Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Biologia

BI1 Elämä ja evoluutio, pa, vuositaso 1

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI02 Ekologia ja ympäristö, pa, vuositaso 1

Kurssin teemoina ovat luonnon toiminta ja merkitys ihmiselle. Kurssilla käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta, ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä kestävän tulevaisuuden toteuttamista. Keskeisiä sisältöjä ovat ekosysteemien toiminta, lajien väliset suhteet ja ympäristön muutokset.

BI3 Solu ja perinnöllisyys, sy, vuositaso 2

Kurssilla syvennetään ymmärrystä solun toiminnasta ja sen vaikutuksesta yksilön elämään. Sisältöinä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Kurssilla käytetään myös kokeellisia työtapoja.

BI4 Ihmisen biologia, sy, vuositaso 2

Kurssilla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hengitys, aistien toiminta, ruuansulatus, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua ja pysyä terveenä.

BI5 Biologian sovellukset, sy, vuositaso 3

Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

BI6 Biologia nova – ympäristö tutuksi, ksy, vuositaso 1–3

Opiskelija suunnittelee yksilöllisen kurssikokonaisuuden, jonka päätarkoituksena on perehtyä valitun (pirkanmaalaisen) ekosysteemin lajistoon. Opiskelija voi työssään erikoistua esimerkiksi lintuihin, kaloihin, perhosiin, sieniin, kasvilajistoon jne. Kurssiin ei sisälly tuntiopetusta, ainoastaan ohjaus- ja kontrollituokioita. Suorituksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada kurssista 1–2 suoritusmerkintää.

BI7 Biologian kertauskurssi(½-kurssi), ksy, vuositaso 3

Kurssilla kerrataan biologian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia.

BI8 Tutkimus- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin biologian keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi biologian tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

BI9 Biologian johdantokurssi (½-kurssi), lu, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija muodostaa evolutiiviseen ajatteluun perustuvan näkökulman biologian opiskeluun oppii havainnoimaan muuntelua ja sopeutumista eliöpopulaatioissa ymmärtää itseään kopioivat molekyylit elämän ydintoimijoiksi.

Sisältö:

 • eliöiden rakenteelliset piirteet sopeutumina ja mikroevoluutio
 • eliöt ympäristömuutosten indikaattoreina
 • eliökunnan sukupuun rakentamisen menetelmiä

BI10 Eliöiden luokittelu ja evoluutiobiologia, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää aiemmin opittuja tietoja evoluutiosta ja perehtyy synteettisen evoluutioteorian taustoihin tutustuu modernin luonnontieteen menetelmiin eliöiden sukulaisuuden tutkimisessa perehtyy evoluutioteorian pohjalta jäsentyneeseen eliökunnan luokitteluun ja ihmisen evoluutioon.

Sisältö:

 • eliöryhmien evoluutio ja luokittelu
 • lisääntymisstrategiat ja evoluutiovoimat
 • muuntelun ja sopeutumisen merkitys elämän kehitykselle
 • nykyisen eliökunnan rakenteen ja levinneisyyden tulkitseminen evoluutiobiologian näkökulmasta

BI11 Geenit, terveys ja sairaus – ihmisen biologian jatkokurssi, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää Ihmisen biologia -kurssilla (BI4) ja terveystiedon kursseilla oppimiaan asioita.

Sisältö:

 • hormonaalinen ja hermostollinen säätely
 • ympäristön haitalliset aineet
 • ravitsemus ja terveys
 • puolustusmekanismit
 • ihmisen genetiikkaa
 • elämänkaari

BI 12 Kaupunkiekologia, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää BI2-kurssin ympäristöekologian tietojaan kaupunkiluonnon tuntemuksessa tuntee Suomen kaupunkien tavallisimpia kasvi-, nisäkäs- ja lintulajeja sekä selkärangattomia perehtyy kaupunkiekologisen tiedon hyväksikäyttöön kaupunkiympäristön suunnittelussa ja hoidossa.

Sisältö:

 • kaupunkien abioottiset ympäristötekijät
 • ekologiset ilmiöt ja prosessit kaupungeissa
 • kaupunkien eliölajisto ja sen tila
 • ympäristöystävällisten kaupunkien ja virkistysalueiden suunnittelu
 • kaupunkiekologisen tiedon merkitys ja vaikuttamisen keinot yhteiskunnallisessa
 • päätöksenteossa

BI13 Luonnontuntemus, lu, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu luonnon tarkkailusta ja oppii peruslajistoa täydentää tietojaan suomalaisista ekosysteemeistä osaa lajistoa tarkkailemalla arvioida ympäristön tilaa ja esittää ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin oivaltaa käytännössä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen merkityksen tutustuu luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimintaan Suomessa.

