Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Opetus

Opetussuunnitelma


Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020-2021

Syyslukukausi 11.8. - 22.12.2020
Syysloma 12.10. - 18.10.2020
Kevätlukukausi 7.1.- 5.6.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021

Oppituntien alkamisajat ja ruokailuvuorot

Alakoulu (luokat 0 - 6)

Yläkoulu (luokat 7 - 9)

08.15 - 9.00 1. oppitunti
09.10 - 10.00 Päivänavaus* ja 2. oppitunti
10.15 - 11.00
3. oppitunti
11.00 - 11.30
I vuoron ruokailu
joko 11.15 - 12.00 4. oppitunti II ruokailuun menevillä
tai 11.30 - 12.15 4. oppitunti I ruokailussa olleilla
12.00 - 12.30
II vuoron ruokailu
12.30 - 13.15
5.oppitunti
13.30 - 14.15
6.oppitunti
14.30 - 15.15
7.oppitunti
15.30 - 16.15
8.oppitunti
* torstaisin päivänavauksen pitää seurakunta

Järjestyssäännöt

Wivi Lönnin koulun järjestyssäännöt ja ohjeet:

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koko kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Wivi Lönnin koulun toimintaa ohjaa Suomen lainsäädäntö. Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikessa koulun toiminnassa.

Säännöt ja ohjeet ovat voimassa myös koulun tapahtumissa, retkillä ja leirikouluissa. Lisäksi koulun ulkopuolella järjestetyssä toiminnassa oppilaille voidaan antaa tarkennettuja ohjeita siitä, miten toimitaan. Wivi Lönnin koulun oppilaiden toivotaan käyttäytyvän asiallisesti niin koulun alueella kuin varsinaisen koulualueen ulkopuolella esimerkiksi edustaessaan koulua erilaissa tapahtumissa.

Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi ala- ja yläkoulujen omissa toimintaohjeissa määritellään tarkemmin koulutyöhön liittyvät ohjeet.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan velvollisuutena on:

- Osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
- Suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
- Osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Wivi Lönnin koulun järjestyssäännöt

1. Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet.

2. Koulualueena pidetään koulurakennusta ja pihaa. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

3. Oppilaan huoltajan on ilmoitettava oppilaan mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon.

4. Wivi Lönnin koulussa toimitaan hyvien tapojen mukaisesti. Kouluun ja oppitunneille saavutaan täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuna.

5. Kouluun tuodut arvoesineet ovat jokaisen omalla vastuulla. Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tai pitää esillä oppituntien aikana ilman lupaa. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittu vain asianomaisten henkilöiden luvalla.

6. Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun.

7. Välitunti vietetään koulun välituntialueella. Wivi Lönnin koulussa välitunneilla toimitaan yleistä turvallisuutta noudattaen. Siirryttäessä koulurakennuksesta toiseen noudatetaan liikennesääntöjä. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita.

8. Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman lupaa on kielletty.

9. Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle.

10. Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty.