Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Usein kysyttyä

Asiakasmaksut

Mikä on korkein päivähoitomaksu?

Kokopäivähoidon maksu voi olla nykyään enintään 289€. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Mikä on tuloraja korkeimpaan maksuun?

Tuloraja riippuu perheen koosta. Ks. lisätietoa Asiakasmaksut -sivulta.

Mitkä tulot vaikuttavat asiakasmaksuun?

Päivähoitomaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (3,5% tai 5%) lisätään bruttopalkkaan. Maksettu/saatu elatusapu tai -tuki vaikuttaa lapsen päivähoitomaksuun.

Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa tai loppuu kesken kuukauden?

Ette maksa. Maksu peritään varattujen hoitopäivien mukaan. Mikäli perheellä ei ole sopimuspäiviä on jokainen arkipäivä varattu hoitopäivä. Esim. päivähoito päättyy 13.05.2011 laskutetaan toukokuulta 10 päivää.

Miksi olen saanut päätöksen korkeimmasta maksusta, vaikka tuloni eivät sitä edellytä?

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.

Mikä on maksupäätöksen ja laskun ero?

Maksupäätös on viranhaltijapäätös päivähoidon asiakasmaksusta. Maksupäätökseltä voi tarkistaa perheen koon, palveluntarpeen sekä tulot. Mikäli päätöksestä on kysyttävää ottakaa yhteyttä päätöksen valmistelijaan.

Päivähoidosta tulee lasku voimassaolevaan maksupäätökseen mukaisesti. Laskutus tehdään jälkikäteen. Esim. toukokuun päivähoitomaksu tulee kotiin kesäkuun puolen välin aikaan ja erääntyy kesäkuun lopussa. Päivähoitolasku on mahdollista saada myös e-laskuna.

Miten poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos perheellä on sopimuspäivät, lasketaan poissaolot varatuista hoitopäivistä.

Miksi 11 päivän yhtäjaksoinen sairausajan poissaolo ei vähennä asiakasmaksua?

Sairausajan poissaolo tulee sijoittua yhdelle kalenterikuukaudelle. Jos lapsi on kuukauden vaihteessa sairaana, eikä kumpanakaan kalenterikuukautena tule 11:n toimintapäivän sairauspoissaoloa, laskutetaan kummastakin kalenterikuukaudesta täysi kuukausimaksu.

Onko päivähoito heinäkuussa maksuton?

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos kunnallinen päivähoito on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. Lapsen siirtyessä keskeytyksettä toisen kunnan päivähoidosta Tampereen kunnalliseen päivähoitoon, hoitosuhteen katsotaan jatkuvan edelleen.

Miksi yhdestä hoitopäivästä heinäkuussa joutuu maksamaan koko kuukauden hoitomaksun?

Heinäkuusta peritään täysi kuukausimaksu, mikäli kunnallinen päivähoito ei ole alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos lapsi on yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana päivähoidossa peritään täysi kuukausimaksu. Ks. kysymys Miten poissaolot vaikuttavat asiakasmaksuihin?

Miten ilmoitamme sopimuspäiviin liittyvistä muutoksista?

Päivähoitomaksuun liittyvistä muutoksista ilmoitetaan Päivähoidon asiakasmaksulomakkeella. Sopimuspäivät tulee olla voimassa vähintään 5 kuukautta ja muutos-lomake palautetaan päiväkotiin ennen kalenterikuukauden alkua.

Haluan laskulle maksuaikaa, mihin otan yhteyttä?

Mikäli laskun summa on alle 500 euroa, tulee soittaa Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskukseen 03 5656 4459.

Mikäli laskun summa on suurempi kuin 500 euroa, tulee ottaa yhteyttä asiakasmaksuyksikköön.

Perheen tuloissa on tapahtunut muutos, mihin muutoksesta ilmoitetaan? Koska muutos tulee voimaan?

Mikäli perheen yhteistulot muuttuvat 10%, tulee toimittaa uudet tulotiedot koko perheen osalta. Tulotietoja voidaan korjata sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on päivähoidon asiakaspalveluyksikköön saapunut. Mikäli tulot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, tulee muutos voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Yksityinen päivähoito

Miten yksityiseen päivähoitoon haetaan?

Hakeminen yksityisiin päivähoitopaikkoihin tapahtuu suoraan ottamalla yhteyttä palvelun tuottajaan. Ostopalvelupäiväkoteihin haetaan kuten kunnallisiin päiväkoteihin.

Ketkä ovat oikeutettuja yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään?

Kun lapsen hoitajana on kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti/perhepäivähoitaja/ryhmäperhepäiväkoti tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja), voi perhe anoa yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Yksityisen hoidon tuki koostuu Kelan hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä sekä kunta kohtaisesta kuntalisästä. Tampereella kuntalisä edellyttää yli kahdenkymmenen (20) tunnin viikoittaista hoitoaikaa.

Miten tuki määräytyy?

Tuki koostuu hoitorahasta, hoitolisästä (määräytyy perheen bruttotulojen mukaan) ja hoitomuotokohtaisesta kuntalisästä.

Paljonko yksityinen päivähoito maksaa?

Palvelun tuottajat määräävät itse hinnan palveluilleen (=hoitomaksu). Päivähoitomaksu muodostuu yksityisen hoidon tuista ja vanhempien osuudesta. Hoitomaksut saattavat vaihdella hoitopaikoittain.

Onko yksityisessäkin päivähoidossa maksuton heinäkuu?

Käytännöt maksuttomasta heinäkuusta vaihtelevat eri palvelun tuottajien välillä. Poissaoloa koskevat poikkeukset päivähoitomaksussa on ilmoitettu perheen ja palvelun tuottajan välisessä kirjallisessa hoitosopimuksessa.

Miten ryhdyn yksityiseksi palvelun tuottajaksi?

Miten toimin työsuhteisen hoitajan palkkaamisessa?