Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Turvallisuus ja koulutapaturmat

Turvallisuus

Turvallinen kouluympäristö on oppilaan oikeus. Oikeus turvalliseen kouluympäristöön käsittää sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen turvallisuuden ulottuvuudet. Tamperelaisissa kouluissa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta koulussa lisäävät moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet, joiden läsnäolo, tuki ja huolenpito erilaisissa oppilaiden kriisitilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Paikallisten viranomaisten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Vaikka painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, on kouluilla toimintaohjeet erilaisiin kriisitilanteisiin varautumiseksi. Jokaisella koululla on järjestyssäännöt sekä erilaisia suunnitelmia liittyen mm. kiusaamistilanteiden käsittelyyn sekä pelastus- ja kriisitilanteisiin. Turvallisuuden edistämiseksi järjestetään erilaisia vaaratilanneharjoituksia oppilaille ja henkilökunnalle sekä koulutetaan koulun henkilökuntaa toimimaan erilaisissa vaaratilanteissa.

Oppilaan turvallisuus ja hyvinvointi on yksi perusopetuksen keskeinen teema, jota arvioidaan säännöllisesti. Esimerkiksi Mitä meille kuuluu? -kyselyjä toteutetaan kaikille oppilaille kouluilla vähintään kerran syyslukukaudessa. Lisäksi aiheesta kerätään tietoa myös kaupunkitasoisella kyselyllä kevätlukukaudella. Arvioinnin avulla saadaan tietoa koululaisen hyvinvointiin ja turvallisuuteen koulupäivän aikana liittyvistä aiheista. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään sekä kouluissa että koko kaupungin tasolla tehtävässä kehittämistyössä.Koulutapaturmat

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty, että oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja. Esittämällä koulusta saadun todistuksen vakuutuksen voimassaolosta hoitolaitos voi Suomessa laskuttaa vakuutetun tapaturmavamman hoidon kustannukset suoraan vakuutusyhtiöltä.

Oppilaan lähettää hoitoon koululääkäri, terveydenhoitaja tai opettaja. Oppilas ohjataan vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, mutta muissa tilanteissa oppilas voidaan ohjata joko Tampereen kaupungin terveyskeskuksiin tai yksityisille lääkäriasemille. Vakuutusyhtiön suosittelemia yhteistyökumppaneita ovat: Terveystalo, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Aava, joiden kanssa vakuutusyhtiö on sopinut erikseen suoralaskutuksesta. Ennen vuotta 2015 tapahtuneet hammastapaturmat hoidetaan ensisijaisesti Tampereen kaupungin hammashoitoloissa.

Koulussa sattuneena pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoiminta sekä Lupa liikkua lupa harrastaa -toiminta silloin, kun ne ovat kouluun sidonnaista toimintaa, kuuluvat maksuttomasti hoidettavan koulutapaturmakäytännön piiriin. Myös luokkaretkillä tai leirikouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien hoitokulut korvataan, mikäli ko. tapahtuma sisältyy koulun lukuvuosisuunnitelmaan tai rehtorin päätöspöytäkirjaan. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut.

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Jos tapaturma vaatii käyntiä ensiapupoliklinikalla, asiasta ilmoitetaan vanhemmille. Vanhemmille ilmoitetaan myös, jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän.Pienet koululaiset leikkivät koulun pihalla.

Koulutapaturman sattuessa

Tapaturmailmoitus

Koulu täyttää tapaturmailmoituksen aina tapaturmatilanteessa, vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen täyttää koulun henkilökunnan edustaja, jolla on ollut valvontavelvollisuus tilanteessa. Koulun työntekijä (esim. opettaja) täyttää Vakuutusyhtiö If:n tapaturmailmoituksen E-lomakkeella (linkki TREturvassa ja tarkemmat ohjeet kaupungin intranet -sivuilla).

Tapaturmailmoitus on edellytyksenä korvausten myöntämiselle. Tapaturmailmoituksesta tulostetaan tarvittaessa koululla kopio huoltajalle. Lisäksi koululta annetaan vakuutustodistus, jossa on toimintaohjeet huoltajalle ja hoitoilaitokselle.


Korvauksen haku

Oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisun Dnro 2166/4/15 perusteella peruskoululaiselle tapaturman sattuessa huoltajan ei tarvitse itse maksaa tapaturman hoidosta aiheutuneita hoitokuluja. Esittämällä koulusta saadun todistuksen vakuutuksen voimassaolosta hoitolaitos voi Suomessa laskuttaa vakuutetun tapaturmavamman hoidon kustannukset suoraan If vakuutusyhtiöltä.

