Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tukea oppilaalle


Pedagoginen tuki

Pedagogisen tuen tiimi kokoontuu säännöllisesti, jäseninä rehtorit, erityisopettaja, lapsen opettajat ja kutsuttuna tarvittaessa koulukuraattori, koulupsykologi ja terv.hoit.

Pedagoginen tuki suunnitellaan aina huoltajan kanssa yhteistyössä. Tuen järjestäminen ei ole oppilaalle tai huoltajille kuitenkaan vapaaehtoista eikä siihen tarvita huoltajan lupaa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto on lain mukaisesti ensisijainen oppilashuoltotyön muoto.

Tiimi kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana. Tiimiin kuuluvat rehtorit, erityisopettajat, koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja. Kutsuna oppilas- ja huoltajaedustus sekä yhteistyöpäiväkotien henkilöstöä että muita yhteistyökumppaneita.

Käsiteltävät asiat pohjautuvat oppilashuoltolakiin. Asialistalle voi asioita tuoda rehtoreiden kautta kuka tahansa.

Yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen kuuluu kaikille koulussa työskenteleville.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö on aina vapaaehtoista ja siihen tarvitaan aina asianosaisen ja huoltajan lupa.

Se toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää oppilaskohtaisen moniammatillisen oppilashuoltotyön sekä kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Oppilas voi ohjautua asiakkaaksi itse, huoltajan yhteydenoton perusteella tai koulun tai oppilashuollon työntekijän ohjaamana. Oppilashuollon palveluiden työntekijä voi itse ottaa yhteyttä oppilaaseen tai vanhempiin.

Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, annetaan oppilaalle tieto yhteydenotosta. Huoltajalle on myös annettava tieto yhteydenotosta

Kaikista tapaamisista tehdään muistio, joista muodostuu rekisteri.

Koulukuraattori ja -psykologi

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Koulupsykologin apua voi pyytää, kun oppilas tarvitsee tukea ja arviointia kehityksen tai tunne-elämän solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä tai vuorovaikutussuhteissa. Aloitteen työskentelyyn voi tehdä oppilas itse, vanhemmat tai koulun työntekijä.

Koulupsykologi voi antaa ohjausta oppilaan vanhemmille ja lähikasvattajille sekä työskennellä oppilaan kanssa. Oppilaan toivomukset kuullaan häntä koskevissa asioissa. Koulupsykologi tarkastelee ja tukee oppilaan tilannetta myös ryhmän näkökulmasta, osana kouluyhteisöä.

Koulupsykologityössä korostuu luottamuksellisuus. Tiedonsiirtoihin pyydetään oppilaan ja huoltajan lupa. Hyviä tukitoimia ja ratkaisuja löydetään useimmiten yhdessä neuvotellen ja sopien, yhteistyössä kodin ja koulun sekä mahdollisen hoitavan tai kuntouttavan tahon kanssa.