Siirry sisältöön

Turvallisuus ja koulutapaturmat

Turvallisuus

Turvallinen kouluympäristö on oppilaan oikeus. Oikeus turvalliseen kouluympäristöön käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuudet. Tamperelaisissa kouluissa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta koulussa lisäävät moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet, joiden läsnäolo, tuki ja huolenpito erilaisissa oppilaiden kriisitilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Paikallisten viranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Vaikka painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, on kouluilla toimintaohjeet erilaisiin kriisitilanteisiin varautumiseksi. Jokaisella koululla on järjestyssäännöt sekä erilaisia suunnitelmia liittyen mm. kiusaamistilanteiden käsittelyyn sekä pelastus- ja kriisitilanteisiin. Turvallisuuden edistämiseksi järjestetään erilaisia vaaratilanneharjoituksia oppilaille ja henkilökunnalle sekä koulutetaan koulun henkilökuntaa toimimaan erilaisissa vaaratilanteissa.

Oppilaan turvallisuus ja hyvinvointi on yksi perusopetuksen keskeinen teema, jota arvioidaan säännöllisesti. Esimerkiksi Mitä meille kuuluu? -kyselyjä toteutetaan kaikille oppilaille kouluilla vähintään kerran syyslukukaudessa. Lisäksi aiheesta kerätään tietoa myös kaupunkitasoisella kyselyllä kevätlukukaudella. Arvioinnin avulla saadaan tietoa koululaisen hyvinvointiin ja turvallisuuteen koulupäivän aikana liittyvistä aiheista. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään sekä kouluissa että koko kaupungin tasolla tehtävässä kehittämistyössä.Koulutapaturmat

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Tampereen kaupungin tekemän vakuutussopimuksen mukaisesti If vahinkovakuutus Oyj:n vakuutuksesta.

Työaineisiin (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso) liittyvien tuntien osalta vuosiluokkien 7-10 oppilaat on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa.

Oppilaan lähettää hoitoon koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja. Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveyskeskuksen lääkäriasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen terveyskeskuksen hammashoitoloihin.

Huoltajan valinnan mukaan voidaan viedä, tai huoltaja voi itse viedä yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja.

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi oppilaskerhot, harrastava iltapäivätoiminta (hip) sekä aamu- ja iltapäivätoiminta silloin, kun ne ovat kouluun sidonnaista toimintaa, kuuluvat maksuttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Oppilaskerhojen lisäksi myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli ko. tapahtuma on merkitty koulun lukuvuosisuunnitelmaan tai rehtorin päätöspöytäkirjaan.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Jos tapaturma vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille ilmoitetaan myös, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän.Koulutapaturman sattuessa

Tapaturmailmoitus

Tapaturman sattuessa koulun työntekijä (esim. opettaja) tekee tapaturmasta ilmoituksen If Vahinkovakuutus Oyj:n ohjeiden mukaan vakuutusyhtiön yrityskansioon. Tapaturmailmoituksesta tulostetaan koululla kopio huoltajalle.

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa.

Korvauksen haku

Oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisun Dnro 2166/4/15 perusteella peruskoululaiselle tapaturman sattuessa huoltajan ei tarvitse itse maksaa tapaturman hoidosta aiheutuneita hoitokuluja.

Peruskoulussa, esiopetuksessa ja päivähoidossa olevien lasten vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus ja korvauskäytäntö - vakuutusnumero SP2259302

Vaihtoehto 1

(perustuu edellä mainittuun oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisuun Dnro 2166/4/15) Vanhemmat antavat koululta saadun laskutustietolomakkeen / vakuutustodistuksen hoitolaitokseen, jolloin hoitolaitos laskuttaa suoraan kaupunkia hoitokuluista ja kaupunki hakee korvausta vakuutusyhtiöltä.

