Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen asemakaavaehdotus etenee

Julkaistu 30.11.2021 20.08

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen asemakaavaehdotus eteni tiistaina 30.11.2021 yhdyskuntalautakunnassa asetettavaksi nähtäville. Pääosin Kalevanrinteessä sijaitsevalle alueelle on tulossa uuteen kaupunkiaukioon kytkeytyvä kauppakeskuslaajennus, asuntoja sekä pysäköintitiloja. Asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville 2.12.2021 alkaen.

Kaleva-Hakametsän paikalliskeskus, havainnekuva
 

Havainnekuva Kaleva-Hakametsän paikalliskeskuksen asemakaavaehdotuksen mukaisesta toteutuksesta. Kuva: LMA arkkitehdit, VSU maisema-arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy

Asemakaavan suunnittelualueeseen kuuluu Kalevan Prisma, yksikerroksisia liikerakennuksia sekä laajoja pysäköintialueita. Noin 15,6 hehtaarin suuruinen alue sijaitsee noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta. Suunnittelualue rajautuu raitiotien Hakametsän vaihtopysäkkiin. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksesta tulee monipuolinen liike-, palvelu- ja liikuntatilojen sekä monimuotoisen kaupunkiasumisen keskittymänä. Asemakaavaehdotus ohjaa kaupunkikuvallisesti koko paikalliskeskuksen ydinaluekorttelin uudisrakentamista tiilirakentamiseen. Asemakaavamerkinnät mahdollistavat laajojen kattopiha- ja viherkattoalueiden toteuttamisen korttelialueilla.

Alueen maankäytöstä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka Sarana-voittajaehdotukseen ja siitä laadittuun yleissuunnitelmaan asemakaavoitustyö pohjautuu.

Rieväaukio, hotelli, liiketilaa ja asumista

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu rakennusoikeutta vähittäiskaupan suuryksikön, hotellirakennuksen, asuinrakennusten ja autopaikkojen korttelialueille yhteensä noin 126 200 kerrosneliömetriä. Hakametsän vaihtopysäkkialueen tuntumaan Rieväkadun varrelle on osoitettu uusi kaupunkiaukio eli Rieväaukio, jonka kautta järjestetään pääsisäänkäynti hotellirakennukseen sekä korttelin uusiin kauppakeskustyyppisiin liiketiloihin.

Rieväaukion koillislaidalla, liike- ja majoitustilojen korttelialueella, sijaitsee hotelli korttelin korkeimpana maamerkkirakennuksena, jonka suurin sallittu kerrosluku on 17. Rakennuksen aukiotasolle on osoitettu tilavaraus pienelle päivittäistavarakaupalle, joka toimisi vaihtopysäkkialueella pikamyymälänä.

Asemakaavaehdotuksessa nykyisen Prisman rakennuksen tontti ja uudet kauppakeskustilat on yhdistetty yhdeksi tontiksi. Sallitut kerrosluvut vaihtelevat yhdestä kolmeen.

Uuteen kauppakeskusosaan kytkeytyville asuinkorttelialueille on osoitettu kerrosalaa yhteensä 21 255 kerrosneliömetriä, josta tulee toteuttaa Rieväkadun katutasolle liiketiloja 725 kerrosneliömetriä. Asuinkorttelin alle on osoitettu noin 150 auton pysäköintihalli.

Uusia asukkaita alueelle on tulossa arviolta 500. Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat kahdesta viiteentoista, kerrosluvut laskevat mentäessä kohti etelää ja Kalevanharjun arvokasta harjumaisemaa.

Uusia liikennejärjestelyjä

Ehdotuksessa on osoitettu Sammonkadulle uusi ajoneuvoliikenteen suuntaisliittymä, joka johtaa koko korttelin läpi pohjois–etelä-suunnassa kulkevaan maanalaiseen ajoyhteyteen. Huoltoliikenteelle on uusi liittymä Hervannan valtaväylältä. Korttelin lounaiskulmassa, Rieväkadun varrella, on autopaikkojen korttelialue. Tontille on mahdollista rakentaa enintään kolmikerroksinen pysäköintitalo, ja sille on osoitettu kerrosalaa yhteensä 28 200 kerrosneliömetriä.

Paikalliskeskuksen saavutettavuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn reitistön kehittämistä on tarkasteltu omassa selvityksessä ja yleissuunnitelmassa. Asemakaava mahdollistaa kaksi uutta Hervannan valtaväylän ylittävää jalankulun ja kevyen liikenteen siltaa, toinen korttelin pohjoispäässä ja toinen eteläpäässä. Sijainniltaan ohjeellisesti osoitetuilla siltayhteyksillä paikalliskeskuksen ydinalue kytketään lähiympäristöön ja saavutettavuus paranee.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu yhteensä lähes 2000 autopaikkaa maanalaisiin pysäköintihalleihin, kolmikerroksiseen pysäköintitaloon sekä maantasopysäköintialueille. Polkupyöräpaikkoja on osoitettu korttelialueille yhteensä noin 1150.

Asemakaavaa on tarkistettu valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen, täsmennettyjen selvitysten sekä jatkosuunnittelun pohjalta asemakaavaehdotukseksi. Kaava etenee nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta valtuustoon.


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry