Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Esi- ja alkuopetus

Esiopetuksessa olevia oppilaita varten on tehty mm. etäeskarivideoita - katso etäeskarivinkit Ilmiömäinen Tampere -sivuilta:

Ulkoinen linkkiVinkkejä etäeskariin (Ilmiömäinen Tampere)

Esiopetus

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden saman ikäisten lasten kanssa.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta on maksullista.

Opetussuunnitelma

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Tampereella on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen esiopetussuunnitelma. Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen toimintasuunnitelmille. Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyölle. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä koulussa ja esiopetuksessa opitaan ja miten siellä työskennellään.

Eskareita jumpassa

Esiopetusta täydentävä toiminta

Huoltaja voi valita lapselleen esiopetusta täydentäväksi toiminnaksi joko päiväkodeissa järjestettävän osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tai koulujen tiloissa pidettävän Eppu-kerhotoiminnan. Valinta tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilökunta kuljettaa tarvittaessa lapsen toimipisteestä toiseen.

Esiopetuspaikka päiväkodissa

Päiväkodeissa järjestettävä täydentävä toiminta on osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito enintään 5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito yli 5 h/pv

Hinnat määräytyvät perhekoon ja tulojen mukaan.

Esiopetuspaikka koululla

Kouluilla järjestettävä esiopetusta täydentävä toiminta on kerhotoimintaa (Eppu-kerhot). Toiminta-aika on klo 7.00–17.00.

Kerhotoiminnan palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 3–4,5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 4,5–6 h/pv

Kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu.


Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Tampereella esiopetuksessa ja perusopetuksessa tehdään yhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa esi- ja alkuopetusta 1.–2.-luokilla, jotta lasten erilaisiin tarpeisiin voidaan vastata paremmin.

Esiopetusryhmä ja koulun 1. ja 2.-luokat ovat aktiivisesti yhteistyössä. Yhteistyössä painottuvat toiminnallisuus, tutkiminen ja kokeileminen sekä elämyksellisyys ja leikki. Ajoittain lapset toimivat erilaisissa kokoonpanoissa pienryhminä, joissa toimintaa eriytetään suunnitelmallisesti heidän tarpeidensa mukaan. Toiminta perustuu perusopetuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmiin.

Tavoitteena on, että esiopetusryhmä siirtyy pääsääntöisesti sellaisenaan kouluun. Mikäli lapsen osoite vaihtuu esiopetusvuoden aikana, koulupolku määräytyy uuden osoitteen mukaan.


Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokilla 1-2 eli alkuopetuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle koulutielle ja keskitytään perustietojen sekä erilaisten taitojen hankintaan. Koulussa opitaan huolehtimaan omista koulutarvikkeista ja -tehtävistä sekä työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja itsenäisesti.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden työskentelytuntimäärä on 20 tuntia viikossa ja vieraskielisessä opetuksessa 21 tuntia viikossa. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristöoppia, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia, liikuntaa ja oppilaanohjausta. Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Vieraskielisessä opetuksessa on lisäksi opetussuunnitelmassa A1-kieltä (saksa, ranska ja englanti).

Valinnat esiopetuksessa

Haku A1-kielen valintaan 15.3.- 4.4.2021

Hakulomake löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.


1.1.2020 alkaen ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla. Ensimmäiset koulua koskevat valinnat ovat ajankohtaisia jo esiopetuksessa kevään aikana. On aika valita ensimmäinen vieras kieli.

Ensimmäinen, kaikille oppilaille opetettava vieras kieli eli A1-kieli voi Tampereen kaupungin perusopetuksessa olla englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. 1.1.2020 alkaen A1 -kielen opiskelu alkaa jo 1. luokalla. Aloittavassa ryhmässä pitää olla vähintään 12 oppilasta. Kielet määräytyvät kunkin koulun kielipolun mukaan.

Jos alaluokkien aikana halutaan oppilaalle valita kaksi vierasta kieltä, suositellaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muuta kuin englannin kieltä. Lapsen kielellinen herkkyysikä puoltaa varhaista kielenoppimista. Mikäli A1-kieleksi valitsee muun kuin englannin kielen, alkaa englannin kielen opiskelu A2-kielenä 3. luokalla.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Koulujen kielivaihtoehdot ja A-kielten polut selviävät Tampereen kaupungin kieliohjelmasta ja koulujen kotisivuilta.

Kaksikielisessä perusopetuksessa kieliohjelma poikkeaa yleisestä ohjelmasta. Tarkempaa tietoa vieraskielisen koulun kielitarjonnasta saa omasta koulusta (FISTA, Tammelan koulun saksankieliset luokat, Wivi Lönnin koulun ranskankieliset luokat).

Kielivalinnat tehdään maalis-huhtikuussa Ulkoinen linkkiWilmassa olevan lomakkeen kautta. Kielivalintalomake on avoinna 15.3.-4.4.2021. Ennen kielivalintaa pääsevät esiopetuksen oppilaat tutustumaan tarjolla oleviin kieliin Kikatus-tuntien aikana. Lisätietoa kielivalinnoista ja tarjolla olevista kielistä on mahdollista saada sekä kaupungin keskitetyissä kielivalintailloissa että koulun omissa kielivalintoja koskevissa vanhempainilloissa. Koulut informoivat huoltajia kielivalintailtojen aikatauluista.

