Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto (luokat 0 - 6)

Terveydenhoitaja

Merja Takala on tavattavissa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.
Avoin vastaanotto klo 9.45-10.15 ja klo 12.00-12.30.
Puhelimella varmimmin tavoitettavissa klo 10-11.
puh. 050 - 3276278
sp: [email protected]

Vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi myös tarvittaessa varata ajan oppilaalle.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokilla sisältäen sekä terveydenhoitajalla että koululääkärillä käynnit. Vanhemman luvalla laajassa terveystarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajoissa terveystarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta, mutta ne löytyvät myös täältä https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto/lomakkeet.html. Huoltajan toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Välivuositarkastukset luokilla 2, 3, 4 ja 6 ovat suppeampia ja sisältävät kullekin ikäryhmälle laaditut tarkastussisällöt. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Koululääkäri tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia 1. ja 5. luokilla. Muissa kouluterveydenhuollolle kuuluvissa asioissa ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Terveydenhoitaja tai opettaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Jatkohoito tapahtuu ensisijaisesti oppilaan oman terveysaseman lääkärin vastaanotolla tai tarvittaessa Tays:n ensiavussa (Acuta). Huoltaja voi viedä lapsen myös yksityiselle lääkäriasemalle, jolloin käynti korvataan koulusta saadulla vakuutusyhtiön lomakkeella tai huoltaja maksaa käynnin itse ja saa korvauksen myöhemmin. Opettaja tekee ilmoituksen tapaturmasta vakuutusyhtiölle.

Akuutit sairaudet ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma ja diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Sairastumisesta johtuvat poissaolot

Huoltajan on otettava yhteys luokan opettajaan heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa lähteä kotiin opettajan tai terveydenhoitajan luvalla. Huoltajalle ilmoitetaan asiasta.

Kouluterveydenhuolto (luokat 7 - 9)

Terveydenhoitaja

Sirpa Leppänen on tavattavissa koululla arkipäivisin.
Avoin vastaanotto ma, ti, to, pe klo 10.00 - 11.00
Puhelimella varmimmin tavattavissa klo 10.00 - 11.00
puh. 040-8012606
sp: [email protected]

Vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi tarvittaessa myös varata ajan oppilaalle puhelimitse, sähköpostilla tai Helmi-postin kautta.

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi. Laaja terveystarkastus tehdään 7/8 lk:lla sisältäen sekä terveydenhoitajalla että koululääkärillä käynnit. Vanhemman ja 15 vuotta täyttäneen oppilaan luvalla laajassa terveystarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta. Huoltajan toivotaan osallistuvan laajan terveystarkastukseen 7.lk:lla ja lääkärintarkastukseen 8.lk:lla. Oppilaat saavat Nuorison terveystodistuksen 8.lk:n lääkärintarkastuksessa.

Ns. välivuositarkastus 9.lk:lla on suppeampi ja sisältää kullekin ikäluokalle laaditun tarkastussisällön. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Koululääkäri tekee pääsääntöisesti terveystarkastuksia 8. luokkalaisille. Muissa kouluterveydenhuollolle kuuluvissa asioissa ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Terveydenhoitaja tai opettaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Jatkohoito tapahtuu ensisijaisesti oppilaan oman terveysaseman lääkärin vastaanotolla tai tarvittaessa Taysin ensiavussa (Acuta). Huoltaja voi viedä lapsen myös yksityiselle lääkäriasemalle, jolloin käynti korvataan koulusta saadulla vakuutusyhtiön lomakkeella tai huoltaja maksaa käynnin itse ja saa korvauksen myöhemmin. Opettaja tekee ilmoituksen tapaturmasta vakuutusyhtiölle.

Akuutit sairaudet ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat hoidetaan omalla terveysasemalla. Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma, diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat pääosin omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Sairastumisesta johtuvat poissaolot

Huoltajan on otettava yhteys luokanvalvojaan heti ensimmäisenä poissaolopäivänä puhelimitse, Helmi- tai sähköpostiviestillä.

Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa lähteä kotiin terveydenhoitajan, rehtorin, opettavan opettajan tai luokanvalvojan luvalla. Huoltajalle pyritään ilmoittamaan asiasta.

Hammashuolto (luokat 0 - 9)

Oppilaiden hammashoito annetaan yksilöllisen hammashoitosuunnitelman mukaan. Hammashoitola lähettää ajan kotiin. Ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin puh. 03 5657 0100, ma-pe klo 8—17. Kiireellinen ensiapu puh. 03 5657 0111, ma—pe klo 8—13.

Kuraattori- ja psykologipalvelut (luokat 0 - 9)

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa sekä vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarpeen mukaan. Vanhemmat tai lapsi/nuori voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi pedagogisen tuen tiimin tai opettajan aloitteesta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa ja on luottamuksellista ja maksutonta.

Koulupsykologi Kati Hagström puh. 0405939723

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori Marjo Tiisanoja puh. 050 5620932

Työelämään tutustuminen (TET)

Wivi Lönnin koulun TET-suunnitelma

Oppilaanohjaajat ovat päävastuussa työelämään tutustuttamistoiminnasta. TET-toiminta on koko koulun toimintaa. Sen anti näkyy paitsi oppilaanohjauksessa myös esimerkiksi äidinkielessä, matemaattisissa aineissa, vieraissa kielissä, maantiedossa, kuvaamataiteessa, yhteiskunnallisissa aineissa ja käsityössä.

Työelämään tutustuttaminen, osallistuminen ja ajoitus

9. luokat:

9. luokan oppilaat osallistuvat TET-toimintaan muiden Tampereen 7.–9. luokkien koulujen tavoin. Kymmenen koulupäivän pituisen TET-jakson ajankohta vaihtelee lukuvuosittain. Oppilaat pyrkivät hankkimaan tutustumispaikat itse, sillä paikkojen hankinta on osa työelämään tutustumista. Tutustumispaikkojen hankinnassa auttavat opot.

8. luokat:

8.-luokkalaiset tutustuvat työelämään toukokuun lopulla kolmen (3) koulupäivän ajan. Oppilaat hankkivat tutustumispaikkoja yhdessä huoltajiensa ja opojen kanssa.

7. luokat:

7. luokan oppilaat tutustuvat työelämään yhden koulupäivän aikana. Tällöin kysymyksessä on koulun sisäinen TET, joka sisältää tutustumista koulun henkilökunnan töihin (ruoanjakelu ja toimitilahuolto). 7. luokkien TET aloitetaan syyslukukaudella. Järjestelyistä vastaa ja tiedottaa opo apunaan kunkin 7. luokan luottamusoppilas. Koulun sisäinen TET toimii kouluun tutustuttamisen käytäntönä myös kaikilla 8. ja 9. luokalle tuleville uusille oppilaille.