Siirry sisältöön

Poissaolot

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yhteisöllinen toimintakulttuuri

 • oppilaiden luokkaan kuulumisen
 • osallisuuden ja yhteisöllisyyden

edistäminen yhteisöllisen oppilashuollon keinoin.

Sujuva yhteistyö kodin ja koulun välillä

 • Huoltajat ilmoittavat poissaolosta koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.
 • Opettaja ilmoittaa luvattomasta poissaolosta huoltajille viipymättä.
 • Opettaja merkitsee oppilaiden poissaolot ajantasaisesti sekä seuraa niitä systemaattisesti.
 • Rehtori huolehtii poissaolon portaiden riittävästä läpikäynnistä ja tiedottamisesta sekä vastaa poissaolojen seurannasta.

Huoli puheeksi

 • Tilanne puheeksi oppilaan kanssa
 • Oppilashuollon työntekijöiden konsultointi

Oppilaan poissaoloista herää huoli kotona / koulussa esim. näissä tilanteissa: toistuvat myöhästelyt/ sairastelut, poissaolot keskittyvät tietylle tunnille tai viikonpäivälle, epämääräiset tai luvattomat poissaolot, opintosuorituksen äkillinen aleneminen, keskiarvon aleneminen 0,5 tai enemmän.

Luokanopettaja/-valvoja/-ohjaaja keskustelee silloin asiasta oppilaan kanssa esim. Tuen käden avulla, on yhteydessä huoltajiin ja sopii mahdollisesta yhteydenotosta oppilashuollon työntekijään. Oppilashuollon työntekijöiden konsultointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Yli 30 poissaolotuntia

 • Yhteistyö kodin kanssa
 • Juurisyiden ja taustatekijöiden kartoitus

Opettaja on yhteydessä huoltajiin poissaolotuntimäärästä ja sovitaan seuranta-ajasta. Mikäli tilanne ei muutu, pidetään sovitun seuranta-ajan jälkeen neuvottelu koulunkäynnin sujumisesta ja mahdollisista tukitoimien tarpeesta.

Tarvittaessa opettaja kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän (MAR), jossa kartoitetaan poissaolon juurisyitä ja taustatekijöitä sekä sovitaan jatkotyöskentelystä. Tarvittaessa koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiot.

Yli 50 poissaolotuntia

 • Tukitoimet pedagogisen tuen tiimissä
 • Monialainen asiantuntijaryhmä
 • Lastensuojelun konsultaatio

Poissaoloasia käsitellään pedagogisen tuen tiimissä, jossa suunnitellaan koulun tukitoimet ja sovitaan oppilaan tilanteen etenemisen seurannasta ja kuka siitä miltäkin osin vastaa. Suunnitelma kirjataan Wilmaan. Sovitaan myös seurantapalaverin ajankohta.

Opettaja vastaa prosessin etenemisestä ja kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän (MAR), jonka puitteissa perehdytään poissaolon juurisyihin ja taustatekijöihin sekä tarjotaan tueksi oppilashuollon palveluja. Tarvittaessa oppilas/perhe ohjataan koulun ulkopuolisen tuen piiriin. Lastensuojelun päivystyksen tai tiedossa olevan sosiaalityöntekijän konsultaatio.

Yli 70 poissaolotuntia

 • Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus

Mikäli sovitut tukitoimet eivät auta ja poissaoloja on kaikesta huolimatta jatkuvasti/runsaasti, vaarantuu oppilaan opinnoissa eteneminen ja vuosiluokalta seuraavalle siirtyminen, tilanteesta parhaiten tietoinen tekee lastensuojeluilmoituksen.

Koulun ja oppilashuollon henkilökunta on selvittänyt poissaolojen syitä ja tukenut oppilasta sekä perhettä monipuolisesti. Lastensuojeluilmoituksia on tehty yksi tai tarpeen mukaan useampi, joissa pohjana on huoli poissaolojen aiheuttamasta syrjäytymisriskistä ja normaalin kehityksen ja koulunkäynnin vaarantumisesta. Ilmoituksessa mainitaan koulussa jo tehdyt kartoitukset, tukitoimet sekä huoltajien kanssa tehty yhteistyö.


Poissaoloihin puuttuminen perusopetuksessa 2021 (klikkaa kuvaa isommaksi).