Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista. Oppilaskunta on ratkaisevassa roolissa oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä: sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaskunta toimii oppilaiden ja koko kouluviihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Se järjestää kouluyhteisön virkistykseksi ja elävöittämiseksi erilaisia tapahtumia ympäri vuoden ja on mukana myös koulun toiminnan kehittämis- ja suunnittelutyössä.

Oppilaskunnalla on edustus Tampereen kaupungin ylläpitämässä Nuorisofoorumissa ja alueellisissa Oktafoorumeissa. Nuorisofoorumi pyrkii parantamaan tamperelaisten nuorten asemaa ja heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan.

0.–6. luokkien oppilaskunta

Joka syksy pidetään vaalit, joissa valitaan oppilasedustajat vuosiluokilta 1.–6. oppilaskunnan hallitukseen.

Lukuvuonna 2018 – 2019 koulussamme aloittaa ruokatoimikunta, joka kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa. Ruokatoimikunnan tehtävänä on edistää kouluruokailua ja oppilaiden hyvinvointia. Ruokatoimikunnassa on mukana edustus eri kouluasteiden oppilaista ja opettajista, koulun terveydenhoitaja, suuhygienisti sekä ruokapalveluvastaava. Ruokatoimikunnassa keskustellaan ajankohtaisista kouluruokailuun liittyvistä asioista. Vuosittaisista teemapäivistä tiedotetaan ja keskustellaan niiden merkityksestä. Huomiota kiinnitetään etenkin hyviin ruokailutapoihin ja ravitsemukseen.

7.–9. luokkien oppilaskunta

Syksyllä jokainen luokka valitsee luokan luottamusoppilaan ja varaluottamusoppilaan. Kaikkien luokkien luottamus- ja varaluottamusoppilaat muodostavat oppilaskunnan hallituksen. Lisäksi heidän keskuudestaan valitaan oppilaskunnan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Valinta tapahtuu joka vuosi järjestäytymiskokouksessa tammikuussa siten, että puheenjohtajana aloittaa aina 8. luokan oppilas. Myös muut kuin hallituksessa olevat oppilaat ovat aktiivisessa roolissa oppilaskuntatoiminnassa. Tärkeintä on oma aktiivisuus ja halu vaikuttaa oppilaskunnan asioihin!

Merkittävimpiä oppilaskunnan vuosittain järjestämiä tapahtumia ovat harrastemessut, nälkäpäivän keräys, taksvärkkipäivä, vappushow ja erilaiset juhlat. Muita tempauksia ovat olleet esimerkiksi pukeutumisviikko ja liikunnallisten välituntiaktiviteettien kehittäminen. Oppilaskunta osallistuu myös muiden koulun juhlien ja tapahtumien järjestelyihin.

Yläkoulun oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Henriikka Lius ja Samuel Teini.