Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opintojen arviointi

Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijoille palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-oppilaitosten, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muodoista. 

Arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin. Kurssin alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet sekä vähimmäisvaatimukset arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Kurssin arviointiperusteissa on esitettävä myös mahdollisesta puuttuvien näyttöjen arvosanaa alentavasta vaikutuksesta, sekä kurssin keskeytymisen perusteet. Tämän vuoks kurssin ensimmäisellä tunnilla läsnäolo on erityisen tärkeää. 

Opiskelijan kurssin suorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 


Arvioinnin edellytykset

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.: 

· osallistuminen opetukseen 

· kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen annetussa määräajassa 

· mahdollinen koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt 

Pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat. Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.

Kurssi tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi (S) tai hylätyksi (H). Näin arvioidaan opinto-ohjaus ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot pre-IB:n ja Eurooppa-linjan opintoja lukuun ottamatta.

Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos riittäviä näyttöjä arvosanan antamiseksi ei ole, opintojaksoa ei voida arvioida, vaan opintosuorituksia pitää täydentää.


Täydennettävä arvosana

T= täydennettävä. Kurssia ei pystytä arvioimaan vähäisten ja puuttuvien opintosuoritusten takia. Opiskelija näkee puuttuvat osasuoritukset Wilmassa Opinnot-sivun Suoritukset-välilehdellä kurssin Lisätietoja-kohdassa. Lisätietoja-kohdassa voi myös olla arvosana, jonka opiskelija saa ilman osasuorituksia. 

Täydentämättömät T-merkinnät muuttuvat opettajan harkinnan mukaan

· alennetuiksi arvosanoiksi

· hylätyksi kursseiksi (H), koska arvioinnin edellytykset eivät ole täyttyneet opettajan antamaan määräaikaan mennessä.


Keskeytetty opintojakso (K)

K = keskeytetty opintojakso

Opiskelija voi itse keskeyttää kurssin opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen arvosanan. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan kurssin runsaiden poissaolojen vuoksi opiskelijaa kuultuaan. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus ja perustelu kurssin keskeytymisvaarasta. Kurssia ei voida keskeyttää lääkärintodistuksella todistetuilla terveydellisistä syistä johtuvista poissaoloista ilman asiasta sopimisesta opiskelijan kanssa. Kurssin suorittaminen loppuun on sovittava näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti.

Alla luetelluista syistä johtuneiden poissaolojen takia kurssia ei saa keskeyttää eikä niitä tarvitse erikseen selvittää. Niistä kertyvät poissaolot merkitään Wilmaan keltaisella koulutyö-merkinnällä.

· opiskelijakunnan hallituksen kokoukset

· juhlaohjelmien harjoittelu (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

· koulun ulkopuolella tapahtuvat opintomatkat ja vierailut (ao. opettaja kirjaa wilmaan)

· osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin tai suullisiin kuulusteluihin (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

· opinto-ohjaajan ja erityisopettajan luona käynnit

· koululääkärin tai koulun terveydenhoitajan yleistarkastus, kuraattorilla tai lukiopsykologin luona käynti

· koulun edustaminen (järjestävä opettaja ilmoittaa)

· tutortoiminta (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)

· kutsunnat (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)


Hylätyn (H) opintosuorituksen uusiminen

Opiskelija voi yrittää uusintakuulustelussa hylätyn opintosuorituksen uusimista yhden kerran. Uusintakuulusteluun saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T, tai jos koe on tekemättä, koska on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana ja on toimittanut koepäivästä sairaustodistuksen koulun toimistoon tai rehtoreille. 

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilman Tentit-välilehdellä. Poisjääminen uusintakokeesta ilman hyväksyttävää syytä lasketaan yrityskerraksi. Uusintakoepäivänä pitää osallistua normaalisti päivän opetukseen. 

Jos opiskelija saa arvosanakseen uusintakuulustelun jälkeenkin arvosanan 4 (hylätty), hänen on hyväksytyn arvosanan saadakseen suoritettava kurssi uudelleen. Opiskelijalle voidaan varata mahdollisuus uusia hylätty suoritus suorittamalla mahdolliset kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta puuttuvat näytöt. 


Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa suorittamalla kurssi uudestaan. Tällöin arvosanaksi tulee parempi arvosana. 


Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Jos opiskelija katsoo, että arviointi on suoritettu virheellisesti, tulee asiassa ottaa ensin yhteys arvioinnin suorittaneeseen opettajaan. Jos asia ei näin selviä, voi asiasta ottaa yhteyttä rehtoriin, joka keskustelee asiasta kummankin osapuolen kanssa. 

Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi kahden kuukauden kuluessa pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, oikaisua voi pyytää aluehallintovirastolta. 