Sisältö:

 • perinteiset ja digitaaliset lajintuntemusoppaat, tietokoneohjelmat ja muut eliöiden
 • tunnistustyökalut
 • Suomen luonnon kasvien, sienten, lintujen, nisäkkäiden ja selkärangattomien tunnistaminen
 • lajiston muutokset ympäristön tilan indikaattoreina
 • kurssikohtaiset painotukset voivat vaihdella opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan

BI14 Solubiologian ja genetiikan tutkimuskurssi, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää BI3-kurssilla oppimiaan asioita oppii biologisen tutkimuksen perustaitoja: havaintojen tekemistä, koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimusvälineiden käyttöä ja tulosten analysoinnin tapoja tutustuu alan ajankohtaiseen tutkimukseen.

Sisältö:

 • solun hienorakenne ja soluorganellien toiminta
 • erilaiset solutyypit, solukot ja kudokset
 • solun keskeiset aineenvaihduntareaktiot
 • mikrobien elinvaatimukset, aineenvaihdunta ja lisääntyminen
 • tutustutaan ajankohtaisiin tieteellisiin artikkeleihin

BI15 Luonnontieteen tutkimuskurssi, lu, vuositaso 1–2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia yhdistelee biologian, fysiikan ja kemian kursseilla hankkimiaan tietoja ja taitoja rohkaistuu osallistumaan valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin harjoittelee luomaan tutkimuskontakteja koulun ulkopuolisiin tahoihin seuraa tiedekeskustelua.

Sisältö:

 • työskentelyn alussa lyhyt yhteinen orientaatiojakso
 • sisällön painottuminen riippuu opiskelijan aihevalinnasta
 • kokeellisten menetelmien käyttö
 • kurssilaiset osallistuvat Tieteen päivien tai Tekniikan päivien tapahtumiin tai vastaavaan tiedetapahtumaan
 • kurssin suorittajalta odotetaan aktiivisuutta aiheen valinnassa ja tutkimuskontaktien luomisessa

Suoritus vastaa kurssia FY18 tai KE11. Tutkimuksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada 1–2 kurssimerkintää.

BI16 Synteettinen biologia, TTY3, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työmenetelmiin, joilla bakteereja voidaan geneettisesti muokata, tutustuu synteettisen biologian mahdollisuuksiin ja osaa toimia biotekniikan tutkimuslaboratoriossa.

Sisältö:

 • laboratoriotyöluennot ja 2-4 vaihtuva-aiheista laboratoriotyötä
 • opetellaan käyttämään standardoituja BioBricks-komponentteja, joita käsitellään DNAtekniikan menetelmin
 • kurssimateriaali englanninkielistä

BI17 Luonnontieteiden projektikurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteiden ymmärtämistä tukevaan projektiin, oppii toimimaan ryhmässä, oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa ja osallistuu projektin suunnitteluun.

Sisältö

 • erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja
 • koulun tai ulkopuolisen tahon järjestämä projekti

LU01 Luonnontiede 1, Luonnontieteellisten alojen valmennuskurssi, lu, vuositaso 3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija valmentautuu laaja-alaisesti luonnontieteen korkeakouluopiskeluun saa tehokasta tukea pääsykokeisiin valmistautumisessa.

Sisältö:

 • erilaiset oppimisstrategiat
 • vastaustekniikat
 • erityyppisten pääsykoetehtävien tarkastelu
 • pääsykokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden omia kokemuksia hyvästä valmentautumisesta
 • sopii etenkin lääketieteen opintoihin ja ympäristöalalle pyrkiville

LU02 Luonnontiede 2, Energia, lu, vuositaso 2–3

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää energian universaalisuuden osaa yhdistää erilaisia ilmiöitä energian näkökulmasta tarkasteltuna.

Sisältö:

 • solun energia-aineenvaihdunta: energian sitominen ja vapauttaminen
 • solukalvon toiminta solun aineenvaihdunnassa
 • entsyymien teho
 • atomin energiatilat
 • energiantuotanto erilaisissa kemiallisissa ja fysikaalisissa prosesseissa
 • energia kemiallisissa reaktioissa
 • uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet
 • maapallon energiatulevaisuus

LU03 Luonnontiede 3, Maailmankansalaisena Tampereella ja maailmalla, lu, vuositaso 2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa oman yhteisönsä identiteetin ja merkityksen muulle maailmalle oppii, miten globaalikysymyksiin voi vaikuttaa omassa arjessa kehittää kykyään ymmärtää monimutkaisia ja monitieteisiä ilmiöitä sekä sietää epävarmuutta erilaisissa yhteyksissä kykenee tarkastelemaan kriittisesti omien toimintaperiaatteittensa eettisyyttä tuntee maailmankansalaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot.

Sisältö:

 • ongelmana niukkuus – maapallon energiatulevaisuuden haasteet
 • väestö – kenellä on oikeus elää?
 • kestävä kehitys
 • ihmisoikeudet ja bisnes
 • ympäristöetiikka
 • kansantalouden eri mittarit