Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus ohjata ja valvoa yksityistä varhaiskasvatusta ja sen tuottamista. Ohjausta ja valvontaa tekevät koordinaattorit yhdessä Pelastuslaitoksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveyden kanssa.
Yksityiseltä varhaiskasvatukselta edellytetään samojen laatukriteereiden täyttymistä kuin kunnalliseltakin varhaiskasvatukselta. Palveluntuottajien tulee laatia lakisääteinen omavalvontasuunnitelma Valviran määräysten mukaan.

Yksityisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnalle vähintään kuukautta ennen toiminnan alkamista. Päiväkotitoiminnasta kunta välittää ilmoituksen aluehallintovirastoon (AVI) rekisteröintiä varten.

Laadun arvointia suoritetaan kuntien omilla asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä ohjauksella, valvonnalla ja neuvonnalla. Palveluntuottajien edellytetään myös itse arvoivan toimintaansa mm. päivittämällä omavalvontasuunnitelmaa. Asiakasperheillä on myös tärkeä rooli valitsemansa varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa antamalla suoraa palautetta palvelun tuottajalle tai esim. vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Yhteystiedot

Valvonta- ja ohjaus
sähköposti [email protected]

valvontakoordinaattori/erikoissuunnittelija
Sari Salomaa-Niemi
puhelin 050 345 1168
sähköposti [email protected]

Valvontakoordinaattori
Reija Huovila
puhelin 050 528 7379
sähköposti [email protected]

Yksityistä varhaiskasvatusta sääteleviä lakeja ja määräyksiä

  • Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018
  • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 ja asetus (1053/2011)
  • Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996)
  • Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
  • Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
  • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
  • Lastensuojelulaki (417/2007)
  • Terveydensuojelulaki (763/1994, 13§, ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloitusta) ja asetus (1280/1994)
  • Elintarvikelaki (352/2011, 13§, ilmoitus 4 vk ennen aloitusta)