Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Järjestyssäännöt

Näiden järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksessa (Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu sekä Tampereen kaupungin lukiot) toimiville opiskelijoille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeidenmukaiseen kohteluun.

Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssäännöt ovat voimassa Tampereen toisen asteen koulutuksen oppilaitoksien ja toimipisteiden alueilla ja opiskeluun välittömästi liittyvissä tilanteissa. Ne koskevat kaikkia alueilla toimivia tai vierailevia henkilöitä.

Oppilaitoksen alueiksi katsotaan toimipisteiden tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä ja työssäoppimassa. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös oppilaitoksen järjestämät opiskeluajan ulkopuolella pidettävät tilaisuudet sekä opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta.

Opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa työpaikoilla opiskelija noudattaa työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä käytöstapoja.

Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitosten muita toimintaohjeita.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintoohjausta. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Opetukseen katsotaan kuuluvan myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.).

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan on noudatettava järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.

Työrauha

Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Opiskeluympäristöön kuulumattomasta toiminnasta tulee ilmoittaa henkilöstölle. Oppilaitoksessa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija oppimistilanteesta.

Työrauhan ylläpitämiseksi oppilaitoksella on oikeus varmistaa että oppilaitokseen ei tuoda eikä työpäivän aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Työturvallisuus

Kaikissa opiskelutilanteissa on käytettävä oppilaitosten ohjeiden mukaisia työturvallisia työasuja, henkilökohtaisia suojaimia ja asiallista vaatetusta.

Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Mikäli opiskelija ei ohjeista huolimatta suostu käyttämään suojavälineitä, hänen työskentelynsä on estettävä tapaturmalle alttiilla työvälineellä ja -paikalla.

Oppilaitoksen omaisuuden käsittely

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Toiminnassa tarvittavia raaka- ja tarveaineita on käsiteltävä ohjeiden mukaisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää oppilaitoksen omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalle. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta vahingonkorvauslain (L 412/74) mukaan. Oppilaitoksen omaisuuden lainaamiseen on saatava aina lupa asianomaisesta omaisuudesta vastaavalta henkilöltä. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista.

Teknisten laitteiden käyttö

Teknisiä laitteita, kuten puhelimia ja tietokoneita käytetään opetustilanteissa vain opiskelutarkoituksiin tekijänoikeudet huomioiden. Kuvaaminen / äänittäminen ja levittäminen oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä on kielletty ilman erillistä lupaa.

Erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä on noudatettava.

Päihteet, tupakointi ja uhkapelit

Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on kielletty. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

Tupakkalain (L 698/2010 12 § momentti 2) mukaan tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan ja nuuskan) käyttö on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.

Uhkapelien pelaaminen oppilaitoksessa on kielletty.

Yleisiä ohjeita

Oppilaitosten ja toimipisteiden alueilla noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja.

Oppilaitoksessa noudatetaan lakeja tasa-arvosta (L609/1989) ja yhdenvertaisuudesta (L21/2004).

Oppilaitoksen tilat sisällä ja ulkona pidetään siisteinä. Myös toimipisteiden välitön lähiympäristö tulee pitää siistinä.

Oppilaitoksen tiloissa ammatillisen- ja lukiokoulutuksen toimintaan liittymättömän materiaalin esittämiseen ja levittämiseen tarvitaan lupa toimipisteestä vastaavalta.

Kulkuvälineet jätetään niille varatuille paikoille. Pelastustiet jätetään avoimiksi.

Seuraamukset rikkomuksista

Seuraamukset rikkomuksista perustuvat lakiin ammatillisesta peruskoulutuksesta ja lukiolakiin.

Seuraamuksia ovat kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen sekä opinnoista pidättäminen.