Siirry sisältöön

Turvallisuus ja koulutapaturmat

Turvallisuus

Turvallinen kouluympäristö on oppilaan oikeus. Oikeus turvalliseen kouluympäristöön käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuudet. Tamperelaisissa kouluissa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään monin tavoin. Mm. koulukiusaamista ehkäisevässä ja vähentävässä Kiva-koulu -hankkeessa ovat mukana useat tamperelaiset koulut.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta koulussa lisäävät myös moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet, joiden läsnäolo, tuki ja huolenpito erilaisissa oppilaiden kriisitilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Paikallisten viranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Vaikka painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, on kouluilla toimintaohjeet erilaisiin kriisitilanteisiin varautumiseksi. Jokaisella koululla on oma "Turvallisuus"-kansio, joka sisältää koulun järjestyssäännöt sekä erilaisia suunnitelmia liittyen mm. kiusaamistilanteiden käsittelyyn sekä pelastus- ja kriisitilanteisiin. Turvallisuuden edistämiseksi järjestetään koulutuksia koulun henkilökunnalle.

Oppilaan turvallisuus ja hyvinvointi on yksi perusopetuksen keskeinen teema, jota arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin avulla saadaan tietoa mm. huoltajien, oppilaiden ja henkilökunnan näkemyksistä asioihin, jotka vaikuttavat koululaisen hyvinvointiin ja turvallisuuteen koulupäivän aikana. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään sekä kouluissa että koko kaupungin tasolla tehtävässä kehittämistyössä.


Koulutapaturmat

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Jos tapaturma vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille ilmoitetaan myös, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän.

VAHINKOTAPAHTUMASTA ILMOITTAMINEN JA KORVAUSTEN HAKEMINEN
PERUSKOULULAISTEN KOULUTAPATURMAT

Oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisun Dnro 2166/4/15 perusteella peruskoululaiselle tapaturman sattuessa huoltajan ei tarvitse itse maksaa tapaturman hoidosta aiheutuneita hoitokuluja.

LähiTapiolasta on saatavissa todistus vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta peruskoululaisilla. Esittämällä todistuksen vakuutuksen voimassaolosta, hoitolaitos voi Suomessa laskuttaa vakuutetun vakuutuksen piiriin kuuluvan tapaturmavamman hoidon kustannukset suoraan LähiTapiolalta. Todistus pyydetään oppilaan koululta.

Tähän saakka LähiTapiolan ohjeistus on ollut, että peruskoululaisen huoltajan tulee itse maksaa hoitokulut hoitopaikkaan ja hakea korvausta kuluista LähiTapiolasta. Tämä toimintamalli on edelleen käytössä, eikä todistuksen antaminen vakuutetulle ole välttämätöntä, mikäli huoltaja haluaa maksaa kulut ensin itse vanhan toimintamallin mukaisesti.

Tampereen kaupunki on hankkinut kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutuksen peruskoulun oppilaille. Ryhmätapaturmavakuutus tuli voimaan 1.1.2015 alkaen. Kuntalaisten ryhmätapaturmavakuutus korvaa kaupungin ottamat lukuisat erilliset tapaturmavakuutukset sekä yksittäisiä kaupungin järjestämiä tilaisuuksia varten erikseen otetut vakuutukset.

Lisätietoja antaa oppilaan oman koulun rehtori.


Koulutapaturman sattuessa

Tapaturmailmoitus

Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen Lähi Tapiolan ohjeiden mukaan. Tapaturmailmoitus tulostetaan koululla säilytettäväksi ja siitä annetaan kopio huoltajalle.

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa.

Korvauksen haku

Oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisun Dnro 2166/4/15 perusteella peruskoululaiselle tapaturman sattuessa huoltajan ei tarvitse itse maksaa tapaturman hoidosta aiheutuneita hoitokuluja.

LähiTapiolasta on saatavissa todistus vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta peruskoululaisilla. Esittämällä todistuksen vakuutuksen voimassaolosta, hoitolaitos voi Suomessa laskuttaa vakuutetun vakuutuksen piiriin kuuluvan tapaturmavamman hoidon kustannukset suoraan LähiTapiolalta. Todistus pyydetään oppilaan koululta.

Halutessaan huoltaja voi edelleen maksaa hoitokulut hoitopaikkaan ja hakea korvausta kuluista LähiTapiolasta.

