Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tukea oppilaalle

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on yksilö- ja pienryhmäohjausta niille oppilaille, joilla on esim. lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia, tilapäisiä kouluvaikeuksia, sosioemotionaalisia vaikeuksia tai puhe- ja lukivaikeuksia. Tavoitteena on, erityisopettajan tuella oppilas kehittyy oppijana, selviytyy yleisopetuksessa ja suorittaa oppivelvollisuutensa.

Opiskelu tapahtuu pienryhmässä tai oppilaan omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Koulunkäynnin ohjaus

Raholan koulutalossa toimii 28 ja Harjun koulutalossa 4 kokoaikaista koulunkäynninohjaajaa lv. 2021-2022.

Raholassa ohjaajista kolme toimii yleisopetuksen oppilaiden tukena ja muut luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Harjun kaksi ohjaajaa ovat tukena opetustunneilla sekä vetävät kerhotoimintaa yhteistyössä esiopetuksen kanssa (kerhotoiminnassa on osa-aikanen lisäresurssi toistaiseksi).

Ohjaajat sijoittuvat koulupäivien ajan ns. kotiluokkiinsa, mutta luokkien ja yksittäisten oppilaiden tuentarpeet arvioidaan päivittäin ja ohjaajien sijoituksia muutetaan joustavasti vastaamaan oppilaiden tarpeita. Tavoitteena on tarjota lapselle pysyvä ja turvallinen suhde tuttuihin aikuisiin.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Raholan koulun luokkamuotoinen erityisopetus on tarkoitettu erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Luokkamuotoiseen erityisopetukseen tarvitaan erityisen tuen päätös ja oppilaiden oppivelvollisuus on yleensä 11–vuotinen (pidennetty oppivelvollisuus).

Erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on omat kotiluokkansa, mutta integraatiota pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon oppilaan yksilölliset vahvuudet huomioiden. Luokkien pieni oppilasmäärä ja useampi ohjaava aikuinen auttavat oppimaan mahdollisimman yksilöllisesti.

Oppilaan kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen osallistuvat henkilöt laativat yhdessä huoltajien kanssa oppilaalle henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät toimijat. Oppilashuoltotyön tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea.

Oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokan- tai erityisluokanopettaja ja muut opettajat sekä koulunkäynnin ohjaajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamiseksi.

Koulun oppilashuoltotyötä toteuttaa moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtorit, kouluterveydenhuollon henkilökunta, koulukuraattori ja -psykologi sekä erityisopettajat.

Huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä keneen tahansa oppilashuoltoryhmän jäseneen ollessaan huolissaan oppilaan tilanteesta. Yksilökohtaista oppilashuoltotyötä toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Kuntouttavat palvelut

Mikäli oppilas tarvitsee sairautensa tai vammansa vuoksi kuntouttavia palveluita, ne voidaan järjestää joustavasti koululla koulupäivän tai kerhon aikana. Raholan koulutalossa on käytössä erillinen terapiatila sekä lisäksi pieniä eriyttämistiloja esim. puheterapiaa varten. Terapiatarpeesta tarvitaan asiantuntijalausunto ja lähete.