Peruskoulussa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusnumero on SP0002259302.2.5.

Vaihtoehto 1 (perustuu edellä mainittuun oikeusasiamiehen 11.8.2016 tekemän ratkaisuun Dnro 2166/4/15)

Huoltaja antaa koululta saadun vakuutustodistuksen hoitolaitokseen, jolloin hoitolaitos laskuttaa suoraan If vakuutusyhtiötä hoitokuluista. (Kts. edellä mainitut vakuutusyhtiön suosittelemat yhteistyökumppanit.)

Vaihtoehto 2

Huoltaja maksaa kulut itse ja hakee korvausta hoitokuluista ja/tai matka- tai lääkekuluista sähköisesti täyttämällä korvaushakemuksen osoitteessa Ulkoinen linkkiif.fi/internetplus . Vakuutusnumero on liitettävä korvaushakemukseen. Kulutositteet pyydetään toimittamaan vain tarvittaessa.

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta: [email protected] tai puhelimitse numerosta 010 19 17 15.
Turvan vakuuttamat työainetunnit (lakisääteinen vakuutus)

Työaineisiin (tekninen työ, tekstiilityö, kotitalous, fysiikan ja kemian työt, TET -harjoittelujakso) liittyvien tuntien osalta vuosiluokkien 7-10 oppilaat on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa. Lääkärinhoitoa edellyttävissä tapaturmissa opettaja antaa oppilaalle täytetyn vakuutustodistuksen, jolloin hoitolaitos laskuttaa kuluista suoraan vakuutusyhtiö Turvaa.Esinevahingot

Tapaturmassa syntyneitä omaisuus- tai esinevahinkoja ei korvata, ellei tapaturma edellytä lääkärinhoitoa. Lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä korvataan rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakulut.

Vakuutus ja kaupunki eivät pääsääntöisesti vastaa koulussa oppilaille tapahtuneista esinevahingoista. Esimerkiksi naulakosta kadonneita takkeja ei korvata. Korvattavaksi eivät myöskään kuulu kadonneet tai rikkoutuneet puhelimet ja muut tarvikkeet.

Mikäli oppilas aiheuttaa toiselle oppilaalle jonkin esinevahingon tahallisesti, korvausvelvollisuus on vahingon aiheuttaneella oppilaalla tai hänen huoltajallaan.

Oppilaan aiheuttamat vahingot koulun omaisuudelle korvaa yleensä kaupunki. Vain, jos voidaan osoittaa oppilaan tahallaan tai säännöistä ja ohjeista poikkeavalla toiminnallaan aiheuttaneen vahingon, voidaan oppilas tai hänen huoltajansa asettaa korvausvelvolliseksi.


Matkat ja leirikoulut

Matkavakuutus

Perusopetuksen oppilaiden matkustajavakuutus ulkomailla
Tampereen kaupunki on vakuuttanut peruskoulun ja lukioiden oppilaat matkustajavakuutuksella
1.1.2015 alkaen. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman mukaisilla ja alle 1kk pituisilla ulkomaan matkoilla.

Matkustajavakuutuksesta korvataan

Matkasairauden ja –tapaturman hoitokulut ilman ylärajaa (enimmäiskorvausaika: sairaus 90 päivää, tapaturma kolme vuotta)

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen ja myöhästyminen

Ei sisällä matkatavaraturvaa

Vakuutus ei ole voimassa riskialttiissa lajeissa


Vakuutustodistus matkaa varten
Matkavakuutuksessa on vakuutettu kaupungin työntekijät sekä varhaiskasvatuksen lapset ja perusopetuksen oppilaat. Matkavakuutuksen numero IF:ssä on SP0002259302. Matkan aikana tapaturmiin liittyvissä asioissa lisätietoja numerosta +45 38 48 89 77 .

Leirit ja retket kotimaassa
Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa esi- ja peruskoulun opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa
- leireillä
- luokka- ja esiopetusryhmien retkillä,
- kaupungin järjestämän koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan retkillä,
- muuhun koulun kerhotoimintaan liittyvillä retkillä

Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa myös kaupungin järjestämän päivähoidon retkillä.


Lisätietoja

Lisätietoja antaa oppilaan oman koulun rehtori.