Tampereen kaupunki
Ranta-Tampella

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tampellan väli- ja ranta-alue eli ns. Ranta-Tampellan alue

Aloite

Kaupunginhallitus päätti 13.3.2000, että Tampellan väli- ja ranta-aluetta koskeva kaavoitus käynnistetään. Aloitteen alueen maankäytön suunnittelusta on tehnyt YIT-Yhtymä Oyj.

Suunnittelualue

Suunnittelualue on Tampellan vanhaa teollisuusaluetta, joka on syntynyt varsinaisen Tampellan kantatontin pohjoispuolelle rautatien rakentamisen ja myöhemmin Kekkosentien rakentamisen yhteydessä tapahtuneitten Näsijärven ranta-alueen täyttöjen kautta. Suunnittelualuetta rajaa eteläpuolella Porin rata, joka on pohjoinen raja Kanta-Tampellan alueelle. Suunnittelualueen halkaisee Kekkosentie, jonka pohjoispuolella olevasta asemakaavan mukaisesta teollisuus- ja varastorakennusten tontista vain osa on täytetty kaavan mukaiseen korttelialueen rajaan. Näin ollen osa tontista on vesialuetta.

Yleiskaava

Kaupunginvaltuusto on 4.1.1995 hyväksynyt Tampereen keskustan osayleiskaavan.

Osayleiskaavassa rautatien ja Kekkosentien välinen osa suunnittelualuetta on keskustatoimintojen aluetta. Sen mukaan alue varataan liike-, toimisto-, hallinto- ja palvelutiloille, keskustaan soveltuvalle asumiselle sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Kekkosentie on liikennealuetta. Kekkosentien pohjoispuolelle on rajattu teollisuusalue, jonka maankäyttö tulee muuttumaan, ja sen länsipuolelle pieni lähivirkistysalue, joka sijoittuu arvokkaalle maisema-alueelle.

Asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Soukkapuiston länsipuolella on Tampellan Esplanadin katualuetta, jolla esplanadi liittyy Kekkosentiehen joko tasoliittymänä tai, tarpeen vaatiessa, eritasoliittymänä. Tämän katualueen länsipuoli rautatien ja Kekkosentien välistä aluetta on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, joka on lähes kokonaisuudessaan rakennettavissa pääkäyttötarkoituksen mukaisesti rakennusoikeuden ollessa 41550 kerrosalaneliömetriä. Kekkosentien pohjoispuolella oleva korttelialue noudattaa rajaukseltaan vuonna 1974 vahvistunutta asemakaavaa ja on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jolla ei käytännöllisesti katsoen ole rakennusoikeutta. Korttelialueen Näsijärven puoleiselle osalle on kaavoitettu korttelialueen rajaa myötäilevä istutettava vyöhyke.

Alueen mahdollista tulevaa maankäyttöä alustavasti selvitetty kaupungin ja YIT-yhtymän yhteistyönä. Asemakaavoituksen tarkoituksena on laatia alueelle toiminnoiltaan keskustan kehittämistavoitteita toteuttava maankäyttösuunnitelma, joka toteutuessaan on luonteva osa Tampereen ydinkeskustaa.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi tulee osaltaan perustumaan selvityksiin Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytyksistä ja ympäristövaikutuksista, joita on laadittu ennen asemakaavaprosessin käynnistymistä päätöksenteon pohjaksi. Selvitykset on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain hengessä ja ne ovat sisältäneet laajan osallistumis- ja vuorovaikutusprosessin. Selvityksiä täydennetään laadittavien maankäyttöluonnnosten osalta tarvittavassa laajuudessa.

Arvioitavat vaikutukset
 • Ympäristölliset
 • Yhdyskuntataloudelliset
 • Sosiaaliset
 • Kulttuurivaikutukset

Vaihtoehdot

Arvioinnit pohjautuvat YVA-selvityksessä mukana olleisiin vaihtoehtoihin

 • (A) Puisto
 • (B) Pinta
 • (C) Kansi
 • (D) Tunneli
Näistä Kansi- ja Tunnelivaihtoehtoja selvitetään YVA-selvitystä yksityiskohtaisemmin laatimalla tarkentavat suunnitelmat, joiden pohjalta vaikutusarvioinnit laaditaan. Tunnelivaihtoehdossa maankäyttö tullee perustumaan liikennetunneliratkaisuun, jossa tunnelin itäpää sijoittuu Armonkallion itäpuolelle Naistenlahden voimalaitokselle vievää rautatietä varten louhittuun kallioleikkaukseen. Kaikkia vaihtoehtoja täsmennetään Näsijärven täyttöä koskevien tarkempien teknis-taloudellisten selvitysten pohjalta.

