Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Arviointi ja laatu

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatulupaus

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatulupaus ottaa huomioon lapsen, lapsiryhmän ja perheen. Lapsella on lupa leikkiin, toimintaan toisten lasten kanssa ja vanhemmilla mahdollisuus keskusteluun ja osallisuuteen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatulupaukseen ja tamperelaisen päivähoidon hyvän pedagogiikan periaatteisiin voi tutustua tällä sivulla.

Tampereen kaupungin päivähoidon laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin keskeinen tavoite on lapsi- ja asiakaslähtöisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteutuminen sekä päivähoitopalvelujen toimivuus ja niiden kehittäminen.

Arviointi on keskeinen osa laatua, koska sen avulla mitataan toimintaa ja sen vaikuttavuutta. Arvioinnin avulla löydetään toiminnan vahvuudet sekä kehittämisen tarpeet. Päivähoidon laatua arvioivat lapset, lasten vanhemmat ja päivähoidon työntekijät.

Päivähoidon laadunhallinta perustuu päivähoidon ydinprosesseihin ja esiopetuksen prosesseihin. Päivähoidon ydinprosessit ovat kasvatuskumppanuuden aloittaminen ja varhaiskasvatuksen toteuttaminen. Esiopetuksen prosessit ovat järjestelyt sekä suunnittelu, toteutus ja arviointi. Päivähoidon ydinprosesseista on kuvattu tarkemmin 13 arvioinnin kohdetta ja esiopetuksen prosesseista viisi arvioinnin kohdetta. Arvioinnin kohteille on määritelty laatukriteerit, joiden avulla tamperelaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatua arvioidaan ja kehitetään. Näistä muodostuu tamperelaisen päivähoidon laatulupaus hyvästä päivähoidon pedagogiikasta.

Laatukriteerien toteutumista arvioidaan päiväkotihoidossa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Laadunarvioinnin tulokset suuntaavat päiväkotien, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen kehittämistyötä.

Miten laatukriteerien toteutumista arvioidaan?

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka toinen vuosi päivähoidossa ja joka toinen vuosi esiopetuksessa. Sen avulla lasten vanhemmat voivat arvioida päivähoidossa toteutettavaa varhaiskasvatusta/esiopetusta ja palvelukykyä. Lisäksi päivähoidon saatavuutta ja palvelukykyä arvioivat päivähoidossa aloittaneiden lasten vanhemmat palvelukykykyselyllä.

Päivähoitoyksikön toiminta ja päivittäin toteutettava varhaiskasvatustyö ovat lasten, lasten vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden yhteisen arvioinnin ja kehittämisen tulos. Keskeinen tekijä päivähoitoyksikön laadun varmistamisessa onkin yhteistyö perheiden kanssa. Lasten vanhemmat ja päivähoidon kasvattajat käyvät vuosittain lasta koskevan kasvatuskeskustelun, jossa kuullaan perheiden näkemyksiä päivähoidon laadusta. Näiden lisäksi päivähoidossa toteutetaan toiminnan itsearviointia, joka perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan.