Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Tutkimukset

Tältä sivulta löydät tietoa Tampereen kaupungin tutkimustoiminnasta: ohjeita tutkimusten ja opinnäytteiden tekemisestä Tampereen kaupunkiorganisaatiosta sekä tietoa kaupungin tutkimusavustuksista, stipendeistä ja apurahoista. Lisäksi sivulla on ohjeita tutkijoille kaupunginarkiston Tamperetta koskevista tietovarastoista.

Tampereen Kaupungin tutkimussopimusmenettelyä ja tutkimuslupatoimintaa ohjaa kaupungin konsernimääräys (10.4.2019)

Tutkimussopimus

Kaupungin itsensä tilaamissa tutkimuksissa menetellään tutkimusmenettelyn mukaisesti. Tutkimussopimus toimii tutkimuslupana. Tutkimussopimus laaditaan myös silloin, kun Tampereen kaupunki tai sen yksikkö osallistuu tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä esimerkiksi tutkimuslaitoksen kanssa. Kaupungin teettämien maksullisten opinnäytteiden osalta tutkimussopimus solmitaan opiskelijan tai oppilaitoksen kanssa, tai opiskelija palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen työn tekemistä varten.

Tutkimuslupa

Kaupungin organisaatiosta tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa.

Tutkimuslupa tarvitaan pääsääntöisesti, kun tutkimus kohdistuu Tampereen kaupunkiorganisaatioon, sen yksiköiden toimintaan, henkilöstöön tai asiakkaisiin, tai tutkimusaineistona on Tampereen kaupungin ylläpitämien tietojärjestelmien tiedot tai viranomaisasiakirjat. Tutkimuslupalomake täytetään soveltuvin osin myös silloin, kun kyseessä on valtakunnallinen tutkimushanke, jossa tutkitaan Tampereen kaupunkia ja sen toimintaa tai käytetään aineistona esimerkiksi Tampereen kaupungin henkilörekisteriaineistoja. Yllä löytyvässä konsernimääräyksessä määritellään tarkemmin, milloin tutkimuslupa tarvitaan ja milloin ei.

Tutkimuslupa tulee olla hyväksytty ennen kuin aineiston kerääminen kaupungin yksiköissä tai kaupungin tietojärjestelmistä voidaan aloittaa.

Tutkimuslupa on tutkimuskohtainen ja sen hakee tutkimuksesta vastaava henkilö tai päätutkija.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on ollut henkilökohtaisesti yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ja tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu yksikön yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön tiedot merkitään lupahakemukseen ja hän avustaa tarvittaessa tutkimuksen käytännön järjestelyissä kaupungin osalta.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupaa haetaan e-lomakkeella. Lupahakemus tulee täyttää huolellisesti, sillä e-lomakkeen tietoja ei voi muuttaa tai täydentää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Hakemukseen tulee liittää aina tutkimussuunnitelma ja opinnäytteiden osalta sen pitää ohjaajan hyväksymä. Tutkimusluvan myöntäjä voi pyytää hakijalta luvan myöntämisen kannalta tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.

Tutkimuslupahakemukset käsitellään e-lomakkeella. Hakija saa käsittelyn eri vaiheista automaattisen ilmoituksen hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Myös lupapäätöksestä hakija saa sähköpostiviestin, jonka lopusta löytyvät lupaa koskevat päätösmerkinnät.

Tutkimusluvan hakemisesta saa tarkempia tietoja oheisen linkin kautta.

Muiden kuin potilastutkimusten tutkimuslupaa haetaan perustutkimuksen tutkimuslupahakemuksen e-lomakkeella.

Perustutkimus

Käytä tutkimuslupahakemuksen täyttämisessä joko Edge- tai Chrome-selainta.


Ulkoinen linkkiTutkimuslupahakemus

Tutkimuslupatoimintaa koordinoi perustutkimuksen osalta Strategia- ja kehittämisyksikön Tietojohtaminen ja asiakkuuksien hallinta -tiimi.

Lisätietoja:
Kehittämiskoordinaattori
Jarmo Lehtinen
puhelin 050 433 3691
sähköposti [email protected]

Potilastutkimus

Lääketieteellinen tutkimus ja/tai potilastietoihin kohdistuva rekisteritutkimus Tampereen kaupungilla:


Ulkoinen linkkiPotilastutkimuksen lupahakemus

Lisätietoja potilastutkimuksen lupahakemuksesta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta potilastutkimus(at)tampere.fi. Ennen kun hakija ryhtyy täyttämään potilastutkimuslupahakemuksen lomaketta, häntä pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse kehittämissuunnittelija Mari Harjuun.

Lisätietoja:
Kehittämissuunnittelija
Mari Harju
puhelin 040 800 7608
sähköposti [email protected]

Tutkimusaiheet

Tampereen kaupunkiorganisaatioon kohdistuvien tutkimusten toivotaan olevan yhteydessä kaupungin strategisesti ajankohtaisiin aihealueisiin, jotka löytyvät Tampereen kaupungin strategiasta "Tampere - Sinulle paras. Tampereen strategia 2030". Tutkimuksellisia painopistealueita ovat myös kaupungin palvelualueiden teemat hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky sekä kaupunkiympäristö, kuten myös itse konsernihallinto ja kaupungin liiketoiminta.

Tälle sivulle tullaan päivittämään näistä aihealueista tarkempia teema-alueita tutkimusaiheiksi, joita on mahdollista lähestyä tutkimuksellisesti monista näkökulmista.

Korkeakoulujen tutkimus- ja muut avustukset

Tampereen kaupunki edistää tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kehittämistä rahoittamalla osin tai kokonaan erikseen sovittuja professuureja ja hankkeita. Tavoitteena on vahvistaa alueellista osaamista ja kehittää korkeakoulujen kilpailukykyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää rahoitettavista kohteista kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.

Vuosina 2016-2018 kaupunki tukee muun muassa seuraavia kohteita:

- Kiertotalouden professuuriin tähtäävä tenure track- paikan rahoitus, TTY-säätiö / TTY
- GlobalNano-projekti, TaY
- Mediakasvatuksen professuuri, TaY

Lisätietoja:
Suunnittelija
Minna Merikoski
puhelin 040 841 6917
sähköposti [email protected]

Stipendit ja apurahat

Tiedeapurahoja myönnetään tutkijoille, tutkijaryhmille ja -yhteisöille. Apurahat myönnetään pääasiassa akateemisiin jatkotutkintoihin tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön ja tieteellisten tutkimusten julkaisemiseen.

Lisätietoja: Tiederahaston asiamies
Lakimies
Heidi Ruonala
puhelin 040 569 1218
sähköposti [email protected]

Kaupunginarkiston Tamperetta koskevat tietovarastot

Kaupunginarkiston Tamperetta koskevat tietovarastot ovat tutkijoiden käytettävissä arkiston tiloissa. Aineistojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:

Tampereen kaupunginarkisto
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 6410
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C
postiosoite PL 487
33101 Tampere


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/tutkimusluvat