina Jokinen 040 8004705

Nivelryhmä on tarkoitettu yläkouluikäisille valmistavasta opetuksesta tuleville oppilaille, joiden opiskeluvalmiudet eivät riitä yleisopetuksen seuraamiseen puutteellisen kielitaidon vuoksi. Nivelryhmässä annetaan laaja-alaista opetusta vuosiluokkien 7. ja 8. aikana. Nivelryhmän oppilaat osallistuvat kuitenkin mahdollisimman paljon oman opetusryhmänsä yleisopetukseen, ja nivelryhmän opettaja voi olla näillä tunneilla mukana auttamassa ja ohjaamassa oppilaita.