Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Suomen kieli

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Perusopetuksen suomi toisena kielenä -opinnot on tarkoitettu niille perusopetuksen opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla opiskelija osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa.

Arviointi: Kaikki kurssit arvioidaan arvosanoin 4–10. Kurssiarvosana annetaan päättökokeen, kirjallisten töiden ja projektien sekä oppituntityöskentelyn perusteella.

Aikuisten perusopetuksen valtakunnalliset kurssit (s21 - s210):

s21 Opiskelutaitojen vahvistaminen

Kurssilla vahvistetaan eri aineiden opiskelussa tarvittavia opiskelustrategioita. Tutustutaan oppikirjatekstin rakenteeseen, harjoitellaan etsimään tekstistä ydinasiat ja referoimaan niitä suullisesti ja kirjallisesti. Harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä. Tutustutaan erilaisiin koetyyppeihin ja kysymysmalleihin ja harjoitellaan vastaamaan niihin.

s22 Luonnontieteen tekstit tutummiksi

Kurssilla tuetaan luonnontieteellisen alan kielen lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Syvennetään opiskelun kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja tulkintaa. Luetaan maantiedon, biologian, fysiikan ja kemian lyhyitä tekstejä ja tutustutaan niiden tiedonalojen kieleen. Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten määritelmiä, selostuksia ja tiivistelmiä.

s23 Yhteiskunnallisten aineiden tekstit tutummiksi

Kurssilla tuetaan yhteiskunnallisen alan kielen lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Syvennetään opiskelun kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja tulkintaa. Luetaan historian ja yhteiskuntaopin tekstejä ja tutustutaan niiden tiedonalojen kieleen. Laaditaan omia lyhyitä tietotekstejä kuten lyhyitä esseevastauksia.

s24 Median tekstejä ja kuvia

Tutustutaan digitaalisiin teksteihin ja arvioidaan niitä lähdekriittisesti. Pohditaan, millaiset tekstit ovat luotettavia lähteitä esimerkiksi esitelmään. Tutustutaan tekstien käyttämiseen oman tekstin pohjana ja opetellaan lainaamaan ja referoimaan muiden kirjoittamaa tekstiä. Harjoitellaan käyttämään lähteitä sekä kirjoittamaan lähdeviitteitä. Tarkastellaan erilaisia uutiskuvia ja mainoskuvia ja niiden tavoitteita.

s25 Tiedonhankintataitojen syventäminen

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Harjoitellaan graafien, karttojen, tilastojen ja simulaatioiden lukutaitoa ja tulkintaa. Tehdään tiedonhankintaa liittyviä harjoituksia ja hyödynnetään koulun oppimisympäristöjä.

s26 Uutistekstit

Kurssilla vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen uutistekstien parissa. Tarkastellaan eri medioiden uutisia ja niiden tekstilajipiirteitä. Opitaan poimimaan uutisen sisällöstä ydinasiat. Vahvistetaan uutistekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitoa ja harjoitellaan tunnistamaan, millainen on luotettava uutislähde. Kirjoitetaan uutinen.

s27 Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen

Kurssilla harjoitellaan mielipiteen ilmaisemista ja argumentointia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin mielipideteksteihin ja opitaan niiden avulla käyttämään argumentointiin liittyviä fraaseja ja ilmauksia, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista, modaalisuutta, mielipiteen vahvistamisen ja pehmentämisen keinoja sekä argumentointia. Kirjoitetaan mielipideteksti ja laaditaan oma puhe-esitys. Harjoitellaan prosessikirjoittamista.

s28 Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi

Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden eri lajeihin sekä tekstien kielellisiin piirteisiin. Luetaan kaunokirjallisia tekstejä ja tutustutaan niiden tekstilajipiirteisiin. Käsitellään muutamia kaunokirjallisia tekstejä syventäen, esim. novelleja, kertomuksia ja runoja. Opiskelijaa aktivoidaan omaehtoiseen lukemiseen ja kirjaston käyttöön. Kirjoitetaan oma satu tai kertomus ja oma runo.