Vaihtoehto 2

Vanhemmat maksavat kulut itse ja hakevat korvausta hoitokuluista ja/tai matkakuluista sähköisesti osoitteessa

Ulkoinen linkkiwww.if.fi/yritysasiakkaat/ilmoita-vahingosta/henkilovahinko/internet-korvaushakemus

Vahingoittuneen tiedot ja/tai vahinkonumero on liitettävä kulukorvaushakemuksen.

Lisätiedot korvaushakemukseen liittyen

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta: [email protected] tai puhelimitse numerosta 010 19 17 15.

Kulutositteet pyydämme toimittamaan vain tarvittaessa.Turvan vakuuttamat työainetunnit (lakisääteinen vakuutus)

Vuosiluokkien 7-10 oppilaat on vakuutettu tapaturmien osalta vakuutusyhtiö Turvassa työaineisiin liittyvien tuntien aikana (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso).

Tapaturman sattuessa ja hoitoon ohjattaessa oppilaan mukaan annetaan täytetty Turvan vakuutustodistus, jonka rehtori tai muu henkilökuntaan kuuluva täyttää ja allekirjoittaa. Vakuutustodistus on maksusitoumus lääkärin hoitokuluista. Kaikki hoitokulut korvataan Turvasta.

Tapaturmasta täytetään myös Turvan tapaturmailmoitus sekä sisäinen tapaturmailmoitus.

Vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa esinevahinkoja. Poikkeuksena ovat silmälasit, mikäli ne rikkoontuvat tapaturmassa. Samoin korvataan rikkoontuneet vaatteet, mikäli ne ovat vahingoittuneet lääkärin hoidossa hoitotoimenpiteiden seurauksena.

Mikäli oppilaalle syntyy muita kustannuksia (esim. kuljetuksista), alkuperäiset tositteet liitetään vakuutusyhtiö Turvaan lähetettävään tapaturmailmoituslomakkeeseen.


Esinevahingot

Vakuutus ja kaupunki eivät pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista esinevahingoista. Esimerkiksi naulakosta kadonneita takkeja ei korvata. Korvattavaksi eivät myöskään kuulu kadonneet tai rikkoutuneet puhelimet ja muut tarvikkeet.

Vakuutus korvaa vain silmälasit ja rikki menneen kypärän lääkärin hoitoa vaativien tapaturmien yhteydessä.

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon tahallisesti, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan.

Oppilaan aiheuttamat vahingot koulun omaisuudelle korvaa yleensä kaupunki. Vain, jos voidaan osoittaa oppilaan tahallaan tai säännöistä ja ohjeista poikkeavalla toiminnallaan aiheuttaneen vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi.


Matkat ja leirikoulut

Matkavakuutus

Perusopetuksen oppilaiden matkustajavakuutus ulkomailla
Tampereen kaupunki on vakuuttanut peruskoulun ja lukioiden oppilaat matkustajavakuutuksella
1.1.2015 alkaen. Vakuutus on voimassa koulujen opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla ulkomailla.

Matkustajavakuutuksesta korvataan
- matkasairaus tai -tapaturma
- matkan peruuntuminen ja keskeytyminen
- matkalta myöhästyminen

Vakuutustodistus matkaa varten
Matkavakuutuksessa on vakuutettu kaupungin työntekijät sekä varhaiskasvatuksen lapset ja perusopetuksen oppilaat. Matkavakuutuksen numero IF:ssä on SP0002259302. Matkan aikana tapaturmiin liittyvissä asioissa lisätietoja numerosta +45 38 48 89 77 .

Leirit ja retket kotimaassa
Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa
- leireillä
- luokka- ja esiopetusryhmien retkillä,
- kaupungin järjestämän koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan retkillä,
- harrastavan iltapäivätoiminnan (Hip) retkillä
- muuhun koulun kerhotoimintaan liittyvillä retkillä.

Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa myös kaupungin järjestämän päivähoidon retkillä.


Lisätietoja

Lisätietoja antaa oppilaan oman koulun rehtori.