Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Monikieliset oppilaat

Monikielinen oppilas elää usean kielen vaikutuspiirissä. Lapsen äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja/tai edellä mainitun kielen lisäksi perheessä käytetään muuta kieltä.

Monikielisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä oppilaan monikielisyyden kehittäminen, identiteetin tukeminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä opiskeluvalmiuksien parantaminen niin, että oppilaalla on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä myös jatko-opinnoissa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kieli-, kulttuuri- ja koulutausta sekä Suomeen muuttaneiden maassaoloaika.

Oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä perusopetuksen seuraamiseen, aloittavat koulunkäyntinsä valmistavan opetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat jatkavat opiskelua pääsääntöisesti oman alueensa kouluissa. Yläkoululaisen on mahdollista siirtyä tarvittaessa nivelryhmään valmistavan opetuksen jälkeen, jos tarvitaan vahvaa kielellistä tukea opintojen etenemiseksi.

Preschool children having gym lesson

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -oppimäärän mukaista opetusta on tarpeen mukaan oikeus saada koko perusopetuksen ajan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen.

S2-opetuksen lisäksi oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta muissa oppiaineissa tarpeen mukaan. Myös oppilaan omakielistä tukea pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan.

Oppilaan oman äidinkielen opetusta järjestetään Tampereella yli 30:ssä eri kielessä.


Lähetä viesti kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen suunnittelijalle:


Tietoa koulunkäynnistä Suomessa

Perusopetuksen opas monikielisten oppilaiden perheille

Suomessa on oppivelvollisuus 7–17-vuotiailla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien lasten on suoritettava peruskoulu. Kaikki oppilaat ovat Suomessa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

Suomalainen peruskoulu on vanhemmille maksuton. Varsinaisen koulunkäynnin lisäksi myös mm. terveydenhuolto - terveystarkastukset, terveydenhoitajan vastaanotto, koululääkärin palvelut - ja ruokailu ovat ilmaisia.

Oppilaita pyritään kohtelemaan yksilöinä. Vanhempien ja koulun yhteistyö on myös tärkeää. Koulussa järjestetään vanhempaintilaisuuksia, joissa puhutaan koulun ja luokan yhteisistä asioista. Samassa tilaisuudessa vanhemmat voivat keskustella oman lapsensa tilanteesta opettajan kanssa. Vanhemmat voivat myös mennä koululle tapaamaan opettajaa aina, jos on asiaa. Opettaja tiedottaa vanhemmille lapsen ja luokan asioista pääasiassa sähköisen Helmi-viestinnän kautta.

Oppituntien kesto voi vaihdella. Oppituntien välissä on välitunti, joka vietetään yleensä ulkona koulun pihalla. Läksyjä annetaan usein, ei kuitenkaan aina. Joidenkin maahanmuuttajataustaisten vanhempien mielestä läksyjä on Suomessa vähemmän kuin kotimaassa. Oppiminen perustuu opettajan ja oppilaan väliseen luottamukseen ja oppilaan omaan vastuuseen oppimisestaan. Siksi läksyjä ei aina tarkisteta.

Peruskoulussa suurin osa oppiaineista, esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus sekä matematiikka, ovat kaikille oppilaille yhteisiä ja pakollisia. Vuosiluokkien 1–9 välillä tarjotaan lisäksi valinnaisaineita. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Koulusta lähetetään koteihin tiedotteita, joissa kerrotaan, millaisia valinnaisaineita omassa koulussa järjestetään.

Nuorempien oppilaiden oppimista arvioidaan sanallisesti, vanhempien oppilaiden oppimista numeroin. Arviointiasteikko on tällöin 4–10. Oppilas saa kaksi kertaa vuodessa todistuksen, jossa arviot näkyvät, lisäksi opettaja käy kerran vuodessa vanhempien kanssa arviointikeskustelun, jossa puhutaan oppilaan koulutilanteesta, vahvuuksista ja heikkouksista.

Suomalaisessa koulussa opettajan rooli on ohjaava. Opettaja motivoi ja ohjaa oppilasta oppimaan. Jokainen oppilas oppii parhaiten omalla tavallaan. Opettajan tärkein tehtävä onkin opettaa oppilasta oppimaan omalla tavallaan. Vanhempien tehtävä on tukea lastaan opinnoissa ja tehdä yhteistyötä opettajan kanssa.