Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Oppilaan tuki

Joustava ja tarpeen mukaan muuttuva oppilaan tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä ja kasvaa oppijana sekä ihmisenä. Koulutyössä otetaan huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen varhainen aloittaminen ehkäisee ongelmien syvenemistä ja turvaa oppimisen ja kehityksen.

Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen yhteydessä aina kun se on oppilaan edun mukaista. Opetusjärjestelyt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea lähikoulussaan. Oppilaalle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja muuttuu tuen tarpeen mukaan. Tuen toteuttamisessa käytetään monipuolisesti eri keinoja, kuten opetuksen ja tehtävien eriyttämistä, samanaikaisopetusta, joustavia oppilaiden ryhmittelyjä, avustajapalveluita, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, osa- ja kokoaikaista erityisluokkaopetusta ja erilaisia oppilashuollon palveluita. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja tuen toteuttamisesta vastaavat oppilasta opettavat opettajat sekä tarpeen mukaan koulun oppilashuollon ammattihenkilöt ja muut asiantuntijat.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaalle annettavaa lyhytaikaista tukea kutsutaan yleiseksi tueksi. Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostetussa tuessa oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan sekä oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan, millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää erityisen tuen piirissä. Kartoituksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Joustava perusopetus (JOPO®)

8. luokkalaisten on mahdollista hakea joustavan perusopetuksen luokalle. Lisätietoja JOPOsta:

Lisätietoja

Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa huoltaja voi olla yhteydessä ensisijaisesti oman koulun opettajiin, rehtoriin, koulukuraattoriin, koulupsykologiin tai terveydenhoitajaan. Erityisen tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös oman alueen aluekoordinaattoriin.

Tukea koordinoivien opettajien yhteystiedot

Koulupoluilla työskentelee tukea koordinoivia opettajia, joiden tehtäviin kuuluvat muun muassa tuen oppilaiden ohjaus, erityisen tuen päätösvalmistelu, koulujen konsultointi tuen asioissa sekä verkostotyö. Tukea koordinoivien opettajien hallinnon työpäivä on keskiviikko.