Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Filosofia ja psykologia

Filosofia

Pakollisia opintojaksoja on yksi (FI1), valtakunnallisia valinnaisia kolme (FI2 - FI4) ja koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja yksi (FI5).

Opintojaksojen suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Pakollinen opintojakso suoritetaan ensin. Valinnaisten opintojaksojen suorittamisjärjestys on vapaa, mutta esitetyn järjestyksen mukaan eteneminen on johdonmukaisin tapa.

Opintojakson arviointi:

Opintojaksot arvioidaan numeroin neljästä kymmeneen. Pakollisen opintojakson arvosana määräytyy kokeen ja oppituntityöskentelyn perusteella. Valinnaisten opintojaksojen arvosanat voivat perustua myös esitelmiin ja kirjoitelmiin tai muihin mahdollisiin töihin.

Pakollinen opintojakso FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Opitnojaksolla pyritään saamaan käsitys filosofian luonteesta ja pohditaan esimerkiksi filosofian suhdetta uskontoon, tieteeseen sekä taiteeseen. Filosofian osa-alueet keskeisine kysymyksineen ja ratkaisuineen esitellään pintapuolisesti. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee filosofian peruskäsitteistön ja tunnetuimpia teorioita.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia

Opintojaksolla yritetään ymmärtää maailman, mielen ja kielen välisiä suhteita. Metafysiikan tuntemusta syvennetään ja pohditaan esimerkiksi Aristoteleen ja Kantin metafysiikkaan ja tieto-oppiin liittyviä näkemyksiä. Tieteellisen toiminnan filosofiset perusteet ja metodologia kuuluvat myös opintojakson aiheisiin kuin myös kielifilosofian perusteet.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso FI2 Filosofinen etiikka

Opintojaksolla perehdytään varsinkin metaetiikkaan ja sen kysymyksiin sekä syvennetään normatiivisen etiikan teorioiden tuntemusta. Erityisesti etiikan ja ontologian sekä etiikan ja tietoteorian suhdetta avataan.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso FI4 Yhteiskuntafilosofia

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin kysymyksiin ja klassisiin teorioihin. Tarkastellaan esimerkiksi millaisia näkemyksiä on esitetty yhteiskunnan perustasta, ihmisestä yhteiskunnallisena oliona, yksilön ja yhteisön suhteesta, oikeudenmukaisuudesta jne.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso FI5 Filosofian historia

Opintojaksolla pyritään muodostamaan yleiskäsitys filosofian historiasta sekä siitä, miten filosofianhistoriallisia ajanjaksoja on jaoteltu. Pyrimme selvittämään eri ajanjaksoille tyypillisiä filosofisia ongelmia sekä ymmärtämään miksi ne ovat olleet tärkeitä. Ylipäänsä etsimme suuria linjoja ja ajasta toiseen säilyneitä ongelmia ja vertailemme niihin eri aikoina esitettyjä ratkaisuja. Opintojakso on erinomaisen hyödyllinen varsinkin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle mutta sille saa toki osallistua milloin tahansa pakollisen opintojakson suorittamisen jälkeen.


Filosofia, opetussuunitelmien vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
zFI01 FI1
zFI02 FI2
zFI03 FI3
zFI04 FI4

Psykologia

Pakollisia opintojaksoja ei ole, valtakunnallisia syventäviä on viisi (PS1 - PS5) ja koulukohtaisia syventäviä opintojaksoja yksi (PS6).

Kurssien suoritusjärjestys koskien tutkinto-opiskelijoita:

Johdantokurssi (PS1) on suoritettava ennen muita. Muiden syventävien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, kuitenkin opintojakson PS5 suorittaminen viimeiseksi on suositeltavaa.

Kurssiarviointi:

Arviointi perustuu pääsääntöisesti opiskelijan aktiiviseen oppituntityöskentelyyn ja opintojaksojen koearvosanoihin. Kaikki opintojaksot arvioidaan arvosanoin (4-10).

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Hankitaan perustiedot psykologisesta tutkimuksesta, sen tutkimuskohteista ja sovellusalueista. Tarkastellaan ihmistä psyko-fyysis-sosiaalisena olentona, joka psyykkisen itsesäätelyn avulla pyrkii säilyttämään mielensä tasapainon. Tutkitaan, miten oppimispsykologiset ja sosiaalipsykologiset selitykset auttavat ymmärtämään ihmisen toimintaa.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

Tarkastellaan ihmisen psyykkisen kehityksen elämänkaarta ja siihen vaikuttavia tekijöitä kehityspsykologisten teorioiden valossa. Tutkitaan psyykkisen kehityksen ongelmia ja sitä, miten niitä voisi ehkäistä psykologisen tutkimustiedon varassa

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Selvitellään hermoston rakennetta ja toimintaa, informaation kognitiivista prosessointia; aistimuksia, havaintoja, tarkkaavaisuutta, havaintojen valikoitumista, muistia, unohtamista, oppimista ja ajattelua.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso PS4 Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu

Tarkastellaan psyykkisten toimintojen hermostollista perustaa, psyykkisten ja fyysisten toimintojen vuorovaikutusta. Selvitetään motivaation ja tunteiden vaikutusta ihmisen toimintaan.

Valtakunnallinen valinnainen opintojakso PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys

Perehdytään persoonallisuuteen ja psyykkisten häiriöiden syntyihin sekä erilaisiin terapioihin. Psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen johtavien menetelmien tarkastelua.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso PS6 Ihmissuhdetaidot ja ryhmätyö.

Opintojaksolla tarkastellaan vuorovaikutusprosessia sekä yksilön että ryhmän tasolla. Perehdytään ryhmädynamiikkaan ja ryhmän sisäisiin rakenteisiin. Harjoitellaan ryhmätoiminnan havainnointia ja vuorovaikutustaitoja.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso zPS07 Psykologian kertauskurssi

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava opintojakso: kertausta ja vastaustekniikan hiomista.

Psykologia, opetussuunnitelman vastaavuudet
LOPS 2016
LOPS 2021
zPS01
PS1
zPS02 PS2
zPS03 PS3
zPS04 PS4
zPS05 PS5
zPS06 PS6
zPSmuu PS7