Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on yksilönohjausta ja pienryhmäohjausta niille oppilaille, joilla on esim. lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, tilapäisiä kouluvaikeuksia, sosioemotionaalisia vaikeuksia tai puhe- ja lukivaikeuksia. Erityisopetus auttaa koulutuksen ja kasvatuksen toteutumista oppilaan edellytysten mukaan niin, että hän selviytyy yleisopetuksessa ja suorittaa oppivelvollisuutensa.

Opiskelu tapahtuu pienryhmissä tai oppilaan omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Etelä-Hervannan koulun luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ongelmia. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja oppilaiden oppivelvollisuus on yleensä 11–vuotinen (pidennetty oppivelvollisuus). Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on omat kotiluokkansa. Luokkien pieni oppilasmäärä ja useampi ohjaava aikuinen auttavat oppimaan mahdollisimman yksilöllisesti. Koulussa pidetään tärkeänä, että sen kaikilla oppilailla on mahdollisuus oppia ja kasvaa yhdessä muiden kouluyhteisön jäsenten kanssa.

Oppilaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä huoltajien kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

Nivelopetus

Nivelopetus on tarkoitettu yläkoulun valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle, joka tarvitsee paljon kielellistä tukea opintojensa etenemiseksi.

Nivelopetuksen oppilaat kuuluvat yleisopetuksen luokkaan ja osallistuvat luokkansa opetukseen niin paljon kuin mahdollista. Nivelessä opiskelevan lukujärjestykseen yhdistetään nivelopettajan pitämiä oppitunteja oppilaan yksilöllisten oppimistarpeiden mukaan. Tukea annetaan etenkin luetun ymmärtämisessä sekä käsitteistön ja sanaston opettelussa. Myös samanaikaisopetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan, ja silloin nivelryhmän opettaja on mukana yleisopetuksen tunneilla ohjaamassa oppilaita.

Nivelryhmässä opiskellaan vuosi kerrallaan ja oppilaan oppimissuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Kun katsotaan, että oppilas pärjää ilman nivelen tukea, hän palaa oman koulualueensa kouluun kahdeksannelle tai yhdeksännelle luokalle.

Nivelryhmään liittyy vahva oppilashuollon tuki. Lisäksi yläkoulun aineenopettajat, suomi toisena kielenä -opettajat ja valmistavan opetuksen opettajat tekevät paljon yhteistyötä oppilaan tukemiseksi.

Valmistavaopetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet suomen kielessä perusopetukseen siirtymistä varten.

Valmistavan luokan opetuskieli on suomi. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Lisäksi oppilaat opiskelevat muita perusopetuksen oppiaineita oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Koulutaitojen kehittyessä oppilas voidaan integroida yleisopetuksen ryhmiin.

Valmistavan opetuksen kesto

Perusopetukseen valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Tämän jälkeen oppilas siirtyy taitotasonsa mukaiseen yleisopetuksen ryhmään lähikouluunsa.

Etelä-Hervannan koulussa on kolme valmistavaa luokkaa.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät.

Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja/luokanohjaaja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Etelä-Hervannan koulun oppilashuoltoa koordinoi moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtorit, kouluterveydenhuollon henkilökunta, koulukuraattori ja -psykologi sekä erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä keneen tahansa oppilashuoltoryhmän jäseneen ollessaan huolissaan oppilaan tilanteesta.