Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. Tammerkosken lukiossa ohjausta antavat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja sekä ensisijainen yhdyshenkilö koulun ja huoltajien välillä. Ryhmänohjaaja seuraa kurssi/opintojaksokertymää, opintojen etenemistä ja poissaoloja sekä puuttuu niihin tarvittaessa.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja ohjaa ja auttaa opiskelijaa opintojen käytännön toteutuksessa, mm. opintojaksovalintojen tekemisessä ja henkilökohtaisen lukujärjestyksen muokkaamisessa.

Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Sen avulla opiskelija ohjataan pohtimaan omia lukio-opintojaan, ylioppilastutkinnon suorittamista ja jatko-opintoja. Opintosuunnitelma tarkistetaan aina opinto-ohjaajan kanssa, jos opintoaikaa pidennetään (suunniteltu kesto 3,5 - 4 vuotta), nopeutetaan (suunniteltu valmistuminen kahdessa vuodessa) tai siihen tehdään suuria muutoksia.

OP1-opintojakso järjestetään syksyllä lukio-opintojen alussa. Opintojaksolla tutustutaan mm. lukio-opintojen käytänteisiin ja rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon.

Aineenopettaja

Aineenopettaja seuraa opiskelijoita oman aineensa opintojen etenemisessä ja ohjaa niiden suunnittelua.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan avulla. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Tarkempi työnjako ja yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta:

Yhteystiedot

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on arvioida opiskelijan oppimisen ja opiskelun tuen tarvetta. Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus, lukiseula. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan OP5 Lue-kurssia/opintojaksoa ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin/opintojakson tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. OP5-kurssilla/opintojaksolla arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Erityisopettaja antaa lausunto- ja erityisjärjestelyohjausta lukioaikana ja ylioppilaskirjoituksia varten.

Ulkoinen linkkiYlioppilastutkinnon määräykset ja ohjeet

Opiskeluhuoltoryhmä

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1297/2013) 3§). Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä toteutuu aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan.

Opintojen aloitus

Opiskelijat saavat opintojen alkaessa valmiin lukujärjestyksen ensimmäiseen periodiin sekä osittain valmiit lukujärjestykset muihin periodeihin. Tämän lukujärjestyksen mukaan opiskellaan useita opintojaksoja omassa ohjausryhmässä. Näin tutustuminen muihin oman ohjausryhmän opiskelijoihin on helpompaa. Tätä tukee myös ensimmäisen periodin aikana toteutettava OP1-opintojakso. Opintojaksolla tutustutaan oman ryhmän ryhmänohjaajaan, opiskelijoihin, luokattoman lukion opiskelusysteemiin, koulun käytänteisiin ja Sampolan rakennukseen. Opintojakson aikana myös terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi kertovat omasta toiminnastaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia opiskelutekniikoita ja oppimistapoja. Opiskelujaksolla saa myös tärkeät käyttäjätunnukset lukion sähköisiin toimintaympäristöihin ja oppimisalustoille. Opintojaksolla opetellaan myös koulun sähköisissä ympäristöissä toimimista sekä käydään läpi lukio-opetuksessa tarvittavia digitaitoja. Ensimmäistä lukuvuotta koskevat muiden periodien loput valinnat tehdään ensimmäisen periodin aikana tutoreiden, opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien avulla.