Osalliset

Osallisia ovat
 • Muutoksen hakija
 • Naapurikiinteistöt
 • Ympäristön asukkaat sekä ympäristössä toimivat asukas- tms. yhdistykset
 • Kaupunkiympäristön rakentumisesta kiinnostuneet henkilöt
 • Kaupungin eri hallintokunnat
 • Viranomaistahot

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Ks. myös kaavio (45 kt)

Aloitusvaihe

Hankkeen valmistelusta sekä hankkeeseen liittyvästä yleisötilaisuudesta tiedotetaan kuulutuksella sanomalehdissä. Vireilläoloilmoitukseen liittyy osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä palvelupisteessä Puutarhakatu 2 L, kaavoitusyksikön toimistossa Aleksis Kiven katu 14 C sekä myös kaavoitusyksikön internet-sivuilla. Hankkeeseen voi ilmoittautua osalliseksi kertomalla yhteystietonsa palvelupisteeseen. Osalliset voivat esittää kirjalliset näkemyksensä siitä, mitä asioita suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Mielipiteet voi jättää ympäristölautakunnalle osoitettuina palvelupisteeseen tai yhteyshenkilöille sähköpostilla.

Tampereen kaupungin palvelupisteessä avataan Ranta-Tampellan suunnittelua koskeva näyttely, jossa on esillä tutustumista varten YVA-selvityksessä Ranta-Tampellan kaavoituksen edellytykset syntynyttä materiaalia.

Vaihtoehtovaihe

Vaihtoehtojen kehittämisen yhteydessä asetetaan valmisteluaineisto nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 § :n mukaisesti päivittämällä palvelupisteessä oleva näyttely ajantasalle. Vaihtoehtojen täsmentämisen jälkeen järjestetään myös yleisötilaisuus, jossa osalliset voivat kommentoida laadittuja vaihtoehtoja ja suunnitelmia ja suunnittelijat ovat tavattavissa keskusteluja varten. Jatkotyön pohjaksi valittava vaihtoehto pyritään valitsemaan vuoden 2000 aikana. Valinta saatetaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi, koska sillä on merkittävä taloudellinen vaikutus kaupungille.

Luonnosvaihe

Vaihtoehtovaiheen jälkeen laaditaan luonnos asemakaavan muuttamiseksi, josta pyydetään lausunnot asianomaisilta tahoilta. Mahdollisten tarkistusten jälkeen ympäristölautakunta asettaa luonnoksen yleisesti nähtäville. Nähtävilläolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus. Kartta ja asemakaavan muutoksen selostus ovat nähtävänä palvelupisteessä Puutarhakatu 2 L ja kaavoitusyksikön internet-sivuilla, josta löytyy myös tarpeen mukaan ajantasaistettu kaavio kaavaprosessista.

Päätösprosessi

Ympäristölautakunta päättää asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Nähtävillä olo kuulutetaan kunnallisten kuulutusten tapaan mm. sanomalehdissä. Kartat ja selostukset ovat nähtävänä palvelupisteessä, Puutarhakatu 2 L ja kaavoitusyksikön internet-sivuilla, josta löytyy myös kaavio asemakaavaprosessista.

Asiasta päättäminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asiaa kaavoitusyksikössä hoitaa apulaisasemakaava-arkkitehti Kristiina Jääskeläinen, puh. 3146 6518.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään tarvittaessa työn kuluessa.

Liite: Ranta-Tampellan asemakaavatyön prosessikaavio 13.3.2000


Lisätietoa Tampereen kaavoituksesta
Tampereen kaupunki

© Tampereen kaupungin viestintäyksikkö 1999, 2000
Luotu 12.4.2000 | Päivitetty 12.4.2000