s29 Kulttuurinen moninaisuus - moninainen kulttuuri

Kurssilla tutustutaan lisää kirjallisuuteen, teatteriin, kuvataiteeseen ja/tai muihin taidemuotoihin. Tarkastellaan yhtä taideteosta monipuolisesti ja kirjoitetaan oma arvostelu siitä. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla opiskelijoiden kulttuurisia kokemuksia.

s210 Ajankohtaiset ilmiöt Suomessa ja maailmalla

Kurssilla keskustellaan ja kirjoitetaan ajankohtaisista ilmiöistä kulttuurissa ja yhteiskunnassa Suomen, Euroopan ja globaalista näkökulmasta. Hyödynnetään eri medioita ja muita lähteitä. Syvennetään tekstin tuottamisen taitoja. Kurssi toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntaopin/historian/maantieteen oppiaineiden opiskelun kanssa.

Aikuislukion valinnaiset kurssit (s211 - s220):

s211 Kielitaidon arviointikurssi

Kurssilla testataan opiskelijoiden kielitaitoa tavoitteena luoda mahdollisimman realistinen ja kattava kuva kunkin opiskelijan eri osa-alueiden kielitaidosta sekä vahvistaa opiskelijan itsearviointitaitoja. Kurssilla harjoitellaan omien suoritusten arviointi ja korjaamista sekä kerrataan suomen kielen rakenteita ja sanastoa ryhmän tarpeiden mukaan. Kurssin lopussa opiskelija saa opettajan laatimat kielen taitotasoarviot.

s212 Suomen kielen integrointi yhteiskunnallisiin aineisiin 1

Kurssilla tuetaan yhteiskunnallisen reaaliaineen opiskelua. Kurssin aikana perehdytään ko. oppiaineen sanastoon, syvennetään tekstinymmärtämistaitoja sekä harjoitellaan reaaliaineissa tarvittavaa vastaustekniikkaa.

s213 Suomen kielen integrointi yhteiskunnallisiin aineisiin 2

Kuten kurssi s212.

s214 Suomen kielen integrointi luonnontieteellisiin aineisiin 1

Kurssilla tuetaan biologian tai maantieteen opiskelua. Kurssin aikana perehdytään ko. oppiaineen sanastoon, syvennetään tekstinymmärtämistaitoja sekä harjoitellaan reaaliaineissa tarvittavaa vastaustekniikkaa.

s215 Suomen kielen integrointi luonnontieteellisiin aineisiin 2

Kuten kurssi s214.

s216 Suomen kielen integrointi luonnontieteellisiin aineisiin 3

Kurssilla tuetaan fysiikan tai kemian opiskelua. Kurssin aikana perehdytään ko. oppiaineen sanastoon, syvennetään tekstinymmärtämistaitoja sekä harjoitellaan reaaliaineissa tarvittavaa vastaustekniikkaa.

s217 Suomen kielen integrointi luonnontieteellisiin aineisiin 4

Kuten kurssi s216.

s218 Suomen kielen integrointi terveystietoon

Kurssilla tuetaan terveystiedon opiskelua. Kurssin aikana perehdytään terveystiedon sanastoon, syvennetään tekstinymmärtämistaitoja sekä harjoitellaan reaaliaineissa tarvittavaa vastaustekniikkaa.

s219 Suomen kielen integrointi uskontoon tai elämänkatsomustietoon

Kurssilla tuetaan uskonnon tai elämänkatsomustiedon opiskelua. Kurssin aikana perehdytään terveystiedon sanastoon, syvennetään tekstinymmärtämistaitoja sekä harjoitellaan reaaliaineissa tarvittavaa vastaustekniikkaa.

s220 Suomen kielen integrointi matematiikkaan

Kurssilla tuetaan matematiikan opiskelua. Kurssin aikana perehdytään matematiikan käsitteistöön ja mm. harjoitellaan matematiikan sanallisia tehtäviä.