Jokainen koulu tiedottaa omasta kieliohjelmastaan, opetussuunnitelmastaan ja -menetelmistään. Opiskelun mahdollisimman hyvä onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa huoltajien, oppilaiden ja koulun välillä. Lisätietoja kannattaa kysyä oman koulun opettajalta ja rehtorilta.


Valinnat 1. vuosiluokalla

1.1.2020 alkaen ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla. Ensimmäiset valinnat ovat ajankohtaisia jo syyslukukauden 2019 aikana.

Ensimmäinen, kaikille oppilaille opetettava vieras kieli eli A1-kieli voi Tampereen kaupungin perusopetuksessa olla englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. 1.1.2020 alkaen A1 -kielen opiskelu alkaa jo 1. luokalla. Aloittavassa ryhmässä pitää olla vähintään 12 oppilasta. Kielet määräytyvät kunkin koulun kielipolun mukaan.

Jos alaluokkien aikana halutaan oppilaalle valita kaksi vierasta kieltä, suositellaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muuta kuin englannin kieltä. Lapsen kielellinen herkkyysikä puoltaa varhaista kielenoppimista. Mikäli A1-kieleksi valitsee muun kuin englannin kielen, alkaa englannin kielen opiskelu A2-kielenä 3. luokalla.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Koulujen kielivaihtoehdot ja A-kielten polut selviävät Tampereen kaupungin kieliohjelmasta ja koulujen kotisivuilta.

Kaksikielisessä perusopetuksessa kieliohjelma poikkeaa yleisestä ohjelmasta. Tarkempaa tietoa vieraskielisen koulun kielitarjonnasta saa omasta koulusta (FISTA, Tammelan koulun saksankieliset luokat, Wivi Lönnin koulun ranskankieliset luokat).

Kielivalinnat tehdään marraskuussa 2019. Kielivalintalomake on avoinna 6.-24.11.2019. Ennen kielivalintaa on mahdollisuus saada lisätietoa kielivalinnoista ja tarjolla olevista kielistä sekä kaupungin keskitetyissä kielivalintailloissa että koulun omissa kielivalintoja koskevissa vanhempainilloissa. Koulut informoivat huoltajia kielivalintailtojen aikatauluista.

Jokainen koulu tiedottaa omasta kieliohjelmastaan, opetussuunnitelmastaan ja -menetelmistään. Opiskelun mahdollisimman hyvä onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa huoltajien, oppilaiden ja koulun välillä. Lisätietoja kannattaa kysyä oman koulun opettajalta ja rehtorilta.


Valinnat 2. vuosiluokalla

Haku A2-kielen valintaan 8.-28.2.2021

Hakulomake löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset - välilehdeltä.


Toisella luokalla lapsen koulunkäynti on edennyt vaiheeseen, jolloin ensimmäiset valinnat ovat ajankohtaisia. On aika valita ensimmäinen vieras kieli ja harkittava mahdollisuutta opiskella kuvataide-, liikunta- tai musiikkipainotuksessa (hakea voi vain yhteen).

Ensimmäinen, kaikille oppilaille opetettava vieras kieli eli A1-kieli voi Tampereen kaupungin perusopetuksessa olla englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Opiskelu aloitetaan 3. luokalla lv. 2019–2020 loppuun saakka. 1.1.2020 alkaen A1 -kielen opiskelu alkaa jo 1. luokalla. Aloittavassa ryhmässä pitää olla vähintään 12 oppilasta. Kielet määräytyvät kunkin koulun kielipolun mukaan.

Jos alaluokkien aikana halutaan oppilaalle valita kaksi vierasta kieltä, suositellaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muuta kuin englannin kieltä. Lapsen kielellinen herkkyysikä puoltaa varhaista kielenoppimista. Mikäli A1-kieleksi valitsee muun kuin englannin kielen, alkaa englannin kielen opiskelu A2-kielenä 4. luokalla.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Koulujen kielivaihtoehdot ja A-kielten polut selviävät Tampereen kaupungin kieliohjelmasta ja koulujen kotisivuilta.

Kaksikielisessä perusopetuksessa kieliohjelma poikkeaa yleisestä ohjelmasta. Tarkempaa tietoa vieraskielisen koulun kielitarjonnasta saa omasta koulusta (FISTA, Tammelan koulun saksankieliset luokat, Wivi Lönnin koulun ranskankieliset luokat).

Kielivalinnat tehdään alkuvuodesta. Kuvataide-, liikunta- ja musiikkiluokkien soveltuvuuskokeet järjestetään niin ikään alkuvuodesta. Aikatauluista tiedotetaan tarkemmin aina edeltävän vuoden lopulla.

Opetussuunnitelmalliseen painotukseen (kuvataide-, liikunta - ja musiikkipainotus) sitoudutaan erikseen vuosiluokille 3–6 ja 7–9.

Jokainen koulu tiedottaa omasta kieliohjelmastaan, opetussuunnitelmastaan ja -menetelmistään. Opiskelun mahdollisimman hyvä onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa huoltajien, oppilaiden ja koulun välillä. Lisätietoja kannattaa kysyä oman koulun opettajalta ja rehtorilta.

Tulevia 3. luokkalaisia ja heidän vanhempiaan varten on koottu sähköinen opas, jossa kerrotaan tarkemmin 3. luokalle siirtymisestä.


Lisätietoja

Lisätietoa esiopetuksesta

Lisätietoa esiopetuksesta saa päiväkotien johtajilta.

Mikäli teillä on kysyttävää ilmoittautumisesta, lisätietoja antaa:

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–16.00

33101 Tampere

Lisätietoa perusopetuksesta