Vilppi ja vilpin yritys

Vilpillinen toiminta (lunttaus) koetilaisuuksissa johtaa automaattisesti kurssin keskeyttämiseen. Muussa itsenäisessä työskentelyssä, esimerkiksi tutkielmien tai esitelmien laadinnassa vilpillinen toiminta (plagiointi) johtaa joko opintojakson osasuorituksen tai koko kurssin hylkäämiseen. Havaitut tapaukset saatetaan huoltajien tietoon. 


Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan huomioiminen lukion arvioinnissa

Erityisjärjestelyt riippuvat opiskelijan tuen tarpeesta, mutta sellaisia voivat olla lisäaika, osittain tai kokonaan muu kuin koenäyttö, käsitteitä selventävät tekstit tms. Opiskelijan on kuitenkin saatava arvioinnin avulla realistinen käsitys edistymisestään. Erityisopettaja osallistuu tarvittaessa opiskelijan arviointiin.


Oppiaineen oppimäärän arviointi

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelluista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskeltuja kursseja
Hylättyjä arvosanoja voi olla enintään
1 - 2 kurssia
0
3 - 5 kurssia
1
6 - 8 kurssia
2
9 kurssia tai enemmän
3

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

Opintopistekertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi.
Valinnaisten valtakunnallisten hylättyjä (4) arvosanoja voidaan jättää pois oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä.


Muualla suoritettavat opinnot ja niiden hyväksiluku

Osan lukio-opinnoista voi suorittaa muissa oppilaitoksissa. Opintojen tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen on oltava lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettavista opinnoista sovitaan rehtorin kanssa ennen niiden aloittamista. Ensisijaista on keskittyminen perusosaamiseen. Toisen oppilaitoksen kursseille hakeudutaan opinto-ohjaajan kautta. Sovitusti muualla suoritettavien opintojen hyväksiluvulla voidaan korvata lukion oppimäärän pakollisia ja valinnaisia opintoja. Tarvittaessa osaaminen osoitetaan oppilaitoksen päättämällä tavalla. Osaamista voi kertyä myös muodollisen koulutuksen ulkopuolella. Esimerkiksi ulkomailla asuttaessa omaksuttu kielitaito voidaan hyväksilukea lukio-opinnoiksi.

Lukion ulkopuolella suoritetut työelämää tukevat koulutukset, jotka voidaan hyväksilukea lukio-opintoihin Tampereen kaupungin lukioissa (1 kurssi):

B-Ajokortti, Hygieniapassi, Anniskelupassi*, Tulityökortti*, Työturvallisuuskortti*, Järjestysmieskortti, Ensiapu 1, Ensiapu 2, MLL:n lastenhoitajakurssi, 4H- yrityskoulutus, Partiojohtajan peruskurssi, Isos-/ Prometheus-ohjaajakoulutus*, ohjaaja- ja valmentajakoulutukset eri harrastuksista

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) lukio-opintoihin kohtaan OM ja/tai TO03. Hyväksiluku on riippumaton siitä, missä koulutus on suoritettu. Koulutus täytyy olla suoritettu lukioaikana, poikkeuksena tähdellä (*) merkityt, jolloin kurssin voi saada myös ennen lukioaikaa tehdystä suorituksesta, mikäli koulutuksesta saatu kortti on voimassa.


Vaihto-opiskeluvuoden opinnot

Vaihto-opiskelijaksi lähtevät opiskelijat säilyttävät opiskelupaikkansa hakemalla vapautuksen koulunkäynnistä ko. ajalle. Hakemuksen voi tehdä Wilmassa anomalla opiskelun tilapäistä keskeyttämistä.

Vaihto-opiskelusta on tuotava koululle todistus, mikäli ulkomailla hankittu osaaminen halutaan tunnustettavaksi ja luettavaksi hyväksi lukion oppimäärään. Kannattaa siis säilyttää kaikki vaihto-opiskeluvuoden todistukset ja opintoihin liittyvät dokumentit, joiden perusteella osaamisen tunnustaminen tapahtuu. Korvaavuushakemukset tehdään viipymättä paluun jälkeen.
Vaihtovuoden opinnoista voidaan koulun antaman todistuksen perusteella lukea hyväksi 10 kurssia opintoja koko lukuvuoden vaihdosta ja 5 kurssia lukukauden mittaisesta vaihdosta. Mikäli opintoja halutaan hyväksilukea pakollisiin tai valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, tarvitaan vaihtokoulusta tiedot kurssien opetussuunnitelmista ja laajuuksista.

Osaamisen tunnustamisen yhteydessä arviointi perustuu vaihto-opiskeluvuoden oppilaitoksen antamaan arviointiin, mutta tilanteen mukaan osaamista saattaa joutua todentamaan tai kurssisuorituksia täydentämään.