Kela-korvaus tulee olla haettuna ennen vakuutuskorvauksen hakemista (Jos Kela-kortti ei ole lääkärissä asioidessa mukana, haetaan sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset itse Kelasta ennen korvauksen hakemista LähiTapiolasta). Lisätietoja korvauksen hausta antaa vakuutusyhtiö LähiTapiola, puh. 09 453 2316.

Lakisääteinen vakuutus

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Tampereen kaupungin tekemän vakuutussopimuksen mukaisesti vakuutusyhtiö Lähi Tapiolan vakuutuksesta. Poikkeuksena ovat vuosiluokkien 7-10 oppilaat, jotka ovat vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien osalta (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso).

Oppilaan lähettää hoitoon koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja. Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveyskeskuksen lääkäriasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen terveyskeskuksen hammashoitoloihin.

Huoltajan valinnan mukaan voidaan viedä, tai huoltaja voi itse viedä yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja.

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi oppilaskerhot, harrastava iltapäivätoiminta (hip) sekä aamu- ja iltapäivätoiminta silloin, kun ne ovat kouluun sidonnaista toimintaa, kuuluvat maksuttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Oppilaskerhojen lisäksi myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli ko. tapahtuma on merkitty koulun opetussuunnitelmaan tai rehtorin päätöspöytäkirjaan.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.


Turvan vakuuttamat työainetunnit (lakisääteinen vakuutus)

Vuosiluokkien 7-10 oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien aikana (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso).

Tapaturman sattuessa ja hoitoon ohjattaessa oppilaan mukaan annetaan täytetty Turvan vakuutustodistus, jonka rehtori tai muu henkilökuntaan kuuluva täyttää ja allekirjoittaa. Vakuutustodistus on maksusitoumus lääkärin hoitokuluista. Kaikki hoitokulut korvataan Turvasta.

Tapaturmasta täytetään myös Turvan tapaturmailmoitus sekä sisäinen tapaturmailmoitus.

Vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa esinevahinkoja. Poikkeuksena ovat silmälasit, mikäli ne rikkoontuvat tapaturmassa. Samoin korvataan rikkoontuneet vaatteet, mikäli ne ovat vahingoittuneet lääkärin hoidossa hoitotoimenpiteiden seurauksena.

Mikäli oppilaalle syntyy muita kustannuksia (esim. kuljetuksista), alkuperäiset tositteet liitetään vakuutusyhtiö Turvaan lähetettävään tapaturmailmoituslomakkeeseen.


Esinevahingot

Vakuutus ja kaupunki eivät pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista esinevahingoista. Esimerkiksi naulakosta kadonneita takkeja ei korvata. Korvattavaksi eivät myöskään kuulu kadonneet tai rikkoutuneet puhelimet ja muut tarvikkeet.

Vakuutus korvaa vain silmälasit ja rikki menneen kypärän lääkärin hoitoa vaativien tapaturmien yhteydessä.

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon tahallisesti, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan.

Oppilaan aiheuttamat vahingot koulun omaisuudelle korvaa yleensä kaupunki. Vain, jos voidaan osoittaa oppilaan tahallaan tai säännöistä ja ohjeista poikkeavalla toiminnallaan aiheuttaneen vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi.


Matkat ja leirikoulut

Matkavakuutus

Perusopetuksen oppilaiden matkustajavakuutus ulkomailla
Tampereen kaupunki on vakuuttanut peruskoulun ja lukioiden oppilaat matkustajavakuutuksella
1.1.2015 alkaen. Vakuutus on voimassa koulujen opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla.

Matkustajavakuutuksesta korvataan
- matkasairaus tai -tapaturma
- matkan peruuntuminen ja keskeytyminen
- matkalta myöhästyminen

Vakuutustodistus matkaa varten
Matkustajavakuutustodistuksesta ja vakuutuskorteista vastaa koulun yhteyshenkilö.

Leirit ja retket kotimaassa
Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa
- leireillä
- luokka- ja esiopetusryhmien retkillä,
- kaupungin järjestämän koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan retkillä,
- harrastavan iltapäivätoiminnan (Hip) retkillä
- muuhun koulun kerhotoimintaan liittyvillä retkillä.

Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa myös kaupungin järjestämän päivähoidon retkillä.


Lisätietoja

Lisätietoja antaa oppilaan oman koulun rehtori.